תפארת ישראל - הקדמה
       [ברכת התורה]
       [אובדן הארץ מפני שלא ברכו בתורה]
       [משמעות ברכת התורה]
       [פירוש המזמור "השמים מספרים כבוד אל"]


תפארת ישראל - פרק א
       [המיוחד שבאדם, ישראל והעמים]
       [בין בני אדם לבעלי חיים]
       [מה מייחד את האדם?]
       [הבדלים בין בני אדם בהכרת ה']
       [הקשר לאלוהים מיוחד לאומה הישראלית]


תפארת ישראל - פרק ב
       [השכל - השלמת הטבע]
       [ויכוח טורנוסרופוס ורבי עקיבא]


תפארת ישראל - פרק ג
       [האדם אינו מושלם בפועל]
       [מדוע השם 'אדם' מתייחס לאדמה?]
       [הצלחת האדם בתורה ומצוות]


תפארת ישראל - פרק ד
       [המצוות - מביאות להצלחה]
       [מניין המצוות ותפקידן]
       [כיצד קונה האדם נצחיות באמצעות המצוות?]
       [מצוות עשה ומצוות לא תעשה]
           [השמש והאדם - מלכים]


תפארת ישראל - פרק ה
       [סיבת ריבוי המצוות]
           [רמב"ם: בזכות מצווה אחת זוכים לחיי עולם הבא]
           [שאלה על רמב"ם]
           [רבי חנינא בן תרדיון - ראיה ופירכתה]
       [חזרה לנושא: מדוע ריבוי מצוות?]
       [השכר הוא על ההכנה לרוב המצוות]


תפארת ישראל - פרק ו
       [טעמי המצוות (א)]
       [מדוע מצוות מעשיות מועילות לעולם הנבדל?]
       [תשובות אנשי המחקר אינן טובות]
       [האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך - הסבר התלמוד]
       [רמב"ם על שילוח הקן]
       [רמב"ן על שילוח הקן]
       [הקושי בהסברים של רמב"ם ורמב"ן]
       [מידות ה' רחמים - על האדם]
       [הסבר השיטה שהמצוות גזרות מצד ה']
       [נגד פירוש רמב"ם]
       [המצווה - גזירה עלינו שלא תתאכזר]


תפארת ישראל - פרק ז
       [טעמי מצוות ותכליתן (ב)]
       [המצוות - גזירה לנסות את ישראל ולצרפם]
       [רמב"ם: לפרטי המצוות אין טעם]
       [דעת רמב"ן ודחייתה]
       [פירוש האמרה כי התורה לצרף את הבריות]
       [המצוות משלימות את האדם]


תפארת ישראל - פרק ח
       [טעמי המצוות (ג)]
       [התורה אינה ספר רפואות]
       [המצוות הם סדר שנעשה בחכמה ולא ספר רפואות]
       [מהו ההגיון במצוות?]


תפארת ישראל - פרק ט
       [איך יקנה האדם הצלחה על ידי מעשה התורה?]
       [המצוות הם מעשים על-טבעיים]


תפארת ישראל - פרק י
       [תורה ובריאה מה עדיף? (א)]
       [האם ההצלחה היא הכרה פילוסופית?]
       [נגד השיטה שפילוסופיה היא הישארות הנפש]
       [דרשת 'והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת']
       [חכמה ויראת שמים]
       [חכמה בלי יראת שמים]


תפארת ישראל - פרק יא
       [תורה ובריאה (ב)]
       [מדוע לא תיקנה ההצלחה בחכמה הטבע?]
       [התורה היא היושר והדיבוק בה']
       [סיכוי רב להצלחה בתורה מאשר בזולתה]
       [שורש המצוות - רוחני]


תפארת ישראל - פרק יב
       [תורה ובריאה (ג)]
       [ראיות נוספות שההצלחה נקנית מן התורה]
       [ההשקפה כי העיקר ידיעת מטפיזיקה]
       [השקפת חכמים]
       [המצוות השלמת האדם]
       [הדרשה: יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים]
           [א. רק הנפרד מהחומר יכול לקבל התורה]
           [ב. התורה - צורת המציאות]


תפארת ישראל - פרק יג
       [תורה ובריאה (ד)]
       [התורה כוללת את כל ההשגות]
       [שלוש מדרגות בתורה]
       [סיכום: התורה היא זיכוך הנפש]


תפארת ישראל - פרק יד
       [התורה מגינה על האדם]
       [ביאור הגמרא בסוטה כ,א]


תפארת ישראל - פרק טו
       [מאבדי העולם הבא]
       [העולם הבא כולל שלושה דברים]
       [הקורא בספרים חיצוניים והלוחש על המכה]
       [ההוגה את השם באותיותיו]


תפארת ישראל - פרק טז
       [תורה מן השמים]
       [א. לא יתכן שהעולם מסודר, אך ללא מצוות מה']
       [השכל האנושי טועה, וראיה מאפלטון]
       [אם סדר העולם נובע מהשכל - האם אינו מחויב המציאות]
       [ב. כל מה שברא ה' - מושלם]
       [ברכות התורה]
       [ג. האדם תכלית העולם - הכרח שיהיה לו תורה]
       [בריאת האדם]
       [מבנה התורה כנגד המופתים שחייב תורה משמים]
       [לא השכל הפועל מוציא לפועל, אלא רצון ה']


תפארת ישראל - פרק יז
       [מדוע לא ניתנה תורה בעת הבריאה?]
       [התורה מיועדת לישראל]
       [הסדר הקבוע יכול להינתן רק לעם]


תפארת ישראל - פרק יח
       [נסים]
       [מוכרח המציאות ונמנע המציאות]
       [ביאור אגדת בלועי קורח]
           [טייעה = סוחר = שכל]


תפארת ישראל - פרק יט
       [האבות והתורה (א)]
       [האבות שמרו את התורה]
       [מצוות מילה לאברהם]


תפארת ישראל - פרק כ
       [האבות והתורה (ב)]
       [אברהם מיוחד לקיים את התורה]
       [יצחק - מידת הדין = שחיטה]
       [האבות קיימו מצוות עשה]


תפארת ישראל - פרק כא
       [התורה ניתנה על ידי אדם מיוחד - משה]
       [בנבואת משה מיוחדת]
       [בין משה לבלעם]
       [משה ושלמה]
       [התורה צריכה להינתן על ידי אדם כמשה]


תפארת ישראל - פרק כב
       [מחלוקת קורח]
       [אהרן הכהן]
       [מדוע צריך את משה כמתווך?]


תפארת ישראל - פרק כג
       [משה והתורה]
       [קטרוג השטן]


תפארת ישראל - פרק כד
       [תורה רוחנית לאדם הגשמי]
       [האדם הוא כלי מוכן לקבל כבוד ה']
       [משה בדרגת אברהם]


תפארת ישראל - פרק כה
       [זמן מתן תורה]
       [בריאת העולם והמאורעות העיקריים לא קרו בזמן מקרי]
       [מדוע ניתנה התורה בזמן שניתנה?]
       [מתן תורה בחודש השלישי]
       [ספירת העומר]
       [היצר הרע]


תפארת ישראל - פרק כו
       [ההכרחיות שבמקום נתינת התורה]
       [התורה ניתנה במים, באש ובמדבר]
       [חמשת שמותיו של מדבר סיני]


תפארת ישראל - פרק כז
       [סדר נתינת התורה]
       [התורה ניתנה בשבת - יום קדוש ונבדל]
       [מדוע חג השבועות קרוי בתורה יום הבכורים?]


תפארת ישראל - פרק כח
       [התורה - חיבור ישראל וה']
       [נשים נצטוו תחילה]
       [בית יעקב - אלו סנהדרין]
       [מה גורם לחיבור בין ה' לישראל?]
           [רבי אליעזר: ברית שבת]
           [רבי עקיבא: ברית מילה]


תפארת ישראל - פרק כט
       [נעשה ונשמע]
       [בשעה שהקדימו נעשה לנשמע באו ששים רבוא מלאכים]


תפארת ישראל - פרק ל
       [מעמד מתן תורה]
          ויהי ביום השלישי ויהי קולות וברקים וענן כבד וגו'.
       [חמשה קולת]


תפארת ישראל - פרק לא
       [הקולות במתן תורה]
       [כל דיבור שיצא מפי הקב"ה - יצאת נשמתן]


תפארת ישראל - פרק לב
       [הכפייה לקבלת התורה]
       [הדור קבלוה בימי אחשוורוש]


תפארת ישראל - פרק לג
       [ירידת ה' להר]
       [האדם קורא שמות]
       [ה' נמצא לפי המקבלים]


תפארת ישראל - פרק לד
       [ההבדל שבין התורה והדברות]
       [האותיות שניתנה בהן התורה]
       [עשרת הדיברות בדיבור אחד]


תפארת ישראל - פרק לה
       [המשך: הלוחות בשלמות]
       [כמה דיברות נכתבו על כל לוח?]
       [מדוע לא נאמר טוב בדיברות הראשונות?]


תפארת ישראל - פרק לו
       [סדרם של דברות]
       [חמשת הדיברות האחרונות]
       [סיכום: סדר עשרת הדברות]


תפארת ישראל - פרק לז
       [מדוע אין לשון צווי בדיבר אנכי ה'?]
       [מדוע לא אמר אני ה' אשר בראתי את העולם?]
       [המלאכים מקבלים מלכותו]
       [איך יכול בעל גוף לקבל מלכותו?]
       [ישראל ראויים למלכותו כי הם נבדלים מהחומר]
       [שתי קדושות לישראל]
       [אנכי - עצם הַמְּדַבֵּר]


תפארת ישראל - פרק לח
       [לא יהיה]
       [אלוהים אחרים]
       [מחשבת עבודה זרה ]
       [ארבעה לאוין בעבודה אלילים]
       [בעבודת אלילים נאמר קנאה]
       [פוקד עוון אבות ארבעה דורות]
       [לאוהבי ולשומרי מצוותי]
       [פוקד עוון אבות על בנים]


תפארת ישראל - פרק לט
       [לא תישא]
       [שבועת שווא]
       [חומרת העונש לשבועת שווא]
       [הזכרת שם ה' בחינם]


תפארת ישראל - פרק מ
       [זכור את יום השבת]
       [וינח ביום השביעי]
       [בעשרה מאמרים נברא העולם]
       [ששה ימים והיום השביעי]
       [ויכל ביום השביעי]
       [שבת מלכתא]
       [ויברך ויקדש]
       [למה ברכו?]
       [השבת, הקב"ה וישראל]


תפארת ישראל - פרק מא
       [כבד את אביך ואת אמך]
       [מדוע בשבת ושילוח הקן כתוב 'למען ייטב לך'?]
       [עד היכן כיבוד אב ואם?]
       [הגויים מקפידים במצוות כיבוד אב]
       [פירוש השם דמא בן נתינה]


תפארת ישראל - פרק מב
       [לא תרצח]


תפארת ישראל - פרק מג
       [הבדלי הדיברות]
       [בדיבור אחד נאמרו]
       [אופיו של ספר דברים]
       [התורה היא ברית בין ה' לישראל]
       [הסבר ההבדלים בין הדברות]
           [לשון נוכח או לשון נסתר]
           [משנה תורה כנגד המקבל]


תפארת ישראל - פרק מד
       [זכור ושמור]
           [לא תתאווה - לא תחמוד]
       [כי ששת ימים - כי עבד הית]
       [שבת הגדול]
           [מדוע זכור ושמור לא נכתבו יחד בלוחות?]


תפארת ישראל - פרק מה
       [השינויים בדיברות האחרונות]
       [לא תתאווה - לא תחמוד]
           [על שבת וכיבוד אב נצטוו תחילה]
       [טעמי המקרא בעשרת הדברות]


תפארת ישראל - פרק מו
       [עבודה זרה - יציאה מהסדר התורה]
       [האם הכרובים אינם עבודה זרה?]
       [מזבח אדמה]
       [התורה והמשפט]
       [אחר המשפטים -בניית המשכן]
       [החיבור לתורה]


תפארת ישראל - פרק מז
       [מדרגת ישראל במתן תורה]
           [חרות ממלאך המוות]
           [חירות ממלכויות, חירות מייסורים]
       [ביאור דברי ריש לקיש 'בואו ונחזיק טובה לאבותינו']


תפארת ישראל - פרק מח
       [חטא העגל]
       [חטאו כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה]
       [איך יתכן שה' יגזור שאדם יחטא?]
       [התשובה באה לעולם על ידי מי שמוכן לתשובה]
       [כי בושש משה]
       [שלושה חלקים בתורה]


תפארת ישראל - פרק מט
       [נצחיות התורה (א)]
       [אין להוסיף או לגרוע בתורה]
       [שלמה המלך ביקש לעקור י']
       [יו"ד של שרה]


תפארת ישראל - פרק נ
       [נצחיות התורה (ב)]
       [מתחילה לא ניתנה תורה אלא למשה]
       [התורה אינה של משה]
       [דברים שניתנו במתנה לעולם]
       [בריך רחמנא דיהיב אוריין תליתאי]


תפארת ישראל - פרק נא
       [נצחיות התורה (ג)]
       [איך תתכן תורה נצחית ומצוות זמניות?]
       [מצווה אחת מזכה את האדם]
       [ארור אשר לא יקים את דברי התורה]
       [נצחיות התורה מצד ה']


תפארת ישראל - פרק נב
       [התורה לעתיד לבוא (ד)]
       [האם יהיו מצוות בטלים לעתיד לבוא?]
       [שיטת בן זומא שהזכרת יציאת מצרים בטלה]
       [רב יוסף: מצוות בטלות לעתיד לבוא]
       [מותר האדם: קבורה ותכריכים]


תפארת ישראל - פרק נג
       [התורה לעתיד לבוא (ה)]
       [כל המועדים עתידים ליבטל]
       [פורים ויום הכיפורים שווים]
       [השגת התורה לא תתבטל]


תפארת ישראל - פרק נד
       [דוד העמידם על י"א]


תפארת ישראל - פרק נה
       [ישעיה העמידם על שש]
       [בא מיכה והעמידן על שלוש]
       [בא חבקוק והעמידן על אחת]


תפארת ישראל - פרק נו
       [שכחת התורה]
       [ארבע סיבות לשכחת התורה]
       [חס ושלום שתשתכח תורה מישראל]
       [הקץ בספר דניאל]
       [נגד לימוד חידודים]
       [סדר הלימוד שסדרו אבותינו]
           [תורה ואחריה משנה]
       [מקרא משנה גמרא]
       [ביקורת על הלימוד בדורנו]
       [לימוד דינים]
       [דרך הלימוד הפך מה שצריך]
       [תקנת דרך הלימוד]
       [קולו של הקב"ה נצחי וללא שינוי]


תפארת ישראל - פרק נז
       [עולם הבא בתורה (א)]
       [הנביאים לא ראו את העולם הבא]


תפארת ישראל - פרק נח
       [עולם הבא בתורה (ב)]
       [התורה היא תיקון העולם הזה]
       [העולם הזה לבדו צריך להשלים את האדם]
       [אין לעבוד לשם שכר]
       [העולם הבא אינו סיבה לעבודת ה']
       [התורה הזכירה רק דברים שניתנים לאימות כאן]
       [ההשגחה על ישראל היא אימות התורה]
       [מדוע לא נזכרה בתורה השארות הנפש?]
       [העולם הבא נברא לפני מתן המצוות ואינו תוצאה שלהן]


תפארת ישראל - פרק נט
       [השכר הגשמי שבתורה (א)]
       [השכר הרוחני מובן מאליו]
       [החידוש הוא שיש שכר גשמי]
       [התורה נבדלת]


תפארת ישראל - פרק ס
       [השכר הגשמי שבתורה (ב)]
       [בתורה אין שכר גשמי]
       [בעולם הבא אין חלקי שכר]
       [עיקר השכר והעונש בעולם הבא]
       [השכר נדחה לעולם הבא]
       [העונש והשכר לרשעים מיד]


תפארת ישראל - פרק סא
       [שכרם של מצוות]
       [שכרן של מצוות עלום]


תפארת ישראל - פרק סב
       [שכר תלמוד תורה]
       [תלמוד תורה כנגד כולם]
       [כל העולם אינו שווה לדבר מן התורה]
       [אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ]
       [החש כאב יעסוק בתורה]


תפארת ישראל - פרק סג
       [ההשגות שבתגי התורה]
       [לרבי עקיבא לא היה חלק בעולם המורגש]
       [מי זוכה לדרוש קוצין שבתורה?]
       [הסבר במה משה גדול מרבי עקיבא]


תפארת ישראל - פרק סד
       [השינויים בתורה ושינוי הכתב]
       [איך יתכן ששינו את הכתב?]
       [נגד ספר העיקרים האומר שמצווה יכולה להתבטל]
       [הכתב והלשון]
       [עזרא ומשה]
       [מ' ו-ס' שבלוחות בנס היו עומדים]


תפארת ישראל - פרק סה
       [תרגומי התורה]
       [מדוע המתרגם פסוק כצורתו הוא בדאי?]
       [מסורת המקרא]


תפארת ישראל - פרק סו
       [קרי וכתיב, ניקוד והיגוי]
       [טעם קרי וכתיב]
       [נקוד על אותיות]
       [עטור סופרים]
       [תיקון סופרים]
       [דרך הקריאה של האשכנזים]
       [צורת הנקודות מורה על תנועתן]
       [התנועות כנגד שבעה הצדדים]
       [הניקוד קובוץ]
       [הניקוד שוו"א]
       [סיכום: נכונותה של הקריאה האשכנזית]


תפארת ישראל - פרק סז
       [הדיוק שבכתיבת ספר תורה]
       [חסרות ויתרות בספר תורה ובתפילין]
       [ייתור אות או חיסור אות - חורבן העולם]


תפארת ישראל - פרק סח
       [התורה שבכתב והתורה שבעל-פה]
       [מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה?]
       [ראוי שהתורה תהיה כתובה, ושבעל פה לא]
       [תורה שבכתב - הנותן. שבעל פה - המקבל]
       [תורה שבעל פה מיוחדת לישראל]


תפארת ישראל - פרק סט
       [קראים]
       [ויכוח עם חכם מחכמי האומות על הקראים]
       [התורה מסורה לחכמים]
       [התושב"ע מתקנת את התורה שבכתב]


תפארת ישראל - פרק ע
       [למרות שפלותנו - אנו חובשים כתר תורה]
       [אין לקב"ה אלא ארבע אמות של הלכה]
       [לימוד התורה כקרבנות]
       [קרבנו של המלאך מיכאל]