- !הווצמה תבל
.הווצמה תב ,ךל חמש גח
.תורגובה תרבחל ךאוב ךורב
תפרטצמ תא וב עגרה - לחוימה עגרה עיגה הנהו ךל ונתמה םינש הרשע םיתש
.ונילא

.תוניינעתהלו הגאדל ,תוריסמל ךתחפשמב תיכז ךתודלי תונש הרשע םיתשב

- ךתיבב
.וב וחמשו ןושארה ךייכב לוק תא ועמש -
.ךתוחתפתהל ולהצו םילילצלו תוארמל תונושארה ךייתובוגת תא וליג -
.הפה אולמב וכייחו םינושארה ךיידעצ תא תדעצשכ ,תכמות די ךל ונתנ -
.ךב םיאג םהשכ ,םידליה ןג לא ךתוא וליבוה -
.תחנ םיינפוח אולמ וורו ,"'א התכ ,םולש" :תארוק ךתוא ועמש -

- זאמ
.בלש רחא בלש ךתא ומדקתהו התכל התכמ ךמע ולע ,דעצ רחא דעצ ךתוא וויל
.ךל ופיצו ךב ופצ ךתחפשמ ינב קר אל ךא
.הווצמ-תב ךניה וב ,הז עגרל ולחי ,תוהמיאו םישנ ,ונמע תונב לש םיבר תורוד
,רוד רחא רוד ,לארשי-תונב לש הכורא הכורא תרשרש לא תפרטצמ ךניה הווצמ תבכ
התע הז .תכלוהו תכשמתמ הווצמה-תונב תרשרש .הווצמהו הרותה לע תונומאה
.השדח הילוח תרשרשל תפסוה
!הווצמה תב ,הכורב ייה ,לודגה ךמויב

הדובע

?דחוימב ךייניעב ןח אצמ םהמ הזיא .םיעטק המכ ויה ליעלד החיתפה ירבדב .א
?הכרבב ךתוא ומדיק וב עטקה וא ?ךתוחתפתהב םינושה םיבלשה וניוצ וב עטקה _
תא ךתרבחמל יקיתעה ?הכורא תרשרשב הילוח ךניה יכ ,שגדוה וב עטקה ילואו _
.ךייניעב ןח אצמש עטקה _

,ךתרבחמל םתוא יקיתעה .הדליו דלי לכ לש וייחב תויוחתפתה המכ ליעל ורכזוה .ב
.ךתודליב ולא םיבלשמ דחא לכ שחרתה (שדוחו הנש) ליג הזיאב החפשמב יניינעתה _
.תומיאתמ תונומת יפרצו יתחפשמה תונומתה םובלאב ישפח _

ןיינעמהו דחוימה תא יטרפ .ךיתונש 12 -מ ךל םירוכזה ,םידחוימ םיעוריא ימשר .ג
.םהיניבש _

.תא םג תיווח ,יאדווב ,םהמ קלחש ,םיינושאר םיעוריא תמישר ךינפל .ד
:םהמ דחא לע ירפס _

.אורקל יתעדיש ןושארה רפסה .1 __
.תבשה ןחלוש דיל עובשה תשרפמ יתרפיסש הנושארה םעפה .2 __
.ילש הנושארה הרבחה .3 __
.יתנשלה אל הנושארל ךא ,יתעדי .4 __
.יתעגפ אל םעפה ךא יתעגפנ .5 __

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח