הדועסב תווצמ-לועל ותסינכ תא גוגחל םיגהונ ,םינש הרשע שולש ןבל תואלמב
:('ד תוא ,ה"כר ןמיס) (1) "םהרבא-ןגמ"ב אבומו ,החמשבו
...הווצמ רב ונב השענש םויב הדועס תושעל הווצמ
תדועס וז אהתש ידכ ,הרות-ירבדב הדועס התואב שורדל שי ,םירחא תעדל
.הווצמ
םינמזומל דוביכו הדועס םיכרוע :הווצמ-רב תגיגחב ונימיב םיבר םיגהונ ךכ ןכאו
.םירחא ףאו הווצמ-רבה ןתח ,הרות-ירבדב םישרודו

?הווצמה תב לע המו
?דציכ ,ןכ םא ?תבה לש לודגה המוי תא םג גוחל שיה
,11 -ה תב תינור לש התיב רצחב ,םיירהצה רחא תבשב ןזוא וניטה הז אשונב ןוידל
:הכרב אתבס ,התבס ןיבל הניב החישל
,רודיס - האלפנ הנתמ ירוהמ יתלביק ,םינש הרשע םיתש יל ואלמש םויב :אתבס
היה ןכא .שדחה ירודיסב זא יתחמש המ .הקיהבמו הרוחש הכירכב ,הליפת רודיס
.הרודיסב הווצמ-תב תחמש .ירובע החמש-םוי םוי ותוא

...שממ לש הגיגח הווצמ-תבל םיכרוע םויה .ךכ אל הז םויה לבא ,אתבס :תינור

תרומזת םע ,םינמזומו תונמזה תואמ םע ,לודג םלואב ...שממ לש הגיגח :אתבס
!?ךלמה דיכ הדועס םעו םיינזוא תשירחמ

.תינור לש היבא ןתוא אצמ ךכו ,םייתשה וחחוש הכורא העש דוע
לש ורמאמ ךותמ ןהיתשל ארק ונממו ,םירפסה ןוראמ רפס איצוהו רהימ באה
השאה" רפסב אבומ) 42 דומע ג"י הנש "ןייעמה"ב עיפומה ,גרבסורג ךונח ברה
:(ןוסנילא .ג םיקילאל "תווצמהו

איה וישכעש ינפמ ,תווצמה לועל תסנכנשכ ,תבל םג הדועס תושעל םוקמ שי
לכ" םושמ םעטה הארנו ,םימדוק תורודב הזמ ונעמש אל ,םלוא .השועו הווצמ
ןוכנו ןוגה יאדווב ,הענצב תיתחפשמ הביסמב ,ותיב ךותב ."המינפ ךלמ תב הדובכ
ינימ לכב תוביסמ תושעל וגהנש ,וננמזב טרפבו הווצמ-תב תגיגח תושעל
םשל היהיש ,רקיעה .תמצמוצמ תיתחפשמ הרוצב קר ,רומאכ ,םנמא .תויושחרתה
בשחייש ,יאדווב זאו ,תועינצו תווצמ יניינעמ ורבדי תאז תונמדזהבש .םימש
.תווצמה לוע תלבק ידי לע הווצמ-תדועסל

תוחמש תינור הדכנה םגו הכרב אתבס םג וארנ ,עטקה תאירק תא באה םייסשכ
...תוצורמו

הדובע

תגיגח ןיינעל לארשי-ימכח ןיב תועד יתש תולמסמ הדכנהו אתבסה .א
השאה" רפסב רזעיהל ילכות .םינושה םהימעט תא רעשל יסנ .הווצמה-תב _
.ו"ט קרפ ,ןוסנילא .ג םיקילאל "תווצמהו _
.הדכנה - היינשהו ,אתבסה היהת תחאה - לספסל ךתרבח םע יקחש _
.הימעט תא האיבמ תחא לכשכ ,םייתשה ןיב אלמה חוכיווה תא וכרע _

םוי תא וגגח דציכו םאה - ךתביבסב וא ךתחפשמב םירגובמ לצא יניינעתה .ב
.םירבדה תעימשל ,התיכל םתוא ינימזה .תרבחמב םרופיס תא יבתכ .הווצמה-תב _

.(2) "םייחה ףכ" לעבו "יח שיא-ןב"ה ירבדב ןלהל ינייע .ג

לועל תבה תסינכ םוי ןויצל ,םדי לע תועצומה ,םיכרדה תא םהירבדמ יקיתעה _
.תווצמ _
:ז"י ףיעס "האר" תשרפ "יח שיא ןב"
הז לכ םע ,הדועס הל תושעל וגהנ אלש פ"עא ,תווצמ בויחב סנכיתש םויב תבה םג
שדח דגב שבלת הדי לאל שי םאו ,תבש ידגב שבלתו םויה ותוא החמש היהת
.תווצמה לועב התסינכ לע םג ןווכתו ,"ונייחהש" ךרבתו

:ב"י תוא ה"כר ןמיס ח"וא "םייחה ףכ"
השעי ןבה ןכו ,םימי ראשמ רתוי םויה ותואב דומלל הל שי ,דומלל תעדוי םא...
.הלילב אלו םויב אל םוי ותואב דומילמ קיספי אלשו ,ןכ
.הווצמ-תב תגיגחל םהיתועצה תא יקיתעה
?השדחה ךתלמש תא ישבלתשכ ,רוכזל ךיילע המ ,ךלש הווצמה-תב תגיגחב ,תאו
.םייתש - תונווכ ,תחא - הכרב :זמר

יניכה .התיכב וא תיבב ךלש הווצמה-תב תגיגח ןפוא תא ןוידל ילעה - העצה .ד
ךמויל ךתונכומ תא יחיכות םג ךכ .ךיימעטו תונושה תודוקנה םושירב ןוידל ךמצע _
...לודגה _

ידימצהו התוא ימלצ ,הווצמה-תב תגיגחל הנמזה - התיכב וא תיבב - תנכה םא .ה
ןכותל תונויערו תועצה תולעהל יסנ ,הנמזהה הנכוה אל ןיידע םא .ךתרבחמל _
.הרוטיעו התרתוכ ,הנמזהה _

:הווצמה-תב תגיגח רחאל הדובע .ו
ךייתויווחו ךיימשרמ - םויה אובב - ירפסת וב חוורמ םוקמ ךתרבחמב יריאשה _
.םימולצת יפיסוה .ךלש הווצמה-תב תגיגחמ _

:תניינעתמל
.הווצמ-תבל "ינרטפש ךורב" תרימא
('י הקסיפ ,ג"ס השרפ ,הבר תישארב) :שרדמב רמאנ
- (ז"כ ,ה"כ תישארב) "םירענה ולדגיו"
:רזעלא יבר רמא
,הנש הרשע שולש דע ונבב (לפטל =) לפטיהל םדא ךירצ
."הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב" :רמאיש ךירצ ךליאו ןאכמ
,הווצמה-רב לש ,הנושארה םעפב ,הרותל היילעה רחאל - םיבר םיגהונ ךכ ןכאו
."הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב" :באה ךרבמ
הרותל ותוא ךנחלו וב לפטל בייח באה היה ,םינש הרשע שולש ןבל תואלמ דע
ותוירחאו ותבוח יהוז ךליאו התעמ .םיימשה ןמ שנענ - ןכ השע אל םאו .תווצמו
,ןכ השעי אל םאו ,תווצמה םויקב - םינש ג"י ול תואלמב-בייח ןבה .ןבה לש
.באה לע אלו ,ןבה לע שנועה

?תבה לע המו
- ןכיניב ונודו שרדמה ירבדב ונייע
?"ינרטפש ךורב" תכרבו תבה ןיינעב שרדמב זמרנ וא רמאנ םאה
?ןוידל חתפמה תלימ יהמ
.הרשע-םיתשה תבל "ינרטפש ךורב" תכרב ןיינעב םימכח וקלחנ
:בתוכ (ו"ט תוא ה"כר ןמיס םייח-חרוא) "םייחה ףכ" לעב
.ךרבל ונקית אל

"ןויצל ןושאר"ה היהש ימ ,ל"צז םיסנ קחצי ברה
:בתוכ הנש םישולשכ ינפל ,לארשיל ישארה ברהו
.תוכלמו םש אלב תבה לע ךרבל םוקמ שי
.('ד דומע ,'ז רפס ,םעונ)

הדובע

:ןושלה יקוידל ךתעד ינתו וז לומ וז תועדה יתש תא ךתרבחמל יקיתעה .א
?"הבוח" וא "רוסא" ןושלב קסופה ,ץרחנו יעמשמ-דח םהמ דחא ךל עמשנ םאה -
?וניד קספ המ ?םימדוקה תורודה ימכחב הלתנ םיינשהמ ימ -
?עודמ ?טקונ אוה ןושל וזיאב ,הווצמ-תבל "ינרטפש ךורב" ךרבל ריתמש ימ ףאו -
"תוכלמו םש אלב" :וירבד תא גייסמ "ינרטפש ךורב" ךרבל ריתמה םג -
.תוכלמו םש אלב ךרבל ,בורל ,םיגהונ ןבה לע באה תכרבב םג - ירכז

:תרבחמב יבתכו ךתחפשמב יניינעתה .ב
."ינרטפש ךורב" ךרבל באה גהונ םאה ,תווצמ ליגל החפשמה ינבמ דחא עיגמשכ
?תוכלמו םשב ךרבמ אוה םאה ?יתמ ?ךרבמ אוה הפיא - ןכ םא
?"ינרטפש ךורב" םינש ב"י הל תואלמ םויב ךרבל םכתחפשמב גוהנ םאה - תבהו
?תוכלמו םשב םאה ?יתמ ?הפיא ,ןכ םא

באה יכ ,חינהל שי ?"הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב" ךרבמה בא שח המ ירעש .ג
יאטח לע םישנועב םגו תוירחאב תאשלו ךישמהל ןכומ היה הגאדו הבהא ךותמ
תואלמב תוירחאה אולמ תא ומצע לע לבקל בייח ןבה יכ ,תעבוק הכלהה ךא .ונב
.םינש ג"י ול
?ול הכרעהו האמחמ וא ןבל הדבכהו הריזג ,ךתעדל ,וז םאה

- הווצמה תב ,תא .ד
?"וז לש השנועמ ינרטפש ךורב" ךיבא ךרב םאה - םינש ב"י ךל ואלמ רבכ םא
?הכרבה תא יעמשת רשאכו םא ישוחת המ - ירעש ,תווצמ ליגל תעגה םרט םא
תעמשמו תורגב ,תוירחא ילוא וא ,תוגייתסהו הגאד ,תוששח ישיגרת םאה
.ךתרבחמב ךכ לע יבתכ ?תימצע

הווצמ-תב תשרד
?תיתתיכ וא תיתחפשמ - תרגסמ וזיאב ,ןכ םא ?ךלש הווצמה-תב תא יגוחת םאה
?ךגח םויב ,"השרד" ,הרות ירבד ירמאתה
.ןוידל ותוא ואיבה - תיבב וא התיכב - אשונה ןודנ םרט םא
הלעמל ינפלש ,הווצמ-תב תשרדל תויודע תומייק :םירחאל םג יריכזהו ירכז
.הנש 100 -מ
.(61 דומע ,ב"לשת-ב"י הנש "ןייעמ"ה) ראיורב יכדרמ ברה בתוכ
השרד הארש ,רלדא המלש יברו ירומ יפמ יתעמש
.רגנילטע בקעי יבר ברהמ תספדומ ,הווצמ-תב תגיגח דובכל
- יכ ,םימיכסמ ונלוכ ,הווצמה תב
...דואמ ץוחנ - םיחרואל דוביכה ...רתויב הבושח - השדחה הלמשה
..."תוינויח" שממ ולא - תונתמה ...תיחרכה - ברעה תינכות
.דואמ טעמ השדחה ךכרדב ךמע יחקית הלא לוכמ ךא
...הברה םינש דוע ךתוא הוולי ,ךלש הווצמה-תב תגיגחל יקציתש ,ינחורה ןכותה

העצה
סיסב שמשל ולכוי רשא ,תונויערו תורוקמ יאצמת וז תרבוח יקרפמ המכב
.השרדל
:ןוגכ
םויקב תבה תבוח (ד) הווצמ תב - הווצמ-תב (ג) .תווצמב בויחה - הנתשנ המ
תויאשר םאה - תורוטפ (ז) תובייח םישנו המרג ןמזהש השע תווצמ (ו) תווצמ
...דועו דועו (ב"י) - השאלו תבל הליפתה תבוח (ח) ךרבל םייקל
...וז תרבחמל הווצמה-תב תשרדמ קתוע ףרצל יחכשת לא -.ב.נ

:תורעה

,זנכשאב םירפסה יבושחמ 17 -ה האמב ןילופמ רניבמוג םהרבא יבר לש ורפס - "םהרבא ןגמ" .1
רוזח ."ךורע ןחלוש"ל תופסותו םירואיב םיאבומ וב __

דוסי רפס .תיחכונה האמה תישארב םילשוריו דאדגבמ רפוס םייח בקעי יבר - "םייחה ףכ" .2
רוזח ."ךורע-ןחלוש"ל תויתכלה תופסותו םישרפמה םוכיס ללוכה ,דרפס ימכח לש __

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח