!הווצמה תב
?הווצמה תב ,תא ימ ?תא ימ ךא .ךתוא םיכרבמו ךמע םיחחושמ ,ךיילא םינופ ונא
:אבה טוריפה יפל יניכתש "תוהזה תדועת"ב ךמצע תא יגיצה ,אנא

:תוהז תדועת

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
החפשמ םש

יטרפ םש

באה םש

םאה םש

תוהז רפסמ

הדילה ךיראת

הדילה םוקמ

םואלה

.ךתרבחמל יפרצו ךתנומת תא תנכהש תוהזה תדועתל יפיסוה
אבה קרפב .ךריכהל םילוכי ונניא התועצמאב ךא ,ההזמ הדועת הניה תוהזה תדועת
תא םגו ךריכהל לכונ ךכ .םינושה םימוחתב ךתוישיאב םינוש םיווק טטרשל הסננ
...רתוי בוט ךמצע תא ריכהל ילכות
.םייתחפשמה םישרושב ,יתחפשמה םוחתב ליחתנ

:םישרוש
לא טבמ יפיעה ,םויה אקווד ,ךל הפצמה דיתעה לא ךיינפשכ ,םויה !הווצמה תב
.ךיישרושו ךייתורוקמ לא ,ךלש ךרבע לא ,רבעה

?"ךיישרוש" םה המ -
?תחמצו תילע "םיפנע" וליאמ -
?םיקוחרהו רתוי םיבורקה ךתחפשמ ינב ויה ימ -
?ורביד הפש וזיאב ?וקסע המב ?ורג ןכיה ?ואב ןיינמ -

םיטרפ תולעהל יסנ .ךתחפשמ ינב ןיבש םירגובמה תא ינייארו תולאש ןויליג יניכה
.תוינדודו םינדוד ,תודודו םידוד ,תותבסו םיבס לע םיבר

,םיפנע ונממ "יכשמ"ו םאה וא באה דצמ בסב ותישארש ןיסחוי "ץע" יניכה
הנשי החפשמה ינב ןיב םא .החפשמה ינב תומש תא ימשרת םהב םילעו םילועבג
.הרופיס תא רפסל התיכל התוא ינימזה וא ,הרופיס תא ירפס ,תדחוימ תומד
:ןוגכ ,תורחא לשמ תונויער בואשל ילכות

.הצרא םתיילעל הנושארה הנשה לע הרפיס ימענ לש הדוד -
.התבס הרג םש םידוהיה בוחר לע רואית וב ,ןותיעמ עטק הבליש תירונ -
.הבס יבא לש ומש תא אשונה ,בוחר טלש המליצ הרובד -
.הווצמ-רב ותויהב הרותל הלע דציכ רפיס המחנ לש ןדוד -
.התבס םע ןויאר ,הניכהש ןיסחויה ץעל הפרצ תירש -

.ךלש םישרושה ץעל יפיסוהו תופסונ תויורשפא לע יבשח

:ריכהל אנ
,הביבסל סחיב ,יפואה תונוכתב ,רובידב ,שובלב ,הארמב :ונינפב ךמצע יגיצה
.תופיאשבו םיביבחתב ,םיסומינב
:ונימכח ורמא
םתוחב תועבטמ המכ עבוט םדאש :ה"בקה לש ותלודג דיגהל"
ךורב שודקה ,םיכלמה יכלמ ךלמו .הזל הז ןימוד ןלוכו ,דחא
ןהמ דחא ןיאו ,ןושארה םדא לש ומתוחב םדא לכ עבט ,אוה
('ה ,'ד קרפ ,ןירדהנס הנשמ) ."ורבחל המוד
?ונלש ינוציחה הארמב ה"בקה לש ותלודג תילגתמ ךאיה -
םימואת לע יבשח) ?ההז הארמב םיארנ ויה םדאה ינב לכ םא ,הרוק היה המ -
(םיהז
לכ לש הארמה הב ,התיכב רועיש לש הימדה קחשמ וקחש וא ,ינוימד רואית יראת -
.הווש םידימלתה

ילש ינוציחה הארמה
ףתשל וא ךמצעל רומשל ילכות תובושתה תא) :ךמצע תא ילאשו הארמב יטיבה
(.םיישיאה ךיירוהרהב ונתוא
?הארמה ןמ ילא ףקשנה ,הארמה המ -
?ונממ הצורמ ינא םאה -
?םה המ ?ילש הארמב תונשל הלוכי ינאש ,םיטרפ שי םאה -
? המוד ינא יתחפשמב ימל -
/הקימסמ / תינהנ / תזגרתמ / תכייחמ ינא - ...ל המוד תא :יל םירמואשכ -
.(ךייניע תוארכ יפיסוהו ראשב יביחרה ,רתוימה תא יקחמ) ...תבלענ / תרעטצמ _
...יכ ...ומכ תואריהל הפידעמ יתייה -
?יתוישיא תא דגונ / םאות ילש ינוציחה הארמה םאה -

:ילש שובלה
:ךרואית יביחרהו המישרה ךותמ ירחב ?ךלש שובלה ןונגס והמ -
...יתודלי ,שעור ,הפי ,טושפ ,ראופמ ,"קורז" ,האנק ררועמ ,ינקעצ ,רודה ,עונצ
,תותבשב ךשובלל רפסה תיבבו לוחה תומיב ךלש שובלה ןונגסב לדבה שי םאה -
.יטרפ ?םידחוימ םיעוריאבו םיגחב
ויה םאה ,ךיידעלב בוחרב ךלהמו בלוקה לע יולת אצוי היה ,ךיידגבמ דחא םא -
?דגבה תלעבכ ךתוא םיהזמ
.ךל ינייפואה ךיידגבמ דחא לש הרזיג וא רויצ ,םוליצ ךתרבחמל יפיסוה -
?ךשובל ןונגס ןיבל ךייתונוכתו ךתוישיא ןיב רשק ,ךתעדל ,שיה -

:ןכיניב ונוד
:תוערגמו תונורתי - רפסה תיבב הדיחאה תשובלתה
המוד ןהמ דחא ןיא" :הנשמב רומאה תא תרתוס הדיחאה תשובלתה םאה .1
?"ורבחל _
?דימלתל דימלת ןיב םיישיא םילדבה תשטשטמ הדיחאה תשובלתה םאה .2
?"תודמעמ" תעינמב תעייסמ הדיחאה תשובלתה םאה .3

.הטלחהב ןוידה תא ומכסו תורחאו ולא תודוקנ לע ובשח
?הגיהנהל ועיצתה ,אל םא ?הדיחא תשובלת הגוהנ םכלש רפסה תיבב
.דגבה תמגודל טוטרס ושיגה ,הדיחא תשובלת עיצהל םתטלחה םא

:ילש רובידה תרוצ
תא ילאשו הטלקהל יניזאה .ךתעידי אלל ,ךיתוחישמ תחא טילקהל ךתרבחמ ישקב
,ןזואל הבירע ,הליגר ,תינקעצ ,תסמונמ ,תיטיא - ילש רובידה תרוצ יהמ :ךמצע
?תנדועמ ,הריהמ ,תפייעמ ,הטקש ,תמרוצ ,תיתוברת
?ינזוא ועמשש הממ הצורמ ינא םאה
זרזל וא טאהל ,לוקה תא היבגהל וא ךימנהל - ירוביד תרוצ תא רפשל ילע םאה
ענמיהל ,תוינושל תואיגש ןקתל ,תונויערה חוסינב טרפל וא רצקל ,רובידה בצק תא
?תוחפ רבדל ,"גנלס" ייוטיבב טעמל ,םימיוסמ םייוטיבמ
ךתרבחמב התוא ימשר ?תעמשנ התיה איה דציכ ,תטלקומ ךתחיש יכ ,תעדי ול
.הטלקוהש החישה םע יוושהו
ןזוא ...ךממ הלעמל המ עד" ...הלעמל םש יא תטלקומ ונלש החיש לכ - רוכזל יאדכ
('א הנשמ ,'ב קרפ "תובא" ,הנשמ) "תעמוש

:תודימו תונוכת
תויונמדזה ינייצ ;ךתרבחמב ןתוא יטרפ ,תופיו תויבויח תונוכת ךל שי יאדווב
.תובוטה ךייתונוכת וטלבו ולגתנ ןהב תונוש
האצות ןה וא ,השרותב ךל ואבש ,תודלומ יפוא תונוכת ולא םאה - ךתעדב ילקש
?תונקומ תוגהנהו בוט ךוניח לש
וניתונוכתו וניתוערגמ לע המו .תולקב םיהזמ ונא ונלש תויבויחה תונוכתה תא
,ןהילע בושחל תעה וז ילוא .ןהמ םלעתהל ,ללכ ךרדב ,םיסנמ ונא ?תוילילשה
,ירגס ,יבתכ .דוס רמוש ,דידי הניה תרבחמה .תרבחמב ןראתל ףאו ןתוא תולגל
לש רוגס בתכמ תחיתפ רסואה ,םושרג ונברד םרח) .ג"רדח - ינייצו יקיבדה
הלא ויה ילוא .ךתוגהנתהב תוילילש תונוכת ולגתנ םהב םיעוריא לע יבשח .(תלוזה
.רופישו ןוקית תונועטה ,תוערגמ שי ונלוכב ךא .טעומ םרפסמ יאדווב ;םירקמ
הקוקזה ,ךייתונוכתמ תחא לע דובעל ,הווצמ-תבה תנשל תישיא המישמכ ךל ירחב
.רופישל

גשיה םע ךלש "הווצמה-תב" לא יעיגה .הגרדהב ,טא טא ךמצע לעו הילע ידבע
.תודימה תחא רופישו ןוקית - ישיא

:הביבסל סחיה
ןמ לחה .םיסחי תוכרעמ לש םינוש םימוחת םיללכנ ,ונתוא הפיקמה הביבסב
םזכרמב ,תאו .רוביצהו הרבחה לש בחרה לגעמל דעו ,בורקה יתחפשמה לגעמה
:תלאושו תדמוע הלאה םילגעמה לש
?םהילא יסחי המ
?הבורקה יתחפשמ לא תסחייתמ ינא דציכ
לע יתארק ;"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רבידה תא יתדמל ?ירוהב תגהונ ינא ךיא
...?ינאו .האלפומ ךרדב םהירוה תא ודביכש ,םירחא םיאנתו ןופרט יבר
?יתויחאו יחא םע יסחי תכרעמ יהמו
ךרדב ,ךא ,תובר ונא םימעפל ?יתודוס תא הלגמ ינא הל רשא ,הבוטה יתרבח םעו
יתודוסמ דוס התיכב התליגש ,הרבח יל התיה םעפ ...תומילשמו תורזוח ,ללכ
...הקרפתה ונתורבחו
?יתונורשכמ ,יצרממ ,ינמזמ - התיכל תמרות ינא המ ?ללכב התיכל יסחיו
,אכדנל הבוט הלימ ,קקזנל הכימת ,שלחל עויס - הליהקלו רוביצל יתמורת לע המו
?םוי-השקל סחי
ךסחי ןיבל ,הווצמ-תב ךתויהל דע ליעל םירכזנה לכל ךסחיב ינוש שיה - יבשח
םשל תא היואר ,ןכ םא ?ךתולשבו ךתורגב תרכינ הלאב םג םאה ?התעמ םהילא
."הווצמ-תב"

:תממודה הביבסה לא םינושה םילגעמה ןמ
לע םג .ךתביבסב םייחה תוכיא לא ,הביבסה ןויקינ לא ,רוביצה שוכר לא ךסחי המ
...בושחל יאדכ ולא

:ילש םיביבחתה
לש תינפסא תיגח .טמחש קחשמ וביבחתש ימ שיו םילוב ףוסיא וביבחתש ימ שי
לש ביבחת תירודל םג .הרדח תא תרטעמ איה ןהב ףונ תונומת ,"םירטסופ"
,התבל הריעה תיגח לש המא .תונוש תויומד לש תונומת תפסוא איה - תונפסא
תא - תחא אל - עיבה תירוד לש היבא .הרדחבש תונומתה רפסמב המיזגמ איהש
- המוד ןושלב וביגה תירודו תיגח .תפסוא ותבש תויומדהמ ותוגייתסה
.תושעל תבהואו הצור ינאש המ הז ביבחת
?ךתעד המ
:ןכיניב ונוד
ביבחתלו ללכב םיביבחתל דלי דדועל שי םאה ?ביבחתה תרטמ המ ?ביבחת והמ
הארנ וניאש ,ביבחתל תודגנתה עיבהל וא רוסאל ,עונמל שיה ?טרפב םיוסמ
?םירוהל
:הימדה קחשמ וקחש
םיחוכיוו וזיחמה .םינוש םיביבחתב םיקסועה ,םידליל םירוה הלק העשל ויה
?םירבדה ןמ תולועה תונקסמה ןהמ .םידליל םירוהה ןיב םינוידו

:הווצמה תב ,תאו
.ךייתורבח ינפב ותוא יגיצה ,והשלכ ףסוא הז םא ?והמ ?והשלכ ביבחת ךל שיה
?ךביבחתל השידקמ ךניה ןמז המכ
?תיבב ךיידיקפת וא ךיידומיל ןובשח לע אב אוה םאה
?ךתוישיא חותיפל ביבחתה םרות המ
?ל"נה תירוד לש היבאלו תיגח לש המאל תרמוא תייה המ
?ךלש הווצמה-תב רחאל םג יחכונה ךביבחתב יכישמת םאה

:ילש תופיאשה
ןה המ - ?דיתעה לע המו .ךלש הווההו רבעה ןמ ונינפב ךמצע תגצה התע דע
?דיתעל ךייתופיאש
םימוחתבו יתרבחה ,ידומילה ,יתחפשמה :םינוש םימוחתב ךייתופיאש תא יטרפ
.םירחא

ונא .םינפלו ינפל ךתוא םיריכמ ונא יכ ,המדנ ,ונינפב תגצהש םיטרפה לכ ירחא
הביבסל ךסחי לע ,ךייתונוכתו ךשובל לע ,ךרוביד ןפוא לעו ינוציחה ךארמ לע םיעדוי
הלדגו הבחרתה ךלש תישיאה תוהזה תדועת .ךייתופיאשו ךיביבחת לע ,ךייסומינו
?ךלש תימואלה תוהזה תדועת לע המו .דואמ

:האבה תימואלה תוהזה תדועת תא ונאצמ הווצמה תונבמ תחא לש התרבחמב

הלוגס םע

לארשי תב

בקעיו קחצי ,םהרבא

האלו לחר ,הקבר ,הרש

לארשי ץרא

"אצמי ימ ליח תשא"

"המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"

םידסח ילמוג ,םינמחר ,םינשייב
:החפשמה

:יטרפ םש

:באה םש

:םאה םש

:הדילה םוקמ

:יתחפשמ בצמ

:תבותכ

:םידחוימ םינמיס

?ךתעד המ

:"םשב ארקיו"
ימשרו 'א קרפ "תישארב" רפסב ינייע .ויאורבל תומש 'ה ארק םלועה תאירבב
דיל ינייצ !יטרפ ?םש םהל ארק 'ה יכ ,רמאנ האירבה ישעממ וליא לע - ךתרבחמב
.םמוד וא חמוצ ,יח - אוה םוחת הזיאמ דחא לכ
.הנוש רבדה "תישארב" רפס לש ינשה קרפב
וא חמוצל ,יחל - םשב ארוק אוה ימל ?תומש ארוקה אוה ימ :יבישהו ינייע
.םדא ידי לע םדאל םש תאירק לע ,הנושארל ,ונא םיעמוש ישילשה קרפב ?םמודל
.('כ ,'ג תישארב) ?םשל םעטה והמו םשה והמ ?ימל ?ארוק ימ

:םש-לע םש
םנב םהל דלונשמ .ומעטו םש ."יח לכ םא התיה איה יכ" ,הווח ותשאל ארק םדא
וא באה תא ונא םיאצומ ךליאו התעמ ?המ םש לע ?םשה ןתונ אוה ימ ,ןושארה
.לארשי יטבש 12 תדלוהב ,"תישארב" יקרפב ינייע .םהידליל םש םיארוק םאה

:יניימ ?וארקנ המ םש לע ?םשה ןתונ ימ ,םהמ דחא לכ םש תא תרבחמב ימשר -
הדות תעבהכ ,הלאשמ וא הווקת תעבהל ,תמיוסמ הזרכהכ ,היהש עוריא םש לע
.דועו
.יטטצ ?םימעט ינש ונתינ בקעי ינב תומשמ ימל -
תומשה ינשמ הזיא ?םה המ ?םינוש תומש ינשב םאהו באה וארק בקעי ינבמ ימל -
.עודמ ירעש ?לבקתנ

םיארוקש ונאצמ אל ,םידלונה תומש תאירקב ,ליעל ונרכזהש םימעטה לכ ןיב
.יח וא תמ ,רחא םדא םש לע דלונל
?החפשמ ינב םש לע םידלונל אורקל םכתחפשמב גוהנ םאה -
?תמש ימ םש לע קר וא ,יח םדא םש לע אורקל םכלצא לבוקמ םאה -

- הל הצוחמ וא החפשמהמ - םדא םש לע דלונל אורקל גהונה יכ ,םירמוא שי
,ח"מ "תישארב") ורוקמב קוספב ינייע ."לאוגה ךאלמה" עודיה קוספב ורוקמ
.ויתובא םש לע דלונל אורקל גהונה לע זמרמה ,עטקה תא ונממ יקיתעה ,(ז"ט

:תושר תדובע
.ורוקמ תא םש לכ דיל יפיסוהו יניינעתה ,םיבורקה ךתחפשמ ינב תומש תא ימשר
םהילע רפסל ילדתשה ,םימדוק תורודב החפשמ ינב םש לע תומש תיליג םא
.םימולצת ףיסוהלו
וא דלי םיארוק םיתעל .ירטעו עוריאה לע ירפס - עוריא םש לע ועבקנש תומש
.הלאכ תומש שי םא ,ךתחפשמב יניינעתה .הרטפהה וא עובשה תשרפ םש לע הדלי
ינבמ דחא תא התיכל ינימזה ,דחוימ רופיס וירוחאמ שיש םש םכלצא שי םא
.רופיסה תא רפסיש ,החפשמה

?ךמש המ ,הווצמה תב ,תאו
יטרפ ?הז םשב ךיירוה ךל וארק עודמ ?שדח םש וא ך"נתה ןמ םש אוה ךמש םאה
.יטשקו תרבחמב
הרוצב ךתחפשמ םשו יטרפה ךמש לש תוביתה ישארבש תויתואה תא טטרשל יסנ
.תדחוימ תיפארג

:ורוקמו ריש ,ורוקמו םש
- תורפס רועישל
:אצומ התא
:םדאל ול וארקנ תומש השולש
,ומאו ויבא ול םיארוקש המ - דחא
,םדא ינב ול ןיארוקש המ - דחאו
.ומצעל אוה הנוקש המ - דחאו
(להקיו ,אמוחנת שרדמ)

הדלז / םש שי שיא לכל

,םש שי שיא לכל
םיקולא ול ןתנש
.ומאו ויבא ול ונתנו

,םש שי שיא לכל
וכויח ןפואו ותמוק ול ונתנש
.גיראה ול ןתנו

,םש שי שיא לכל
םירהה ול ונתנש
.וילתכ ול ונתנו

,םש שי שיא לכל
תולזמה ול ונתנש
.וינכש ול ונתנו

,םש שי שיא לכל
ויאטח ול ונתנש
.ותהימכ ול הנתנו

,םש שי שיא לכל
ויאנוש ול ונתנש
.ותבהא ול הנתנו

,םש שי שיא לכל
ויגח ול ונתנש
.ותכאלמ ול הנתנו

,םש שי שיא לכל
הנשה תופוקת ול ונתנש
.ונורוויע ול ןתנו

,םש שי שיא לכל
םיה ול ןתנש
ול ןתנו
.ותומ

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח