יריאמה םחנמ 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

- ך ש מ ה -

השיאה תימדתו םייטגולופא םישוריפ
ונויסינ איה תוידוהיה םישנה לש ןדובכל יריאמה לש ותגאדל תומישרמה תויודעה תחא
תותוחנכו ילילש רואב ןתוא םיראתמה ,םיישרדמו םיידומלת ,םימודק תורוקמ םע דדומתהל
םיילילשה םירבדה תועמשמ אולמ לע דמע אל אוהש ,תעדה לע תולעהל השק .םירבגה תמועל
תילילש תועמשמל עדומ אוהש שרופמב ריעה אוה םיתעל ,ןכ לע רתי .טסקטה טשפ יפ-לע
הלועה ילילשה רסמה תא שילחהלו םצקועמ - טעמב ולו - תוהקהל הסינ ןכ יפ לע ףא .תאז
תא ושרפי אלש תוירבה לע עיפשהל ונוצר ,זמרב םיתעלו רוריבב םיתעל ,רכינ וירבדב .םהמ
.םישנה דובכב לזלזל ואובי ןפ םטושפכ םירבדה

.הפינעה ותריציב תויוצמה תובר ךותמ תואמגוד עבש ךכל איבא

"תובקנ וינבש ימל ול יוא".א
ךרועו םיאנתה ילודגמ ,אישנה הדוהי 'ר לש השרד תאבומ (ב"ע בפ) ןישודיק תכסמ ףוסב
וינבש ימל ול יואו ,םירכז וינבש ימ ירשא .תובקנ אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא" :הנשמה
:יריאמה בתוכ ךכ לע ."תובקנ

וינבש ימל ול יואו ,םירכז וינבש ימ ירשא תובקנ אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא
םירכזהש - "תובקנ וינב"ש ושוריפב ףיסוהל שי ,אוה ךכ רבד לש וטושפש פ"עאו .תובקנ
הז לע .םהב ןווכמה תומלשה םהב אצמנש - "םירכז וינבש ימ ירשאו" .םיריסחו םיתוחפ
38.ןמא ןמא ,"וב חמשי םכח דלויו קידצ יבא ליגי ליג" (דכ ,גכ ילשמ) רמאנ

םדאל קר "תובקנ וינבש ימל ול יוא" וירבדב יבר לש ותנווכ ןיאש ,תורשפאה תא הלעה יריאמה
םה תאזבו םייואר םיילאוטקלטניא תונורשכ םירדענ םירכזה וינבש ימל םג אלא ,תונב דילוהש
הזמ לפונ םישנה לש ילאוטקלטניאה ןרשוכ ללכ ךרדבש ותטישל ןאכ ךלוה אוה .םישנל םימוד
הלועה הזמ ןטק אוה םלואו ,השיאה תימדתב העיגפ שי ושוריפב םג ,םנמא .םירבגה לש
,החפשמל רשוא םינב תדלוהבו םירוהל ןוסא תונב תדלוה םצעב האורה ,יבר ירבד טשפמ
ויה םיילאוטקלטניאה ןהירושיכש םישנ הריכה ונמזב הפוריאב תידוהיה הרבחהש ,דוע המו
.םירבגה לש ולאמ םיחבושמ

תעב לוכי ונניא ,"םירסחו םיתוחפ" םינבל סחייתמ "תובקנ וינב"ש שרפמש ימ ,ןכ לע רתי
תרוקיבה תא דאמ השילחמ יריאמה לש ותעצהש ,רמוא הווה .תונבל םסחיל תחא הנועבו
"תובקנ וינב"ש םירבדה טשפל עדומ אוהש שרופמב ריעה אוה .דבלב תונב דילוהש ימ לע
תוליבקמה יפ-לע השקה םתועמשמ אולמ לע דמעש המכו המכ תחא לע .תונבל סחייתמ
ודימלת - ייבא .אריס ןב רפסב אורקל רוסאש ,ףסוי בר ירבד ואבוה ןירדהנס תכסמב .דומלתב
דגנכ אריס ןב לש םישקה וירבדש תורשפאה תא הלעה אוה .וז הקיספ לע המת - ףסוי בר לש
:העד התואב וקיזחה םימכח ירהש ,התוא החדו ,רוסיאל ומרג םישנה

התורענב ,התפתת אמש התונטקב :הלילב ןשיי אל הדחפמ אוש תנומטמ היבאל תב
השעת אמש הניקזה ,םינב הל ויהי אל אמש תאשינ ,אשנית אל אמש הרגב ,הנזת אמש
וינבש ימ ירשא ,תובקנ אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא :הורמא ימנ ןנבר אה .םיפשכ
39.תובקנ וינבש ימל ול יוא םירכז

תורשפא לכ תרתוס ,"תובקנ וינבש ימל ול יוא" םימכח ירבדל ההז אריס ןב תסיפתש ,וז הנעט
ןיא .לוכיבכ ,תוילאוטקלטניא תולבגמל םמוצמצו השקה םתועמשמ יבגל יטגולופא ץורית לש
ונבל ארתב אבב תכסמב ארפק רב רמאש םירבדב ןידה אוה .ךכל עדומ היה יריאמה םגש קפס
,(ךיבא=) ךובא ךמחנ לבא לש ןימוחנת" :ורעצ תא גיפהל הסינ ויבאו תב ול הדלונש יבר לש
תא טעמב תוהקהל יריאמה לש ונויסינל דיחיה רבסהה 40."תובקנ וינבש ימל ול יואש ינפמ
ידכ דע לזלזל אלש תוירבה תא ךנחל ותמגממ הלוע אישנה הדוהי 'ר לש םירכזנה וירבד ץקוע
תוילילש תויואטבתה ןותימ ,וילע הבוהאה ךרדב ןאכ ךלה אוה ,םינפ לכ לע .םישנה דובכב ךכ
.דבלב תיקלח הדימב ולו ,םירבגה לע םג םילח םהש הנעטב ,ל"זח תורוקמבש םישנה יפלכ

"יעיברה םויל תאשינ הלותב" .ב
ןידה יתבש ,הדבועב תאז תקמנמו ןיאושינה דעומכ עובשב יעיברה םויה תא תעבוק הנשמה
היה םילותב תנעט (לעבל=) ול היה םא"ו ,ישימחו ינש םימיב "תורייעב" םינדו םיסנכתמ ויה
םתסינכ דעומ ,גוזה ינב ייחב רתויב לודגה םויה הלתנ ךכ 41."הנולתב ןיד תיבל םיכשמ
.התניז השיאה אמש דשח לש וליצב ,הפוחל

ינפמ" :ארפק רב לש ומשב ןיטולחל הנוש קומינ אבומ (ג"ע ,דכ) רתא לע ,ימלשוריה דומלתב
ביתכ ןיא אלהו" :םש ךכ לע םישקמו ."(תופועלו תויחל וברו ורפ תכרב=) הכרב םב ביתכש
ףידע ,רמולכ ."הוחו םדאב ישישב ,םיגדבו תופועב ישימחב :דבלב ישישבו ישימחב אלא הכרב
ןווכתה ארפק רבש ,םש ץרתמ יסוי 'ר .'ד םויל אלו 'ו וא 'ה םויל ןיאושינה םוי תא עובקל היה
.םויה תליחת אוה ברעה ירהש 'ה םוי השעמל אוהש 'ד םוי יאצומ רמולכ ,"ישימח רוא יעיבר"ל

תכסמב ילבבה דומלתב אבומה - ןושארה קומינה .רתויב לודג אוה םיקומינה ינש ןיב לדבהה
ארפק רב ,ותמועל .השיאה תונזמ ששח םע ןיאושינה דעומ תא ,רומאכ ,ךרוכ - םש ,תובותכ
איבה יריאמה ,םנמא .הייברו היירפ :ןיאושינה תילכתב תזכרתמה ,תיבויח הייאר םע ותוא ךרוכ
לע ססובמ "הריחבה תיב" ורפס ירהש - השיאה תונזמ ששחה - הנשמב שרופמה קומינה תא
:תופידע םהל ןתנו ,ימלשוריה דומלתבש ארפק רב ירבד תא ודיצב ףיסוה ךא ,ילבבה דומלתה
...רתוי הביבח איהש םדאל הכרב וב הרמאנש ינפמ ,יששה דע לועבל אלש םיאנ םירבדה"
םושמ םימיה תועיבק םעטב אבש ,(ונתעדכ ותעד :רמולכ) ונתעדל אלא הניא ארפק רב םושמו
אלא םעטה ןיא ונלש דומלתל לבא .הלעמל ברעמה דומלת ירבדב ונרכזהש ומכ ,דבל הכרב
חוורש גהונה תא ארפק רב לש ותקמנהב הלת ףא אוה 42."םילותב תנעט םושמ הלותבל
םימכחש דועב ,םלואו .'ו םויב ןיאושינה תא ךורעל םייניבה-ימיב לארשי תוליהקמ תוברב
קומינ יריאמה ךכל ןתנ (םימי םתוא לש תורוקמהמ חכומה) ירוטסיה קומינ ךכל ונתנ םירחא
.ינחור

תיישעב הכורכה תיפסכה האצוהה לע לקהל :אוה םייניבה-ימימ םימכח ירבדב רכזנה קומינה
,גוזל רכינ יפסכ ןוכסח ךכב אהי ,תבש ברעב הדועסהו 'ו םויב הפוחה ךרעית םא .ןיאושינה
:ירוקמ ינחור קומינ הז גהנמל םג ןתנ יריאמה 43.תבש תדועס רחאל םהיחרוא ינפ ולבקיש
:ןיאושינל םיאתמה יסלקה םויה אוה - הייברו היירפב וכרבתנו הוחו םדא וארבנ וב - ישיש םוי
.ןל ףידע הכרב םוי ,ןיד תיב תועיבק םש ןיאש רחאמש ,יששב סונכל וגהנ ושכע םוקמ לכמו"
44."ןל ףידע ("וברו ורפ") םדאד הכרב ,םיגדו תופועל הכרב וב שי ישמחש פ"עאו
,"לודג ןויע ךירצ"ב םריאשהו יריאמה ירבד לע דאמ המת ,רפוס םהרבא ברה ,רידהמה
שפחנ אוושל ,םלואו 45.ישימח םוי יאצומב הפוחה תא ךורעל היה ךירצ ותטיש יפל ירהש
לקשמ דבכ ינחור קומינ תתל ותרטמ לכ .ארקמה יבותכ ןיבו יריאמה לש וקומינ ןיב המאתה
.השיאה תונזמ דשח לש וליצמ םאיצוהלו ןיאושינל

"םלוע ילבממ איה השורפ השא" .ג
:רחא חסונבו) ילבמ ולא ירה ןישורפ תוכמו השורפ השא"ש עשוהי 'ר לש ומשב רמאנ הנשמב
הנמלאו תיניילצ הלותב"ש רמאנ הבו המוד אתיירב תאבומ ,םש ,דומלתב 46."םלוע (ילכמ
,הלא תועיבק לע ההימת תאבומ ,םש ,המצע הייגוסב 47."םלוע ילבמ ולא ירה ...תיבבוש
םירבדהש ,ארמגה הבישמ ךכ לע .הליפתב תוקבדל תיבויח המגוד ושמישש םישנ ויה ירהש
.תועיבצב הגהנש יביטר תב ינחוי לש הכרדב תוכלוהה םישנ יפלכ קר םינווכמ וללה םישקה

ןהב תובר ירהש .םישנה ללכ לע רבודמ ןיאש םיימעפ שיגדהו הלא םירבד איבה יריאמה
םג תמייק תילילשה העפותהש ,תומוקמ המכו המכב וכרדכ ,ףיסוה ףא אוה .תודיסחה
:ופוג דומלתב זמר ןיא ךכלש ףא ,םישנב קר אלו םירבגב

השועש הפשכמ השאב לבא ,השא לכב אל (רמול הצור=) ל"ר "השורפ השא"ו
התודיסחבו התלפתבש רמול ,היפשכב םלועה תומרל תדסחתמו השורפ המצע
.םהילבהב םלועה תא םיתפמו ילבממ ןהש ןאכ ורמא הב אצויכו וז לעו ...ןכ הל ןמדזמ
ןתודיסחש לכ לבא .רתוי םישנב תויוצמ ולא תודמש אלא ,ןכ (םירבג=) םישנאב ףאו
תוארי ואצמנ ןהמ המכו .קופקפ םוש ןתושירפ לע רמאנ אלש םולשו סח ,הנוכבו יוארכ
48.םישנאה ןמ רתויב ףא תוקדקדמו אטח

ףא אלא ,ןתוללכב םישנה לע הלא םירבדמ רוזגל ןיאש םיימעפ שיגדה יריאמהש דבלב וז אל
,ןכאו ."םישנאה ןמ רתויב ףא תוקדקדמו אטח תוארי" ןהש הלאכ ןהב שיש רפסל ןוכנל אצמ
תואמב הפוריאב ירצונה םלועבו ידוהיה םלועב תובר םישנ לש הנומת הלוע םינוש תורוקממ
49.םירבגהמ רתוי ףא תווצמב וקדקדו םיימש תוארי ויהש ,14-12

"תידוהי תד לע תרבועה" .ד
ןשרגל יאשר לעבה "תידוהיו השמ תד לע תורבועה םישנ"ש רמאנ (ז"מ ,ד"פ) תובותכ תנשמב
עורפ השארו האצוי" :תידוהי תד לע תרבועה תא הרידגמ הנשמה .הבותכ ימד ןהל םלשל ילבמ
טוריפב הלא לכב ןד יריאמה ."תינלוקה ףא רמוא ןופרט 'ר ...םדא לכ םע תרבדמו קושב הווטו
רצחבו ;"אל םותס יובמ ךרד רצחל רצחמ לבא ,ןכ קושל אצתש אקוד" :ןתלוחת תא ליבגהו
תרבדמו" ;"רומגה עוריפב ףא תידוהי תד םושמ וליפא ןאכ ןיא הנוגמ רבדהש יפ לע ףא" - הלש
ילוח תבס"ב רבודמ םא - תינלוקה ."אפצוח ךרד םהמע תקחשמש רמול הצור - םדא לכ םע
הדימתה םא קר ,ותעדל .דבלב וז אלו ."ןימומב אלא תידוהי תדב ללכנ הז ןיא ,הבס הז יא וא
אלו הווה ןושלב שומישהמ ןכ קייד אוה ."תידוהי תד לע תרבוע"כ התוארל שי הישעמב השיאה
:רבע ןושלב

ןכ ןמדזנש לכ אה .ךכב תדמתמשכ אקוד ,תד לע תרבועבש ולא לכבש עדתש ךירצו
קושב הווט 'וכו ותשמשמו 'וכו ותליכאמ :הז ןושלב השפותש אוהו ,אל םיתשו תחא
ורמאש המ ןיעכו .קושב התוטש אלו 'וכו ותליכאהש רמוא וניאו ,םדא לכ םע תרבדמו
הכמה בותכד הז תא הז םיאנוש ויה םלועמ אלהו :םהב רזעיל ןידמל ךלהשכ קלב ןינעב
רשא בותכ אלו ,ךכב דימתמ אוהש רמולכ ,הכמה ביתכדמ הל קיידו ,'וכו ןידמ תא
50.הכה

,ימלשוריה וא ילבבה דומלתב הזיחא שי ןתצקמל 51.הלא תולבגהב ומע ומיכסה לכה אל
ולש החכוהה תא לבקל חרכה ןיאש המכו המכ תחא לע .ומצע יריאמה לשמ ןה תורחא לבא
"ןידמ תא הכמה" קלב לע רפוסמהמו - ל"זח ןושלב החיכש העפות - הווה ןושלב שומישהמ
םע ולש תוברה תולבגהה תא הוושמה לכ ,םינפ לכ לע .תכשמנו הדימתמ הלועפב רבודמש
רוריבב האור ,ולש "הרות הנשמ" רפסב וא ,ם"במרה לש הנשמה שוריפב תויוצמה הלא
.השיאב עוגפל תלוכיה תא ךכב םצמצו ןתוא ביחרה יריאמהש

"הדצב התרצ ...השרגל הוצמ הער השא" .ה
ןויסינ ללכ שיש ילבמ) "הער השיא" יבגל תונוש תורדגה ואבוה (ב"ע-א"ע ,גס) תומבי תכסמב
תושק תויואטבתה המכ ורכזנו ,ןהילעב תא ורעיצש "תוער" םישנ המכ ונמינ ,("ער לעב" ןייפאל
ונייד" :אייח 'ר לש וירבד ,"השאה תא תוממ רמ ינא אצומו" תלהקב קוספה :ןהבו ,םישנה דגנכ
,החפשמב השיאה לש המוקמ תא םיליבגמה - "אטחה ןמ ונתוא תוליצמו ונינב תולדגמש
הוצמ הער השא :אבר רמאו" :השרגל הווצמש "הער השיא" תונגב אבר ירבד דחוימבו
ארק ןכא םירבדה טשפ יפ-לע ."הדצב התרצ ,הבורמ התבותכו הער השא אבר רמאו ...השרגל
תבותכ םאש ץילמהו ,הוצמ לש השעמכ הלא ןישוריג רידגה ףא אוה ."הער השיא" שרגל אבר
םירבדה טשפ והז .תפסונ השיא הינפ לע אשי ,השרגל תיפסכ תלוכי לעבל ןיאו ההובג השיאה
לש וז הקיספש וריעה ףא םש תופסותב .םירחאו (" הלצא תרחא אשי") י"שר תאז ושריפ ךכו
52."ותשא לע םישנ המכ תאשל" לוכי םדאש ותעד תא תמלוה אבר

דגנכ תויואטבתהה תמצוע תא שילחהל יריאמה הסינ ,םש תומבי תכסמב הייגוסה ךרוא לכל
דגנתה אוה ,ןלהל הארנש יפכ .ןישוריגה יבגל ןהמ הלועה הצלמההמ גייתסה דחוימבו ,םישנה
הוצמש אבר ירבד תא שפנ ןויוושב לבקל היה לוכי אל ןכלו ,םיגירח םירקממ ץוח ,ןישוריגל
:ולבס תא תאשלו "הערה השיאה" םע תויחלו ךישמהל לעבל ארק יריאמה ."הער השיא" שרגל

יפכ הנלבסי ולרוגל הלפנש ימ םוקמ לכמו ...הער השאמ רתוי םלועב רמ רבד ךל ןיאש
תדמל אה ...ורעצל הליגרו הער ותשא התיהש בר לע ורמא .םולשל םוקמ חיניו תלוכיה
תינדפק איהש לכו ...אייח 'רב ורמא וזמ הלודגו .םולשל םוקמ חינמו הל לבוס היהש
(השרגל אלו=) ויתודמ לע רובעל יוארש ןכש לכ ,(סייפתהל=) תוצרל החונש אלא ,הערו
53.הרכשב הדספה איצוהל

הניש ,"הערה השיאה" ינפ לע תפסונ השיא תאשל אבר לש תשרופמה ותצלמה תא ףא
םייאי אלא ,הנושארה ינפ לע היינש השיא םדא אשיי ןכאש אבר ןווכתה אל ,ותעדל .יריאמה
:היכרד תא תונשל ליעוי םויאהו ,ןכ השעיש הילע

הל םזגי :רמולכ - "הדצב התרצ הבורמ התבותכ םאו השרגל הוצמ הער השא"
תענכמ השאה ...תחכות לבקתש ידכ ,הילע תרחא השא אשיש (הילע םייאי=)
.(םש) הדצב התרצ אבל האריתמשכ תחכות תלבקמו רתוי המצע

םג היינש השיא תאישנ הללשש וכרד תא םלוה ,םירבדה טשפמ דאמ דע קוחרה ,הז שוריפ
.ןלהל ךכל בושנ דועו ,ה"מגר םרח גהנ אל םהב םיזכרמב

"השיאה םע החיש הברת לא" .ו
יריאמה שילחה ןאכ ףא .השיאה םע החיש תוברהל םדא לע רסאנ (ה"מ ,א"פ) תובא תנשמב
תולבגה יתש ידי לע השיאה יבגל םהמ הלועה תילילשה תועמשמה תאו םירבדה תמצוע תא
ךרוצ וב ןיאש רוביד יפלכ קר איה הרהזאה .הלוספ השיאה םע החיש לכ אל .םהל ףיסוהש
:הרות דומילמ וא הכאלממ לטבתהל םדאל םרוגהו

ךרוצ וב ןיאש רובד לע ילצא תחנומ איה החישהו ,"השאה םע החיש הברת לאו" רמא
עידוהל החיש ןושל הנה ריכזה הנוכה תאזלו ...הליטב החיש דימת ורמאש ומכ רקעו
םע רבדל םוקמ שיש ומכ טעמ םא הברה םא ךירצה לכב המע רבדל וריהזה אלש
יפל לכה ,םירבדה ראשו ויתואצוה יניינעו ויטרפבו ויללכב תיבה יכרוצ יניינעב השאה
הבשחמה יכ ,הער םרוג רבדה ןיא ,םיכירצה םירבדב המע ורובדש לכש ,אוהש המ
ירבד וא םולש ירבדכ ךרוצ וב ןיאש רובדה לע ריהזה לבא ...הצעה ךרוצב הדורט
הברי אל הרקמ ךרדב רבדל והרקי םאש 'מאו ולאב אצויכו תוערואמה רופסכ ,יאבה
54.ךכב

"םיפשכ הברמ םישנ הברמ" .ז
טיסה יריאמה ."םיפשכ" הברי ןפ ,םישנ תוברהל אלש םדא ארקנ (ז"מ ,ב"פ) תובא תנשמב
יוביר לשב תיבב הנררועתתש תובירמל םיפשכב קוסיעב םישנ תמשאהמ ןוידה זכרמ תא
םירבדה טשפמ תאז הייטסל 55.הילא לעבה בל תוטהל ץופחת ןהמ תחא לכשכ ,םישנ
החוור היגאמבו ףושיכב קוסיעב םישנ תמשאהש ,הדבועה לשב אקווד תדחוימ תועמשמ שי
טשפמ תמלעתמה יריאמה לש ותדמע 56.םייניבה-ימי יהלשב תאש רתיבו ,הפוריאב
תובר עפשוהש ימכו תילנויצרה ותשיגל תינייפוא - ףושיכב תוקסועכ םישנה תסיפת - םירבדה
,השעמל 57.ברעממ חרזמ קוחרכ תויממע תונומאמ היה קוחרש ,ם"במרה לש ותרותמ
.דחי םג הדגאהו הכלההמ םייגאמ תודוסי קיחרהל ם"במרה לש וכרד תא יריאמה ךישמה
תוקסועש ימכ ןרואית .הלא וירבדב םג רוריבב תרכינ םישנה דובכל תינייפואה ותגאד םלואו
תיצרונה הרבחב םיבחר םיגוחב לבוקמה לשב ,הרודמה לע ןמש ףיסוהל ידכ וב היה ,םיפשכב
.םימי םתואב תידוהיהו

תבה ןוצרב תובשחתההו ןיאושינה ליג
ןישודיק) תידומלתה הייגוסהמ עמתשמה תובקעב יריאמה ךלה רבגה לש ןיאושינה ליג תלאשב
ילאידיאה ליגהש ורבסש םימכח ויהש תורמל .הז אשונב תונוש תועד ואבוה הבש ,(ב"ע ,טכ
תא םהינפ לע יריאמה ףידעה - 22 - ל 18 ןיב וא - 22 - ל 16 ןיב אוה רבגה לש ןיאושינל
:רתוי וליפא הז ליג םידקהל שיש ורבסש ,םש םירחא םימכח לש העדה

תובשחמו םיער םירוהרהב ולודג דימתי אלש ידכ ,ותורחבב השא םדא אשי םלועל
.םהב חוטב אהי אל אשיש רחאל ףא םלועל םהב ומצע דימתהש רחאמש ,תוירכנ
עיגהש לכ םוקמ לכמו ...הלעמלו הנש הרשע עבראמ אוה הז ןינעב קרפה רקעו
ןמ אוה ןכ םא אלא ,םהב דימתהש ןירוהרהמ וימי לכ לצינ וניא אשנ אלו םירשעל
58.םידיחיה

ליג תא רתויב םידקמה אוה .םש ,תידומלתה הייגוסב אדסח בר תעדכ אוה הרשע-עברא ליג
םש יריאמה ןתנש תורשפאה .הייגוסה התואב םירכזנה םימכחה לכמ םירבג לש ןיאושינה
הרותב הקשח םשפנש הלאל תסחייתמ ,רתוי רחואמ ליג דע םהיאושינב ןיתמהל "םידיחי"ל
אוצמל ןתינש ףא ,תיפוסוליפה ותשיג תעפשהב וז תורשפא הלעה אוהש ,רבתסמ .המכחבו
המ ,רתויב הגירח העפותכ העיפומ איה םשש אלא 59.םיידומלת תורוקמב םג הזיחא הל
תובקעב - ותעיבקב םג תרכינ ילאנויצרה םלועל ותקיז תעפשה .יריאמה לש וירבדב ןכ ןיאש
םדא דומלי םלועל" :השיא תאשל ךכ-רחא קרו "תיב תונבל" הליחת ךירצ םדאש - ם"במרה
ותיבב לדתשהל אוה ךירצש ,ךכ לכ יוצמ ודומל ןיא האשנשמש ,השא אשי ךכ רחאו הרות
תוזירז תונבהש םוקמב םוקמ לכמ ?הרותב קוסעיו וראוצב םיחר ורמא תוחצ ךרד .וליפטו
ידכ דומלי ךכ רחאו אשי ,השא אלב יונפ ובל ןיאש ומצעב האור םא ,םהל רוסמ םתיב לועו
לש וזל ןיאושינה ליג תלאשב יריאמה לש ותדמע תאוושה ."הריבע רוהרה אלב ול דומעיש
דומלתה ירבד תא בורל ותפדעה לעו ותוטבלתה לע תדמלמ - תובר וילע עיפשהש - ם"במרה
ליגל הרשע-עבש ליג תא עיצהו רתוי ןותמ היה ם"במרהש העשב ,ילנויצר לוקיש ינפ לע
הרשע-עברא ליגש אדסח בר לש םירכזנה וירבדמ םלעתמ אוהש ךות ,ןיאושינל ילמינימה
:יוצרה אוה

םירשע ורבעש ןויכו .הרשע עבש ןבמ ?(הייברו היירפ=) וז הוצמב בייחתנ שיאה יתמיאו
,הב דורטו הרותב קסוע היה םאו .השע תוצמ לטבמו רבוע הז ירה ,השא אשנ אלו הנש
ירה ,הרותה ןמ לטביו ותשא רובעב תונוזמב חרטי אלש ידכ השא אשילמ אריתמ היהו
60.הרות דומלתב ןכש לכו .הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהש ,רחאתהל רתומ הז

,יריאמה תעדכ ,םהיאושינ דעומ תוחדל םהל רתומש "םידיחי"ב רבודמ ןיא ם"במרה ירבדב
."הב דורטו הרותב קסוע"ש ימ לכב אלא

,םנמא .דומלתה ןמ הלועה הנקסמהמ הקוחר השיאה לש ןיאושינה ליג יבגל יריאמה לש ותשיג
.םיפקת וללה ןישודיקהו הנטקה ותב תא שדקל באה יאכז ,תינורקעה תיתכלהה הקיספה יפל
תודגנתה שי דומלתב לבא .תונטק יאושינ לע תורורב תויודע תויוצמ ףא שרדמבו דומלתב
טופשל תולגוסמ ןניאו תישגרו תילכש תורגבל ועיגה םרטש ,תונטק תורענ יאושינל הרורב
ןיבכעמ תוקוניתב ןיקחשמה" :רמאנ הדינ תכסמב .השיאל ןתאשל דמעומה לש וביט תא ןמצעב
ךכ .תדלל תולוכי ןניא ןיידעש תורענ םע ןימ יסחי םויקל הפיקת תודגנתה רמולכ ,"חישמה תא
61."והנינ ידולוא רב ואלד תונטק יביסנד" :םש היגוסב תאבומה הקמנהה ןמ רוריבב הלוע
ליג תא רתוי וא תוחפ ףפוח אוה ךא ,הלא תורענ לש קיודמה ליגה ןאכ ןייוצמ אל ,םנמא
חישמה בוכיעב המשאההו "תוקוניתב ןיקחשמ" יוטיבה .ליעל רכזנכ ,הרשע-םיתש ליג ,תורגבה
.העפותל הבר תודגנתה לע דמלמ

ץראה ארומאה לש ומשב תרחא תרוסמ יפלו - בר ארומאה לש ומשב רמאנ ןישודיק תכסמב
ינולפב רמאתו לדגתש דע ,הנטק איהשכ ותב תא שדקיש םדאל רוסא" :רזעלא 'ר ילארשי
לעו תונטק יאושינ לש העפותל תודגנתה לע רוריבב הדיעמ "רוסא" ןושלה 62."הצור ינא
תא הלותה הקמנהל .יטפשמ ףקות הל שיש יפ לע ףא ,תירסומ הניחבמ תטלחומה התלילש
לע הבושח הכלשה ,ןבומכ ,שי דעוימה הנתח תריחבב ברעתהל הרענה לש התוכזב רוסיאה
.הרבחבו החפשמב השיאה לש הדמעמ

:הנטק יאושינל הפיקת תודגנתה ןתנ 'רד תובאב תאבומ יאחוי ןב ןועמש 'ר לש ומשב םג
תוכיפש ידיל אבו ונוממ תא דבאמו היברו הירפ טעממ הז ירה הנטק ותב תא אישמה לכ"
63."םימד

םנמא .הנוש העדב טקנ אוה עיתפמ ןפואב םלואו ,וללה תורוקמה לכ תא בטיה ריכה יריאמה
תפסוה ידי-לע םפקות תא דאמ שילחה לבא ,דומלתב םירכזנה םירבדהמ לילכ םלעתה אל אוה
:רתומ רבדה ,"הבוטל ןווכתמ" הנטקה תא אשונש םדאה םאש ,הלבגמ

םירגהש ורמא 64הרעה ךרד ,הוצמ םשל ותנוכ אהתש ךירצ השא םדא אשונשכ ףא
םיקחשמו ,םהישעממ םידמלש ינפמ םירג ,לארשיל הער םימרוג תוקוניתב םיקחשמהו
ותנוכש לכו ...הוצמל ןוכתנ אלש הארוה איה וזש ,תונטק ןיאשונש ...וב ושריפ תוקוניתב
65.רתומ הבוטל

לע בישהלו ונופצמ תא טיקשהל היה לוכי הנטק תאשל הצרש ימ לכ ירה ,םיאילפמ םירבדה
יפלכ ("הבוטל ותנוכ") םירבדה םירומא לעופב ."הבוטל" ותנווכש הנעטב והשעמ לע םירערעמ
"הבוטה הנווכה" יהמ טריפ אל יריאמה .םתונטקב דוע םואישהו םהידלי תא וכדשש םירוה
םג ושעש יפכ ,הז השעמל יללכ רשכה ןתנ לעופבו ,הצורפ הדש ריאשה אליממו ,ןווכתה הילא
םילעמ םהש ךות ,ברעמבו חרזמב תודהיה לש םינושה םיזכרמב םימי םתואב םירחא םימכח
.הנטק תאישנל דומלתבש םירוסיאהמ תומלעתהל םינוש םיקומינ

םלעתהל םירוהה םילוכי לעופבש ,יריאמה לש ותקיספ איה דומלתה תנקסממ רתוי דוע הגירח
וירבד תא טשפהמ ןיטולחל איצוה אוה .התעד תא לואשל ילבמ רבגל האישהלו תבה ןוצרמ
,הצור ינא ינולפב רמאתו לדגתש דע ותב תא שדקיש םדאל רוסאש ,בר ארומאה לש םירכזנה
:םתוא שריפו

ול תוסיאממו תואב םישנ ,תעד הל ןיאש ךותמש ,הישודיק לבקל (באל=) ול רוסא הנטק
המו ...לעמו דרמב המצע תא לדגל םרוגו ,(הנבה=) הריחב הל ןיאו ,היניעב (לעבל=)
ינולפב" רמאתש ןיכירצ אהנ לידגתשמ אל ,הצור ינא ינולפב רמאתו לידגתש דע ורמאש
הלידגהשמו ,לידגתש דע ושוריפ אלא ...הצור והד לכב ,הלידגהש לכ ירהש ,"הצור ינא
66.היבא הל רורביש ימ לכב הל חונש םיקזחומ ונא

תירצונה הפוריאב הפיקתה תודגנתהה תא ןובשחב םיחקול םא ,םיילפכ הלודג האילפה
םייניבה-ימיב תירצונה הייסנכה יגוחב .גוזה ינב ינש לש המכסה םהב התיה אלש ןיאושינל
רבכ .הייפכב אלו המכסהב גוזה ןב לש ותריחב תובישחב הרכהה הגרדהב הרבג םיינוכיתה
.םהיאושינל גוזה ינב ינש תמכסהב ךרוצה תא ןושארה סואלוקינ רויפיפאה רשיא 866 תנשב
ןמל ולעפש תועדה יגוה לש םתנשמל העדונ דחאכ תישעמו תיגולואידיא העפשה ,םלואו
תניחבב היה רבדהו ,טרפל הגאדה לש ברה ךרעה תא ושיגדה םה .ךליאו ב"יה האמה תישאר
תדמעה 67.תילדואפה היכרריההו תילכראירטפה החפשמה תוכמס לע רגית תאירק
דרלבא רטפ .ויתויוכזב רתוי תבחרנ הרכהל הגרדהב הליבוה תיתדה הלועפה זכרמב טרפה
,(1142-1079) 12 - ה האמה לש םינקיטסלוכסה ןיבש םילודגהמ ,(Petrus Abaelardus)
לשו רבגה לש םתוכז תא טרפה שפוח לע ןוידב לולכל היה יעבט ךא .הבחרהב ךכ לע דמע
החפשמה ,םירוהה ןוצרל ענכיהל ילבמ ,ישפוחה םנוצר יפ לע םגוז ןב תא םהל רוחבל השיאה
ולכויש ידכ ,גוז ינב תמכסהב בר ךרע האר סונאיטרג םג .תילדואפה הרבחב תויוכמסה ילעב וא
ינב ינש לש המכסה ןיא םאש ,שרופמב עבק אוה 1140 תנש ביבס .םהיניב אלמ דוחיא רוציל
68.םהיניב דוחיא השעמל ןיא ,גוזה

הברה ותופיקתב עדונש ,ישילשה רדנסכלא רויפיפאה לש ותלועפל סחייל שי תדחוימ תובישח
םיווצ איצוה אוה 12 - ה האמה לש םיעבשה תונשב .הייסנכה לש התוכמס תבחרהל ויקבאמבו
תעדל .אשניהל םידמועה גוזה ינב ינש לש תישפוחה המכסהה תוינויח ןיינעב םישרופמ
תונוטלשה לשו םירוהה לש םתוכמס תא םצמצל יתטיש ןפואב ישילשה רדנסכלא רתח ,'גדנורב
69.םהיאושינ לע םמצעב חקפל גוזה ינבל תתלו ,ןיאושינל םידמעומ לע םיילדואפה
לכה ךא ,ידמל לודג היה תואיצמה ןיבו היניב קחרמהו ,דבלב יקלח ןפואב השמומ וז הירואית
תאזה הנירטקודה .הקיחתב םג היוטיב תא הגרדהב האצמ איהו ,בושח היה הלקשמש םידומ
לש הברה תובישחה תא ושיגדה םה ןהבש ,םירמכה ואשנש תושרדב םיברה תעידיל האבוה
.םהיאושינ לע גוז ינב לש תישפוחה הטלחהה

ירפסב ןה רורב יוטיב ידיל וז המגמ האב ,1215 תנשב ,תיעיברה תינרטלה הדיעווה רחאל
תונמלא לע ןיאושינ תופכל תוזוחא ילעב לע רסאנ ,המגודל ,ךכ .הייסנכה לש הקיחתב ןהו רסומ
גוז ינבל טנקמ ןו'ג ארק 1220 תנש ביבס 70.ןהילעב תומ רחאל אשניהל אל ופידעהש
.ורגבתישכל םהיאושינל תישפוחה םתמכסה תא עיבהל םיניטק םתויהב םתוא וכדיש םהירוהש
ובתכ םימוד םירבד .ןוסא תורה תואצותל ותעדל איבהל לולע םנוצרל דוגינב גוז ינב ןיב דוחיא
71.זנכשא ידיסח תע התואב

םירוהה תוכזב האלמה ותכימתו ןהל תומודה תורחאו הלא תועדמ יריאמה לש ותומלעתה
ליגב ןיאושינ .ונמזב תידוהיה הרבחב תואיצמהמ הברה העפשוה םגוז ןב תא םהידליל רוחבל
לש םהיתוחפשמב םג היה ןכ .דעוימה גוזה ןב תא ורחבש םה םירוההו םיחיכש ויה ריעצ
םהידלי לע תופכל םירוהה תוכזב הכלהל וריכה ףא םילודג םימכח .םימסרופמ םימכח ידימלת
72.ףקותב ךכל ודגנתה םידלי םתוא םא םג ,וב םיצפח םהש ימל אשניהל

םישנ יוביר
ויה תאז םע ,סנאבורפב הלבקתנ אל םישנ יוביר הרסאש הלוגה רואמ םושרג ונבר תנקת
ךכל תודע .החרוכ לעב השיא ישוריג דגנו הימגילופה דגנ תוימוקמ תונקת ונקיתש תוליהק
תלעב ותשא התיהש יזנכשא דימלת" לע רפיס אוה .א"בשר לש ויתובושתמ תחאב םג היוצמ
בזע אוה ,היברו הירפ תווצמ םייקל ונוצר לשב .השק שפנ תלחמל הנווכה הארנה לככו ,"םומ
לכוי הבש הווקתב ,סנאבורפבש (Montpellier) היילפנומ תליהקל רגיהו זנכשאב ומוקמ תא
.("ריילשיפטנומ אבו ומוקממ אצי [ה"מגר תנקת=] הנקת התוא תמחמו") היינש השיא תאשל
זנכשאמ דימלתה לש ותריגה הליעוה המ ,סנאבורפב םג ןאולמב ה"מגר תונקת וגהנ וליא
אל הנקת התוא ,(ה"מגר=) ןקת אל ןיב ןקת ןיב" :א"בשר דיעה ותבושתב ,ןכ לע רתי ?הילא
73."הטשפש ונעמש אל ,תפרצל הכומסה הצנבורפב םג .וניתולובג לכ[ב] הטשפ

,םירחא םימכחו ם"במרה ירבדמ ,ילבבה דומלתהמ הלועה הקיספל בטיה עדומ היה יריאמה
אשיל רתומש פ"עא" :ךכמ ענמיהל ףיטה ,ןכ יפ לע ףא .תחא השיאמ רתוי תאשל לעבל רתומש
יוארכ הנועו תוסכ ראש קפסל לוכי אהיש דבלבו ,הז רחא הזב ןיב תחא תבב ןיב םישנ המכ
רופיסהמ ותעדל עויס איבה אוה 74."ךכ תושעל יואר ןיא םוקמ לכמ ,תחאו תחא לכל
דימ ותשא תא שטנש ,אישנה הדוהי 'ר לש ונב לע (ב"ע ,בס תובותכ) ארמגב םש אבומה
ותשא התשענ בשש דע .הרות דומלל אציו ,םינש הרשע-םיתש ךשמל םהיאושינ רחאל
היינע ורמאי - השרגנ ?דיבענ יכיה" :גוהנל דציכ טבלתה אישנה הדוהי 'ר 75.הרקע
,(תפסונ השיא אשי=) יתירחא אתתיא ביסנינ .(הלעבל התפיצ=) הרמיש אושל וז (הנכסמ=)
יריאמה ."(האפרתנו םימחר הילע שקיב=) תאיסתיאו ימחר הלע יעב .ותנוז וזו ותשא וז :ורמאי
ותשאכ תוירבה יניעב ספתית תחא השיא .היינש השיא יאושינ לכל בא ןיינב הז רופיסב האר
,םלואו .דבלב ולש םיינימ םיכרצ קפסל אבש ימכ ,ונייהד .ולש "הנוז"כ - היינשהו ,לעבה לש
היינשהו ,םינבה םא איה ,תחא השיא רשאכ ,דחוימ עוריאב רבודמ יבר לש ונבב השעמב
,םוקמ ןיא וז הנעטל .דבלב "הנוז"כ היינשה תא תוארל תוירבה תולוכי הז הרקמב .הרקע
.םידלי ויה םישנה יתשל רשאכ

תשלוחלו הז יתועמשמ לדבהל בטיה עדומ היה יריאמכ קהבומ םכח דימלתש רמול ךירצ ןיא
אלש תוירבה תא ענכשל ידכ השעמה תא איבה אוהש ,רמול ונילע ונחרוכ לעב .ולש החכוהה
רחב אוה .ללככ הימגילופ ןיבו וניבש לדבההמ תומלעתה ךות ,תחא השיא רשאמ רתוי ואשי
םיינימ םיכרצ תקפסמה "הנוז"כ םישנה תחא רואיתכ ,הברה ותמצוע לשב הז השעמ איבהל
76.דבלב

ילבבה דומלתב .תושיא יסחי םייקל בויחה תלאשב םג ם"במרה לע קלח יריאמה ,ןכ לע רתי
יסחיבו רוידב ,ןוזמב ןלוכ יכרוצל גואדל לוכי אוהש יאנתב םישנ המכ תאשל יאשר םדאש קספנ
לש וקוסיע יפ לע ("הנוע") הלא תושיא יסחיל םירועיש הנתנ ףא (ו ,ה תובותכ) הנשמה .תושיא
.'וכו "(עובשב=) תבשב םייתש - םילעופה ,םוי לכב - ןיליטה :הרותב הרומאה הנועה" :םדא
יתש ול שיו "לעופ" אוה םא .השיאה לא אלו לעבה לא תסחייתמ וז "הנוע" ם"במרה תעדל
:ןהמ תחא לכל דבלב תחא םעפ ,עובשב םיימעפ דחי ןהיתשל ובוח לכ ךס םישנ

יתש ול ויהש לעופ :דציכ ?ןינמ יפל ןתנוע איה המכו ...האמ וליפא םישנ המכ םדא אשונ
םישנ 'ד ול ויה .תבשב תחא הנוע וזל שיו (עובשב=) תבשב תחא הנוע וזל שי ,םישנ
םדא אשי אלש םימכח ווצ ךכיפל ...תותבש יתשב תחא םעפ ןהמ תחא לכ תנוע אצמנ
תחא םעפ הנוע ןהל עיגתש ידכ ,הברה ןוממ ול שיש פ"ע ףא ,םישנ עברא לע רתוי דחא
77.שדחב

יפלכ הנניא דומלתב הרומאה הנועה ,ותעדל ."םיהימתמ םירבד"כ לכו לכמ תאז החד יריאמה
םירבחמה ילודג" :דרפנב תחאו תחא לכלו השיאה יפלכ אלא ,וידחי םישנה ללכל אלו לעבה
בייח אוהש המ יפכ אלא ,םלכ ןיב הנועב בייח וניא םישנ הברה אשונהש ובתכ (ם"במרה=)
לעבהשכ) ליעל ונינמש הרקמב ,רמולכ 78."םיהימתמ םירבדהו ,ותונמא יפל תחאל
ףא יריאמה לש וז הקיספ .עובשב םיימעפ תושיא יסחיל םישנה ןמ תחא לכ תיאכז ("לעופ"
.םישנ רפסמ תאשל םדא לע הדיבכה איה

םתוא רשקו םטושפמ איצוה (ח ,ב תובא) "םיפשכ הברמ םישנ הברמ" הנשמה ירבד תא םג
ידכ ,השיפכהל תניינועמו התרבח תונגב תרבדמ תחא לכ רשאכ ,ימגילופה תיבב הריוואה םע
:הילא לעבה תבהא תוטהל

יפכ והריסתו והאיבתו התרבחל האנקמ תחא לכש רמולכ - םיפשכ הברמ םישנ הברמ
79.תולדתשה בורב התלוכי לכב התרצ תבהאמ החכ