יריאמה םחנמ 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

ג"ס ןויצ

:רמאמה ןכות
המכחל הרות ןיב - יריאמה
סנאבורפב היידוהיה השיאה
יריאמה לש ותנשמב השיאה תימדת
השיאה תימדתו םייטגולופא םישוריפ
"תובקנ וינבש ימל ול יוא" .א    
"יעיברה םויל תאשינ הלותב" .ב    
"םלוע ילבממ איה השורפ השא" .ג    
"תידוהי תד לע תרבועה" .ד    
"הדצב התרצ ...השרגל הוצמ הער השא" .ה    
"השיאה םע החיש הברת לא" .ו    
"םיפשכ הברמ םישנ הברמ" .ז    
תבה ןוצרב תובשחתההו ןיאושינה ליג
םישנ יוביר
םוביי
ןישוריג
םישנל הרות דומיל
"ראות תפי תשא"
העונצה
הטוסה
הכומה
היובשה
השוטנה
הנמלאה
"תינלטק"ה
םוכיס

.השיאה תימדת ,םישנל הרות דומיל ,השיאה דמעמ ,יריאמ :חתפמ תולימ


(Perpignan ןאיניפרפ שיא ,1316 - 1249 ;יריאמה :ןלהל) ריאמ תיבל המלש 'רב םחנמ 'ר
סנאבורפ ימכח ןיבמ םסרופמהו םייניבה-ימיב ולעפש םיקהבומה לארשי ימכחמ דחא אוה
ימכח לודגכ ותוארל רשפא ותריצי לש ןווגמהו בחרנה ףקיהה תניחבמ .14 -הו 13 -ה תואמב
יניינע ,הכלה יקספ ,ך"נהו דומלתה תונשרפ הללכ ותריצי 1.תע התואב ולעפש סנאבורפ
.הבשחמו רסומ םיגהנמ ,הרוסמ

הליג ,קהבומ הכלה שיאו "ידומלת" םכח ותויה ףא לע ,ןיינע תברו תירוקמ תומד אוה יריאמה
לעו ותריצי לש יפואה לע תרכינ העפשה ועיפשה םהו ללכב םיעדמבו היפוסוליפב בר ןיינע
םוקמה ול ןתינ אלש - ףסונ ןפ .הפנעה ותריצי לולכמב יוטיב ידיל ואבש יפכ ומלוע תפקשה
לידגהל קר אל התיה ותנווכ .יריאמה לש תוחילשה תשוחת אוה - רקחמה תורפסב יוארה
ךוניח :קהבומ יטקדיד ןפ ותריציל שי אלא ,הכלה תקיספו םישוריפ ידי-לע הרידאהלו הרות
הלכשה ,הרות לש בוליש איהש ,ויניעב היוצרה ךרדב תכלל םיאבה תורודה ינבו ורוד ינב
הקיז ךות ילבבה דומלתה ביבס יונבה ,ולש "הריחבה רפס"ב בחרנ םוקמ .םיבוט םישעמו
היוצרה ךרדה תא םהמ קיסהל ןתינש םיניינעלו תורמימל שדקוה ,ימלשוריה דומלתל הקודה
,םייניבה-ימיב לארשי ימכח לש רסומה תורפסב דובכ לש םוקמ סופתל םייואר וירוביח .םדאל
הרורב הכלשה שי ותריצי לש הזה יטקדידה יפואל 2.הליחתכלמ ךכל ודחייתנ אל םא ףא
.ותנשמב השיאה לש המוקמב ןוידה לע םג

תויחל ונויסינ לשב ןהו הירופה ותריצי לשב ןה ,בחרנ םוקמ יריאמל שדקוה רקחמה תורפסב
תלאשל הנתינ הבר בל תמושת .תחא הנועבו תעב המכחו הרות :"תויוכלמ יתש" לש ןלצב
וליגש ברה ןיינעה ףא לע 3.תורצנה לא דחוימבו ,םלועה תומוא לא דחוימה וסחי
השיאה לש המוקמ תלאש ללכ התע דע הנודנ אל ,ומלוע תפקשהבו ותריציב םירקוחה
האב ,המכחל הרות ןיב ,תרכזנה תוינשה יכ תדמלמ וז הייגוס לש תטרופמ הקידב .ותנשמב
.ותנשמב יטקלאיד חתמ תחא אל הררועו השיאה לא וסחיב םג יוטיב ידיל

המכחל הרות ןיב - יריאמה
תיצחמב דרפסבו סנאבורפב ולעפש םיטסילנויצרה םיליכשמה תרובחל ברוקמ היה יריאמה
תיפוסוליפה תרוסמב קיזחה אוה . 14 -ה האמה תישארבו 13 -ה האמה לש היינשה
תא הללכש הבחרה תידומלתה ותלכשהב הבלשל לדתשהו תינומיימהו תילטוטסיראה
הקומעה ותקיזל תקהבומ תודע .זנכשאבו סנאבורפב ,דרפסב לארשי ימכח לש םתרות
ררועתהו בשש היפוסוליפה לע ףירחה סומלופב ליעפה וקלחב הרמתשנ תינומיימה תרוסמל
לע םרח וליטה וירבחו (א"בשר) תרדא ןבא המלש 'רש רחאל , 14 -ה האמה תישארב
4.היפוסוליפב קוסיעה

הרות ירבד תצקמ לע דומעל רשפא יא ללכש ,תופיקתב יריאמה ןעט א"בשרה לא ובתכמב
המכחל הרות ןיבש בולישב 5.(הקיזיפ-הטמ=) "וירחאש המו עבטה ירפסב" ןויע אלב
:סנאבורפ ,ומוקמ ימכחמ םיבר וקיזחה וב ךרובמ ינייפוא וק האר

וניתולילגב ואצמנ ,ץראב (ם"במר=) קדצ הרומ ברה ירפס עיגהב ונב רבד 'ה חור זאמו
דומלתה ירדס לכב םיאיקב ,הלעמ ינימ לכבו הרותב םימסרופמו םילודגו םימכח
התנובת רקח ואצמו ,הירפסו המכחב הישות תושוע םהידי תויה םע הנשמהו
ןידימת ,תומלשה לע דומלתה תמכח יעדוי םהב אצויכ ץראה ימכחמ המכו ...הירתסו
םא םלכב םא תומכחב םיאיקב ויה הז םעו ,ןתכלהכ תופסותו ןישודחו ןיפסומו ןרדסכ
6.ןתצקמב םא םברב

,דדובה םדאל תישיא הכרב קר אל שי היפוסוליפה דומילב יכ שיגדה םש וירבד ךשמהב
...םדא ינב תצק ונכותב אצמהב המואל לודג דובכ תויה" :התוללכב תידוהיה המואל םג אלא
,לכסו יתפ םע קר :ורמאיש דע ,הנממ םיללשמ ונמע ינב לכ ואצמי אלש דע ,המכחב םימלש
וארש תונכסל עדומ אוה םג היה תאז םע ."הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר :םרמא תחת
דרפסבו סנאבורפב םימיוסמ םיגוחב חתפתהש יפכ ,היפוסוליפב קוסיעב וירבחו א"בשרה
תוריהזל ףיטה ןכל .הרותה תווצמל ףאו ארקמה ירופיסל תירוגילאה תונשרפב ואישש ,ונמזב
תא ןתיש יאנתב ,ילנויצר ןויע םע הנומא בלשל לוכי םדא ,ותעדל ."המכח"ב שומישב הבורמ
רוריבב דומלל ןתינ "הרות"ל הרוכבה ןתמל ותאירקו השקה ותוטבלתה לע .הנומאל הרוכבה
תא םג ךא ,"המכח"ה תלעמ תא שיגדהו בש אוה ."הריחבה תיב" ורפסל הכוראה ותמדקהמ
םימיאתמ םירושיכ םירדענה םעה ינומה ידי-לע דחוימבו ,הב רקובמ יתלב שומישב תונכסה
:המכחל הרות ןיב בולישל

ללכלו ןומהל קיפסיש הממ אוה םארוב תדובעל ןהישוע תנוכ תויה םע תוצמה םויקש
פ"עא ...וגישהל ישונאה לכשל רשפאש המ תילכת דע אבל םידיחיל יוארש אלא ,םעה
תעדו םעט בוט ינעידוהל שקבמ ינא ,יירות םויק הרותה יתמייקו יתנמאה ךיתוצמבש
ולא תריקחב (יתנומא=) יתונמא הלות יניאו ...םידיעמה תודעב קפקפמ יתויהל אל ,ןהב
םנמא הזש ,ורתוס אצמהב שיחכאש וא ןימאאש ינויע שקיה יל אצמי םאש דע םירבדה
תנחבנה העידיה איה יכ רקחמה ךרדמ העידיה חבשש ...ירמגל תדה ןמ האיציו הריפכ
וא םיבזוכ םיתפומ ולכויש ילבמ ובלב הרשי הנומא העקתנ רבכשכ דבלבו ...תיתמאהו
ךרבתי םשה תודע רמולכ "יתפ תמיכחמ הנמאנ 'ה תודע" ...ךרד ינמ ותוטהל תואעטה
םכחתהל יואר הנומאה רחא לבא ,תוקידבו תוריקח ןיאב הב ןימאהל יואר הנמאנ
יתלבה םירבדה ןויעה דצמ םאצמב יתילכת תומלש ומלשי הריקחה תאזבו ,הינינעב
7.םידגנתמל םיגשומ

:וירוביח ראשבו דומלתהו ארקמה שוריפב וכרד תא יריאמה השעמל רידגה הלא וירבדב
לולכמב קהבומ יוטיב אצמ הז ןויסינ .הרותל תופידע ןתמ ךות ,המכחל הרות ןיב בלשל ןויסינ
.דבלב ץוח יפלכ הינומרהה הראשנ םיתעלו ,הפי הלא ויתונויסנ ולע דימת אל םלואו ,ותריצי
,ומוקמב תואיצמה ןמ םג הבר הדימב עפשוה הז סחי .השיאל וסחי יפלכ םג םירומא םירבדה
התואב סנאבורפב היידוהיה השיאה לש המוקמל םיינייפוא םיווק המכ ,ץרמנ רוציקב ,איבאו
.תע

סנאבורפב היידוהיה השיאה
הפוקתל האוושהב תירצונה הפוריאב היידוהיה השיאה לש הדמעמב רופיש לח םייניבה-ימיב
השיאה לש המוקמב יוטיב ידיל אב הז רופיש .םאלסאה תוצראב הדמעמלו תידומלתה
8.דועו יטפשמה הדמעמב ,תדה ייחב ,הרבחב ,החפשמב

לע ןאכ הנודנה הפוקתב דחוימבו ,סנאבורפב היידוהיה השיאה לע םג חספ אל הז רופיש
האוולהב רקיעבו ,החפשמה תסנרפב ליעפ קלח ולטנ םישנה ןמ תובר .14-13 תואמ ,ונידי
ריעה לש 13 -ה האמהמ םיינוירטונ םיכמסמ קדבש - (Emery) ירמא דר'ציר .תיבירב
ויהש םישנ שמחו םירשע לש תומש הליג - יריאמה לעפו יח הב ,(Perpignan) ןאיניפרפ
תירצונה הפוריאב החפשמה תסנרפב םישנה לש ןקלח 9.תיבירב האוולהב תוברועמ
.הרבחבו החפשמב ןדמעמ רופישל ירקיעה םרוגה אוה

,הימגילופה דגנכ ה"מגר םרח תא הילע הלביק אל םייניבה-ימיב סנאבורפ תודהיש יפ לע ףא
תוליהקמ תורשעבו ,התוא רוסאל ואבש תודחוימ תוימוקמ תונקת ונקיתש תוליהק הב ויה
.ןלהל ךכל בושנ דועו 10,החרוכ לעב השיא ישוריג דגנ תוימוקמ תונקת ונקתינ סנאבורפ

לש הריוואל םיתעל ומרת ןתיבל ץוחמ הדובעל ןתאיציו םישנה לש ילכלכה ןדמעמב רופישה
לע תויודע ורמתשנ סנאבורפ ימכח לש ת"ושה תורפסב .תועינצה יללכמ הגירחלו תונריתמ
חרוא תא ונייפאש שאר תולקו תוללוה לש רואית ונידיב שי ןכ ומכ 11.תונז לעו ףואינ
לע (Carpentras) שארטנפרקב עריאש ןינע לע" :םידוהיה רעונה ינב תצקמ לש םהייח
םיזחופ םישנאמ תחא הרובח םשל וסנכנו ,בשו רבוע לכל תנמוזמ התיהש השדק תחא השא
םשל" הנוז התוא ידיב עבטמ ןתנש רוחב לע םש רפוסמ 12."המע םיתושו םילכוא ויהו
היינשה תיצחמב סנאבורפ לש הימכחמ ,יכדרמ ןב קחצי 'ר .תונציל לש הריווא ךותמ ,"ןישודק
הרשפא הליהקהש דבלב וז אל .הלא ןישודיק לש םתופקת תלאשל קקזנ , 13 -ה האמה לש
,תוללוה תוביסמ התיבב וכרענ רכזנה רואיתה יפלש אלא ,תונזב עבק ךרד קוסעל השיאל
13.םידוהי םיריעצ םג ופתתשה ןהבש

התואב סנאבורפ ימכחמ ,יחמק ןבא יכדרמ 'ר לא התנפוהש הלאשב ראותמ המוד הרקמ
:רמאו ,"ןיי לש הבסמב" ,המרועו קוחש ךותמ הרענל עבטמ ןתנש רוחב לע רפוסמ הב םג .תע
קוחש לש השעמ ותואב שממ שי םא תובר טבלתה בישמה 14."ןישודיקב ךל ןותנ אוה ירה"
התיה רוחבה תרטמש רחאמו ,"םיצירפ תרעמ ותבסמו ןיצורפ תודמ וינינע לכ" :םכיסו ,היימרו
.ןישודיקב שממ ןיא ,הפסכב תוכזלו הרענה תא טוחסל

הינמרגב םג - תאש רתיבו - הרקש יפכ ,תדה ייחב םישנה לש ןקלחב רופיש לח ,ךדיאמ
,םישנ לש םידחוימ תסנכ-יתב לש םמויק תא םג ךכל רושקל שיש ,ןכתיי .תינופצה תפרצבו
המכבש הלוע הפוריאב תסנכ-יתב המכ לש םידירשהמ .יגולואיכראה אצממה חיכומש יפכ
דרפנ הנבמ אלא ,תסנכה תיב לש יזכרמה הנבמהמ קלח התיה אל םישנה תרזע תומוקמ
םידמלמ הרטנפרק ןהבו סנאבורפב תוליהק רפסממ םישנ לש תסנכ תיב ידירש .ול דומצה
15."תובורא ךרד" הרותה ירפס תא ואר םישנהו תסנכה תיבל תחתמ ויה םהש

רופישל םיזמר תולגל ןתינ םהלש הכלהה ירפסבו סנאבורפ ימכח לש דומלתה ישוריפב
יהלשב סנאבורפ ימכח לודג ,(ד"באר) דוד ןב םהרבא 'ר .םמוקמב היידוהיה השיאה דמעמב
תא עצבל "םיטושב" השיאה לע תופכל ןתינש עבקש ם"במרה לע גישה , 12 -ה האמה
םיטוש רוסי יתעמש אל םלועמ" :בתכו ,התיבב ןתושעל הכלהה יפ-לע תבייח איהש תודובעה
םידקת וא תיתכלה תרוסמ לכ ומוקמב ריכה אל ד"בארהש תדמלמ "םלועמ" הביתה ."םישנל
רבס אל אוהש רורב .תוכאלמ ןתוא עצבל הבוריס לשב השיאה תא תוכהל ריתמה יטפשמ
תיבו רבגה ומכ ןישנוע תב איה השיאה הכלהה יפל ירהש ,השיא תוכהל ןיא הרקמ םושבש
תואיצמ ןיטולחל לולשל ואב ד"בארה ירבדש שרפל תורשפא לכ אופא ןיא .התוקלהל לוכי ןיד
לש הבוריס לשבש עמש אל םלועמש ,רמול התיה ותנווכ .ןיד תיב ידיב םג ,םישנ תאכה לש
.ם"במרה תעדכ ,התוכהל תוכז ןיד תיבל וא לעבל שי תיבה תוכאלמ תא עצבל השיאה

סנאבורפ ימכח לצא תולגל ןתינ חספ ברעב ץמחה תא קודבל םישנ לש ןתורשכ תלאשב םג
:רמאנ ימלשוריה דומלתב .דרפסבש וזמ רתוי ,ןהיפלכ תדבוכמ השיג

תיל :הריעז יבר םשב הימרי יבר .םידבע וליפא םישנ וליפא ץמח רועיב לע ןינמאנ לכה
לכ אוהש לכ תוקדוב ןהו תוליצע ןהש ינפמ תונמאנ ןה ןמצע םישנ ,"םישנ וליפא" ןאכ
16.אוהש

ןיאו הרשכ ןתקידב ןידה רקיעמש ןוויכמ ,"םישנ וליפא" דומלתב סורגל ןיא הריעז 'ר תעדל
?"אוהש לכ אוהש לכ תוקדוב ןהו תוליצע ןהש" ןושלה תועמשמ יהמו .שודיח םושמ ךכב
ויה םלואו .תידוסי ןתקידב ןיא ןתונלצע לשבש ,םישנה יפלכ ילילש יוטיב ןאכ שי הרואכל
,םתעדל .םישנה חבשב אקווד ימלשוריה ירבד תא ושריפש ,סנאבורפ ימכח רקיעבו ,םימכח
איה םישנה תקידב :תיבויח הארוהב אקווד אלא ,תונלטבו תונלצע ןושלמ הניא "תוליצע"
תקידב לע הפידע איהש אלא ,תחבושמ איהש דבלב וז אל ןכל ,תידוסיו הריהז ,תיטיא
הכרעהלו תידוהיה הרבחב סנאבורפב השיאה לש המוקמלש ,רבתסמ 17.םירבגה
.םשוריפ לע העפשה התיה היפלכ

ולעפש םידוהי םיפוסוליפ לש םהירבדב היוצמ השיאה לא תילילש השיג ,אסיג ךדיאמ
םישנאש תופצל םוקמ היה . 14 -ה האמבו 13 -ה האמה יהלשב דרפסבו סנאבורפב
.לעופב ןכ היה אל ךא ,םישנה תא רתוי דהוא סחי ולגי םזילנויצרלו היפוסוליפל םיבורקה
היה - זנכשא ידיסחו דרפסב םילבוקמה - םידוהיה הקיטסימה ילעב לש השיאל סחיה
סנאבורפ לש םיקהבומה הימכחמ - (ג"בלר) םושרג ןב יול 'ר .םיפוסוליפה לש הזמ בוט
התלוכיב תלפונ השיאה ,ותעדל .םישנל ןיוע סחי ארקמל ושוריפב הליג - 13 -ה האמב
,םייניב תגרדב היוצמ איה םיילאוטקלטניאה הירושיכ תניחבמו ,רבגה לש וזמ תילכשה
:רבגה ןיבו תומהבהו תויחה ןיב

,רמול הצור ,הלכש תשלוחב גישה רשאכ ,הוח ותשא םש םדאה ארק הנהו
יכ ;לכש תלעב איה םאו ,בר יולע םייח ילעבה ראש לע התגרדמ התלע אלש
התויהלו הלכש תשלוחל ,םייפוגה םירבדב הל ןכוה םנמא התושמתשה בור
18.לכשה תומלש הל עיגיש קוחר אוה הזלו ,םדאה תדובעל

ןהילא וסחי רזגנ ,םירבגה לש הזמ שלח םישנה לש ןלכשש ,ג"בלרה לש וז תינורקע הדמעמ
ישממ קלח תחיקלמ תוענמיה וא הרות דומילמו תווצמה תצקממ רוטפה ןוגכ ,םינוש םימוחתב
רפסל םישנה וסנכיש יוארה ןמ ןיאש עידוהל אוה ירישעה תלעותה" :םיה תרישב בושחו
םא יכ םישנה תרישב רכז אל הזלו .ןתעד ןורסחל ,תוקומעה ולא ומכב הלעתי םשה יחבש
אל הניעב הבסה תאזלו .תאזה האלפנה הרישה לכ ורש לארשי ינב םלואו .תוטעומ תולמ
דמלמה לכ ל"ז ורמא .הגהנמ תוגהונה תווצמה ראשבו הרות דומלתב םישנה הרותה הבייח
"םישנה לש תילאוטקלטניאה ןתותיחנ" תאש ,ןאכמ 19."תולפת הדמלמ ולאכ הרות ותב תא
הטסש הדבועה לשב תאש רתיב תטלוב ותדמע .םיבר םימוחתב ןתיילפהל סיסבכ האר
20.תיפוסוליפה וכרדב תובר עפשוה םהמש ,דשר ןבאו ם"במרה לש םתדמעמ

.ילוטנא בקעי 'ר אוה ילילש היה םישנה לא וסחי ףאו סנאבורפב תע התואב לעפש רחא םכח
,תוינוציק הכ אל םא ףא ,תומוד תופקשה 21.םיהולא םלצב וארבנ םירבגה קר ,ותעדל
דחוימבו 22,תעה התואב סנאבורפבו דרפסב ולעפש םיפסונ םימכח לש םהיתושרדב תויוצמ
סנאבורפבו דרפסב ולעפש תידוהיה היפוסוליפב ינוטלפואנה גוחה ןמ לארשי ימכח לש םתנשמב
לצא יוצמה הז ןיעמ ,םישנל האנש לע דיעמה ןונגסב םיאטבתמ םה ןיא ,םנמא . 14 -ה האמב
םתסיפת לשב ,השיאה לא תינימה הכישמה תא ילילש רואב ואר םה לבא ,םירחאו ג"בלרה
.םדאה לש תילכשהו תיתדה תומלשב עגופ השיאה םע ינפוגה עגמהש ,תיטקסאה
:ותנקסמ וזו ץרווש בד טוריפב ןד םתשיגב

תפקתשמה תישנה תימדתה יכ םא ,השיאה לש תינומד הסיפת ורצי אל גוחה יגוה
המע עגמה יוניגב וכסח אלש ,רורב תאז םע .רקיעו ללכ האימחמ הנניא םהיבתכב
העפות איה גוחה תנשמ תימייניבה רסומה תרות לש התוחתפתה תניחבמ .ותעקוהבו
דוע אלו םיאיבנל וא םידיחיל לאידיאכ תינימ תושירפ לש הסיפת דוע אל :תיתועמשמ
תייוותהכ תצלמומ השיאה ןמ תושירפ אלא ,רבד יניבמל זמרב תרסמנה תיריזנ הרות
השירפל השירד ןאכ ןיא םנמא םא .תיתדה תומלשבו המכחב ובל ץפח רשא לכל ךרד
23.הז ןוויכל הרורב הייטנ ןאכ שי ,ןימה ייחמ תילטוט

הנניא הרבחבו החפשמב השיאה לש המוקמ יבגל יריאמה לש ותנשמב תיסיסבה הסיפתה
תועד יגוהו םידמולמ לע םג לבוקמ היהש הממו ,םייניבה-ימיב םירחא םימכח לש וזמ הנוש
:ול הפופככ השיאה תאו החפשמה ןודאכ לעבה תא אוה םג האר םתומכ .תע התואב םירצונ
תובקנ שי" 24."הינודא אוה יכ ףולא לעבה ארקו :(זי ,ג ילשמ) 'הירוענ ףולא תבזועה'"
השיאה .לעבל תגלפומ תונרתווב םג תנייפאתמ ןתופידע םלואו ,"םישנאה ןמ תובוט
לכב ונוצר תא השועו הבהאב הלעב ישעמ לכ תלבקמה העונכה השיאה איה תילאידיאה
:תוביסנה

תעב האריב ותדבכמה ,הנסיעכיש תעב הלעבל הינפ הריאמה ...ןהיתודיממ ורפסו
תאצל הילגר םידבכה ,םירוענה ימיבכ םינוקזה ימיבו ,ורשוע תעב רשאכ ונורסח
,ותיבב שיאה םסינכישכ םיחרואב החמשה ,יתעבש הנובערב תרמואה ...התיבמ
ןמ וז יא והולאששכ ,היתודמ רופסב רמא רחא םכחו .תוחפשה תחאכ םתוא תדבועו
החמשה ,הנארקא תעב םוקל הלקה ,םומ ילב המימתה :רמא ,רתוי בהאת םישנה
25.הונע ידגב תשבולה ,הווטצמה הואנה ,יקחד תעב תלחימה ,יקחשב

רפסבש "ליח תשא" רומזמה שוריפל אובמב "רסומה ימכח" םשב הלא םירבד איבה אוה
,ליחה תשא חבשב ךיראמ ומצע רומזמה ירה ?ןכ תושעל האר םעט המו .אל קרפ ,ילשמ
,יתעדל ?תירב ינבמ םניאש הלאכ םהבו ,םירחא םימכח לש םתוגהמ וילע ףיסוהל שי עודמו
תשגדומ רומזמב .ויניעב העונכה השיאה תלעמ תובישח תא שיגדהל ונוצר לשב ןכ השע
העונכ התויהלו השיאה תועינצל זמר וב ןיא ךא ,החפשמה תסנרפל השיאה לש התמורת
"םיינוציח" תורוקמ ףריצ ןכלו ,יריאמל רתויב תובושח וארנש תונוכת יתש ,הלעב ינפב
.הלא תונוכת םישיגדמה

ער אלו בוט והתלמג" בותכה תא םש שריפ ,לשמל ,ךכ .ושוריפ ביטב םג תרכינ וז ותמגמ
תיצרתנש המ לע - בוט והתלמג תומיענה היתודמב הנה ראיב" :(בי ,אל ילשמ) "הייח ימי לכ
,הילע וסעכ לובסתו ומע וינפ תלהצל סייפתתש רמולכ ,הנסיעכיש המ לע - ער אלו ,ונממ
םג רזח - העונכה השיאה איה תילאידיאה השיאהש - הז ןויער לע ."הז לע ער והלמגת אלו
ימכחו (דרפסבש הלא דחוימב) לארשי ימכח לש םתוגהב חיכש אוה ."הריחבה תיב" ורפסב
"תותיחנ" יפלכ םיינוציק םייוטיב יריאמה לצא ןיא ,תאז םע .םייניבה-ימיב םלועה תומוא
,"החפש"כ התוא וראיתש ,םייניבה-ימיב לארשי ימכחמ המכ לש םהירבדב יוצמכ השיאה
26.המודכו "האירבב הבשחנ הנניא"ש ימכו "בנז" ,"דבע"

םיניקת םיסחי םויקל יריאמה תעדל הבושח ותשא יפלכ לעבה לש תונוילעהו תונדאה תשוחת
ןפ ,ולשמ םיבוט הירושיכו היתולעמש השיא תאשלמ ענמיהל לעבה לע .גוזה ינב ינש ןיב
:וילע ררתשת

איה ףא וילע התלעמ ךותמ אמש ,ונמיה הלודג רחא ויאושנב רזחי אל םלועלו
27.ותיב ינוקתב ול תעמשנ הניאש ןכש לכו תררתשמ

המוקמ יבגל תוכלשה שי "ותיבב ררוש תויהל" ותבוחו רבגה תונוילע לש וז תיסיסב הסיפתל
ינב עמש" :רמאנ (ח ,א) ילשמ רפסבש הרקמ הז ןיא ,יריאמה תעדל .החפשמב השיאה לש
תוכמס שי באלש החנהה לע הנבנ הז בותכש ,רבוס אוה ."ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ
:רתוי לודג ילאוטקלטניאה וחוכש ינפמ ,החפשמה ינב תגהנהב םאה לש וזמ הלודג

םאהו .תומלש ידיל והאיביש רבד לכ לע טרפב ורסימ אוהש ינפמ "בא רסומ" רמאו
ךרישיתש המ רמולכ ,"ךמא תרות" רמא שיאה לכשכ עיפשמ יתלב הלכש תויהל
לע תורוהל ,הלילש ןושל םאה תרות לעו ,בויח ןושל באה רסומב רמאו .הגהנהב
28.םאה תרות לע הריתי איהש באה רסומ תלעמ

לש םתסיפתל תוינייפוא ןהו הז רוקממ תולוע השיאה "תותיחנ" יבגל תוינורקע תוחנה יתש
םיילאוטקלטניא תונורשכ שי רבגל .הירושיכו השיאה לש המוקמ יבגל ,ללככ םייניבה-ימי ישנא
-השיאה לש וזמ הלודג תינחור תומלשל עיגהל וינב תא ךנחל ותלוכיש ןאכמו ,רתוי םילודג
םדאל יוצרה םייחה חרוא ונייהד ,"הגהנה"ב םינבה ךוניחב עייסל הלוכי השיאה ,םלואו .םאה
ןבא המלש 'ר) א"בשרו ם"במר םג םיפתוש וז העדל .לודג החוכ הזבו ,םוי-םוי ישעמב
,םיבורק םירשקב ויה יריאמהו א"בשרה .14-13 תואמה הנפמב דרפס ימכח לודג ,(תרדא
דומיל לע 1306 תנשב םרח ליטה א"בשרש רחאל ,םהיניב חתמ ררש םהימי בורעב םלואו
ששחה לשב 29.יריאמה לש ותמח תא הלעהש רבד ,(25 ליג ינפל) היפוסוליפה
,"תוילאוטקלטניאה היתולבגמ" לשב תינחור תומלשל הינב תא ךנחל השיאה לש התלוכימ
רענהש רחאל וכנחלו רגבתמה ןבה תא לבקל החפשמ יבורק לש םתוכזש א"בשר קספ ףא
לע וחדנ הלצא ראשי ןבהש הנוצרו םתעיבתל םאה לש הפיקתה התודגנתה .ויבאמ םתייתנ
:ודי

הנמלאהו ...ונלשמ םהמ םינשה סנרפנו ונלצא םימותיה ואובי :םירמוא םיספורטופאהו
לצא םלועל תבה :הבושת ...ילצא אלא םירחא לצא ינב ויהיש הצור יניא :תרמוא
המצע ליגרת אלשו םישנ ךרד הדמלתו תבל םאה ליגרתש ידכ םעטהו ...םאה
והודמליו והוליגרי םהש ,םיבורקה םישנאה לצא תויהל יואר רתוי ןבה לבא .תוצירפב
30.םאה ןמ רתוי םישנא ךרדו דומלה ךרד

םגש ןכתייו ,א"בשר לש ותרותב שמתשהל יריאמה הברה "הריחבה תיב" לודגה ורפסב
עפשוה אוה - תינחור תומלשל הינב תא ךנחל השיאה לש "תלבגומה" התלוכי - הז אשונב
לש המוקמ תייארב בטיה תבלתשמ יריאמה לש ותסיפתו ,היאר לכ ךכל ןיא ילואו .ונממ
.ותריצי לולכמב השיאה

יריאמה רבס ,השיאה לש םיילאוטקלטניאה הירושיכ לש תולבגמה רבדב ותחנה ףא לע
םישרוי םידליה .רחא לוקיש לשב תאזו ,לעבה לש וזמ הלודג הידלי לע תללוכה התעפשהש
שרופמב תאז רידגה אל אוה ,םנמא .באהמ םישרוי םהש הלאמ רתוי תובר תונוכת םאהמ
הדפקהב קודבל בייח השיא תאשל דמועה םדא .ותנווכ תאזש רשפא ךא ,השרות לש ןיינעכ
:תואמגוד יתשב קפתסא .הברה םימעפ הז ןויער לע רזח אוה .היסוחיי תלשלש תא הרתי

םינבהש ,רשכ ערזמ אהתש הלש ןיסחוי תלשלשב קודבל ךירצ השא אשונה לכ
31.תוהמאה עבטל הברה םיכשמנ

עבטש ינפמ ,תובא תבו תסחוימ גוז תבב חרטיו לדתשיש ןיאושנב רהזיש םדאל יואר
הניאש השא אשונה לכו .תוהמאה עבטל רתויו םידילומה עבט ירחא ךשמנ תודלותה
אלא ,רורבה תולספב רבד ףוס אלו ,םינגוהמ םניאש םינב ול ןיוה ,ןוממ םשל תנגוה
םפוגב םיער ,םימש תארי לוע יקרופו םילבנו םיעשר םהש היתובאב האור אוהש לכ
32.לוספל אוה ןמיס םוקמ לכמ ,םלוסיפ ררבתנ אלש פ"עא ,םנוממב םיאטחו

,באה לש וזמ הלודג םינבה לע םאה לש יפואה תונוכת תעפשהש ,יריאמה לש וז החנה
יחאל ןימוד םינב בור ...היחאב קודביש ךירצ השא אשונה"ש דומלתה ירבדב הרוקמ
.ולש ותסיפת תא םלוה אוהש ןאכמו ,םינוש תומוקמב רזח הז ןויער לע ,םלואו 33."םאה

.יתשרות םרוג םע יריאמה רשק תוחאה תב תא השיאל תאשל ל"זח לש הפטהה תא םג
:תיבב תררוש הינומרהה אהת - בורק וא - ההז עבטהש ןוויכמ

תומבי) "הנעי 'הו ארקת זא" (ט חנ היעשי) רמוא בותכה וילע ...ותוחא תב תא אשונה
,ויחאמ רתוי ותוחא לצא הבורק םדא לש ותעדש ינפמ ותוחא תב טקנד יאהו ,(ב"ע ,בס
,תובורקה גווז חבשמ אוה ללכ ךרדש (הארנ ילו=) נ"לו .רתוי ולצא הבוהא ותוחא תבו
ינפמ ותוחא תב טקנו .תיעבטה יווש ךותמ םהיניב היוצמ ןתבהאו ,הוש ןעבטש ינפמ
איבהש והזו ,םאה יחאל םימוד םינב בור ורמאש ומכו ,ןלכמ רתוי עבטב ול הוש איהש
34.הברה ךתיבב עמשנ אהתש רמולכ ,"הנעי 'הו ארקת זא" וילע

אשנש לעבל עייסי 'ה .תקהבומ תונשרדב גהנו םיבותכה ןושל טשפ תא הניש יריאמה
ןתנ ךכ .תומוד יפוא תונוכת לשב הלעבל רתוי תעמשנ אהת איהש ותוחא תב תא השיאל
תילנויצרה ותשיגל תפסונ תודע .ותריציב ללככ תחוורה העפות ,שרדמל "ילנויצר" יפוא
סוחייל ןתנש ברה שגדה ףא לע .המצעלשכ תדעוימה הלכה תא קודבל ותעיבתמ הלוע
לע םג ךנוחש ימכ - היה לוכי אל ,בטיה ותוא קודבל דעוימה לעבהמ עיגפמב עבתו תבה
תא םהל ןתנ ףאו ,היתודיממו השיאה לש הייפוא תונוכתמ םלעתהל - היפוסוליפה יכרב
:תופידעה

םוקמ לכמ ,היבורקו הסחי דצמ השאה יאושנב קודבל ךירצ םדא םירבד הברהש י"פעא
,םיבואכמ וימי לכ תויהל הגוז ןב בל תבאכמ השא תערש ,רתויב קודבל יואר היתודמב
35.הבוט לכמ ובל שאייתיש דע

,תינזגר וא תינדפק איה םא היתודמב השאה רחא קודבל ויאושנב םדא רהזי םלועל
36.הער השאמ רתוי םלועב רמ רבד ךל ןיאש ,(םולש תפדור=) תינמלשו החונ םא

"תוירעב הצורפה תא אשיל אלש" ריהזה דחוימבו ילשמל ושוריפב םג רזח הז ןויער לע
.החפשמל ילכלכה קזנה לשב םג אלא הלעבב דוגבת אמש ששחה לשב קר אל תאזו
התותיחנ" 37.םיילפכ הלעב עגפיי ךכו ,הישעמ תא ריתסהל ידכ םיפסכ זבזבת איה
היפל שריפש דע ,יריאמה לש ותעדותב העובט התיה השיאה לש "תילאוטקלטניאה
רשק םישנל הרות דומיל רוסיא תא םג .הב םירושק ויה אל ללכ םטשפ יפלש תורוקמ
אלו םישנ לש ןתוימומרעמ ששחה םע שרופמב תאז הכרכ ארמגהש תורמל ךכב
.ןלהל ךכל בושנ דועו ,ןהירושיכ טועיממ

הסיפתמ הקני רבגה לש הלאמ םיתוחפ םיילאוטקלטניא םירושיכ השיאלש תיסיסבה ותחנה
לש ונמזב דרפסבו סנאבורפב ולעפש םייטסילנויצרה םידוהיה תועדה יגוה ןיב החוורש
הנוזינ וז הסיפת ,רומאכ .םירורב היתובקע ם"במרה ירבדב םגו ,ליעל אבוהש יפכ ,יריאמה
הרבחב חוורו ,םינוויה םיפוסוליפה לצא לבוקמ היהש השיאה לש ילילשה יומידהמ הברה
.םימי םתואב הפוריאב תירצונה