פרק כה - בדרך קנית היראה

השגחה - גורמת ליראה
היסח דעת - מבטלת יראה

אך דרך קניית היראה הזאת הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים.

[השגחה - גורמת ליראה]
האחד הוא היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גדל הנושא ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה והנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש.
הוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו'): "מלא כל הארץ כבודו",
ואומר (ירמיה כ"ג): "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא",
ואומר (תהילים קט"ו): "מי כה' אלוהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ", ואומר (שם קל"ח): "כי רם ה' ושפל ראה וגבוה ממרחק יידע".

וכיון שיתברר לו שבכל מקום שהוא, הוא עומד לפני שכינתו יתברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד פן ייכשל במעשיו שלא יהיו כראוי לפי רוממות כבודו.
והוא מה שאמרו (אבות פ"ד):
"דע מה למעלה ממך, עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים".
כי כיון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר, והוא רואה הכל ושומע הכל, וודאי שכל המעשים יהיו עושים רשם וכולם נכתבים בספר אם לזכות או לחובה.

ואמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול, כי כיון שהדבר רחוק מחושינו לא יציירהו השכל אלא אחר רוב העיון וההשקפה, וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה.

[היסח דעת - מבטלת יראה]
ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כן היסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה, יהיה מחמת טרדות או ברצון, כל הסח דעת בטול הוא ליראה התמידית. הוא מה שציווה הקדוש ברוך הוא על המלך (דברים י"ז): "והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו", הא למדת שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת, ותדקדק שאמר "למען ילמד ליראה". ולא אמר: "למען יירא", אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע, כי אדרבא רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים, ואינה נקנית אלא על ידי לימוד. ואין לימוד לירא אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק, והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד: בשבתו, בלכתו, בשכבו ובקומו, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו אמיתת המצא שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, ואז יירא אותו באמת.

והוא מה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר (תהילים פ"ו): "הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך".