פרק לגתוכן הפרק:
[ירידת ה' להר]
[האדם קורא שמות]
[ה' נמצא לפי המקבלים]

[ירידת ה' להר]
וירד ה' על הר סיני. בעניין הירידה הזאת וכיוצא בזה במה שבא בתורה ובנביאים, דעת הרמב"ם ז"ל בעניין זה כי הירידה והביאה הנאמר אצל השם יתברך מביא גשמות ולפיכך דעתו ז"ל כי מה שתרגם אונקלוס:
ארדה - אתגלי; וארד - ואתגלי
הכל להרחיק הגשמיות, חוץ במקומות מיוחדים כגון:
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה.
שתרגם:
אנכי איחות עמך ואנא אסקנך,
והאריך הרמב"ם ז"ל בעניין זה מאוד.

והרמב"ן ז"ל בפרשת ויגש השיב עליו, ודעתו ז"ל שכל זה לאונקלוס לטעם נפלא בסודו יעיין בפרשת ויגש.

אמנם אני אומר כי לא רצה אונקלוס להרחיק הגשמיות, שכל אלו דברים אינם מביאים גשמות, שאם היו מביאים גשמות חס ושלום שיהיה בתורה דבר המביא גשמות. ועם שהתורה דיברה בלשון בני אדם, גם דיברה לשבר את האוזן, אבל לדבר דברים שמביא אמונה בלתי שלמה דבר זה אינו כלל.

רק כי כל הדברים אלו אינם מביאים גשמות, כי מה שאמר הכתוב וירד ה' על הר סיני וכיוצא בזה, הם נאמרים כלפי האדם, כי כך נמצא השם יתברך אצל האדם שהיה יורד מן השמים על הר סיני, וכיון שכך הוא אצל האדם אף כי באמיתת עצמו אין הדבר כך, רק שכך נמצא אל האדם, יאמר עליו כפי מה שהוא נמצא אל האדם.

וכבר הארכנו בזה בכמה מקומות רק בכאן נאריך קצת כדי שנדע תשובה אל דבר זה, כי ראוי שיהיה נאמר על השם יתברך כפי אשר הוא יתברך נמצא אל האדם, וכפי אשר מקבל האדם כך נאמר עליו.

[האדם קורא שמות]
כי כאשר תמצא כי האדם שקרא שמות לכל, וכדכתיב (בראשית ב') וייצר ה' מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים, ויבוא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו, הרי כי הש"י הביא התחתונים אל האדם, והוא יקרא להם שמות. ודבר זה עניין מופלג, כי דווקא ראוי האדם שיקרא שמות, כי הנמצאים יקרא להם שמות מתחלפים לפי אשר הם מתייחסים אליהם, כי האוויר נגד המים נקרא חם, ונקרא קר בערך האש שהוא חם יותר, וכן כל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים אשר הם מתייחסים אליהם, והנמצאים כולם הם מתייחסים אל האדם אשר הוא עיקר בתחתונים, ולפיכך האדם קורא שמות, כפי אשר הם מתייחסים אל האדם, לא כפי אשר מתייחסים לדבר זולת זה. ויותר מזה אף שמו יתברך נקרא כאשר הוא אל האדם:

ובמדרש (ב"ר פ' י"ז)
בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם,
נמלך במלאכי השרת כמו שאמרו ז"ל אמר להם: נעשה אדם,
אמרו לו: מה טיבו?
אמר להם: חכמתו מרובה משלכם.
הביא לפניהם חיה ועוף
אמר להם: זה מה טיבו?
ולא היו יודעים.
העבירן לפני האדם וקרא להם שמות
אמר: זה שמו שור, וזה שמו חמור, וזה סוס, וזה גמל.
אמר לו: ואתה מה שמך?
אמר: לי נאה לקרוא אדם, שאני נבראתי מן האדמה.
ואני מה שמי: נאה לקראתך אדני, שאתה אדון הכל.
אמר הקב"ה: אני הוא, הוא שמי שקרא לי אדם.
עד כאן.

ביאור זה ראויים הנבראים שיקרא להם האדם שם דווקא, וזה כי האדם הוא העיקר בעולם אשר הוא נברא מן השם יתברך, ומפני זה ראוי שיהיו הדברים נקראים כפי הערך אשר הם אל אדם שהוא עיקר. שכבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, כי אל תשגיח באנשים שאמרו כי הגלגלים והמלאכים הם יותר במעלה ממין האדם, שכבר בארו חכמים לא במקום אחד רק בכמה מקומות כי כל העליונים נבראו לשמש האדם, ולפיכך האדם עיקר בעולם הזה, ולכך קריאת השם ראוי לאדם, וגם אל השם יתברך היה קורא שם שיש אל הקדוש ברוך הוא בעולם הנברא כפי אשר השם יתברך מתייחס אל האדם, והוא יתברך מתייחס לאדם מה שהוא אדון לו ומנהיג אותו, ולכך קרא אותו בשם א"ד בשם המיוחד כי במה שהוא מיוחד הוא נבדל מן הנמצאים.
וכבר בארנו זה בחיבור גבורת ה' אצל ואמרו לי מה שמו עיין שם.

ולכך אמר לו כי ראוי לקרוא הקדוש ברוך הוא במה שהוא מתייחס אל האדם שהוא עיקר בעולם, לכך ראוי לקרא אותו בשם אדון, לפי שהוא אדון מנהיג האדם. ומפני שהאדם הוא עיקר המציאות הנה כל הדברים ראויים שיהיו נקראים כפי אשר הם מתייחסים אל האדם, וזה שאמר כי חכמתו יותר משלכם כי אף אם המלאכים משכילים ושכלם בפועל, מכל מקום השם שהוא מורה על אמיתת הדבר יותר קרוב אל האדם שאליו ראוי לקרא שם. כמו שהאדם עיקר המציאות בעולם. כמשל הנקודה שהיא בתוך העגול מגבלת כל העגול הימין והשמאל הגבוה והמטה, וזה על ידי הנקודה שהיא עיקר ואמצע העגול ולכך היא מגבלת הכל.

וכך כל הנמצאים נקראים כפי אשר הם מתייחסים אל האדם שהוא עיקר המציאות, ולכן אמר חכמתו היא מרובה משלכם, כי חכמת האדם שמשיג אמיתת הדבר כפי מה שהוא, ואף כי בוודאי המלאכים גם כן משיגים ויודעים היינו כי יודעים זה מצד האדם גם כן וקוראים אל השם יתברך מצד שהוא אדון הבריות אשר האדם קורא לו השם הזה. אבל מצד עצמם אין להם דבר. אבל האדם מצד עצמו קורא לו השם הזה. וכן לכל שאר הנמצאים הכל האדם קורא השם והמלאכים עצמם אומרים כן קרא האדם שמו, ולכך אמר למלאכים חכמתו מרובה משלכם, כאשר מצד האדם היה קריאת השם.

ועוד יש בזה דבר גנוז מאוד, וכאשר תבין ותדע כי לגמרי מכל וכל יש לאדם משפט הנקודה שהיא בתוך העיגול, וזה כי כמו שהנקודה היא תוך ואמצע העגול, כך האדם הוא אמצעי בין העליונים והתחתונים, ולפיכך האדם גם כן עיקר המציאות, כי אמצעית הדבר הוא עיקר הדבר ודבר זה ידוע. ולפי זה הכל מתייחס אל האדם שהוא עיקר הכל, ודבר זה ברור ואמת אין כאן להאריך כי הוא דבר עמוק.

עוד אולי יתבאר במקום אחר, כי הוא מסודי התורה ומסתרי החכמה.

מכל מקום התבאר שהשם הוא מתחייב מן האדם, ואם כן מה היה הפלא והתמיה כאשר כתב וירד ה' וכיוצא בזה, כי האדם קורא שמות לכל, וכיון שהוא קורא שמות, ומצד האדם נאמר שירד או בא כי כך מקבל כבוד ה' שבא על הר סיני, ומאחר שהשם יתברך נמצא אליו, לכך אין קשיא כלל כי זהו עיקר הגדול שעליו נבנה דברים גדולים כי השם יתברך נמצא לפי המקבל, ובדבר זה הארכנו מאד.


ובאולי תאמר כי מצד השכל לא שייך בו ירידה, הרי אין האדם הוא שכל לגמרי, ולפיכך יאמר בו יתברך ירידה כפי מה שהוא מקבל הוא האדם ואין להאריך כאן.
וגם בארנו שאין הכוונה כי השם יתברך נראה בלבד אל המקבל באופן זה שהיה יורד, כי דבר זה אינו, רק הוא כך באמת נמצא, כי אל האדם הוא יורד על הר סיני, והאדם קורא שם כאשר הוא נמצא אליו.

ודבר זה הוא יסוד גדול מאוד מאוד, ראוי לך שיהיה היסוד הזה נגד עיניך תמיד. ולפיכך באו כל הדברים, כמו ויתעצב ותקצר נפשו בעמל ישראל, כי כל הדברים האלו אינם באמיתתו יתברך, כי באמיתתו יתברך הוא במדרגתו ובמעלתו, רק הוא נמצא כך אל המקבל כאשר לא היו עושים רצונו, ורצה הקדוש ברוך הוא להפסיד אותם במבול, היה נמצא לאדם באותו זמן בהתעצבות, ועם שהשמחה במעונו היה האדם מקבל כבודו בהתעצבות.


וכן אמרו (סוטה מ"ח א):
עורה למה תישן ה'
וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא?
אלא בשעה שישראל אינם עושים רצונו של מקום,
כביכול כאלו יש שינה לפניו,
הרי כי נקרא שינה מצד המקבל, שכך נמצא השם יתברך אצל האדם המקבל שהוא בעולם הזה. והרי הדבר ברור כי האדם שהוא בעולם הזה קורא שמות כפי אשר נמצא השם יתברך אל המקבלים:

ובמדרש (ילקוט יתרו רפ"ו)
אנכי ה' אלוהיך
אמר ר' חייא בר אמי:
לפי כל עסק ועסק וכל דבר ודבר היה נראה להם,
נראה להם בים כגיבור עושה מלחמה
ונראה להם בסיני כסופר מלמד תורה
ונראה להם בימי שלמה לפי מעשיהן
מראהו כלבנון בחור כארזים
ונראה להם בימי דניאל כזקן מלמד תורה.

[ה' נמצא לפי המקבלים]
הרי התבאר לך כי השם יתברך נמצא לפי המקבלים כאשר הם, ולפיכך כאשר הנמצאים הם בעלי הפסד כמו שהיו בדור המבול נאמר ויתעצב אל לבו, כי אז השם יתברך נמצא להם כפי המקבלים, וכי דבר זה שייך לומר שהוא ית' נמצא לעליונים ולתחתונים בעניין אחד, בודאי הוא נמצא לעליונים כפי מה שהם ולתחתונים כפי מה שהם.

וכן נמצא לנמצאים כאשר הם בחסרון כפי מה שהם, וכאשר הם בשלמות, נמצא להם כפי מה שהם בשלמות. ונאמר בזה (תהילים ק"ד) ישמח ה' במעשיו הפך (בראשית ו') ויתעצב ה' אל לבו.

והנה מה שתרגם אונקלוס לפעמים וירד ה' על הר סיני ואתגלי, אין הטעם לאונקלוס בשביל זה נאמר בחלום וזה נאמר שלא בחלום, אבל דעת אונקלוס כי ראוי לתרגם דרך כבוד, ולכך וירד ה' על וגו', שאין זה דרך כבוד שיהיה יורד מן השמים למטה, תרגם אותו דרך כבוד ואתגלי, אבל אנכי ארד עמך, שאין זה ירידה מן השמים למטה, רק כי הבא מן ארץ ישראל למצרים נקרא יורד, תרגם איחות עמך, ובדבר זה אין צריך לתרגם דרך כבוד וזה פירוש ברור.

וכן בכל מקום כאשר היה צריך לתרגם דרך כבוד היה מתרגם דרך כבוד, ולפיכך השמיעה שאין דרך כבוד שיהיה קול דברים נכנסים באוזניו תרגם דרך כבוד, ולא כן הראיה לא תרגם אותה דרך כבוד בכ"מ ואין מקום להאריך בזה.

כלל הדבר כי אין ראוי להרחיק זה מפני שמורה דבר זה גשמות, כי אין כאן הוראת גשמות כי הכל הוא מצד המקבל, והנה תמצא עוד דבר זה בכמה מקומות ביותר: