תווצמב בויחה
םרט ,לומתאל ,םינש 12 יל ואלמ וב םויה ןיב הנתשנ המ .הליג הלאש ?הנתשנ המ -
:ההמתו הפיסוה איהו ?הווצמ-תב יתויה

יתדבכו תוכרב יתכרב ,יתללפתהו תבש יתרמש !?תווצמ יתמייק אל םויה דעו -
םג תווצמ יתמייק ,רוציקב .הנשה שארב רפוש יתעמשו חספב תוצמ יתלכא ,םירוה
.םינש 12 יל תואלמ ינפל

?הליגל ובישת המ

:ם"במרה ירבדב ןלהל ונייע
,תורומג הנש ב"י תב היהתש דע התדיל םוימ תבה
...הנטק תארקנה איה
.הרענ תארקנ הלעמו דחא םויו הנש ב"י תבמ
('א הכלה ,'ב קרפ ,תושיא תוכלה ם"במר)

,דחא םויו הנש הרשע םיתש תב
...דחא םויו הנש הרשע שולש ןבו
.תווצמה לכל םילודגכ ןה ירה
(א"י הכלה 'ב קרפ ,רושע - תתיבש תוכלה ם"במר)

הדובע

:תואבה תולאשל יבישהו ם"במרל "הקזחה ד"יה" ךותמ ליעלד םיעטקב ינייע

?םינש הרשע םיתש הל ואלמ םרטש ,תבה הנוכמ דציכ .א
(תובושת יתש) ?םינש הרשע םיתש הל ואלמשמ ,תב הנוכמ דציכ .ב
?תווצמה םויקב תבה תבוחל ם"במרה סחייתמ םייוניכה ינשמ הזיאב .ג
?ךליאו התעמ ארקיהל הצור תייה םייוניכה ינשמ הזיאב .ד

:הרענ לש הנמוימ
:בותכ ונאצמ הווצמ-תונב יתש לש םיישיאה ןהינמויב
.תודליה תא ילעמ תרענמו הדירומ ,הרענ ינא וישכעמ ,הנטק דוע ינניא -
.ךליאו םויהמ ינא הרענ .םייתודלי םישעממ תרענתמ
דע .ישעמל םתוירחאמ יתוא ורעינ וליאכ ירוה .הנטק הדלי דוע אל ,ינא הרענ -
םירעונמ ירוה ,וישכעמ .םתוירחאב ,היה םהיפתכ לע ,יתאטחש אטח לכ התע
...יתוא בייחמ הזו ,ישעמל תוירחאמ

.יקמנ ?רתוי ךל הארנ םהמ הזיא ."הרענ" חנומל םירבסהה ינש לע יבשח
.ךתרבחמב ימשר ?רחא רבסה ךל שי ילואו

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח