יריאמה םחנמ 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

ת ו ר ע היריאמה םחנמ 'ר תודלות" ,יקסרימ ק"ש :ובתכש המ האר ותריצי לעו יריאמה לע .1
נ"מ ;74-1 'מע ,י"שת קרוי-וינ ,רפוס 'א תרודהמ ,יריאמהל הבושתה רוביח םע ספדנ ,"וירפסו
,יקצדורוה א"שרה דובכל לבוי רפס ,רקיה רדא ,"יריאמה ברה תודלותל םיטרפ תצק" ,לבוצ
םילשורי ,וירפסו יריאמה ונבר תודלות :ריאמה רוא ,רפוס ב"ש ;וצ-חפ 'מע ,ז"שת ביבא-לת
תטיש" ,ךברוא א"א ;128-116 'מע ,א"כשת םילשורי ,םייוגל םידוהי ןיב ,ץ"כ 'י ;ב"שת
תידוהיה הרבחה תודלותב םיקרפ ,"היתולבגמו הרוקמ - יריאמה םחנמ 'ר לש תונלבוסה
םילשורי ,ןומלש 'יו סקטא 'ע תכירעב ,ץ"כ בקעיל לבויה רפס ,השדחה תעבו םייניבה-ימיב
,ד"נשת דנלבילק-םילשורי ,יריאמה םחנמ וניברל הלבקה רדס ,ןילבה ז"ש ;דמ-דל 'מע ,ם"שת
הקיטגולופא ןיב - ירכונל יריאמ םחנמ 'ר לש וסחי" ,ןייטשדילב 'י ;אנ-אי 'מע ,אובמ
;166-153 'מע ,(ו"משת) אנ ,ןויצ ,"המנפהל
G. Blidstein, "R. Menachem Ha-Meiri: Aspects of an Intellectual Profile", The
; Journal of Jewish Thought and Philosophy 5 (1995), pp. 63-79
םילשורי ,סנבורפב םינומיימה הכלהה ילעבו יריאמה םחנמ 'ר ,המכחל הרות ןיב ,לטרבלה 'מ
מ"י ;(תינומיימהו תילטוטסיראה היפוסוליפל יריאמה לש ותקיזב בושח ןויד ובו) ס"שת
.171-158 'מע ,2א"סשת םילשורי ,ב ,דומלתל תינשרפה תורפסה ,עמש-את
;2ה"כשת םילשורי ,ןמקיד 'ש תרודהמ ,תוכרב :ןה ןלהל תורכזנה "הריחבה תיב" תורודהמ
,הטוס ;ז"שת םילשורי ,רפוס 'א תרודהמ ,תובותכ ;ז"שת קרוי-וינ ,קעבלא 'ח תרודהמ ,תומבי
,ןישודיק ;ג"ישת םילשורי ,רגניזלש 'ק תרודהמ ,ןיטיג ;ז"כשת םילשורי ,סיל 'א תרודהמ
,הדנ ;2ב"לשת םילשורי ,רפוס 'א תרודהמ ,ןירדהנס ;ג"כשת 3םילשורי ,רפוס 'א תרודהמ
תרודהמ ,תובא ;ה"כשת םילשורי ,הגנל ש"י תרודהמ ,תבש ;ט"שת קרוי-וינ ,רפוס 'א תרודהמ
.ז"טשת קרוי וינ ,רפוס 'א תרודהמ ,ארתב אבב ;ה"נשת ,דנלבילק-םילשורי ,ןילבה ז"ש
רפס ,בהז-ישמ מ"מ ידיב וסנוכו וטקול םינושה וירוביחב ויתוכרדהמו ויתוצעמ תובר .2
טקל תניחבב אוה ,ותובישח לכ םע ,הז ףיקמ רוביחש אלא ,ו"כשת םילשורי ,יריאמהל תודמה
.ללוכ ףסוא אלו גציימ
תא ןהילע ליחה אל ןכלו ,"תורודגה תומואה"מ תחאכ ונמזב תורצנה תא האר יריאמה .3
לע .ךברוא א"או ץ"כ 'י וקלחנ ותשיגבש שודיחה תדימ לע .דומלתב תויוצמה ם"וכע תוכלה
ןייטשדילב ,ךברוא ,ץ"כ :האר .ןאכ וב קוסעל בושנ אל הז אשונב שיש ברה ןיינעה ףא
.(1 הרעה ,ליעל) לטרבלהו
,תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות ,רעב 'י :האר וב יריאמה לש וקלח לעו הז םרח לע .4
;178-170 'מע ,ה"כשת ביבא-לת
J. Sarachek, Faith and Reason, the Conflict over the Rationalism of
; Maimonides, 1935, pp. 167-201
תורפס תורעהב םשו ,180-152 ,116-113 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) המכחל הרות ןיב ,לטרבלה
.278-269 'מע ,2001 ביבא-לת ,םייניבה ימיב תפרצ ידוהי ,סקופצרווש 'ש ;תפסונ
דובכל לבויה רפס ,הביש תראפת ,(רידהמ) ןמפיוק 'ד ,ףסוי רב ןועמש 'רל טפשמ ןשוח .5
תילטוטסיראה היפוסוליפל יריאמה לש הלודגה ותקיז לע .166 'מע ,ד"מרת ןילרב ,ץנוצ ט"י
.ךליאו 22 'מע דחוימבו ,םש ,המכחל הרות ןיב ,לטרבלה :האר תינומיימהו
,ןאיניפרפ ,יריאמה לש ותליהק יכ רוכזל שי הז ןוידב .162 'מע ,םש ,טפשמ ןשוח .6
ןוטלש תחת תובר םינש היהש Roussillon רוזיאמ קלח התיה איה .דרפס לובגל דאמ הכומס
.דרפסל תפרצ ןיב הכורא הפוקת ךשמב דנדנתהו רז
.ח-ז 'מע ,תוכרבל הריחבה תיב ,"הריחבה תיב"ל המדקה .7
,תודרומו תודיסח ירפסב יוצמ ויתואצותו וימרוג לולכמ לע הז רופישב טרופמ ןויד .8
הירצונה השיאה לש הדמעמ .2א"סשת םילשורי ,םייניבה-ימיב הפוריאב תוידוהי םישנ
Rebecca) רניו הקברש יל הרסמ ןטרגמואב עבשילא .רקחנ םרט תע התואב סנאבורפב
םירודבורטה תרישו (fabliaux) וילבפה לע .הז אשונ לע רקחמ התע המילשמ (Winer
,יעיברה דמעמה ,רחש 'ש :לשמל האר ,סנאבורפב השיאה לש התימדת לע תובר ועיפשהש
.78-75 'מע ,ג"משת ביבא-לת ,םייניבה-ימי תרבחב השאה
ורפסב האר ןאכ הנודנה הפוקתב סנאבורפ ידוהי לש יתוברתהו ינידמה ,ילכלכה םדמעמ לע
,םייניבה ימיב תפרצ ידוהי ,סקופצרווש 'ש לש ורפסבו האבה הרעהב רכזנה ירמא לש
.198-182 'מע ,2001 ביבא-לת
Loans by Jewish women - mostly widows - were not uncommon; 25 such" .9
. women were involved in a total of 61 loans recorded in the registers", R.W
Emery, The Jews of Perpignan in the Thirteenth Century, New York 1959, p. 26
.209-188 'מע ,ל"נה ירפסב האר תילכלכה ןתוליעפ ןיבו םישנה לש ןדמעמ ןיבש הקיזה לע
,"דרפסב לפכ יאושינו םושרג וניברד םרח" ,סיסע ט"י :האר ,תורכזנה תונקתה לע .10
יניינעב הלוגה רואמ םושרג וניבר תונקת" ,ןילבה ז"ש ;277-251 'מע ,(א"משת) ומ ,ןויצ
,ןמסורג ;257-200 'מע ,(ה"לשת) ב ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"סנאבורפו דרפס ימוחתב תושיא
.152-150 'מע ,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח
.תמדוקה הרעהב רכזנה ורמאמב ןילבה םסרפש תורוקמב יוצמ ךכ לע בושח רמוח .11
.108 'מע ,זכ ןמיס ,ז"כשת םילשורי ,רפוס 'א תרודהמ ,איצניבורפ ימכח תובושת .12
םוקמ הל עובקל םידוהיה לע ופכ םיירכונה תונוטלשהש הנוזב רבודמש רשפא ןיידע .13
,232 'מעב דחוימבו ,256-229 'מע ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסב האר וז העפות לע .הליהקב
ןהש החנהב ,עויס תונוזל ונתנ ףאש דרפסב תוליהק יגיהנמ ויהש רפיס המארע קחצי 'ר .240
'י :האר .תירצונה הפוריאב גהונה תעפשהב תאזו ,תואושנ םישנ םע םירבג לש תונז תוענומ
,המק ףד ,כ רעש ,1849 גרובסרפ ,תישארב רפס ,קאללאפ י"ח 'דהמ ,קחצי תדיקע ,המארע
היסנכה תובא לש םתדמעמ עפשוה םייניבה-ימיב תירצונה הרבחב תונזה לא סחיה .ב"ע-א"ע
תא תמצמצמה הנוזה לש הדיקפתב יבויח דצ םג ואר הלא .סוניטסוגוא לש וזמ דחוימבו
:האר .תואושנ םישנב העיגפ תענומו הרבחב המיזהו ףואינה
V.L. Bullough, "The Prostitute in the Early Middle Ages", Sexual Practices &
The Medieval Church, eds. V.L. Bullough & J. Brundage, New York 1982, pp
34-42; J.A. Brundage, "Prostitution in the Medieval Canon Law", Sisters and
Workers in the Middle Ages, eds. J.M. Bennett et al., Chicago-London 1976
pp. 79-99
.35 'מע ,ז ןמיס ,םש ,איצניבורפ ימכח תובושת .14
:האר .15
R. Wischnitzer, The Architecture of the European Synagogue, Philadelphia
;1964
לש תסנכ יתבבו תסנכה תיבב ןמוקמ ללוכ ,תדה ייחב הפוריאב תוידוהי םישנ לש ןקלח לע
.321-312 'מע דחוימבו ,345-304 'מע ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסב האר ,םישנ
.ב"ע זכ ףד ,ה א םיחספ ,ימלשורי .16
תודיסח ירפסב האר וז הייגוסב םירחא םימכחו סנאבורפ ימכח לש םתדמע לע .17
םישנ' '?ןה תוינלצע םישנ'" ,ןהכה 'א ךרע וז הייגוסב טרופמ ןויד .331-328 'מע ,םש ,תודרומו
לש שוריפה ,ןמרביל לואש תעדל .82-63 'מע ,(ח"נשת) אי ,םירגוב ,תובש ןולע ,"'!ןה תובושח
,וטושפכ ימלשוריה ,ןמרביל 'ש :האר .םירבדה טשפ אוה ,יריאמה םהבו ,סנאבורפ ימכח
.375-374 'מע ,ה"צרת םילשורי
.55 'מע ,ז"נשת םילשורי ,רתכה תולודג תוארקמ ,כ ,ג תישארבל ג"בלרה שוריפ .18
.וטק 'מע ,ד"נשת םילשורי ,יול 'י תרודהמ ,תומשל ג"בלרה שוריפ .19
תיפוסוליפ םישנ תאנש" ,רנלק םחנמ קדב םישנה לא ג"בלרה לש וסחי תא .20
'מע ,(ח"נשת) 14 ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,"ם"במרה תמועל ג"בלרה ,םייניבה-ימיב
םש דמע אוה .דשר ןבא לשו ם"במרה לש םתשיגל האוושהה ,127-119 'מעב ,םשו ,128-113
:האר וטסירא לש ותשיג לע .םישנה לא סחיב ג"בלרה לע וטסירא לש תרכינה ותעפשה לע
M.C. Horowitz, "Aristotle and Women", Journal for the History of Biology, 9
:pp. 183-213; G. Freudenthal, Aristotle's Theory of Material Substance ,(1976)
; Heat and Pneuma, Form and Soul, Oxford 1995, pp. 37-39
:םג האר
," P. Allen Plato, Aristotle and the Concept of Woman in Early Jewish
Philosophy" Florilegium, 9 (1987), pp. 89-110
.6 הרעה ,115 'מע ,םש ,רנלק ;ב"ע הכ ,ו"כרת קיל ,םידימלתה דמלמ ,ילוטנא בקעי .21
:האר .22
M. Saperstein, Decoding the Rabbis, Cambridge Mass. 1980, pp. 89-92
,לגשמבו םישנה תאנשב ןוידה .239 'מע ,ז"נשת םילשורי ,שדח ןקנקב ןשי ,ץרווש 'ד .23
ןוגכ ,ןמצע םישנה יפלכ םילזלזמ םייוטיבב וטקנ לגשמה תלילש בגא .239-231 'מע ,םש
"ותשא בעתו םסרופמה בזעו ולכש לצא ךשמנ היה הלחתב םדאה" :רויאמ ןבא לש וירבד
.(235 'מע ,םש ,ץרווש)
.צ 'מע ,ט"כשת םילשורי ,בהז-ישמ מ"מ תרודהמ ,ילשמ רפסל יריאמה שוריפ .24
םש האר םירבדה רוקמ לע .הז אשונב וירבד תצקמ ןאכ ונאבהו ,בצר-אצר 'מע ,םש .25
.רידהמה תורעהב
קחצי 'ר ,רשא ןב ייחב 'ר ,(ג"בלר) םושרג ןב יול 'ר לש םהירבדמ ךכל תונוש תואמגוד .26
,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב תואבומ ,םירחאו לאנברבא קחצי 'ר ,בהובא קחצי 'ר ,המארע
.34-26 'מע ,(8 הרעה
,"אתתיא ביסנ אגרד תיחנ" :םש דומלתבו .236 'מע ,א"ע ,גס תומביל הריחבה תיב .27
."הילע לבקתת אל אמש ,ךממ הבושח השא חקת אל" :י"שר םש שריפו
.כ-טי 'מע ,(24 הרעה ,ליעל) ילשמל יריאמה שוריפ .28
.5 ,4 תורעה ,ליעל האר .29
ןיב תועד יקוליח לע .חל ןמיס ,ו"לשת םילשורי ,ן"במרל תוסחוימה א"בשר תובושת .30
.227-225 'מע ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסב האר וז הייגוסב םימכח
.333 'מע ,א"ע ,זק ןירדהנסל הריחבה תיב .31
.332 'מע ,א"ע ,ע ףד ,ןישודיקל הריחבה תיב .32
היחאב קודבי םינפ לכ לעו" :םש ,יריאמל הריחבה תיבב הארו ;א"ע ,יק ארתב אבב .33
ךרוצה ןאכמו ,םיאצאצ םיקהל איה ןיאושינה תרטמש שיגדה אוה ןכ ינפל ."םלכמ רתוי
.השיאה לש הסוחיי תקידבב הרתי הדפקהב
,"ךתליפת הברה" םילשהל עיצה קבלא .235 'מע ,ב"ע ,בס תומביל הריחבה תיב .34
ךשמהב .ךרוצ הב ןיאו תקפוסמ וז המלשה יניעבו .ךיתוליפתב הברה ךכ לע שקב ,רמולכ
ול התויהל וא ,םינוגה םינב דילוהל וא ותנווכ אהי השא אשונשכו" :יריאמה בתכ םש וירבד
."הרותב קסעתהל יונפ אוה אהי התיב יכרצב התוזירזו הסנכהבש דע רזעל
.תידומלתה הייגוסב ןוידב םש הארו .א"ע ,אי תבשל הריחבה תיב .35
.237 'מע ,א"ע ,גס תומביל הריחבה תיב .36
תואצוהב הברמ תונזב תקסעתמ השאהש לכ" :ט 'מע ,ב"ע ,ג הטוסל הריחבה תיב .37
."הלכ ונוממש דע רבדב שיגרמ וניאו הלעבמ תומלעתהב היפואינל
.356 'מע ,ןישודיקל הריחבה תיב .38
צ"מ תרודהמ ,םלשה אריס ןב רפס :האר הנוש חסונבו םירבדה רוקמל .ב"ע ,ק ןירדהנס .39
.ייבא לש ותהימת איה "הורמא ימנ ןנבר אה" .דפר 'מע ,ב"לשת םילשורי ,לגס
.םש ןייע .ב"ע ,זט ארתב אבב .40
םילותב תנעט ול היה םאש" (א"ע ,ב תובותכ) י"שר שריפו .א"מ ,א"פ ,תובותכ תנשמ .41
התחת התניז איה אמשו הנמייקיו ותעד ררקתתו סייפתי אמש ,וילע וסעכ דועב ד"בל םיכשי
."וילע הרסאנו
.26 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .42
ךכלו .להק לש ובורב םש היהש לודג קחוד ךותמ אמש ,םינתח תדועס תבשב ליחתהל" .43
.55 'מע ,ע"רת ןילרב ,ןייטשפע 'א תרודהמ ,םינואגה השעמ ,"תבשב ןתח ןימזהל וליגרה
,הלק ןמיס ,רתא לע ,תובותכ ,יכדרמב אבומ המוד קומינ .-11ה האמה יהלשב ובתכנ םירבדה
.ל"מכאו
.17 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .44
.ו הרעה ,27 'מע ,םש האר .45
."תועינצבו תושירפב הגילפמה - השורפ השא" :םש קבלא שוריפבו .ד"מ ,ג"פ הטוס .46
."ןיעה תיארמל תושירפב םיגהונש םיעובצה ,םישורפבש םילקלוקמה - ןישורפ תוכמו"
ךרד םמצע תא ןינעמש - ןישורפ תוכמ" :שריפ (זמ 'מע ,הטוסל הריחבה תיב) יריאמה
."םתודיסח תוארהל ידכ תואכהו םיפוגס הברהב תודסחתה
- תיבבוש הנמלא .הלפת תלעב - (!ךכ)תינלייצ" :י"שר םש שריפו .א"ע ,בכ הטוס .47
תופאונ אלא ןניאש - םלוע ילבמ ולא ירה .דימת היתוניכש תרקבמו תכלוה ,תוניכש תלעב
."ןהירחא וקדבי אלש תוינקדצכ ןמצע תוארמו תופשכמו
.ג"א ,ילש השגדהה .זמ-ומ 'מע ,הטוסל הריחבה תיב .48
:האר .49
J.R. Baskin, "Jewish Women in the Middle Ages", Jewish Women in Historical
; Perspective, ed. J.R. Baskin, Detroit 1998, pp. 101-127
תורעהב תרכזנה תורפסבו ,349-346 ,335-306 'מע ,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ,ןמסורג
:לשמל ,האר ירצונה םלועה יבגל .םש
C.W. Bynum, Holy Feast and Holy Fast, California 1987
.313-312 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .50
.וט תוא ,312 'מע ,רתא לע רידהמה תורעהב האר .51
תאשל ץפח םדא םאש קספש ,ימא בר ילארשי-ץראה ארומאה לש ותעדל דוגינב תאז .52
השא אשונה לכ" :התבותכ ימד אולמ לבקלו טג וילע תופכל הנושארה תיאכז ,היינש השיא
םישנ יוביר ,ןמדירפ ע"מ :האר וירבד רוריבל .(א"ע ,הס תומבי) "הבותכ ןתיו איצוי ותשא לע
.11-7 'מע ,ו"משת םילשורי ,לארשיב
.237-236 'מע ,תומביל הריחבה תיב .53
בר רמא" :ב"ע ,ה הגיגח ,ילבב דומלת הוושהו .ה"מ ,א"פ ,תובא תנשמל הריחבה תיב .54
."התימ תעשב םדאל ול םידיגמ ותשאל שיא ןיבש הריתי החיש וליפא
.79 הרעה ,ןלהל םיאבומ וירבד .55
היאר תויווזמ ותוא םיריאמה םירקחמ השולש ןלהל .הז אשונ לע הבתכנ הפנע תורפס .56
:תונוש
B. Malinowski, "Magic, Science and Religion", idem, Magic, Science and
: Religion and Other Essays, Glencoe 1948, pp. 1-71; C. Ginzburg, Ecstasies
Desiphering the Witches' Sabbath, London-Sydney-Auckland-Johannesburg
A.M. Korte (ed.), Woman and Miracle Stories: A Multidisciplinary ;1989
Exploration, Leiden-Boston-K?ln 2001; R. Bernheimer, Wild-Men in the Middle
Ages: A Study in Art Sentiment and Demonology, New-York 19792
הנשמל אובמ ,יקסרבט 'י :האר תויממע תונומאמו ףושיכמ ם"במרה לש ותוגייתסה לע .57
תילארטסאה היגאמה לע חוכיווה' ,ץרווש 'ד ;281-267 'מע ,ה"נשת םילשורי ,ם"במרל הרות
,ליעל) המכחל הרות ןיב ,לטרבלה ;151-146 'מע ,(ג"נשת) חנ ןויצ ,'ד"יה האמב סנבורפב
תא לטבל ם"במרה לש ונויסינ תא ךישמהל יריאמה לש וכרדב ןויד םשו .49-41 'מע ,(1 הרעה
.תידומלתה הדגאבו הכלהב םיעקושמה םייגאמה תודוסיה
.ב"ע ,טכ ןישודק .58
.ב"ע ,גס תומבי ,יאזע ןב לע רפוסמה ןוגכ .59
הכלה ,םש ם"במרה ירבד הוושהו ,הנשמ דיגמב םש הארו .ב"ה ,ו"טפ ,תושיא תוכלה .60
.ה"ה ,א"פ הרות דומלת תוכלהבו ,'ג
םישודק רכז םינואג ושרפו" :תומביל םינואגה רצוא :הארו .ב"ע ,גי הדינ ,ילבב .61
םיאשונ אמלעב קוחשלד ,דליל ועיגה אלש תוקונית יאשונ וליא תוקוניתב םיקחשמה הכרבל
.(220-219 'מע ,דמקת ןמיס ,ו"צרת םילשורי ,ןיול מ"ב תרודהמ) "היברו הירפל אלו [ןתו]א
.א"ע ,אמ ןישודיק ,ילבב .62
אוה ששחה .רטכש לש ויתורעהב ,םש הארו .וס 'מע ,חמ קרפ ,ב חסונ ,ןתנ 'רד תובא .63
.ב"ע ,בי תומבי :האר .תומתו רבעתת הנטקה אמש
.השגדהו השחמה םשל אבומה רבד :ועמשמו יריאמל ינייפואו חיכש יוטיב .64
.51 'מע ,ב"ע ,גי הדנל הריבה תיב .65
.206 'מע ,ןישודיקל הריחבה תיב .66
While individualism posed a challenge to both the feudal hierarchy and " .67
the patriarchal family, it nevertheless became increasingly important and
influential throughout medieval society; consensual marriage was but one
manifestation of this individualism"; J. Murray, "Individualism and Consensual
Marriage: Some Evidence from Medieval England", Women, Marriage, and ,
Family in Medieval Christendom, eds. C.M. Rousseau & J.T. Rosenthal
Michigan 1998, p. 127
:רקד דנומייר ידיב תוידוסיב הנחבנ ותדמע .68
R. Deker, "Institutuinal Authority versus Personal Responsibility in the Marriage
Sections of Gratian's A Concordance of Disconcordant Canons", The Jurist, 32
pp. 51-65 ,(1973)
,J.A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe .69
Chicago 1987, pp. 332-333
'מ תכירעב ,הלכלכו תד ,"-13ה האמה לש הילגנאב םישנו םיפסכ ,תודיסח" ,חקור 'צ .70
;190-179 'מע ,ה"נשת םילשורי ,ןושש-ןב
D. Elliot, Spiritual Marriage, New Jersey 1993
םינמיס ,ד"פרת ,ןיימ נ"ע טרופקנרפ ,יקצניטסיו תרודהמ ,םידיסח רפס :ןוגכ .71
.םיפסונ תומוקמבו ,חשתת-אשתת
.99-98 'מע ,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב האר .72
רואמ םושרג וניבר תונקת" ,ןילבה ז"ש ;א194 ףד ,2550 הנאילדוב-דרופסקוא די-בתכ .73
'מע ,(ה"לשת) ב ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"סנאבורפו דרפס ימוחתב תושיא יניינעב הלוגה
,(א"משת) ומ ,ןויצ ,"דרפסב לפכ יאושינו םושרג וניברד םרח" ,סיסע ט"י :םג האר .235-234
.277-251 'מע
.258 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .74
תומבי :הארו ."לעב אלב םינש רשע תודמועה ךרד ןכ" ,הרקע תישענ :י"שר םש שריפו .75
.ב"ע ,דל
הנודנ ,הרות דומלל ואציש םימכח ידימלת ידיב תכשוממ הפוקתל םישנ תשיטנ תלאש .76
,3 1997 ,דומלתה ירופיסב תוישנו םישנ ,רלו 'ש :הנורחאל ךכ לע ובתכש המ האר .רקחמב
.169-139 'מע ,ט"נשת ביבא-לת ,דומלתב תוינימה חיש - חורבש רשבה ,ןיראיוב 'ד ;80-56 'מע
.ד-ג תוכלה ,די קרפ ,תושיא 'לה ,הרות הנשמ .77
.259-258 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .78
.רידהמה תורעהב םש ןייעו ,87 'מע ,תובאל הריחבה תיב .79
ןפודה תאצוי ותדמעב ןוידה הארו ."ןיפוכ ןיא בר רמא" :ה"ד ,ב"ע ,טל תומבי ,י"שר .80
.161-160 'מע ,(4 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב הל תודגנתההו י"שר לש
בייח ןיאש םוקמב םגש ,384 'מעב ,םש וירבד הארו .38-37 'מע ,תומביל הריחבה תיב .81
ךל הלוספש רחאמ .ךל הלספנ םוקמ לכמ ירה" ול םירמוא רבד לש ופוסב ,ותוא ועטהו םבייל
הוושה ."םודס תדממ ךכב ותוא ןיפוכו ,אמלעל הריתהל הרומג הצילח הל ץולח ןיחא ראשלו
.416 'מע ,םש וירבד
.רידהמה לש ויתורעהב ,םש הארו .72 'מע ,תומביל הריחבה תיב .82
תודיסח ירפסב האר ןהל תוליבקמו וללה תוקולחמה רבסהל .י"מ ,ט"פ ,ןיטג תנשמ .83
.5 הרעה םשו ,400 'מע ,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו
.םש ,י"שר שוריפב האר תואחסונה יפוליח לע .ב"ע ,צ ןיטיג .84
.ןנחוי 'ר לש ודימלת היה רזעלא 'ר .השרדה ךשמה םש הארו .ב"ע ,צ ןיטיג .85
יארומא לש תושרדה ןיבש סחיה לע .הלוכ הייגוסב ןוידה םש הארו ,ב"ע ,גס תומבי .86
.402-401 'מע ,ל"נה ירפסב האר ,ןישוריגה יפלכ לבב יארומאו לארשי-ץרא
.374 'מע ,ןיטיגל הריחבה תיב .87
.54-52 תורעה ,ליעל האר .88
,ילשמב) ארזע ןבא םהרבא 'ר םהבו ,םירחא םישרפמ לש םהירבדב םג יוצמ הז ןויער .89
הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב האר .(Beaugency) יצנגלבמ רזעילא 'רו י"שר ,(םש
.םש תורעהבו ,56 'מע ,(8
.453-443 'מע ,ל"נה ירפסב האר וז העפותל ילכלכהו יתרבחה עקרה לע .90
וניבר תונקת" ,ןילבה ז"ש :םג האר .218 'מע ,גס ןמיס ,היצניבורפ ימכח תובושת .91
ב ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"סנאבורפו דרפס ימוחתב תושיא יניינעב הלוגה רואמ םושרג
:האר אישנ השמ 'ר לע .257-200 'מע ,(ה"לשת)
H. Gross, Gallia Judaica, Amsterdam 1969, p. 407
.דס ןמיס ,םש ,ןילבה .92
הביתה .240 'מע ,ט"ישת ביבא-לת-םילשורי ,םישנ רדס ,הנשמ ,קבלא 'ח ;ד ,ג הטוס .93
,383 'מע ,םש ,קבלא לש תומלשהב הארו ,ב"ע אכ הטוס ,ילבבב ןוידה יפ לע הפסונ "ולאכ"
,ח"שת םילשורי ,ב ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י .ןלהל םיאבומה יריאמה לש וירבדבו
האר תפסונ תורפס לע .670-669 'מע ,םש ,ןייטשפא :האר "תולפת" תועמשמל .563 'מע
.3 הרעה ,266 'מע ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסב
.ב"ע ,אכ הטוס .94
."ענצהב הירבד השועו תימומרע הניבמ איה הכותמש" :רתא לע י"שר האר .95
רוונ-הד פיליפ קיזחה המוד העדב .ינוויה הקנס םג יוצמ הז ןועיט ולעהש הלא ןיב .96
תוכייתשמ ןה םא םג םישנה ןמ הלכשה לכ לולשל שי ,ותעדל .(Phillippe de Novarre)
ירפסב האר הלא תועדל תורוקמל .םיבהאמ םע בתכתהל הנלכות אלש ידכ ,הלוצאה דמעמל
.267 'מע ,ל"נה
.טמ 'מע ,15 הרעה ,ליעל ;ב"ע ,אכ הטוסל הריחבה תיב .97
שוריפ ,ם"במר ;258-257 'מע ,לפת ךרע ,ח ךרכ ,םלשה ךורע ,לאיחי ןב ןתנ 'ר :האר .98
יכ ףיסוהו "םילשמ ירבדו יאבה ירבד" :"תולפת" שריפ ם"במרה .ד"מ ,ג"פ ,הטוסל תוינשמה
לכב בק אלא הל ןתונ וניאש וליפאו רקשה ישנאמ יאנז שיאב הצור השאה" עשוהי 'ר ירבדל
,ם"במרה ןמ רתויב עפשומה ,יריאמה ."תוריבעה ןמ שורפ דיסח שיאמ רתוי היתונוזמל םוי
אלא עדוי וניאו ץראה םע הלעב אהיש הצור :שרפל הארנ ילו" :עשוהי 'ר ירבד שוריפב לקה
הריתי המכח ל"ר ןיבק תעשת הל והישמ ,המע לפטימ אהישו יחרכהה ךרוצה ידכב טעמ
השק הלעב לש ףאו הרות לוע הילע סומעת ךאיה התעמו ...ותמכח ךותמ הנמיה שרופ אהישו
,"הל והישמ" םוקמב ול והישמ :היגהל שיש רשפא .ומ 'מע ,םש ,הטוסל הריחבה תיב ,"הל
.המכח ןיבק העשת הלעבל שיש ,הנווכהש שרפלו םירבדה חסונ ריאשהל רשפא םלואו
ב"ע ,אכ ןישודיק .99
ב"ה ,ח"פ ,םיכלמ תוכלה .100
124 'מע ,ב"ע ,אכ ,ןישודיקל הריחבה תיב .101
האיבהל המחלמב הנצחלי אלש ול יוארו" ,125 'מע ,םש אבומה תא דחוימב האר .102
,םת ונבר תעד םג האר .(3 הרעהב רקיעבו) רידהמה תורעהבו ,"רייגתהל הליהבהל וא הפיזנב
,גי ,אכ םירבדל ן"במרה שוריפ ;"המחלמב הנצחלי אלש" :ה"ד ,א"ע ,בכ ןישודיק ,תופסות
גמת-במת 'מע ,ה"כשת םילשורי ,לעוועש תרודהמ
יהלשב הראבאנ ידוהי ,הנילדגמ 'רו סיסע ט"י :האר סנאבורפו דרפס יבגל .103
;179-176 ,75-71 ,47 ,16-15 'מע ,ן"שת םילשורי ,םייניבה-ימי
Y.T. Assis, The Jews of Santa Coloma de Queralt, Jerusalem 1988, pp. 29-37, .99
:האר תפרצ יבגל
W.C. Jordan, "Jews on Top: Women and the Availability of Consumption Loans
, in Northern France in the Mid-Thirteenth Century", Journal of Jewish Studies
'מע ,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ,ןמסורג :האר זנכשא יבגל ;pp. 39-56 ,(1978) 29
.109-188
לש ןדמעמ" ,ןייטשדילב 'י :האר זנכשאב תויובש תוידוהי םישנ לש ןדמעמ לע .104
.116-37 'מע ,(ו"לשת) ג ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"תודמושמו תויובש
.כר 'מע ,גע ןמיס ,א ,ז"נשת ןג-תמר ,סטוק צ"בש תרודהמ ,ריאי תוח ת"וש ,ךרכב ריאי 'ר .105
.ב"ע ,גיק תבשל הריחבה תיב .106
.ב"ע ,זנ ארתב אבבל הריחבה תיב .107
.64 'מע ,א"ע ,טי ןירדהנסל הריחבה תיב .108
.261 'מע ,ו"צרת םילשורי ,ןהכה 'י תרודהמ ,םילהתל יריאמה שוריפ .109
.374 'מע ,א"ע ,צ ןיטיגל הריחבה תיב .110
.333-332 'מע ,ב"ע-א"ע ,ע ןישודקל הריחבה תיב .111
,א"ע ,זפ אעיצמ אבב ;"ןילאוש ןיא" :ה"ד ,תופסותב םשו ,ב"ע ,ע ןישודיק האר .112
.ל"מכאו ,ה"ה ,א"כפ ,האיב ירוסיא תוכלה ,ם"במר ;"הלעב ידי לע" :ה"ד ,םש תופסותבו
.174 'מע ,א"ע ,טכ ןישודקל הריחבה תיב .113
םיסרטניאלו םישנ לש ןדובכל הברה גאדש םגה ,י"שר לצא םג היוצמ המוד העפות .114
,"י"שר לש ותנשמב השיאה" ירמאמב טוריפב ךכב יתנד .דאמ דיפקה תועינצה תלאשב ,ןהלש
.בורקב רוא תוארל רומאה
ךותמ אל הל אנקי אלו" םויסה .ח"יה ,ד"פ הטוס תוכלה ,םישנ ,הרות הנשמ .115
.ב"ע ,זט ףד ,א"ה ,א"פ ,הטוס ימלשורי דומלתב יוצמה יפ לע אוה "...קוחש
.תוצירפה תא אנושש - הרהט חור :י"שר םש שריפו ,א"ע ,ג הטוס .116
לכו ,שודיחה והמ ריבסה וירבד ךשמהבו .א"ע ,ג ףד ,ח 'מע ,הטוסל הריחבה תיב .117
.ותשאל אנקל לעבה לע הרותה ןמ הבוחש םיבותכהמ קוידה תוחדל ידכ תאז
.ו 'מע ,םש הריחבה תיב .118
םש תורעהב .24 'מע ,תובותכל הריחבה תיב :הוושה .279 'מע ,הדינל הריחבה תיב .119
ךייש אוהש הארנ .ונינפלש אתפסותב הז רמאמ ןיאש ,ןמרביל 'ש ירבד תא רידהמה איבה
אל הדינ השיאה ןיא רשאכש הז רוקממ הארנ ,הרואכל ."הדינד אתיירב"ל המוד תורפסל
יואר ןיאש ותעד תא יריאמה עיבה ךכ םושמו ,השיאה דובכב העיגפ םושמ האכהה הרסאנ
.יהשלכ הביס לשב ןכ תושעל
.ב"ע ,דיק הטוסל הריחבה תיב .120
.י"ה ,א"כפ ,תושיא תוכלה ,הרות הנשמ .121
ם"במרה תא תונכל ליגר יריאמה .260-259 ,250-249 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .122
ילודג" וא "םיהיגמה ילודג" ראותב (ד"באר) דוד ןב םהרבא 'ר תאו "םירבחמה ילודג"
ותשא תא הכמ לעבה ןיאש ,ם"במרה ירבד תא ושריפ וננמז ינב םימכחמ םיבר ."םישרפמה
,(8 הרעה ,ליעל) תודרומו תודיסח ירפסב האר .התוא םיכמ םהו ןידה תיבל האיבמ אוה אלא
.38 הרעה םשו ,384-383 'מע
דרפס ימכח ןיב לדבהה לעו הנשמה לע השוריפל תונושה תושיגה לע .ט ,ב תובותכ .123
ג ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"תודמושמו תויובש לש ןדמעמ" ,ןייטשדילב 'י :האר ,זנכשא ימכחל
.116-37 'מע ,(ו"לשת)
."ידי לעו" :ה"ד ,ב"ע ,וכ תובותכ .124
.126 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .125
.130 'מע ,םש .126
.ז"ה ,ג"יפ ,תושיא 'לה ,הרות הנשמ .127
.489 ,179 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .128
.ףסוי בר תטיש רבסהב ,א"ע ,חמ תובותכב היגוסה יפ-לע תאז .129
.547 'מע ,"םישנ תשיטנ" ךרעה ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסל תוחתפמב ואר .130
ונייהד ,"יתקע תיבב אלו" :והושרדו ,"יתיבב אבתי אהת תא" הבותכה חסונל הנווכה .131
,י"שר שוריפבו ארמגב ןוידה םש הארו ,א"ע ,גק םש ;ב"ע ,בנ תובותכ .קיעמו רצ תיבב אל
,"הקע" ךרע ;243 'מע ,ט"כשת םילשורי ,ו ,לאיחי ןב ןתנ 'רל םלשה ךורע ,"קע" ךרעב ןכו
.4671 'מע ,ט"כשת םילשורי ,ט ,הדוהי ןב רזעילאל תירבעה ןושלה ןולימ
.476 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .132
,15-12 תואמב הב הבורמה תוטבלתהה לעו וז הייגוסל םיידומלתה תורוקמה לע .133
,"םייניבה-ימיב 'תינלטק'ה השיאה לא סחיה :דרפס תודהי לש התשרוממ" ,ןמסורג 'א :ואר
.494-475 'מע ,םש ,תודרומו תודיסח ירפסבו ,561-531 'מע ,(ח"נשת) זס ,ץיברת
,ה"כשת םילשורי ,תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות ,רעב 'י :ואר הלא תוריזג לע .134
,םיובסקוב 'י :האר תינלטקה תייגוסב תע התואב תוברה תויוטבלתהה לע .ךליאו 284 'מע
הרעהב רכזנה ירמאמבו ,אי-ב 'מע ,(ז"לשת) ז ,הירומ ,"תינלטק ןידב דרפס ימכח תובושת"
.תמדוקה
.165-164 'מע ,תובותכל הריחבה תיב .135
.165 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) ירכונל יריאמ םחנמ 'ר לש וסחי ,ןייטשדילב 'י .136