?תווצמ המייק םינש הרשע םיתש הל תואלמ ינפל םג יכ הרמאש ,הליג תא םירכוז
ךתוא ודמיל ךיירומו ךיירוה .הווצמ-תב ךתויה ינפל םג תווצמ תמייק ,הליג ,ןוכנ
םויקב ךתוא וליגרהו וכניח םה .ינעל הקדצ תתלו תבש רומשל ,ללפתהלו ךרבל
.ןהב תבייחתנש ינפל ,תווצמל ךתוא וכניח םה .ןהב הליגר ייהתש ידכ ,תווצמ
.דואמ הברה הנתשנ - ?הנתשנ המ :תלאוש תאו

תייהש אלב תווצמ תמייק םויה דע .תווצמב תבייחה תב ,הווצמ-תב ךניה םויהמ
ךניה םויהמ .הרותב רומאה תא תושעל תבייחו הווצמ ךניה םויהמ .ןהילע הווצמ
."השועו הווצמ"

:התרבחמב המשר הליג

.הווצמ אלו השוע ________ליג דע

_________ _________הרשע םיתש ליגמ

.ךתרבחמל יקיתעהו הליג ירבדב רסחה תא ימילשה

?ףידע המ :השק חוכיוו ררועתה התיכב
?תושעל הווטצנ אלש יפ לע ףא ,השועש ימ ףידע םאה :תודימלתה ולאש ,ףידע המ
?השועו הווצמש ימ ףידע ילוא וא

:תונוש תועד ועיביה תודימלתה
רשאמ ףידע ,תמיוסמ הלועפ ישפוחה ךנוצרמ תושעלו בדנתהלש ,תבשוח ינא -
השק יל .םירומה דחא וא םירוהה דחא ךילע ליטהש הבוחכ ,הלועפ התוא עצבל
.תורמ לבקל
לבקל ישוקה ףא לע .תורמ לבקמה הז רתוי חבושמ ןכלו ,תורמ לבקל השק ,ןוכנ -
.רתוי חבושמ ןכלו ,השוע אוה ,תורמ
?ךתעד המ

:ןלהל ינייע ?ונימכח תעד המו
.השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמ לודג
.('א דומע ,א"ל ףד ןישודיק תכסמ ,ילבב דומלת)
:אבומ ןקזה קחצי יבר תופסותבו
...השועו הווצמל שי לודג רכשש
.(םש) .וילע תווצמה תורמ לבקמו ,הווצמש ינפמ

:יאנפה תעשל
.הנורחאה דומילה תדיחיב אבוהש ,םימכח רמאמ יוצמ ךיינפלש תוצבשמב
.ןוסכלאב אל ךא ,הטמו הלעמ ,הלאמשו הנימי יעונ .ותוא יאצמ

והווצמונ
עושהגשאי
צמלודיממ
ווהועושה

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח