כתב החרם הראשון נגד לימוד פילוסופיה

רבי שלמה בן אדרת

שו"ת הרשב"א חלק א סימן תטו


תקציר:
חרם רשב"א ובית דינו שלא ללמוד מדעים ופילוסופיה לאנשים שגילם פחות מ- 25.
תוקף החרם: משנת 1305 ועד שנת 1355

מילות מפתח:
חרם על לימוד פילוסופיה.

מגידים כל הנעשה בעניין לימוד חכמות חיצוניות, ואל הדורש דרשות של דופי. בהסכמת כל הקהילה הקדושה אשר בברצלונה, ובהסכמת הרב הגדול מרנא ורבנא רבי שלמה י"ץ ובית דינו.

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כי רחקו מעליה.
הסירו המצנפת והרימו העטרה.
איש מקטרתו בידו וישימו קטורה לפני בני יון ובני קטורה.
כזמרי יקריבו את המדינית לעיני כל ושלחו לאפם אל הזמורה.
לא הכירו פנים במשפט אל הבכירה ולפני הצעירה נתנו משפט הבכורה.
לא ישיבו ויתנכרו כנכרים וכשעירים בראש כל חוצות.
לאלה ידקרו ואת בניהם ילמדון.

על כן בראותנו בכנף הארץ פח יקוש, ויונה תקנן בעברי פי פחת, חרדנו ואמרנו.
ופשתה המספחת, ועמדנו וכרתנו ברית לאלוהים ולתורת ה' אשר קבלנו אנו ואבותינו בסיני. לבל יתערב זר בתוכנו, וקימוש וחוח לא יעלה בארמונותינו.
עבדים אנחנו עבדי ה'. הוא עשנו ולא אנחנו.

וגזרנו וקבלנו עלינו ועל זרעינו ועל הנלווים אלינו בכוח החרם:

לבל ילמוד איש מבני קהלינו בספרי היונים, אשר חברו בחכמת הטבע וחכמת האלוהות, בין המחוברים בלשונם בין שהועתקו בלשון אחר, מהיום ועד חמישים שנה, עד היותו בן חמש ועשרים שנה.
ושלא ללמד איש מבני קהילתנו את אחד מבני ישראל בחכמות האלו, עד שיהיו בני עשרים וחמש שנה.

פן ימשכו החכמות ההם אחריהם, ויסירו אותו מאחרי תורת ישראל שהיא למעלה מן החכמות האלה.

ואיש איך לא יגור לשפוט בין חכמת אנוש בונה על דמיון מופת ורעיון,
ובין חכמת העליון אשר בינינו ובינו אין יחס ודמיון.
ובן אדם שוכן בתי חמר הישפוט אלוה עושהו
לאמור חס ושלום זה אפשר וזה לא יוכל עשוהו.
זה באמת יש מביא לידי הכפירה הגמורה
ומזה ינצל באמת כל לומד התורה.
והוצאנו מכלל גזרתנו חכמת הרפואות
אע"פ שהיא לקוחה מן הטבע לפי שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

ומה שהסכמנו והחרמנו בספר התורה במעמד כל הקהל, ביום השבת בפרשת אלה הדברים שנת ששים וחמש לפרט האלף החמישי. (=שנת 1305).

שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן אדרת
יצחק ב"ר יוסף בן יש"י יש"ב
שלמה ב"ר משה ז"ל חן
יעקב ב"ר חסדאי זלה"ה
משה הלוי ב"ר יצחק הלוי זלה"ה
יעקב ב"ר שאלתיאל זלה"ה
עזרא ב"ר ששת זלה"ה
ששת ב"ר שאלתיאל זלה"ה
שאלתיאל ב"ר ב"ר משה ז"ל חן
יהושע ב"ר זרחיה ב"ר שאלתיאל זלה"ה
שמואל ב"ר יוסף זלה"ה
אבא מרי ב"ר יצחק ב"ר משלם זלה"ה
מכיר ב"ר ששת ב"ר משה הלוי ז"ל
יצחק ב"ר טודרוס זלה"ה
זרחיה ב"ר ששת זלה"ה חן
שמואל הלוי ב"ר יצחק הלוי זלה"ה
יצחק ב"ר שמואל תמ"ך
ראובן ב"ר ברזילי זלה"ה בן שאלתיאל
שאלתיאל ב"ר שמואל בן שאלתיאל זלה"ה
יהודה הלוי ב"ר אברהם זלה"ה
יוסף ב"ר בנבנשת זלה"ה
מכיר ב"ר ששת תמ"ך חן
ששת בן ראובן תו"י
יהודה הלוי ב"ר חסדאי הלוי תמ"ך
יצחק ב"ר שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן אדרת
אברהם ב"ר שמואל ב"ר יהודה זלה"ה
יצחק ב"ר שלמה ב"ר מנחם זלה"ה
אבא מרי ב"ר חנוך הכהן זלה"ה
אברהם ב"ר ראובן זלה"ה
אבון ב"ר אברהם זלה"ה
שלמה ב"ר יהודה זלה"ה
משלם ב"ר יצחק ב"ר משולם ב"ר בנבנשת אברהם ב"ר נתן זלה"ה
אברהם ב"ר יהודה ב"ר ישעיה תמ"ך
משלם ב"ר שמואל הכהן אבן ארדור
יצחק ב"ר שמואל קאף ז"ל
אברהם ב"ר יצחק זלה"ה
עזיאל ב"ר שלמה זלה"ה