עודיש ימ ...ומכ היהיש ,ראשה ןיב ,ול לחאמו והער תא ךרבמ םדא יכ ,ונאצמ
.ותחלצהבו וישעמב ,ותלודגב ,ותוישיאב
?הכרבה לש הז חסונל רוקמה והמ
?...כ היהיש ימ תא ךרב ימ ,ךל רוכזה
.'כ קוספ ,ח"מ קרפ "תישארב" רפסב ינייע
.הכרבה חסונ ךתרבחמל יקיתעה
?תונבל ,םינבל ,המיאתמ איה ימל - הכרבה ןושלב ינייע
"םינבה תכרב" ,יהוז ןכא
.(א"י קוספ 'ד קרפ) ."תור" תליגמ ףוסב ינייע
?זעובל האשינש ,היבאומה תור תא םיכרבמ דציכ
.וז הכרב חסונ תא ךתרבחמל יקיתעה
?תורל הכרבב תורכזנ תוהמא וליא

ינפל ,תסנכה-תיבמ םיאבשכ ,תבש לילב םידליה תא ךרבל גוהנ םהב םיתב שי
.שודיקה
.םינבה תכרב חסונ תא יאצמו הליפתה רודיס תא יחתפ
?ימ לש ותכרבכ ?םינבה תא םיכרבמ ןושל וזיאב
.ךתרבחמל יקיתעה ?תונבה תא םיכרבמ ןושל וזיאב
.היבאומה תורל הכרבה םע יוושה
ךייתושוחתו ךייתובשחמ ,הכרבה לע ירפס ,תונבהו םינבה תא ךרבל םכתיבב גוהנ םא
.העש התואב
ויתושוחתו ויתובשחמ לע ,תרכזנה הכרבב ויתונב תא ךרבל גהונה ,בא ןייארל יסנ
.הכרבה תעשב

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח