...היפרהל \ הנדסל \ הרבח תעשל קרפ


:ילש תיבה
?"תיב והמ" הלאשל תונוש תובושת ךתרבחמב ימשר ?תיב והמ
:הבשחמל תודוקנ
?םירוגמל שמשמה ,םהילעמ גגו תוריק 4 לש עובק הנבמ אוה תיב םאה
?"תיב" םג אוה ןורוגמו ןאווארק ,ףירצ ,להוא םאה
?תיבל הנבמה תא השוע המ
?םירוגמל םוקמ קר אוה תיב םאה
?תויחאו םיחא ,החפשמ ,םירוה אוה תיב םאה
?הפיזנו שנוע םגו הבהאו םוח אוה תיב םאה
?בלו שגר וא "בג"ו ןעשמ אוה תיב
???תיב ,אופא ,והמ
.ךייתורבח םע יוושהו ןתובישח רדס יפל ךייתובושת תא יגרד

הרשו םהרבא לש םתיב
הרוצה ,הנבמה לע ירפס .הרשו םהרבא לש םתיב הרות ירועישמ ךל רוכז יאדווב
.הרטמהו
:הרש לש הלהואל המדש ,הקבר לש להואה לע רפסמ שרדמה
,תמייק הרש התיהש םימי לכ
,הלהוא חתפ לע רושק ןנע היה
,ןנע ותוא קספ ,התמש ןוויכ
.ןנע ותוא רזח ,הקבר תאבש ןוויכו

,תמייק הרש התיהש ,םימי לכ
,החוורל תוחותפ תותלד ויה
,החוורה התוא הקספ ,הרש התמש ןוויכו
.החוורה התוא הרזח ,הקבר תאבש ןוויכו

,תמייק הרש התיהש ,םימי לכו
,(קצבב =) הסיעב תחלושמ הכרב היה
,הכרבה התוא הקספ ,הרש התמש ןוויכו
.הרזח - הקבר תאבש ןוויכ

,תמייק הרש התיהש ,םימי לכ
,תבש-יליל דעו תבש-ילילמ קלוד רנ היה
,רנה ותוא קספ ,התמש ןוויכ
.רזח - הקבר תאבש ןוויכו
.(ז"ט ,'ס השרפ הבר שרדמ)
להואל ורזחו ,התומ דע הרש להואב ויהש ,םירבד העברא ךתרבחמל יקיתעה
.הקבר
?הקברו הרש להואב ויהש םירבדה תעבראמ דחא לכ למסמ ,ךתעדל ,המ - ירעש
תולעמ עברא םהב האורה ,שוריפ איבמ "ראות הפי" ,"הבר שרדמ" ינשרפמ דחא
:השאל תויוארה

.הניכש ןנעל וכזש דע ,ןלכשב ולעתנ ...הקברו הרש ...לכש תלעב היהתש .א

."החוורל תוחותפ תותלד"ה ויהש ,רמא הזלו ...ןיע תבוט היהתש .ב

."הסיעב תחלושמ הכרב" רמא הזלו ..."התיב תוכילה היפוצ" היהתש .ג

לע לשמ אוה רנהו ,"קולד רנ" רמא הזלו ...םינדמ אנשתו הטקשו הוולש היהתש .ד
.תיב-םולש

?ךתעדב תילעהש המ תא ןשרפה ירבד םימאות םאה

םידליו םירוה
דיקפת אוה "תורוה" .םהידליו םירוה .תיבה לש ובילו ורקיע איה החפשמה
וליפאו תוריסמו הגאד ,ןעשמו הרזע ,םוחו הבהא ?הלק המישמ וז םאה .תילכתו
םדא תושעל ןכומש המל ערו חא דוע שיה .םירוה הלימב םיללכנ ולא לכ - הברקה
?םהידליל םירוה ןיב ומכ ותלוז ןעמל

ימשרו התיכב ירפס ,החפשמב תוריסמ אשונב רופיס לע תעמש וא תארק םא
.תרבחמב

לש םיעגר םג שי הרזעל הגאד ןיב ,תוריסמל הבהא ןיב - תמאה לע הדונ ואוב ךא
:ןוגכ ,ןוצר תועיבש יא
...יתשקבל התנענ אל אמא
...ל תכלל ילע ורסא
...ש לע יב ףזנ אבא
...מ רשאמ רתוי ינממ ושרד
...ל יל ושרה אל
...-שכ ,יתוא וקידצה אל

...ורבדו ,הלא ןיעמ םיעוריאמ תונורכיז תולעהל וסנ ,לגעמב ובש
:םושרלו רוגסל לפקל ,תרבחמב םתוא םושרל רשפא .םרפסל םיענ אל םימעפל
.אורקלו חותפל רוסא - עמשמ .םושרג ונברד םרחב - ג"רדחב

:תונושה ויתויווזמ ותוא וחתנ .ןכתחישב םתילעהש םירקמה דחאב ורחב
?הקדצ איה םאה ?רבדב ךכ לכ תבה התצר עודמ
?וקדצ םאה ?התשקבל ובריס וא הבריס עודמ
?הזכ הרקמב תגהונ יתייה דציכ - םירוה\בא\םא יתייה ינא ול
....מ ,הרתי הבהאמ ,תוריסמו הגאדמ עבונ םירוהה בוריס םאה
?החפשמה ינב לש הבהאב םימגופ ןודנה הרקמה ןיעמ םירקמ םאה
?ושקבי רשא לכ ךיידליל יריתת םאה ,לארשיב םא ייהת םויה אובבשכ ,דיתעלו
?וב תלגרוהש הממ רתוי תינדפק\תינרתו ,ךתעדל ייהת םאה

:הדובע

םיאבומה םירואתה דחא לע דובעת הצובק לכ הדובע תוצובק שולשל וקלחתה
רפס יפל הנקסמה תא ףוסבלו ,תולאשהו םיטבלה תא תרבחמב ומשר .ןלהל
.ו"כק קרפ םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוציק :הכלהה

:1 'סמ רואת
רצחל םאה הרהימ .התרבח תא הכמ הנד התב דציכ םאה התאר תיבה תספרממ
.יכבב הצרפו הבלענ הנד !?תוכמ .הלאש ?הרבחב םיעגופ ךכ ;התבב תושק הפזנו
,יב הפזנ ימאשכ ,השעמ תעשבש לבח ,לבח ?תושעל המ :הטבלתה העגרנשכ
!?תבב םיעגופ ךכ :הל יתרמא אל ,יתרבח תוחכונב
...םאב םיעגופ ךכ ילוא לבא

:2 'סמ רואת
,תבש תרמוש הרבחל הברקתנ םימיל .תווצמ רמוש וניאש תיבב הלדג ימענ
?תושעל המ .תובר תולאש הל שי .תטבלתמ ימענ .תבש רומשל איה םג הטילחהו
?הירוה תא דבכלו ךישמהל הילע םאה ?אל וא הירוהל ריעהל

:3 'סמ רואת
םג תרקבמ איהו ,המא םע הרג הנח .בר אל ןמז ינפל וזמ הז ודרפנ הנח לש הירוה
הילע ימ לוקב .תונוש תוארוה הל ןתונ םהמ דחא לכש ,הרוק םימעפל .היבא תיבב
?םהינש ןוצר תא השעת ךיא ?עומשל

תויחאו םיחא
וליאב ,תויחא המכ ,םיחא המכ :ךתחפשמ ינב לע ירפס .תויחאו םיחא ,תיבב
ימ םע ?ךרדחב ךתיא רג ימ ?תוחפ ימ לאו רתוי הרושק ךניה םהמ ימ לא .םיליג
...?"תוכמ םיכלוה" ימ םעו תחכוותמ ימ םע ,הבר תא
.םיניינעמ םיטרפ ירפסו תונומת יפרצ

: תויחאו םיחא ןיב ימוקמ
ךתעדל והמ ?תיעצמא תב ךניה וא ?םינוקז תב תא םאה ?הרוכב תב תא םאה
?וב תויהל רתויב בוטה "םוקמה"
:תוצובק שולשל התיכב וקלחתה
.תיבב תורוכב תונב - 'א הצובק
.תיבב םינוקזה-תונב - 'ב הצובק
.תויעצמא ןניהש תונב - 'ג הצובק
.תיעיבר הצובק הווהת איה ,הדיחי תב התיכב םכל שי םא
- תוצובקב ונוד
?תויחאו םיחא ראש ןיב ימוקמב בוטה המ
?ימוקמב השק המ
תויווח לע ךתרבחמב ירפס ?ימ םעו ןאל ,ןכ םא ?ךמוקמ תא ףילחהל הצור תייה
.החפשמב ךמוקמ לשב תומיענ יתלבו תומיענ
?םהמ הפצמ תייה המל ?ךלש ךמוקמב ,ךיילא םירוהה םיסחייתמ דציכ -
.יטרפ ?ולא דגנ ולא לש תוחוכ יפוריצ שיה -
?יאדכ היה ?רתיוו ימ ליחתה ימ ?תויחאהו םיחאה ןיב הבירמ לע רפסל יצרתה -
?תויחאהו םיחאה לש הפיו תפתושמ הלועפ לע רפסל יצרתה -

- הווצמה-תב תארקלו
?םינש 12 ךל תואלמב ,ךייתויחאו ךייחא ןיב ךדמעמב יוניש לוחי יכ ,ךל הארנה -
?תויחאו םיחאל ךייסחיב ,ךב והשלכ יוניש לוחיה -
.ירפס ?תונשל ךתעדב המו ?הנתשי ,ךתעדל המ ,ןכ םא

אבה קרפל רבעמ "הווצמ-תב" ןכותל הרזח