שמונה פרקים
הקדמה לפירוש מסכת אבות
רבי משה בן מימון

תוכן מפורט

 

על מהדורה זו
הקדמת הרמב"ם
פרק ראשון: נפש האדם וכוחותיה

- הנפש - אחת
- הצורך בידיעתה נפש
- חמשת חלקי הנפש
- שבעה כוחות הזן
- חמשת החושים
- הכוח המדמה
- טעות המדברים (=הכלאם)
- המתעורר ופעולותיו
- הדיבור וחלקי הנפש
- חומר וצורה בנפש
- הערות לפרק ראשון

פרק שני: עבירות שבכוחות הנפש
- מקום העבירות והמצוות בנפש
- מקום המעלות והפחיתויות

פרק שלישי: חוליי הנפש
- בריאות וחולי בנפש
- הרופאים והחכמים
- חולי הנפש שאין להם תקנה

פרק רביעי: רפוי חוליי הנפש
- המעשים הטובים - ממוצעים
- הערכת שאר המידות
- הערכה מוטעית של המידות
- ההרגל והסביבה
- רפוי-ההפכים בגוף ונפש
- תיקון שאר הפחיתויות
- נטיית החסידים לקצוות
- חיקוי הסכלים
- המידה הבינונית בתורה ובנביאים
- הנטייה הקלה שבמצוות התורה
- הנטייה היתרה ותוצאותיה
- מעלתם של המעשים הממוצעים
- נטייתו של משה מן הממוצע
- סיכום הפרק
- הערות לפרק רביעי
- קטעים מתוך ספר המידות לאריסטו
- רמב"ן בפירושו לבמדבר כ ,'א'

פרק חמישי: הוצאת כוחות-הנפש לתכלית אחת
- מטרת האדם: השגת השם
- הבריאות והרכוש כמטרה אמצעית
- ערכו של לימוד הרפואה
- האומנות כאמצעי רפוי לנפש
- האיש השלם
- אהבת ה' השלמה
- הערות לפרק חמישי
- רמב"ם בפירושו לאבות א ,'י"ז

פרק שישי: ההפרש שבין המעולה ובין המושל ברוחו
- דעת הפילוסופים
- דברי הנביאים ודברי חז"ל
- יישוב הסתירה

פרק שביעי: מחיצות הוילון וענייניהן
- מחיצות הנביאים לפי מדרגותם
- פחיתויות של כמה נביאים
- פחיתויות המעכבות את הנבואה
- מחיצת משה השקופה

פרק שמיני: הטבע האנושי
- טבע האדם וכשרונותיו
- האצטגנינות ומעשי האדם
- הסכמת התורה והפילוסופיה בבחירה
- נימוקים שליליים לבחירה
- ראיות לבחירה מן התורה
- עונשם של פרעה וסיחון
- מניעת התשובה בדברי הנביאים
- הידיעה והבחירה
- טיבה של הידיעה האלוהית
- זהות האלוהים ותאריו
- מהות ה 'וקוצר שכל האדם
- סיכום: הבחירה והידיעה
- הערות לפרק שמיני: מקורות על הבחירה החופשית
- רב סעדיה גאון ,האמונות והדעות ,ד,ג
- אריסטו ,תורת המידות ,ספר ג .'פרק ה'

 

לעמוד השער לתוכן המפורט לפרק הבא