לתקנת עגונות
 מהות הבעיה והשתלשלותה

 יצחק זאב כהנא

תורעה אלל ספדנ

ז"שת םילשורי ,תדה יקיזחמ תאצוה:רמאמה ןכות

ןוגיעה תללק
לארשי תונב תנקת לע ל"זח
גרובנטורמ ם"רהמ
ש"ארה
ק"ירהמה
יחרזמ והילא 'ר
ןהכ דוד 'ר
רקשלא ם"רהמה
והיתתמ ןב ןימינב 'ר
ףסוי תיבה
ט"יבמה
(ם"דשר) הנידומ יד לאומש 'ר
יקינולאשב ם"דשרה לש ותלועפ
גרפמ (ל"רהמה) לאלצב ר"ב אוויל 'ר
(ל"שר) אירול המלש 'ר
יזנכשא לאלצב 'ר
תושדחה "שדח תיב"ה תובושת
(ש"חרהמ) יתבש םייח 'ר
ףירח עשוהי 'ר
ט"ת-ח"ת תונשב
יולה םהרבא 'ר
בקעי תובש לעב - רשיר בקעי 'ר
ןגובנלענצאק לאקזחי 'ר
בקעי-בש לעב ןהכ בקעי 'ר
הדוהיב-עדונ לעב ,אדנל לאקזחי 'ר
בל ירקח לעב-ןזח ףסוי 'ר
ינע תחנמ לעב-ריפס יניס 'ר
הפי לפמיג יכדרמ 'ר
יגאלאפ םייח 'ר
שיקלעמש קחצי 'ר
תודחוימ תוביסנב הרתה
יחרזמ והילא 'ר
(ז"בדר) ארמז 'ן דוד 'ר
יראדנאפלא ןרהא 'ר
יביתנע םהרבא 'ר
שאטאלמ קחצי 'ר
הדלי השיאב הרתה
יחרזמ א"ר
הנידמ יד לאומש 'ר
"תוריאמ םינפ" תובושתב
ןזח קחצי 'ר
שלושמה טוח לעב
אגניטיא באז יכדרמ 'ר
רמירד המלש 'ר
תוריהז ידעצ
(ן"ר) םיסנ וניבר
(י"ב) וראק ףסוי 'ר
(ח"ב) שיקריס לאוי 'ר
ןיקצאלק והילא 'ר
םייהנפוא דוד 'ר
ןהכ םייח 'ר
בקעי-תובש לעב ,רשיר בקעי 'ר
לאשע םייח 'ר
הווצמה םויקב םיכורכה םיישוקה
ינאיילידומ קחצי לאומש 'ר
יולה םהרבא 'ר
יגלאפ םייח 'ר
יגאלאפ םהרבא 'ר
הווצמה םויקמ תוטמתשה
ךרכב םייח ריאי 'ר
יטרופנוק לאירבג 'ר
גרובמהמ ברה ,שריה יבצ 'ר
םייח-הנחמ לעב
ןשדה-תמורת לעב ןלרסיא לארשי 'ר
ץינזאקמ שודקה דיגמה ברה
קינאלס ןרהא ןימינב לארשי 'ר
תוילגרמ ריאמ 'ר
תוילגרמ ןמלז םירפא 'ר
טענאפ לאקזחי 'ר
ותביבסבש הנוגעב לופיטה
קקוחמ תקלח לעב - השמ 'ר
ךרכב ןושמש 'ר
גרובדירפמ ברה
יאליע יבד הירא לעב
ןיזאלומ םייח 'ר
יגאלאפ םייח 'ר
יגאלאפ םהרבא 'ר
למאכרק לדנמ םחנמ 'ר
תוילגרמ ריאמ 'ר
הלבקה יפל הנוגעה תרתה
תונוגע יניעב תולשרתה
גרובנטורמ ריאמ 'ר
רקשלא ם"רהמה
ט"יבמה
רקסירב םהרבא 'ר
אדנל לאקזחי 'ר
השמ חמשי לעב - םיובלטיט השמ 'ר
אגניטיא באז יכדרמ 'ר
העד-ירעש לעב - ידארב ק"קמ ןיידה
(ב"יצנה) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר
ןאזרבמ ןואגה
רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר
הנוגע-רתיה לע זעל תאצוה
אקארקמ לשעה עשוהי 'ר
(ל"שרה) אירול המלש 'ר
רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר
טומס י"ר
הווצמה תוכז
שווירט םהרבא 'ר
יזנכשא לאלצב 'ר
םייהנפוא דוד 'ר
רגולק המלש 'ר
םוריח-תעשב הווצמה םויק
רתיב ןברוחמ
אזרא לתב םיגורה
גרובצריו ידוהיב תוערפ
"אניוו תריזג" תנש ,פ"ק תעשב תונוגע
ט"ת-ח"ת תונשמ
ןוילופנ דגנכ רורחשה תמחלמ


םירתיההו ,ןתרתהב תובישחה ,תונוגע תרתה ןיינעב םיקסופה תועד םוכיס :ריצקת
.תונוגע תרתה םע רשקב ורתוהש םידחוימה

.הנוגע ,תונוגע תרתה :חתפמ תולימ


למסמך הבא