יריאמה םחנמ 'ר לש ותנשמב השיאה

ןמסורג םהרבא

- ך ש מ ה -

הטוסה
'רו אביקע 'ר .(די ,ה רבדמב) "ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו" :רמאנ הטוס תשרפב
ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו" :ותשאל אנקל לעבה לע הבוח שי םא הלאשב וקלחנ לאעמשי
הבוחש ,אביקע 'רכ הכלהל קספ ם"במרה .(א"ע ,ג הטוס) "הבוח :רמוא אביקע 'ר .לאעמשי 'ר
:ותשאל אנקל לעבה לע

אנקמה לכו ."ותשא תא אנקו" :רמאנש ,ןהישנל תואנקל לארשי ינב לע םימכח תוצמ
אלו החיש ךותמ אלו קוחש ךותמ אל הל אנקי אלו ,הרהט חור וב הסנכנ ותשא תא
115.המיא הילע ליטהל אלו הבירמ ךותמ אלו שאר תולק ךותמ

יפ-לע וא ,(ב"ע ,ומ ןיבוריע) "וריבחמ אביקע 'רכ הכלה" ללכה יפ-לע ןכ קספ ם"במרהש ןכתיי
116."הרהט חור וב הסנכנ" ןכ םא אלא ותשאל אנקמ םדא ןיאש ,םש ,הטוסב ארמגה תנקסמ
'רכ קספ אוה .הנוש ךרדב טקנ יריאמה םלואו .םירחא םיקסופ םג וכלה ם"במרה לש וכרדב
אנקו" הרותבש ןושלה תוליפכמ אנקל הבוח שיש דומלל ןויסינ תוחדל ןוכנל אצמ ףאו ,לאעמשי
:"הל

םוקמב 'תחימש המ דצמ יונקב ותושרהל הרות הכרצוהש אלא ,הוצמ הניא יונקה לבא
דצמ האבה האנשב תושרהל הרות הכרצוהו ,"ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" רחא
בותכש יפ לע ףאו .רואל הטפשמ איצוהל ידכ ךכ ידיל האיבהלו םירעוכמה הישעמ
איהו ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו" ביתכדכו ותשא תא אנקו םימעפ ינש הב
ול קיפסמ היהו ,"האמטנ אל איהו ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבע וא ,האמטנ
רחאו ,האמטנ אל וא האמטנ איהו ותשא תא אנקו רמאיש (רמול הצור=) ל"ר ,דחאב
תרזוח תויהל הרות לש הכרד ךכ ,הבוח ועבקל אלא ינשה אב אלש רמול יואר היה ןכש
117...שדחתמה רבד ליבשב רומאה רבד הנושו

םהב ,םש הייגוסב םירחאה םירקמה ינשב יכ ,הרתי השגדהל היואר יריאמה לש וז הקיספ
.אביקע 'רכ קספ אוה םג , לאעמשי 'רו אביקע 'ר וקלחנ

רבתסמ ?הבוח הנניא האנקהש לאעמשי 'ר תעד ףידעהלו הטוס ןידב תוטסל יריאמה האר המ
םילעב הרותה ןמ הווצמכ עבקיי רבדה םאש וששחו ,השיאה דובכל ותגאד םע תאז רושקל
.החפשמ ייחב ךישמהל םתוכז יבגל םייתכלה תוקפס ררועיש רבד ,םהיתושנל אנקל רתוי ובר
ךותמ אנקל ללכב רוסאש ,םירכזנה ימלשוריה ירבד תא הרתי השגדהב איבה אוה וז הביסמ
."הבורמ תוצירפ םוקמב אלא תונקל אלש הזה ןמזב יואר"ש קוספל ןוכנל האר ףא אוה .סעכ

דובכל ותגאד תא .הז ןיינעב וילע קלוח אוהש שיגדהו ם"במרה לש ותעד תא איבה יריאמה
תולגל ןתינ ,לקשמ דבכ דשח רדעיהב םהיתושנל אנקלו רהמל םילעבמ עונמל ונוצרו השיאה
אנקל לעבל רוסאש ימלשוריה ירבד תא איבהש רחאל .הטוסה אשונב ולש רחא קספב םג
וללה םירקמה דחאב אנק לעבה םאש ףיסוה ,האריל ול רוסאו הבירמו סעכ ךותמ ותשאל
,ןכ אוהש לכש קוספל האריו" :הליעומ הקידבה ןיא ללכ (המודכו שאר תולק ,קוחש ,החיש)
.ם"במרה לע קלח תאזב ףאו 118,"ןיקדוב םימה והי אל

הכומה
ולופיט בגא ןיפיקעב הל קקזנ אלא ,םישנ יפלכ תומילא תלאשב ןירשימב קסע אל יריאמה
ענמיהל ףיטהו וינפל התרקנש תונמדזהה תא לצינ אוה .הב הרשקנ תומילאהש תרחא היעבב
לאושה קפתסה וילא התנפוהש הלאשב .יהשלכ הלתמאבו יהשלכ ךרדב השיאב תיזיפ העיגפמ
ששח לאושה .אוה אלו הב עגונ לקמה ירהש ,התדינ תעב לקמב ותשא תא תוכהל ול רתומ םא
,ןאכ ןיא הדינ השיאב העיגנ ששחש ,יריאמה עבק ותבושתב .השיאה דובכל אלו הדינ רוסיאל
:וב טוקנל ןיאו לוספ האכהה השעמ םצע ךא

ןיא ,(הדינב העיגנ ששחמ=) לקמב התודרל רוסאש אתפסותב רמאנש המ ונתעדל ןכו
םינפ לכ לע םיאנ םירבדהש אלא ,ןאכ ןיא הביח ךשמה ,ןאכ ןיא רשב תעיגנ :ןכ הכלה
119.דצ הז יאמ רסאיל

השעמהש ןוויכמ ,איהש הביס לכמ הלעב ידיב השיא תאכה רוסאל שי יריאמה תעדל ,רמולכ
ענכושמ אוה רשאכ םג תחנב ותשא תא חיכוהל לעבל ארק אוה רחא םוקמב .ורקיעמ לוספ
תקולחמב הרורב הדמע עבק אל יריאמה ,תאז תמועל 120.הרושכ אלש הגהנ איהש
תבייח איהש תוכאלמ התיבב תושעל תברסמה השיא יבגל םירחא םימכחל ם"במרה ןיבש
איהש הלעב םע תונתהל השיאה תיאכז הכלהה יפ-לע .(ה ,ה) תובותכ תנשמב טרופמכ ,ןהב
איה םא הניד המו .התיבב תוכאלמ תושעלמ הרוטפ היהת תאז תרומתו ,ופסכמ סנרפתת אל
,ם"במרה תעדל ?תיבב תוכאלמה תא תושעל תברסמ לבא הלעב שוכרמ "סנרפתהל" הצפח
תוכאלמ תא עצבל הצלאל ידכ השיאה תא תוכהל - לעבה םג ילואו - ןיד תיב יאכז הז הרקמב
איהש תוכאלמה ןמ הכאלמ תושעלמ ענמתש השא לכ" :הכלהה יפ-לע ןהב תבייח איהש תיבה
121."טושב וליפא השועו התוא ןיפוכ ,ןתושעל תבייח

?ןידה תיבל וא לעבל ,השיאה תא תוכהל הז הרקמב תושרה הנתינ ,ם"במרה תעדל ,ימל
תא עצבל הצלאלו השיאה תא תוכהל יאכז ומצע לעבהש רבוס ם"במרהש ןיבה יריאמה
:תיבב תוכאלמה

תולטומה תוכאלמ תושעל הצור הניאש השאהש (ם"במר=) םירבחמה ילודג ובתכ ןכו
אהישכ ,ובתכ דרפס ינואגו .םיטושבו תועוצרבו תולקמב האכהב ףא התוא ןיפוכ ,הילע
םיהיגמה ילודג ףאו .(םרח=) אתמשבו יודינב התוא ןיפוכ םהו ןיד תיבב הילע לבוק
דע היכרצו היתונוזמ תטעמה וא הרהזא ךרד ןיד תיב תיפכב אקוד הובתכ (ד"באר=)
,דרפס ינואג ובתכש ומכ יודנו אתמשב ןיד תיבב םא ,התוא הפוכ אלא ...ול ענכתש
122.(ם"במרה=) םירבחמה ילודג ובתכש ומכ הללקו האכהב ומצע ידי לע םא

תעייסמ ,םירבדה ףוסב ם"במרה לע םיקלוחה םימכחה תועד תאבה ,יריאמה לש ותאצרה ךרד
.התוא םירחמ ןידה תיב אלא השיאה תא םיכמ ןיאש ,רמולכ ,םתעדל הטנ אוהש החנהל
תוכהל תושר לעבל ןיאש קספ אוהש ליעל וניאר רבכ ,םלואו .ךכל ןיא תיעמשמ-דח החכוה
.אוהש הרקמ לכב השיאה תא

היובשה
לש ןמוי רדס לע ודמעש תוילאוטקאהו תושקה תויגוסה תחאב תיאמצע הדמע טקנ יריאמה
הנשמב .תודמושמו תויובש םישנ לא סחיה :איהו ,םימי םתואב הפוריאב לארשי תוליהק
הרוסא - תושפנ ידי לע .הלעבל תרתמ - ןוממ ידי לע :םיוג ידיב השבחנש השאה" :רמאנ
ידיב הרסאנ איה םא .לארשי תשא לא תסחייתמ וז הנשמש שריפ י"שר 123."הלעבל
.וילע הרוסא איה ,תוומל הנודנו השבחנ םא ךא ,הלעבל תרתומ איה ,ןוממ תעיבת לשב םייוג
תובגל ותרטמ םא הידוהי השיאב עגפי אל ירכונש איה וז הסיפת דוסיבש תיגולוכיספה החנהה
ןיא ,תאז תמועל .הלא םיפסכ לבקל ותלוכיב לבחת הב העיגפהש ששחמ ,ול םיעיגמה םיפסכ
היוצמה השיא ,ןכ לע רתי .תוומל הנודנש השיא ףוקתלו וממז תא עצבלמ ותוא ןסריש םרוג לכ
הנוצרמ םהל עיצתו היבוש ינפל הפייתת :השפנ תא ליצהל ךרד לכ שפחת תושפנ תנכסב
תכפוהה איה ןימ יסחי םייקל הנוצרמ השיאה תמכסה .הייח תא ליצהל ידכ ןימ יסחי המע םייקל
ןיא עודמ וטבלתה תופסותב .הלעב לע המצע תא השיאה תרסוא ךכבו ,הדיגבל הז השעמ
לע ןנישייח" :וקיסהו ,העונצה השיאה לע לקהל ידכ ,תרחא השיאל "העונצ השיא" ןיב ןיחבהל
124."הניא אמש ,העונצ תיארנ וליפאו ,העונצ הניא אמש תחא לכ

סנואמ תד תורמה ,תופידר .וז היגוסב קימעמ ןויד םימכח לע התפכ םייניבה-ימיב תואיצמה
השיא לש הניד המ .לארשי תוצופת בורב ושחרתה ("השובח") יבשב םישנ תחיקלו ןוצרמו
קיחל רוזחל הצפח איהו התודהיל הבש ןכמ רחאלו לצניהל ידכ התד תא הרימהש האושנ
םאה ,התד תא רימהל הצלאל ידכ השפנ לע ומייא םאו ?היובשכ הניד םאה ?התחפשמ
התונוכנ םצע אמשו ?הלעב לע רסאיתו "תושפנ ידי לע" םייוג ידיב השבחנש ימכ בשחית
המשאה איה ,םשה שודיק לע תומל םוקמב ,ינמז ןפואבו ןיע תיארמל ולו ,התד תא רימהל
?היפלכ השק

היובשה השיאה סנואל ששחה ללכ ןיא ונמזב הפוריאב לארשי תוליהק בורב ,יריאמה תעדל
:תוירוטסיהה תוביסנה יוניש לשב ,רתוי ףקת

הניא תוכלמהש ,תרתומ תוכלמ תמיא וב שיש םוקמ לכבש יל הארי םוקמ לכמו
ורמאנ אלש הארנ ןכו ,(ירכונ=) יאמראל ןיב לארשיל ןיב תוקלל ןידה תדמ תחנמ
תשבחנ איהש לכ לבא ,םמצעל ןיד תושעל םיטסל ןיעכ םהש םיוגב אלא וללה םירבד
ימע הב ומיכסהו השעמ ידי לע הב יתירוה ןכו .ששח םוש וב ןיא תואכרעבו רצחב
ןירסוא ןיא תוכלמ תמיא םש שיו ליאוה תוכרעה תיבב הרגסנש לכ ןכו .רודה ילודג
125.ללכ התוא

,הלעבל הרוסאו התבשנש ןהכ תשאש תידומלתה הכלהה יפל םגש רבס יריאמה ,ןכ לע רתי
:תחא רצחב ומע רודל תיאשר איהו השרגל ךירצ לעבה ןיא

,ןהכ הלעב לע הונרסאש הרהטל הילע דיעיש ימ הל ןיאו היובש ידע הב שיש וז היובש
שארב האצוי האצוי איהשכ .ורצחב תיב (הל=) ול דחיל רתומ אלא השרגל ךירצ וניא
רוסאש השורג לבא ,הב ולקהש היובשב אקודו .הינב ףוסב תסנכנ תסנכנ איהשכו הינב
126.אל הלעב םע דחיתהל הל

השוטנה
:םייניבה-ימיב תידוהיה הרבחב תוילאוטקאה תויגוסה תחאב יריאמה טקנ תירוקמ הדמע
תובותכ תכסמבש אתיירבב .בש אלו םיקחרמל אציש הלעב שוכרמ תונהיל השיא לש התוכז
התוא םיסנרפמ ןיד-תיב "תונוזמ תעבות ותשאו םיה תנידמל ךלהש" םדאש ,רמאנ (ב"ע ,חמ)
ןיא לבא" :תוגייתסה היוצמ םש הייגוסב .שוכרה תריכמב ךורכ רבדה םא ףא ,הלעב שוכרמ
הנווכה אדסח בר תעדל ."רחא רבד" גשומה שוריפב םיארומא וקלחנו ."רחא רבד הל ןינתונ
."םהב תוטשקתמ םישנהש" םימשבל הנווכהש י"שר םש שריפו ,"טישכת" הל םינוק ןיאש איה

ןכ קספ - ןיינע לכב טעמכ ול קקזנ יריאמהש - ם"במרה ףאו ,הכלהל הלבקתנ אדסח בר תעד
ןיקסופ ןיא ,רודמ רכשו תיב ילכו תוסכו תונוזמ ד"ב הל וקספו הלעב ךלהש השאה" :שרופמב
,(ד"באר) דוד ןב םהרבא 'רש ,הדבועה 127."ול טשקתתש לעב הל ןיא ירהש טישכת הל
םע םיכסה אוה םגש תדמלמ ,ם"במרה לע םש גישה אל ,12 - ה האמב סנאבורפ ימכח לודג
הנהו .תאז הערכה לבקל יריאמה היה ךירצ ומוקמ תרוסמ יפ-לע םגש ,רמוא הווה .הז קספ
,"הל יוארכ הל ןינתונ יאדו טישכת ןינעל לבא" :תויטלחהבו ,תרחא קספ אוה עיתפמ ןפואב
ןיסנרפמו ןינזו ויסכנל ןידרויו םיה תנידמל הלעב ךלהש השאל תונוזמ ןיקסופ ןיד תיבש םשכ"
יריאמה קלח וז הקיספב 128."לוונתת אלש היטישכת ךרוצל ןירכומ ךכ ,ותשא תא
וניברו" :רפוס ברה ,רידהמה םש ריעה רבכו ,םירחא םימכח לעו ם"במרה לע שרופמב
."םיטישכת הל םינתונ ןיאש וקספ םיקסופה לכ ירהש ,הז קספב אוה דיחי (יריאמה=)

ישנא לש םמלועב לבוקמה יפל .ם"במרה לש םירכזנה םירבדב שרופ םיללושה קומינ
טשקתת ימ ינפבו ,תיבב ונניא לעבה ירה .ןבומ היה רבדה ,חרזמב דחוימבו ,םייניבה-ימי
אל ,רדענה הלעב שוכרמ םיטישכת תונקל םג תיאכז השיאהש רבסש ,יריאמה ?השיאה
לע רתי .השיאה דובכל גואדל שי לעבה רדעיהב םג .הרעשל לקנ ךא ,ותקיספ תא קמינ
אל" איה יכו ,תדבוכמ היהת ותשא תעפוהש ןיינועמ םיקחרמב אצמנה לעבה םג ,ןכ
129."לוונית

םתצקמו ,תוכשוממ תופוקתל םהיתבמ ורדענ םיבר םילעב רשאכ ,םייניבה-ימי לש תואיצמב
רשאכ ,המכו המכ תחא לע .תובישח הנשמ וז הקיספל היה ,ןווכמב םהיתושנ תא ושטנ ףא
ךכ לע תובר תויודע .תונוגעכ ורדגוה םהיתושנו ,תובקע ריאשהל ילבמ ומלענ םיבר םישנא
תוברה תולאשה תא תונמל שי ןהבש תוקהבומה ןיבמ .םימי םתואמ תורוקמב ורמתשנ
ינפל הנש םייתאמכו ,יריאמה לש ונמז ןב ,(ש"אר) לאיחי ןב רשא 'ר לא ונפוהש וז הייגוסב
130.(ף"יר) יספלא קחצי 'ר - ןכ

הנמלאה
םישרויה ידיב תושר ןיאו ,ותיבב רוגל הנמלאה תיאכז לעבה תומ רחאל םגש תעבוק הכלהה
יא :הרמאש הנמלא" :(ג ,בי) תובותכ תנשמב ןכ שרופמו .הנוצרל דוגינב תיבה ןמ התונפל
ןינז אלא ,'ךתוא ןינז ונאו ,ךיבא תיבל יכל' :הל רמול ןילוכי ןישרויה ןיא - ילעב תיבמ זוזל ישפא
םאש ,יריאמה קספ ימלשוריב הייגוסה יפ-לע ."הדובכ יפל רודמ הל ןינתונו ,הלעב תיבב התוא
רשאכ ,םייניבה-ימי לש תואיצמב .תיפולח הריד הל תתלו התונפל תושר שי "דעו תיב"ב רבודמ
תירוביצ תוליעפל םוקמ ונייהד ,"דעוה םוקמ"כ םייטרפ םיתב םיתעל ושמיש תונטק תוליהקב
.תילאוטקא תועמשמ םירבדל התיה ,('ודכו ןיד-תיב ,תסנכ-תיב) הלוכ הליהקה ןעמל

םהו קוחד םימותיה בצמ םא םג ,תיבב רוגל ךישמהל תיאשר השיאהש ,יריאמה שיגדה ,ךדיאמ
:הז ןיינעב תוקלוח תועד החד אוהו ,רצו ןטק תיבב םירג

השמשתנש ךרדכ םהמע הלעב ייחב וב השמתשנש רודמב תשמתשמש ונראיבש רחאמ
רצו ןטק תיב הל תושעל םישרויה ורמא םאש דמל התא ,הל ךירצה לככ הלעב ייחב וב
ןישרפמ שיו 131,יתקע תיבב אל יתיבב :ורמאש והזו ,םיאשר םניא םש דומעתש
םילוכי המע םישרויל קיפסמ וניאו רצו ןטק תיבה היה םאש רמול ,םימותיה תלעותל ותוא
132.רקע ןושארו ,ךיבא תיבב ךתוא ןינז ונא ירה רמול

לע תופכל הנמלאה ידיב חוכ ןיאש ,עבקו דומלתה תובקעב יריאמה ךלה לפנש תיב יבגל
הרקמב םג ."הדובכ יפל רחא םוקמב תיב הל רוכשל" םיבייח םה ךא ,שדחמ ותונבל םישרויה
יפלכ םישרויה תוירחא הגפ לפנ תיבה םאש ,ורבסש םימכח לש תועד ןיטולחל ללש אוה הז
הל ןיבייח ןיא לפנ םאש רמול ןיקפקפמ שיו" :רחא תיב הל רוכשל םיבייח םה ןיאו הנמלאה
.(םש) "םולכ םירבדה ןיאו ,וייחב לעבל תיב היה אלשכ אלא 'הל ןירכוש' םש ורמא אלו .רודמב

"תינלטק"ה
ינש ותמש השיא לש התוכז :ונייהד ,"תינלטקה השיאה" תייגוסב םייניב תדמע טקנ יריאמה
תואמב לארשי ימכחש ,ונמזב תילאוטקא הייגוסב רבודמ .תישילשב אשניהל םינושארה הילעב
עבט תונכסמו תולחממ החיכשה התומתה ,ריעצ ליגב ןיאושינה .הב טבלתהל ובריה 15-12
רבודמש רחאמ 133."תוינלטק"כ ורדגוה תובר םישנש ךכל ומרג תוריזגב םידוהיה גרהו
תודע יפל .אשניהל "תוינלטק"ה םישנל רתיה אוצמל השק היה ,דומלתב שרופמ רוסיאב
השיאמ דבעידב ןיע םילעהל םיקהבומה דרפס ימכחמ המכ וסינ 11 - ה האמב רבכ ,ם"במרה
ויתובושתבש ,ם"במרה היה וז הייגוסב הבושחו הלודג ךרד ץרפש ימ .תישילשב האשינו הבשש
וצעיי םיניידהש יואר ךא ,הליחתכלמ קר אוה אשניהל רוסיאהש עבק 'הרות הנשמ' רפסבו
תיבש ינויח ותעדל ."ךשרגל ובייחנ אל ונא ירה ,ךתוא שדקיש ימ יאצמת םא"ש שוריפב השיאל
.היאושינ ףקות לע ורערעי אל תוירבהש ידכ ,היאושינב ליעפ קלח לוטי ןידה

דחוימבו ,ותדמעל םיבר ופרטצנ הגרדהב ךא ,ם"במרה לע וקלח הל הצוחמו דרפסב םיבר
םידוהי וגרהנ םהב ,ןהירחאלו (1391) א"נק תוריזגמ דרפס ידוהיב תושקה תוערפה רחאל
תא לבקל תוליהק יגיהנמו םיפסונ םימכח ףחד "תוינלטקה" תונמלאה יוביר 134.םיבר
.ם"במרה תדמע

ברוקמש ימכ ."המכחל הרות ןיב" יריאמה לש ותנשמב םייקה חתמה רוריבב רכינ וז הייגוסב
ער לזמב ורוקמ "תינלטק"ה תא תאשל רוסיאהש ,ישא בר לש וקומינ תא החד אוה היפוסוליפל
ינשל וקיזהש םה השיאה םע ןימ יסחי םויק ונייהד ,"םרוג ןייעמ"ש אברכ רבס אוה .השיאה לש
םימכח רפסמו י"שר תעדל דוגינב "ןיסוראה ןמ תינלטק ןיא"ש קספ ןכל .םינושארה םילעבה
:דרפסב

םרוג לזמ רמואה תעדלש ...ןיאושנה ןמ םימעפ יתש הנמלאתנ ןכ םא אלא תינלטק וז ןיא
ןיאש אצמנו .ונתעדל הכלה ןכו ,תינלטק וז ןיא םרוג ןיעמ רמואה תעדלו תינלטק וז ירה
,(םרוג לזמש=) ןכ הוקספ דרפסבש םינורחאה ימכחו ...ןיאושנב אלא רומא תינלטק ןיד
135.ןכ הארנ ןיאו

.אשניהלו בושל "תינלטקה" לש רתיהה תלאשב ולופיטב יוטיב ידיל האב וז הייגוסב ותוטבלתה
לביק אל - תישילשב אשניהל דאמ הילע לקהו רוסיאה לטיב לעופבש - ם"במרה לש ותדמע תא
רידגה "תינלטק"ה תא תאשל דומלתבש שרופמה רוסיאה תא .םייניב תדמע טקנ אלא ,יריאמה
םא ,דבעידבש רורב זמר ןאכמו .(םש ,"הלחתכל אשניל דוע היואר הניאו") "הליחתכל" רוסיאכ
"דומלת שיא"כש ,איה הז וננוידמ הלועה הנקסמה .שרגתהל הילע תופכל ןיא ,האשינ רבכ
תא הלטיב לעופבש ם"במרה לש תללוכה ותדמע תא שרופמב ץמאל יריאמה בריס קהבומ
דרפס ימכח לש םכרדב ךלה אל אסיג ךדיאמ .הליחתכל ףא אשניהל "תינלטק"ה לע רוסיאה
לע דבעידב ףא ורסאש ,(א"בטיר) יליבשאלא ןבא בוט םוי 'רו ש"ארה ,ונמזבש םיקהבומה
.השרגל וילע ופכו ,ישילשה הלעב םע ראשיהל "תינלטק"ה

םוכיס
לא ברוקמכ .היידוהיה השיאה לא יריאמה לש וסחי תא ןייפאמה יבקעו דיחא וק אוצמל השק
םיטסילנויצרהמ םיבר לש םתדמע תא ץמיא תינומיימהו תילטוטסיראה ,תיפוסוליפה הלכשהה
לש הלאמ םילפונ השיאה לש םיילאוטקלטניאה הירושיכש ורבסש ,ונמזב ולעפש םידוהיה
הסיפתה איה "תיבה יתכרי"ב השיא תבישיו ,םישנ תועינצ תלאשב דאמ דיפקה אוה .רבגה
לעו םישנה דובכ לע ןגמ והונאצמ םיבושחו םיבר םימוחתב ,םלואו .ויניעב תילאידיאה
ץלאנ םא םג .םישנה תונגב תויואטבתההמ תובר ןתמל הסינ ףא אוה .ןהלש םיסרטניאה
לש וסחי תא ןחבש ,ןייטשדילב בקעי .הכלהבו הדגאב ל"זח ירבד טשפ תא תונשל ךכ םשל
יריאמ לש ויתוארוהלו ויתועיבקל קר אל תעדה תא תתל אופיא שי" :עבק ,ירכונל יריאמה
136."ורוד-ןב ירכונל סחיב ולצא רצונש חתמב שוחל ידכ ,ויסוסיהלו ויתויוטבלתהל ףא אלא
.הרבחבו החפשמב המוקמלו השיאל יריאמה לש וסחי יבגל םג הפי םחוכ הלא םירבד
וסחי תלאשבכ אלש - הז אשונב םלואו ,וינוידב םיתעל םירכינ םיסוסיההו תויוטבלתהה
.הלש םיסרטניאלו השיאה דובכל הגאדה דצל רוריבב הטונ םיינזאמה ףכ - םירכונה לא