פרק יב - בדרכי קניית הנקיות וההרחקה ממפסידיה

[הדרך לנקיות - קריאה בדברי חכמים]
הנה האמצעי האמיתי לקנות הנקיות, היא התמדת הקריאה בדברי חכמים ז"ל, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. כי הנה אחר שכבר התאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי קנייתם, והתרחק ממפסידיהם, הנה לא יישארו לו עתה עיכובים לקנות הנקיות אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות כדי שיוכל ליזהר בכולם.
ועל כל הנה צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בורים, לדעת ענפי המצוות עד היכן הם מגיעים.

וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המבארים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, אז וודאי שיתעורר לקיימם. וכן בעניין המידות מוכרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים, כי פעמים רבות אפילו אחר שיקבע האדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר לו שיאשם בפרטים מפני שלא הגיעה ידיעתו בהם, כי אין אדם נולד חכם ואי אפשר לו לדעת את הכל. אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נעור על הדבר, הולך ומשגיח הוא על כל הצדדין, וממציא עניינים חדשים ממקור האמת.

ואמנם מפסידי המידה הזאת הנה הם כל מפסידי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסרים כמו שכתבתי.
וכבר אמרו רבותינו ז"ל (אבות פרק ב'):
"ולא עם הארץ חסיד"
כי מה שלא ידע אי אפשר לו לעשות.
וכן אמרו (קדושין מ'):
"תלמוד גדול, שהלימוד מביא לידי מעשה".