מיפוי נושאים ומושגים בספר דברים


נושאים מושגים ברש"י

פרשת עקב
פרק ז'  
יב - טז השכר על שמירת המצוות מצוות שאדם דש בעקביו
"כי מוקש הוא לך"  
יז - כו עזרת ה' בכיבוש הארץ  
החשש של ישראל מהגויים  
ה' עזר בעבר לישראל  
ה' ישלח את הצרעה  
"לא תוכל כלותם מהר"  
אזהרות על ע"ז בארץ (כה-כו)  
   
פרק ח'  
א - ו זכירת עזרת ה' לישראל במדבר  
הנסיון בתלאות המדבר ובמן  
מהות הנסיון; ענני כבוד  
המסקנה: "לא על הלחם לבדו יחיה האדם"  
"כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך"...  
ז - י מעלותיה של ארץ ישראל  
החובה לברכת המזון (י')  
יא - יח וזכרת ... כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"  
הצלחה כלכלית עלולה להביא לגאוה  
גאוה עלולה לגרום לשכחת ה' ולמחשבה ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"  
יט - כ עבודה זרה תגרום לאבדון  
"עקב לא תשמעון" (כ) מול "עקב תשמעון" (ז', יב)  
   
פרק ט'  
א- ג ה' ישמיד את העמים שבארץ ישראל (למרות חזקם)  
ד - כט "כי לא בצדקתך ה' אלוקיך נותן לך את הארץ"  
המחשבה של ישראל: ירושת הארץ היא בצדקתי וברשעת הגויים (ד)  
באמת: ירושת הארץ היא ברשעת הגויים ובזכות השבועה לאבות (ה) "כי" משמש בלשון "אלא"
הוכחות "שלא בצדקתך":  
עם קשה עורף (ו)  
החטאים במדבר (ז)  
חטא העגל (ח - טז)  
החטא תבערה במסה ובקברות התאוה (כב)  
חטא המרגלים (כג)  
"ממרים הייתם עם ה'" (כד)  
   
פרקים ט'-י'  
ט, ח -כא חטא העגל והלוחות השניים עד י', יא  
משה מקבל את הלוחות בהר סיני.  
משה שובר את הלוחות לעיני ישראל.  
"ואתנפל לפני ה' כראשונה" (יח). מ' יום "ראשונים", "אחרונים" ו"אמצעים"; התאריכים
התפילה בעד אהרון ותועלתה (כ)  
הריסת העגל (כא)  
תפילת משה על ישראל (כה-כט):  
"ואתנפל לפני ה' " (כה) "אלו הן האמורים למעלה"
טיעוני משה: השבועה לאבות וחילול ה'  
הלוחות השניים והארון שבו הונחו (י' א-יא):  
בין לוחות ראשונים ללוחות שניים  
הארון שנצטוה משה לעשות (י ,א- ג) ארון בצלאל וארון של משה
   
בחירת שבט הלוי ומשמעותה (י,ח-ט) "מוסב לענין הראשון", "נוטל פרס מזומן מבית המלך"
קבלת לוחות אחרונים (י, י-יא) "ימים ראשונים", "אחרונים" ו"אמצעיים".
   
פרק י'  
יב - כב היחס המיוחד של ה' לישראל, מביא לקיום מצוות  
"מה ה' אלוקיך שואל מעמך" (יב-יג) הקשר לענין הקודם: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".
למרות שכל הבריאה שייכת לה', הוא בחר רק בישראל ( יד - טו)  
יש להסיר את ערלת הלב ולקיים צוויי ה'"אצל גבורתו אתה מוצא ענוותנותו".
"ה' עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר"...הציווי לישראל לאהוב את הגרים "מום שבך אל תאמר לחברך".
שבועה בשם ה' - רק בעקבות יראה ועבודת ה'  
   
פרק י"א  
א-ט זכר הניסים במצרים ובמדבר, יביא לאהבת ה'  
ולירושת הארץ. "כל היקום" (ו)  
"עיניכם הרואות את כל מעשה ה' " (ז) "מוסב על המקרא של מעלה".
י - יב שבחיה של ארץ ישראל  
ארץ ישראל טובה מארץ מצרים "החביב קודם"; חברון פסולתה של ארץ ישראל"
השגחת ה' על ארץ ישראל (יב) ה' דורש רק את ארץ ישראל
יג - כא שכר ועונש בהתאם לשמירת המצוות  
שמירת המצוות תגרור שכר חמרי גדול (יג - טו) הקשר לפסוק יא "אם תשמע בישן - תשמע בחדש"; "שיהיו עליכם חדשים"; "עבודה שהיא בלב"
   
גלות כעונש על עבודה זרה (יד - יז) "אלוהים שהם אחרים לעובדיהם"; "אתם יש לכם ממי ללמוד".
תלמוד תורה, תפילין ומזוזה וחשיבותן (יח-כא) מצויינים במצוות; "...מכלל לאו הן ומכלל הן לאו".
כב - כה  
"כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם לכם יהיה".  
הדבקות בה' - כיצד?  
שמירת המצוות כתנאי לירושת הארץ.  
   
פרשת שופטים
פרק ט"ז  
יח - כ מינוי השופטים  
ציווים לממני הדיינים "לשבטיך מוסב על..."
ציוויים לדיינים "להפך בזכותו"
ציוויים לישראל ביחסם לדיינים "הלך אחר בי"ד יפה"
כא-כב אשרה ומצבה לחייב משעת נטיעה; בין מצבה למזבח
   
פרק י"ז  
א זביחת בעל מום כקרבן מפגל בקדשים
ב-ז עונשו של עובד עבודה זרה  
דיני העדות "מכוון העדות" (ד'); להקיש; עדות אחת; זוממין
ח-יג סנהדרין גדולה וזקן ממרא  
במה עוסקת סנהדרין גדולה (ח')  
חובת הציות לסנהדרין גדולה (ט-יא) "אין לך אלא שופט שבימיך"
זקן ממרא ועונשו (יב-יג)  
יד-כ המלך בישראל  
ציוויים ותנאים למינוי מלך (יד-טו)  
מצוות לא תעשה החלות על המלך (טז-יז) "כדי מרכבתו"; "ליתן אכסניא"
מצות עשה של המלך ותכליתה (יח-כ) "משנה תורה" - שתי משמעויות
   
פרק י"ח  
א-ב אין לשבט לוי נחלה בארץ;  
הלויים מקבלים מתנות במקדש ומחוץ לו קדשי המקדש; קדשי הגבול
ג-ה מתנות כהונה מחוץ למקדש  
זרוע לחיים וקיבה  
תרומה וראשית הגז "עין יפה" עין רעה" ו"עין בינונית"
ו-ח משמרות הכהנים וזכויותיהם בקרבנות  
הכהן יכול להקריב תמיד את קרבנו האישי משמרות כהונה
כהן יכול להקריב תמיד ברגלים קרבן הבא מחמת הרגל
ט-יג תועבות הגויים  
לא ללמוד את מעשיהם "אבל אתה למד להבין ולהורות"
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" "ואז תהיה עמו ולחלקו"
יד-כב הנביא בישראל  
הנביא רק מישראל  
מצוה לשמוע לנביא וענשו של העובר על דבריו  
שלשה סוגים של נביאי שקר (כ) כיון את ההלכה; כובש נבואתו
זהוי נביא שקר ע"פ האות שיתן "אליהו בהר הכרמל"; "צורך השעה"; לגדור את ישראל
   
פרק י"ט  
א-י ערי המקלט והרוצח בשוגג  
קביעת שלש ערי מקלט בארץ  
הכנת תשתית נוחה לבריחת הרוצח לעיר המקלט  
מי מוגדר כרוצח בשגגה (ד-ה) "ונשל הברזל מן העץ" - שני פירושים
הוספת שלש ערי מקלט כשירחיב ה' את גבול ישראל (ח-ט) "ארץ קיני, קניזי וקדמוני"; "תשע ערי מקלט"
יא-יג הרוצח במזיד - יומת על ידי גואל הדם  
יד איסור הסגת גבול "העוקר תחום חברו" בחו"ל ובארץ
טו עדות ע"פ עד אחד אינה מתקבלת "זה בנה אב"; "קם הוא לשבועה"
טז-כא עדים זוממים  
המקרה - שני עדים נפסלו והוזמו  
בדיקת העדים המזימים עדים מזימים; דרישה וחקירה
העונש לזוממים - כאשר זממו לעשות "כאשר זמם ולא כאשר עשה"; צריכים הכרזה
   
פרק כ'  
א-ט מלחמת הרשות  
לא לפחד מכוחו של האוייב (א)  
דבריו של הכהן: ה' עמנו להושיענו (ב-ד) משוח מלחמה; מחנה הארון
דברי השוטרים על הפטורים מהמלחמה (ה-ט) "כדאי הוא שימות";
"ירא ורך לבב" - שני פירושים; תחילת נפילה - ניסה"
י-יח הקריאה לשלום במלחמה והיחס לז' עמי ארץ ישראל  
חובת הקריאה לשלום לפני פתיחת המלחמה מלחמת רשות;
מס ועבדות לערים שישלימו עִם ישראל  
היחס לערים שלא השלימו עִם ישראל (יב-יד)  
"לא תחיה כל נשמה" - לשבעה עממים  
טעם המצוה  
יט-כ דיני מצור  
אין לכרות עצי מאכל (יט) "כי" בלשון "דילמא" (שמא)
מותר לכרות עצי סרק (כ)  
   
פרק כ"א  
א-ט עגלה ערופה  
חובת הכפרה - על העיר הקרובה אל החלל  
זקני העיר עורפים את העגלה בנחל איתן נחל איתן
אמירת זקני העיר "ידינו לא שפכה ..." ומשמעותה (ז)  
בקשת הכפרה ע"י הכהנים (ח)  
הבטחת התורה על הכפרה (ח) "הכתוב מבשרם"
   
פרשת כי תצא
פרק כ"א  
י-יד אשת יפת תואר מלחמת רשות; דברה תורה כנגד יצר הרע
טו-יד ירושת בכור ראוי לבוא; מוחזק
יח-כא בן סורר ומורה נהרג על שם סופו
כב-כג התלוי כל הניסקלין נתלין
   
פרק כ"ב  
א-ג השבת אבידה - שתהא בו השבה; דבר שעושה ואוכל
ד טעינה (ופריקה)  
ה "לא ילבש"  
ו-ז שילוח הקן מזומן; מצוה קלה ומצוה חמורה
ח מעקה  
ט-יא איסורי כלאיים מפולת יד;
יב ציצית  
יג-כא מוציא שם רע  
כב-כט ניאוף ואונס  
   
פרק כ"ג  
א-ט פסולי חיתון שומרת יבם
י-טו קדושת מחנה מלחמה  
טז-יז הסגרת עבד  
יח-יט זנות  
כ-כא איסור ריבית  
כב-כד נדר "לא תאחר לשלמו"
כה-כו אכילת פועל בעבודתו  
   
פרק כ"ד  
א-ד נישואין וגירושין  
ה ושימח את אשתו החוזרים מעורכי המלחמה
ו דיני משכון משכון; אוכל נפש
ז גניבת נפשות  
ח-ט סילוק סימנים של צרעת להסגיר; להחליט
י-יג דיני משכון  
יד-טו הלנת שכר גר צדק וגר תושב
טז פסולי עדות  
יז-יח יחס לחלשים משכון שלא בשעת הלואה
יט-כב מתנות עניים שכחת קמה; פאה לאילן
   
פרק כ"ה  
א-ג מלקות לאו הניתק לעשה
ד לא תחסום שור להוציא את האדם; חסימה מבחוץ; לא נגמרה מלאכתו
ה-י ייבום וחליצה שלא היה בעולמו
יא-יב תשלומי בושת  
יג-טז יושר במסחר  
יז-יט זכירת מחיית עמלק  
   
פרק כ"ו  
א-יא הבאת ביכורים מקרא ביכורים
יב-טו ווידוי מעשרות ממין על שאינו מינו; אונן
טז-יט "את ה' האמרת... וה' האמירך"  
   
פרק כ"ז - פרק אקסטנסיבי  
א-ח הקמת האבנים לאחר מעבר הירדן  
ט-כו הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל  
   
פרק כ"ח - פרק אקסטנסיבי  
א-יד הברכות על קיום המצוות  
טו-סח הקללות על אי קיום המצוות  
   
פרק כ"ט - פרק אקסטנסיבי  
א-ח מסקנות מהניסים שהיו במדבר  
   
פרשת ניצבים
ט-יד כריתת הברית בערבות מואב  
טו-כח אזהרות על הפרת הברית  
   
פרק ל'  
א-י התשובה ופעולתה  
יא-יד הדרך לקיים את "המצוה הזאת"  
טו-כ הבחירה החופשית  
   
פרשת וילך
פרק ל"א - פרק אקסטנסיבי  
א-ו חיזוק עם ישראל ע"י משה  
ז-ח חיזוק יהושע לעיני ישראל דַבָּר אחד לדור
י-יג מצות הקהל - זמנה ותכליתה טף למה בא?
יד-ל כתיבת השירה וקביעתה כעד בבני ישראל "אין שלטון ביום המות" (כח)
  "תלמידו של אדם חביב עליו כגופו" (כט)
   
פרשת האזינו
פרק ל"ב  
א- מג מבנה השירה לפי סימן: הזי"ו ל"ך.  
פירוט התכנים להלן בפרשנות הנבחרת: ראה ספורנו (ז) ורמב"ן (מ)  
   
א-ו "האזינו השמים"... השמים והארץ כעדים (א); הגמול האלוקי (ד); עם נבל (ו).
ז-יב "זכור ימות עולם"... הדורות החוטאים (ז-ח); ה' וישראל במדבר (י-יב).
יג-יח "ירכיבהו על במתי ארץ"... חסדי ה' לישראל בארץ (יג-יד); כפיות הטובה (טו-יח).
יט-כח "וירא ה' וינאץ"... ענשם קשה על כפיות הטובה (יט-כה); "קללה זו לפי הפורענות לברכה" (כה); מחשבת הכילוי לולי חילול ה' (כו-כח).
כט-לט "לו חכמו"... הגויים צריכים לדעת שה' הסגיר את ישראל בידם (כט-לא).
  שתי גישות בפסוקים לב-מג: ר' יהודה: כנגד ישראל (מובא בפירוש השוטף). ר' נחמיה: כנגד הגויים (מובא בפירוש בסוף פס' מג).
  "מוסב למעלה" (לב); " 'כי' זה...לשון התחלת דיבור" (לו).
מ-מג "כי אשא אל שמים ידי".. . "אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה" (מא); לא כמדת בשר ודם מידת הקב"ה (מא);
  פוקד עוון אבות על בנים אצל הגויים (מב); "מה שבחה של אומה זו" (מג).
   
מד-מז מסירת התורה לדורות הבאים ריכוז הכוחות לתלמוד תורה (מו); ערך היגיעה בתורה (מז).
מח-נב העליה להר נבו לקראת מות משה "בעצם היום הזה" ומשמעותו (מח).
   
פרשת וזאת הברכה
פרק ל"ג  
א-ה הקדמה לברכות לישראל "שבחו של מקום"; זכויות ישראל; "דרך ריצוי".
ו-כה ברכות ייחודיות לכל שבט איזכור מאורעות עבר מחיי השבטים; רמיזות לעתיד להיות לשבטים.
כו-כט ברכות לכלל ישראל  
   
פרק ל"ד  
א-ט מות משה רמזים למאורעות עתידיים לאחר מות משה.
י-יב מעלותיו הייחודיות של משה