...הנש הרשע שולש ןבו ...הנש הרשע םיתש תב
.תווצמה לכל םילודגכ םה ירה
.(א"י הכלה ,'ב קרפ רושע-תתיבש תוכלה ם"במר)
.תרגוב הרענכ ,הרשע-םיתשה תב ,ךב הריכמ הכלהה
תלבקב ןבה תא המידקמ תא .םינש ב"י ךל תואלמב רבכ תכמוס הכלהה ךיילע
.הווצמ-תב רבכו ,הרשע םיתש תב .תווצמ

?תווצמ לוע תלבקב ןבה תא תבה המידקמ עודמ ?עודמ
:שרדמה ירבדב ןייענ
.(ב"כ ,'ב "תישארב") "עלצה תא םיקולא 'ה ןביו"
:רמא ארמז ןב יסוי יבר םשב רזעילא יבר
.שיאה ןמ רתוי הניב הב ןתינ
.('א הקסיפ ,ח"י השרפ ,הבר תישארב)
תאירבב תוליבקמה םילימה םע יוושה ?שרדמה יונב קוספה תוליממ וזיא לע
.םמודהו חמוצה ,יחה ,םדאה
תא ןולימה רידגמ דציכ ?הלימה שרוש המ ?הניב יהמ .שיאבמ הרתי הניב השיאב
?ך"נתה ינשרפ תאז םיראבמ ךיאו ?"ןובנ" ראותה םש תא וא "הניב" גשומה
(.ק"דר שוריפב ,ב"י 'ג 'א "םיכלמ" ינייע)

:(רשא ונבר) ש"ארה לש וירבד םיניינעמ
- שיאבמ רתוי השיאב הרתי הניב ה"בקה ןתנש
.שיאבמ רתוי הניב הב םידקה :שוריפ
תא הז םימילשמ וא הז תא הז םירתוס ש"ארה ירבדו שרדמה ירבד םאה - יבשח
.יקמנ ?הז

..."םימואת הנהו"
:הימואת לע תרפסמ םאה .ברימו השמ - הרשע םיתש ינב םימואת ובנ 'בגל
.תוקד 12 - ב בריממ לודג השמ .העש התואבו םוי ותואב ודלונ ,ליג ותוא ינב םהינש
...ןטקה אוה ךא ,לודגה אוה .ותוחא ינפל תוקד 12 םלועה ריוואל אצי אוה

:םאה הפיסומ ,םירבדה תא ןיבהל םישקבמ ונאשכ
רתוי תכמוס ינא ברימ לע ;רתוי תיארחא ,רתוי תרגוב ברימ ךא ,עודמ תעדוי ינניא
ליטהל ףידעא ,תיניצרו תיארחא המישמ ליטהל הכירצ ינאשכ .השמ לע רשאמ
תרגוב רתוי תויושחרתהלו םישעמל ,תועפותל הלש תוסחייתהה .ברימ לע התוא
.הלוקשו

:םאה הפיסומ דימו
...ברימ ךא .לבוקמו בוהא .ןובנו רשכומ דלי אוה .םכח ונניא השמש ,ובשחת לאו
.רתוי תיארחא ,רתוי תרגוב
דוע חקיי קר הז .ותמואתכ היהיו תוירחא לבקי ,רגבתי השמ םג יכ תענכושמ ינא
...ןמז תצק

.הירבד דגנ ךייקומינ תא ימשר ,אל םא ?ובנ 'בג םע המיכסמ תא םאה
ןויליג ןיכהל ימידקה .ןודנה אשונב התוא ינייאר .תבו ןב ,םימואתל םא רתאל יסנ
.םיאתמ תולאש

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח