יריאמה םחנמ 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

- ך ש מ ה -

םוביי
תוליהקב םג היה ןכו ,םבייל וגהנ (13 - ה האמה דע) םייניבה-ימיב לארשי תוצופת בורב
םניא וז הייגוסב וינויד ,אליממ .יריאמה לש וירבדב םג ורמתשנ ךכל תויודע .סנאבורפ
ותדמעמ הקוחר תינורקעה ותדמע .הז ךילהב השיאה דובכל גאד יריאמה .דבלב םייטרואית
,י"שר יפל .שרופמב הל דגנתה ףא אוהו ,טשפה ןמ הקוחרה ,הז אשונב י"שר לש תינכפהמה
לש ומשב רמאנ דומלתבש תורמל .לבקתת םבייתהל תברסמה השיאה ןתתש הלתמא לכ
ןיא=) "התוא ןימסוח ןיאש ןיחש הכומ ינפל הלפנ" המביה םאש ,הירזע ןב רזעלא 'ר אנתה
,דבלב המגוד רדגב אוה "ןיחש הכומ"ש דומלתל ושוריפב י"שר עבק ,(םבייתהל התוא םיבייחמ
הל םלשלו ץולחל םביה תא םיפוכ םבייתהל תברסמ איה םא ,הלעת השיאהש ץורית לכ ןכלו
80.הבותכ ימד

תובישחה לשב .השיאה תוכזב ךופהל הסינ אוה ,י"שר תעדל דגנתה יריאמהש יפ לע ףא
איבא ,היעבה לש תוילאוטקאה לע תודיעמה תובורמה ויתויוטבלתהו ותדמע לש הבורמה
:טוריפב וירבד תא

אלא ץולחל םביה תא ןיפוכ וז ףאו ,תדרומכ התוא ןינד הצור הניאו םבייתהל הנידש לכ
(י"שר=) םישרפמ שיו .פ"עא קרפ תובותכב ונרכזהש םיכרדה לע ,הבותכ אלב אצתש
,איצוהל םתוא ןיפוכש ןתואמ ויריבחו ןיחש הכומ אקוד ואל ,רמאקד ןיחש הכומד וזב
אלא ץולחל ותוא ןיפוכ ןיא הזב אצויכש ןכ הארנ אלו .עמשמב ןוגה וניאש לכ אלא
ותצילחש ,הסנוכ התא ךכבו הל ץולח ןוגכ ,ץולחיש ותוא ןיעטמ וא ונממ ןישקבמש
ול ןירמואש וא ,הלועמ הצילח ץולחל ותוא ןיפוכ ול הלספנש רחאו ,תלסופו הלוספ
תוצמ קרפב ראבתנש ומכ .הרשכ ותצילח אהתו ןתת אלו זוז םיתאמ ןתתו ץולחיש
אלד התוא ןימסוח ןיא םישרפמ םהש רשפא מ"מו .אל ץולחל והופכנש לבא ,הצילח
רכינש לכש תמא הזו ,םביל הצור הניאש לע תדרומכ התוא ןינד ןיאש ןכו ,םביל הפוכל
ןינד ןיאו םביל התוא ןיפוכ ןיא מ"מ ץולחל ותוא ןיפוכ ןיאש פ"עא הל ןוגה וניאש ד"בל
לע םתוא םיחינמ ליעומ וניא םאו ,ותוא ןיעטמ וא ונממ ןישקבמ אלא ,תדרומכ התוא
81.קופקפ םוש אלבו רורב ילצא והזו .הז אלו הז אל ןיפוכ ןיאו םדמוע

תושרופמ תוקיספ לעו ,דומלתב תשרופמ הייגוס לע קולחל וסוסיה בטיה רכינ הלא וירבדב
י"שר ירבד תא בשייל ונויסינ םצע לבא ,תופסותה ילעבו ם"במרה םהבו לארשי ילודג לש
רבכו ,טשפה ןמ קוחר אוה יריאמה לש הז ןויסינ .תועמשמ בר אוה ףקות לעופב םהל תתלו
תברסמה השיאה תא ןודל ןיאש ותעד ,םינפ לכ לע .םש ויתורעהב קבלא ךונח ךכ לע ריעה
.תובישח תבר איה תדרומכ םבייתהל

,רבתסמ .השיאל ותגאד לע תדמלמ איה ףא םובייה אשונב יריאמה לש תרחא הקיספ
ןתינ הכלהה יפ-לעש הרקמב םג הצילח לש סקט ךורעל ופידעהש םימכח ויה ומוקמבש
עונמל התיה םירימחמה לש הרטמה .הז סקט אלב םג םוביימ השיאה תא רוטפל היה
:"אתלימד אחוורל" גשומב הכלהב רדגומה רבד ,קפס לכ

אחוורל ץולחתש רמול ןיאו .הריתהל יואר הצילח אלב השאה תא ריתהל רשפאש לכ
82.ךכב ךרוצ םוש ןיאש רחא ,הנקת ךרד אתלימד

ןישוריג
:ןישוריגל סחיב תועד שולש תואבומ הנשמב

:רמאנש ,הורע רבד הב אצמ ןכ םא אלא ותשא תא םדא שרגי אל :םירמוא יאמש תיב
."רבד תורע הב אצמ יכ"

."רבד תורע הב אצמ יכ" :רמאנש ,ולישבת החידקה ולפא :םירמוא ללה תיבו

ןח אצמת אל םא היהו" :רמאנש ,הנמיה האנ תרחא אצמ ולפא :רמוא אביקע יבר
83."ויניעב

הדוהי 'ר - 'חלש אנש יכ'" :רתוי םירחואמ םימכח לש םהירבדב םג תרזוח וז תינורקע תקולחמ
84."חלשמה יואנש :רמוא ןנחוי 'ר .חלש - תאנש םא :רמוא

ותשא שרגמה לכ רזעלא 'ר רמא" :ןוגכ ,ןישוריגל סחיב תוילילש תויואטבתה תויוצמ דומלתב
השעמ םצע לע רוסיא וירבדב ןיא לבא 85."תועמד וילע דירומ חבזמ וליפא הנושאר
.םירחא תורוקמב םג יוצמ הז ןויער .ה"בקל םימרוג םהש רעצה לע םירוביד קר אלא ,ןישוריגה
:ןוגכ ,הנשרגיש "הער" ותשאש םדאל ץעוי דומלתה ,תאז תמועל

וז ...(די ,א הכיא) "םוק לכוא אל ידיב 'ה יננתנ" ...השרגל הוצמ הער השא אבר רמא
אפרתיו הנשרגי ?היתנקת יאמ .הלעבל תערצ הער השא ...הבורמ התבותכו הער השא
86.ותערצמ

דגנתהו ,ללה תיב לע יאמש תיב תעד תא ףידעה אוה .תיעמשמ דח איה יריאמה לש ותדמע
ןיאש םוקמב םיסאמנו םיקחורמ ןישוריגהש" :לקשמ תדבכ הביס אלב השיא ישוריגל תופירחב
...השרגל וילע הוצמ המיז ירוסרס םהש תוצירפ יסיסכט" ותשאב האורש םדא קר ."הביס םש
השאב רעוכמ רבדהש ןכש לכו ...בעותמו ץקושמו יואנש ךכל היוארה הביס אלב שרגמה
,ליעל וניאר רבכו 87."תירב תרפהו הדיגב וזב אצויכש ,ותבהאב העקשנו ומע הלדגתנש
,אבר לש םירכזנה םישרופמה וירבד תא וליפא .ןישוריגל תודגנתהב יבקע היה יריאמהש
םויאכ םשריפו םטושפמ איצוה ,תפסונ השיא הינפ לע תאשל וא הער השיא שרגל הווצמש
88."הערה השיאה" לע דבלב

םתדמע םע תבלתשמ הנניאו ,וילגרל רנ התיה היפוסוליפהש םכח יבגל העיתפמ וז הדמע
.סנאבורפבו דרפסב תע התואב ולעפש ינוטלפואינה גוחה ימכח םע ונמנש םיפוסוליפה לש
עפשוה אוה הארנה לככ םלואו ,ותדמע לע תובר העיפשה השיאה דובכל ותגאדש ,רבתסמ
.ה"בקה אוהו ישילש ףתוש הל שיש תירב ,השיאל לעבה ןיב תירבכ ןיאושינה תסיפתמ םג
קקזנ הרקמב אל .תירבה תרפהו הדיגב רדגב םה תודחוימו תושק תוביסנב אלש ןישוריג
דגובכ ,"בעותמו ץקושמ יואנש"כ שרגמה לש השקה רואיתל ליעל ואבוהש וירבדב יריאמה
ןוגכ ,םירחא תומוקמב םג רזח תירב תניחבב םה ןיאושינהש הז ןויער לע .תירב רפמו
היהלא תירב תאו הירוענ ףולא תבזועה'" :הלעבב תדגובה השיא רואיתב ילשמל ושוריפב
89."איה םיהלא תוצמ לעבהו השאה ןיב רשא תירבה יכ - (זי ,ג ילשמ) 'החכש

ונייהד ,ונמזב תואיצמהמ םג העפשוה ןישוריגה תונגב יריאמה לש הפיקתה ותדמע ,יתעדל
ולטנ 14-13 תואמב הינמרגב םיקהבומ םימכח םג .הפוריאב תידוהיה הרבחב ןישוריגה יוביר
תובר תוליהק ףא ויה סנאבורפב יריאמה לש ומוקמב 90.ןישוריגה םוצמצל קבאמב קלח
תושרופמה תונקתה תחא .ןישוריגה תעפות תא םצמצל ןתרטמש תושרופמ תונקת ונקיתש
:יריאמה לש ונמז ןב ,יחמק קחצי 'ר ןב יכדרמ 'ר לש ותבושתב תרכזנ

...ריעה יבוט תעבש תעדמו היבורק תעדו התעדמ אל םא ותשא תא םדא שרגי אלש
ושדחתנ בורקמ דוע .תורודה ילודג םושדחו הלא וניתוצראב המכ הז תונקתה וטשפו
התע ונעמשש המ יפל ,הלא וניתוצראב תולהק העבשו םירשעב אישנ השמ ר"הה י"ע
91.םהילע ךומסל יאדכ םהש םילודג יפמ בורקמ

תרמוח לע תדמלמ תונקתה תא ןהילע ולביקו םרחל ופרטצה תוליהק עבשו םירשעש הדבועה
,הלא תונקת תורכזנ ,השמ 'רב ירמ אבא 'ר ,רחא ילאסנבורפ םכח לש ותבושתב םג .היעבה
תוליהקה יגיהנמש יריאמה רפיס ףא ,םש "הריחבה תיב"ב 92."םילודגה יפ לע" ושענש
ולדתשה תומוקמ הברהב" :ןישוריגה דגנ םקבאמב םיירכונה תונוטלשה לש עויסה תא ושקיב
סנק ריעה יבוט תמכסהב אלש שרגמה לכ סונקל םהלש תוינטלושהו תויכלמה םע םהילודג
.לקנב ותשא תא שרגל םדא לכ לכוי אלש ונייהד ,"אבה לכל חותפ חתפה אהי אלש ידכ לודג
ורתענ ןכלו ,ונממ דבכנ קלח ולביק תונוטלשהש דאמ ןכתיי .סנקה תא הבג ימ רמאנ אל
וירבדב יריאמהש ,דאמ רבתסמ .תירצונה תדה יפ-לע םירוסא ןישוריגהש דוע המו ,השקבל
ידכ רבדב ןיא ,ןכ יפ לע ףא ,ומוקמב החוורש וז המגממ אוה םג עפשוה שרגמה דגנ םישקה
.השיאה לש םיסרטניאל ותגאד לע תודעה תא לולשל

םישנל הרות דומיל
דומילל סונקרוה ןב רזעילא 'ר אנתה לש הפירח תודגנתה היוצמ ימלשוריה דומלתבו הנשמב
93."תולפת הדמלמ ולאכ הרות ותב תא דמלמה לכ :רמוא רזעילא 'ר" :םישנל הרות
ושע וירבד .םש ,ילבבה דומלתב וז הבית השרפתנ ךכו ,המיז ,ןימב קוסיע העמשמ "תולפת"
.םייניבה-ימיב לארשי ימכח לע בר םשור

יאמ :והבא ר"א" :השיאה תימדתב רתוי דוע עוגפל ידכ וב היה והבא 'ר ארומאה לש ורבסה
,םדאב המכח הסנכנש ןויכ ,(בי ,ח ילשמ) 'המרע יתנכש המכח ינא' ביתכד ?רזעילא 'רד אמעט
,השיאה לש התמכח תא קר אל לידגי הרותה דומיל ,רמולכ 94."תוימומרע ומע הסנכנ
תא ונממ ריתסהלו הלעב לע םירעהל ,הערל תאז לצנל לכות איהו ,התוימומרע תא םג אלא
םריתסהלו הישעמ תא םיכשחמב להנל הילע השקת השיאה תורוב 95.םיילילשה הישעמ
תויוברתב םג עצוה ,םישנמ הלכשה עונמל התיה ותרטמש ,הז ןיעמ קומינ .הלעב יניעמ
96.תורחא

:תירוקמו הנוש ךרדב תאז שריפ יריאמה

אקלס הדמלמ ארמגב והמת ...תולפת הדמלמ הרות ותב תא דמלמה רמוא רזעילא 'ר
הצור=) ל"ר ,"תולפת הדמלמ ולאכ" ינת :הב ץריתו ?ןה תולפת הרות ירבד יכו ,ךתעד
הלכש ןיאו טעמ תומימרע הנוק איה הרדגמ רתיב התנבה ךותמש ,םילפת םירבד (רמול
התמכח תא תוארהל ןומעפכ תשקשקמו ,הגישהש הרובס איהו .היוארה הנבהל קיפסמ
97.לכל

,רוריבב האור הייגוסב ןייעמה לכ .תידומלתה הייגוסב םירבדה טשפמ ןאכ גרח יריאמה
אלא ,יריאמה שריפש יפכ ,םילפת םירבד לש תועמשמב "תולפת" ןיבה אל דומלתהש
שוריפב ותוטבלתה תרכינ םש הייגוסה ךשמהב וירבדמו .תושיא יסחיו המיז לש תועמשמב
םהיניב וקלחנ םהש אלא ,הייגוס התואב םירחאו י"שר תאז ושריפ ךכ ,רומאכ .גשומה
ןיבק העשתמ תולפתו בקב השא הצור" :םש הייגוסה ךשמהב םיאבומה םירבדה תועמשמב
,תונז ללכ ךרדב העמשמ "תולפת" יכ םידמלמ םה םג ל"זח תורפסב תוליבקמה ."תושירפו
יריאמה לש העצהה יפל 98.םירחאו ךורעה לעב לאיחי ןב ןתנ 'ר תאז ושריפ ךכו ,המיז
."תימומרע ומע הסנכנ םדאב המכח הסנכנש ןויכ" והבא 'ר לש וירבד תא םולהל השק

םירבד לש תועמשמב "תולפת" שרפלו לבוקמה שוריפהמ גורחל יריאמה האר םעט המ
ששח אוהש ,איה הדיחיה תרבתסמה הרעשהה .ירקמ ונניאו ןווכמ והשעמש רורב ?םילפת
קפס ןיא .והבא 'ר לש עצומה רבסהה לשב ןהלש יומידבו םישנה דובכב הלודג העיגפמ
תורפסב ורמאנש רתויב םישקה םירבדהמ םה והבא 'ר לש ורבסהו רזעילא 'ר לש םירבדהש
היהש ,יריאמה .המיז ךרוצל הרות ירבד וליפא הערל לצנל תודיתע ןהש ,םישנה דגנכ ל"זח
.ילילש הכ רואב םישנה תא גיצהל אלש דבלבו טשפה ןמ תוטסל רחב ,םירבדה תועמשמל רע
תכסמב תרכזנה הייגוסה לכ ךרואל ,ןכאו .םירחא תומוקמב םג ןכ השע אוה ,ןלהל הארנש יפכ
,תונזלו המיזל המכחה תא הנלצנתש ימכ ןראתל בריסו םישנ לש ןתוכזב ךפיה אוה הטוס
,הרקמ הז ןיאו .("לכל התמכח תא תוארהל ןומעפכ תשקשקמו") תעד תולקכ השרפל ףידעהו
ופרשיי" :ימלשוריה דומלתבש רזעילא 'ר לש םישקה וירבד תא ההקה ,םש וירבד ךשמהבש
.דבלב ןושל תצילמו "אמזוג ךרד"כ םתוא שריפו ,"םישנל ורסמיי לאו הרות ירבד

תילילשה ותכרעה יוטיב ידיל ןאכ האב .יעמשמ-דח ונניא וללה יריאמה ירבדב השיאה יומיד
הנבהל קיפסמ הלכש ןיא"ש ,השיאה לש "םילבגומה" םיילאוטקלטניאה הירושיכל יריאמה לש
הרותה ירבדב "ןומעפכ תשקשקמ" איה ,לוכל התמכח תא תוארהל התוטיהל ךותמו "היוארה
אבוה אלש דומלתבש םירבדה חסונב ונויד ללוכ - יריאמה לש וירבד תקידב ,םלואו .הדמלש
תשמתשמ הנניאש ימכ התוא ראית דומלתה .הלילשה לע בר וירבדב בויחהש תדמלמ - ןאכ
ריתסהל ,המיז ישעמל אלא ,דבלב הוואגו "שוקשק"ל הרותה דומיל תעב השכרש המכחב
,המיזל ששח ןאכ ןיא ,יריאמה שוריפ יפל .תבבוסה הרבחהמו הלעב יניעמ םיילילשה הישעמ
.דבלב תעד תולק אלא

"ראות תפי תשא"
ךל תחקלו הב תקשחו ראת תפי תשא היבשב תיארו ...המחלמל אצת יכ" :שרופמ הרותב
תושרה יבגל לאומשו בר וקלחנ דומלתב .(בי-י ,אכ םירבד) "ךתיב ךות לא התאבהו השאל
,ןהיתש יפל .םתקולחמ רבסהב תועד יתש םש תואבומו ,יבשב התחיקל םע דימ התוא לועבל
ברכ הקספנ הכלהה 99."ערה רצי דגנכ הרות הרבד" ירהש ,דימ התוא לועבל ריתמ בר
י"שר םהבו - םיקסופ ויה ,תאז םע .לאומש םע ותקולחמב "ירוסיאב ברכ הכלה" ללכה יפ-לע
התוא איבהש רחאל קר התוא לעביש תדמלמ "הנצחלי אל" דומלתה ןושלש ורבסש - ם"במרו
תעב התוא לועבל ול רתומש םייניבה ימיב לארשי ימכח בורו םת ונברכ קספ יריאמה .ותיבל
:יבשב התחיקל

ךות לא הסינכמ אלא .ול ךליו הנלעבי אל לבא .ורצי ופקת םא התויגב השא לעוב ןכו
דע הינש האיב התוא לועבל רוסאו ."ראת תפי תשא היבשב תיארו" רמאנש ,ותיב
100.הנאשיש

תפי" היובשה תא לועבל ול רוסא ,ותעדל .תרחא הניחבמ הבושה םע רימחה אוה ,תאז םע
:ותיב לא האיבהל הליחתכלמ בשח ןכ םא אלא ,"ראותה

רתומ הילע ורצי ופקת םא .הקשחו היבשב השא הארש המחלמל אצויה לכש תעדי רבכ
.ול ךליו הנלעביש תעד לע אל לבא ,ותיבל הסינכיש תעד לע התויגב ףא הילע אבל ול
ותעד ףוסל הרות הדרי .התויגב הנושאר האיב לועבל ול רתומ הסנכל ותעדבש לכ לבא
101.ובש ערה רצי דגנכ הרבדו םדא לש

יריאמה לש הלא םירבדש ,ןישודיקל "הריחבה תיב" לש רידהמה ,רפוס םהרבא ברה ריעה רבכ
הסינכהל הליחתמ הב קשח םא קרש ,ל"ז םיקסופה ןיב עמשנ אלש שדח רבד" רדגב םה
דובכב יריאמה לש תינורקעה ותובשחתהש ,רבתסמ ."(הנושאר=) 'א האיבל ול תרתומ ,ותיבל
ותדמע םע תאז רושקל השק .הז וקספל עינמה אוה - היובשו הירכנ איה םא ףאו - השיאה
יבשב החקלנש השיאב קסוע בותכה ירהש ,"הרודג תד" איהש ונמזב תורצנה יפלכ תינורקעה
תא איבה אוה .השיאה תחיקל יבגל וסוסיה רכינ םש וירבד ךשמהב םג .איהש המחלמ לכב
,"יוגל רומג תושיא ןיא ירהש ,שיא תשאב ףא ול רתומ"ש ,םיקסופה לכ לע תלבוקמה הכלהה
ירהש ,יתכליה לוקישמ עבונ ונניא "רוסיא דונדנ"ל ששחה ."רוסיא דונדנ וב שיש" ףיסוה ךא
.יוגל תושיא ןיאש ,(ב"ע ,בי ןירדהנס) תידומלתה הקיספה תא שרופמב םש איבה יריאמה
יריאמה לש וז ותגאד .םירכונ םה םא םג ,תוירבה דובכל ותגאדמ הארנה לככ עבונ וששח
102.הייגוסב וירבד ךשמהב םג תרכינ ,םיקסופהמ םיבר לצא יוצמל רבעמ ,היובשה דובכל

העונצה
אשונב .ןתועינצ תלאשב יוטיב ידיל ואב אל םישנה לש ןדמעמל ותגאדו יריאמה לש ותוחיתפ
בטיה עדומ היה אוהש יפ לע ףא ,התיבב בשת השיאהש ףידע ,ותעדל .רימחהל הטנ אוה הז
קלח ולטנ תוידוהיה םישנה רשאכ ,תע התואב הפוריאב םירחא תומוקמבו ומוקמב תואיצמל
ייחב הבושח תילכלכ היצקנופ 14-11 תואמב םישנה ואלמ זנכשאב .החפשמה תסנרפב ליעפ
דרפסב םג ןכ היה ידמל תטלוב ךא רתוי התוחפ הדימבו ,תידוהיה החפשמה
103.סנאבורפבו

ואיבהש ,םייניבה-ימיב החפשמה תסנרפב בושחה ןקלחו זנכשאב םישנה לש העונתה שפוח
לש יסיסבה סחיב ללכ ומגפ אל ,תירצונה הרבחה לש תיליעה יגוח םע בורק עגמב ןהמ תובר
ידכ ןדי לאל רשא לכ הנישעת זנכשאב תוידוהיה םישנהש ,ורבס םה .ןתועינצ לא םימכח
,ןייטשדילב בקעי .םירכונ ידיב יבשב הנלופית םא ןוגכ ,םישק םיאנתב םג ,ןתועינצ לע רומשל
הלודגה הכרעהה לע דמע ,תודמושמו תויובש םישנ לש יטפשמה ןדמעמ תא טוריפב רקחש
יטפשמה ןדמעמ לע עיפשה הז סחיש ,חיכוה אוה .ןהיפלכ זנכשא ימכח לש ברה ןומאה לעו
104.תודמושמהו תויובשה םישנה לש

רפיס ,12 - ה האמה ףוסב זנכשא לש םיקהבומה הימכחמ ,(ה"יבאר) יולה לאוי ןב רזעילא 'ר
הכלהה יפ-לעש ועדי אל ןה ללכבש דע החיכש הכ רחסמל ןהיתבמ תואצויה םישנ תעפות יכ
םישנ תוכלוה םויו םוי לכבש" :דבל ךרדל םהמע תאצלו םירז םירבג םע דחייתהל ןהל רוסא
."רוסאד ועידי אל םדיב ןיחומ ןיא הרות ילעבש תואורו ,[םישנא] 'ג וא 'ב םע

הכלהה לש תכשוממה תומלעתהל רבסה אוצמל הינמרגב םימכח וסינ םייניבה-ימי יהלשב
אשמהמ םיעבונה ,םייתכלה םיעינמ ךכל אוצמל הסינש ימ היה .םירכונ םע דוחייה רוסיאמ
עבקו תאז החד ,ךרכב ריאי 'ר ,-17ה האמב םיקהבומה הינמרג ימכחמ דחא .ידומלתה ןתמו
:תילכלכה תואיצמב ורוקמ רתיההש שרופמב

ןדיד ישנש ינפמו ,םהמע ןתילו אשיל ונא םיחרכומו םהמ וניתויחמ רקיעש ינפמ
םישקו היחמה לע דואמ םידורט ונאו ונלשב תונתונו תואשונ ןכ םג (וניתושנ=)
ימכח ואר אלו ...םהמע ןתילו אשיל םהילא ונישנ חולשל ונא םיכירצו ,וניתונוזמ
.ליעוה אלו וחימ ימנ יא ,םתריזגב דומעל רשפא יאש וארש ינפמ תוחמל תורוד
105.ןהילעב יוויצ ילב וכלי ןתמו אשמ ןוממ דומיח ידי לעד רשפאו

:ןוגכ ,םישנה תועינצ הבושח המכ דע שיגדהו דומלתל ושוריפב יריאמה רזח תובר םימעפ

[דדצתש הל] יוארו ,רתויב תחבושמ אהימ םישנב ,לכה לצא תחבושמ תועינצהש פ"עא
106.הב אצמנ תוצירפ לש דצ םוש אהי אלש דצ לכב המצע

רבד ףוס אל ,םישנאב ףא אלא םישנב רבד ףוס אל ,דאמל דע תחבשמ תועינצה תדמ
107.תועינצה לע הברה לדתשהל ףא אלא ,שאר תולק רחא רזחל אלש

לישכהל אלשו ,םיצירפב המצע תא לישכהל אלש החכ לכב תרהזנ השא אהת םלועל
108.ךכב רהזהל הל רשפאש דצ לכב ,המצעב םיצירפה

אל ,יוטיב ידיל ואב הז םוחתב םידבכה ויתוששחו םישנ תועינצל יריאמה לש הלודגה ותגאד
יפלש םיבותכ םע תועינצה תא רשק ףא אוה .ארקמל וישוריפב םג אלא דומלתל וישוריפב קר
"ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא" בותכה תא ראיב לשמל ךכ .ןכ םשרפל חרכה ןיא םטשפ
:(ג ,טכק םילהת)

טעמ לדגתשכו ,ותיבבש דחא תיוזב העטונ םדא ןפגה יכ ןפגל תדבכנה השאה המדו
היתוראפו תיבה ךותב השרש אצמנו ,שמשה ינפ תוארל ץוחב ףנע הנממ איצומ םדא
התיב יתכריב תאז םג ףאו ,הילגר ונכשי התיבב תדבכנה השאה ןכ .ץוחב תוחלושמ
ומכ ,תובוחרבו םיקושב תודבכנה היתולועפ ומסרפתי" התיב ךותמו םיניע חתפב אל
109."הישעמ םירעשב הוללהיו" (אל ילשמ) רמאנש

האורש" םדאש עבק ,ליעל ןודנש יפכ ,הבר תופיקתב ןישוריגל דגנתה יריאמהש יפ לע ףא
םגש ,שיגדה ןכ ומכ 110."השרגל וילע הוצמ ,המז ירוסרס םהש תוצירפ יסיסכת ותשאב
םימשה ןמש תעדל ךירצ ,"ללכ ולא םירבד לע רוהרה ךרס" אל ףא ללכ וב ןיאש ענכושמה םדא
:ותונכ תאו ורשוי תא ונחבי

שומישב הז רבד רואיבו ,היונפו הנטק וליפא השא ידי לע שימשת םוש םילבקמ ןיא
תעצהו וילגרו וידי וינפ תציחרל ןידה אוהו סוכה תגיזמ ןוגכ ,הבחו עושעש ידיל איבמה
.רתומ רוהרה ךרסל םהב שוחל ןיאש םישימשת ראש אה ,ולאב אצויכו וינפב הטמה
אלא ,רוסא הלעב ידי לע וליפאו חילש ידי לע וליפאו םולש תליאש וליפא שיא תשאו
הז לע .ללכ ולא םירבד לע רוהרה ךרסב דושח ורצי תוברת ןיאש ומצעב עדויש ימל
111.'ה ינא ךיהלאמ תאריו (בל טי ארקיו) רמאנ וב אצויכ לעו

רוהרה ללכ וב ןיאש "ומצעב עדויש ימל" רתיהה םלואו .ארמגב ןתמו אשמה יפ-לע אוה רוסיאה
112.ותעד לוקיש יפ לע יריאמה לש ותעיבק ירפ אוה ,"ולא םירבד"ב

םישנל ותארוהמ הלוע םירבג םע םישנ לש שגפממ יריאמה לש וששח תמצועל תפסונ תודע
לכ .ןבה לש ותסנרפל תינויח איהש תונמואב רבודמ םא םג ,ןהינב ידומילב ללכ לפטל אלש
םוקמ לכמ ,ול הכירצ השאהש פ"עא תונמואו" :םירבג םע עגמב אובת איהש ששחה לשב תאז
הנב תא קיקזהל ההכירצת םאו .המינפ ךלמ תב הדובכ ןכש לכו ,הרות דומלתכ תויהל ויד
113."ודומלב תוארל דימת ןינמאה ינפל ךליל הכירצ איה ירה ,תונמוא דומלל

אשונב ןאכ תורכזנה ויתועדל הזיחא שרדמבו דומלתב אוצמל היה לוכי יריאמהש ,קפס ןיא
תריוואש ,דאמ ןכתיי .וז הייגוסב ונממ רתוי ולקה זנכשא ימכח בור ,ןכ יפ לע ףא .תועינצה
הריבגה ,ליעל אבוהש יפכ ,סנאבורפבו תירצונה דרפסב תידוהיה הרבחב החוורש תוחיתפה
114.תועינצה אשונב דיפקהל ותייטנ ןאכמו ,ויתוששח תא