תיפוג ץוח הירפה

גרבניטש םהרבא 'פורפ

תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא :ךותמ

(תורעה אלל ספדנ רמאמה)

גשומה תרדגה .א
ףוגל ץוחמ ,ערז יאת ידי לע השיא תיציב לש הירפה תלועפ איה תיפוג ץוח הירפה
,תירפומה תיציבה תאפקה וא ,השיא םחרל תירפומה תיציבה תרזחהו ,השיאה
םש לע ,"הנחבמ קונית" הנוכמ וז הטישב דלונה דולייה .השיא םחרל דיתעב התרזחהו
,תרחא השיא רובע ןוירה המחרב תאשונה השיא .הנחבמב הירפהה לש ינושארה בלשה
םא וא תיאקדנופ םא תארקנ ,תרחאה השיאל הדילה רחאל דולייה תא רוסמל הרטמב
.תנסחאמ
,ערזה תמורתל םיעגונה םייטפשמהו םיירסומה ,םייתכלהה ,םייעדמה םיאשונה לכ
ךילהתל םיהז ,הנחבמב תיציבה תיירפהל םיצוחנ רשא ,רז רבג לש ןיבו לעבה לש ןיב
,תיפוג ץוחה הירפהל םידחוימה םיטביהה ונודיי הז ךרעב .תיתוכאלמ הערזה לש
.תיתוכאלמ הערזהב םימייק םניאש

ירוטסיה עקר .ב
,םש םוליעב הנושארל םסרפתה תיפוג ץוח הירפהל תורשפאה םצע רבדב ןויערה
.1937 תנשב ,יאופר ןותיע לש תכרעמל בתכמב
ותחלצה לע ,קור ןו'ג יאקירמאה םישנה אפור חוויד תיחכונה האמל 40 -ה תונשב
תחלצהל ץוחנה ,הדבעמ תויחב יסיסבה רקחמה .השיאה םחרל ץוחמ תיציב תורפהל
חווד 60 -ה תונש עצמאבו ,60 -ה תונש תישארב קר ,השעמל ,לחה תיפוג ץוחה הירפהה
תנשב .(םי יריזחו ,םירבכע ,תודלוח) םינוש םייח ילעבב תיפוג ץוח הירפהב החלצה לע
חילצה אל ךא ,הנחבמ ידלי השולש תדלוה לע ,סיוב סלגוד ילגנאה ןעדמה חוויד 1974
.ותרהצה תונוכנב יניצר קפס םיליטמ םויכו ,קפס לכל לעמ ותנעט תא חיכוהל
לש ךוניחהו החוורה ,תואירבה דרשמ ידי לע תילרדפ הדוקפ האצוה 1975 תנשב
רחאל קרו ,תיפוג ץוחה הירפהה רקחל יתלשממ ןומימ לכ הרסא רשא ,ב"הרא
,הז ךילהתב םיכורכה םיירסומה םיטביהה וקדבנו ,ךילהתה תחלצה הררבתהש
.וזה הלבגהה הרסוה
הרייעהמ ,ןוארב גוזל 25.7.1978 םויב הדלונ םלועב הנושארה הנחבמה תקונית
התייה הלוכי ןכלו ,תורצוצחה תורסח ויה ןוארב 'בגל .הילגנא ברעמ ןופצב םאהדלוא
םישנה אפור ידי לע התשענ וז הלועפ .תיפוג ץוחה הירפהה תטישב קר תורהל
ייוסינב וקסע םה .הילגנאב 'גדירבמק תטיסרבינואמ ,סדראודא גולויסיפהו וטפטס
.הנושארה םתחלצה ינפל םינש רשעכ דחי ודבעו ,םדא ינבבו תויחב תיפוג ץוח הירפה
הנחבמה תקונית .הז םינעדמ גוז לש םלופיט תרזעב דלונ ינשה הנחבמה קונית םג
החלצהה רועיש עיגה 1980 תנשב .הילרטסואב 23.6.1980 םויב הדלונ תישילשה
החלצהה התלע 1983 תנשבש דועב, 16.5% -ל תיפוג ץוח הירפה תועצמאב ןוירהל
הירפהב תוקונית 139 תדיל לע תיאופרה תורפסב חווד 1983 תנש ףוס דע .30% -ל
םיחוודמ ןיאש דע ,םלועב תונידמ הברהב םיבר הכ םה םירפסמה םויכ ,ןכא .תיפוג ץוח
.ןוירה תוחלצה לע דוע
םירקוח ידי לע םסרופ רשפומ-אפקומ רבוע תרזחה רחאל ןוירה לע ןושארה חווידה
.1983 תנשב הילרטסואבש ןרובלממ

יעדמ עקר .ג
ןוילעה שילשב תירפומו ,הרצוצחב תטלקנ ,הלחשהמ תיציב תררחתשמ יעבט ןפואב
לכ ךרדכ םיסחי םויק רחאל ,םחרה ןמ םשל עיגהש ,ערז יאת ידי לע הרצוצחה לש
רפסמ תרבועו ,םימי השולשכ ךשמב םחרה ןוויכל הרצוצחב תדדונ תיציבה .ץראה
תירפומה תיציבה תשרתשמ ,םחרל העיגהב .םיאת 16-12 לש לדוגל דע תוקולח
םחרה תונפדב השרשהה .הדילל דע ,אלמ רבועל חתפתהל הכישממו ,ויתונפודב
.הירפהה רחאל םוי 14 דע תשחרתמ

םיקיקז לש בר רפסמ תריציל ילנומרוה ןפואב םימרוג תיפוג ץוחה הירפהה ךילהתב
תא םיחינמ .השיאהמ תודחא תויציב םיאיצומ םיאתמ הלשבה בלשבו ,הלחשב
,ערז יאת םהל םיפיסומו ,המיאתמ תיגולויסיפ הביבסב ,הדבעמ-תחלצב תויציבה
ךותל םהלש הרידחה תלוכי תרבגהל ,תיספוקה תרסה ידי לע רופישו הרשכה ורבעש
ויבלשב רבועל ךופהלו ,קלחתהל תיציבה ליחתת - הירפה הלח םא .תיציבה
,םיאת 12-6 -ל הקולח רחאל ,תירפומה תיציבה .רבוע-םדק הנוכמה ,םיינושארה
שארמ הנכוה רשא ,השיא םחרל תרזחומ ,הירפהה רחאל תועש 72-24 -כ ךשמב
תיציבהו ,ןוירה לש םיאנתה המחרב םימייקתמש ךכ ,םיאתמ ילנומרוה לופיט ידי לע
-םדק 4-3 ריזחהל לבוקמ .ןיקת רבועל חתפתהל ךישמהלו טלקיהל לכות תירפומה
לבוקמ .רתוי לודג םחרה תונפדב םירבועה תשרשהל החלצהה זוחא זאו ,םירבוע
.רתוי רחואמ שומיש ךרוצל תופדועה תורפומה תויציבה תא איפקהל

ףילחת הווהמ ,הלש םיירוקמה תוחתפתהה יבלשב ,תיפוג ץוחה הירפהה השעמל
.תורצוצחב שחרתמה יעבטה בצמל

םימרוג ,הירפהה תחלצהל דע שדוח לכ תיציב תאצוהב ךרוצה תא עונמל תנמ לע
,רוזחמ ותואב השיאה לש הלחשהמ תויציב רפסמ רורחשל םיילנומרוה םיעצמאב
םירמושו םיאיפקמ רחא קלחו ,םחרל םהמ קלח םיריזחמ ,תויציב רפסמ םירפמ
.טלקנ אל ןוירההש הרקמל

יטפוא רישכמ תרדחה ונייה ,פוקסורפל תועצמאב תושעיהל הלוכי תיציבה תאצוה
המדרה הכירצמו ,תינשלופ איה וז ךרד .הלחשה ךותמ תיציבה תטילקו ,ןטבה ללחל
תרדחהלו המדרהל םירושקה םינוש םיכוביסב הוולמ איה .השיאה לש תיללכ
טחמ תרדחה ןוגכ ,תיציבה תאצוהל רתוי תוטושפ תוטיש תומייק םויכ .רישכמה
תילוק לע הימדה תרזעב הלחשל הבותינו ,(VAGINA) קיתרנה ךרד תבאוש
תיציבה תיישהל םיאתיש ,בשוחמה ןמזב תורזוח םחר תופיטש וא ,(ULTRASOUND)
.םחרב השרתשה תירפומה תיציבהש ינפלו ,תיציבה לש תמרותה םחרב תירפומה
לכ אלל השיאהמ תיציב תאצוהל עיגהל ןתינ השעמלו ,תוללכתשמו תוכלוה תוטישה
.רבגל ןוכיס לכ אלל ,רבגהמ ערז יאת לבקל ןתינש ומכ ,השיאל ןוכיס

אלל ,השאב תוירופ תויעב לש םיבצמ תוללוכ תיפוג ץוח הירפהל תויאופר תוארוה
ץוח הירפהו תיתוכאלמ הערזה - תוטישה יתש לש בוליש םג ןכתיי .רבגב תוירופ תויעב
ץוחה הירפהה תא עצבל ןתינ .השאב םגו רבגב םג איה תוירופה תייעב רשאכ ,תיפוג
,יתחפשמ דמעמ לש םינוש םיסחיב השיאו רבג ןיב וא ,םיאושנ גוז ינב ןיב תיפוג
.ערז יאת םרות רבגהו ,תיציב תמרות השיאהשכ

גוז ינב ןיב איה תיפוג ץוח הירפהל רתויב הרורבה תיתרבח-תיאופרה הארוהה
,םחר ,ץויב ,תולחש שי השיאלו ,ותוירופ רשוכ תניחבמ ןיקת לעבה רשאכ ,םיאושנ
לש בצמב ונייה ,םוסח םחרל תולחשה ןיב רבעמהש אלא ,םיניקת ילנומרוה בצמו
םחרל עיגהל תיציבה לכות אל הזכ בצמב .טלחומה ןרדעיה וא ,תורצוצחה תמיתס
10% -כש איה הכרעהה .ערז יאת ידי לע תירפומ תויהל לכות אלו ,תיעבטה ךרדב
תמיתס איה תורקעה תביס ולא תוגוזמ שילשבו ,םירקע םה םיאושנה תוגוזהמ
תא ןקתל תונויסינ .יגרוריכ ןפואב ןנקתל ןתינ אלש ,השיאה לצא תורצוצחה
ולשכנ - ומצע םחרב תולחשה תא ליתשהל וא ,ןפילחהל ,יגרוריכ ןפואב תורצוצחה
תויציבה תא איצוהל ןתינ ולא םירקמב .וז תורקע ןוקיתל םיעצמאכ םיבר םירקמב
ןכמ רחאלו ,השיאה ףוגל ץוחמ לעבה לש ערז יאתב ןתורפהל ,השיאה תולחשמ
.השיאה םחרב תירפומה תיציבה תא ליתשהל

שי השיאל רשאכ ,אוה יושנ גוזב תיפוג ץוח הירפהל םוקמ שי ובש ,ףסונ יאופר בצמ
17%-7% -ב תורקעל הביסכ בשחנה בצמ ,המדב ערזה יאתל םינדגונ לש תוהובג תומר
,השיאה ףוגל ץוחמ תיציבה תא תורפהל ןתינ ולא םירקמב .תורקעה םישנהמ
.המחרב תירפומה תיציבה תא ןכמ רחאל ליתשהלו

השיאהו לעבה רשאכ ,תרבסומ יתלב תורקעב איה תיפוג ץוח הירפהל תפסונ הארוה
.ןיקת אצמנ דוחל דחא לכו ,תוירופ רוריב ורבע

תויתלחש תולחמ רחאל וא ,תולחש רסוח בקע ,ללכ ץויב השיאל ןיא םהב םירקמב
תיציב תורפהל ןתינ ,תועודי יתלב וא תועודי - תורחא תוביס וא ,ץויבה תא תוענומה
לש המחרב תירפומה תיציבה תא ליתשהלו ,לעבה לש ערזה יאת םע הרז תמרות לש
.הרקעה השיאה

השיאה וב בצמב איה הרז השיאמ תיציב תמורתב שומישל תרחא תיאופר תביס
.תיתשרות הלחמ תאשונ

הביסמ תורזוח תויעבט תולפהמ תלבוס איהש וא ,םחר השיאל ןיא םהב םירקמב
,לעבה לש ערזה יאת םע ןתורפהל ,הנממ תויציב איצוהל ןתינ ,ןוקיתל תנתינ הניאש
,תנסחאמ וא תיאקדנופ ונייה ,הרז השיא לש המחרב תירפומה תיציבה תא ליתשהל
.רקעה גוזל דולייה תא רוסמל ךכ רחאו

תיציב תמורת :ןוגכ ,םחרו ערז יאת ,תויציב לש תובכרומ תובורעת עצבל ,אופא ,ןתינ
השאב תירפומה תיציבה תלתשה ,תיפוג ץוח הירפה ,'ב רבגמ ערז תמורת ,'א השיאמ
,ולאכ םיבוליש תועצמאב ,ןתינ .'ה רבגו 'ד השיאמ בכרומה גוזל דולייה תריסמו ,'ג
תמרות ,תיטנג םא ;לדגמ בא ;ערזה םרות ,יטנג בא - "םירוה" יגוס השימחל עיגהל
.תלדגמ םא ;ןוירהה תאושנ ,תיאקדנופ םא ;תיציבה

םורגלו ,תיפוג ץוחה הירפהה לש תויבויחה תואצותב עוגפל םילולע םימרוג רפסמ
םייסיסבה םימרוגה ;םירוהה לש םדקתמ ליג :םידולייה לש האולחתלו התומתל
תורושקה תולועפה םצע ;השיאה ידי לע תוירופ תופורתב שומיש ;השאב תורקעל
311 לע תוירופל תיאקירמאה הרבחה לש חווידב .םירבוע יוביר ;תיפוג ץוחה הירפהב
,םינוש םימומ םע תוקונית 12 ודלונ ,1986 תנשב תיפוג ץוח הירפהמ האצותכ יח תודיל
תטישב תונוירה 1445 ללכש ,הילרטסואב יזכרמ בר יצרא רקחמב . 3.8% םיווהמה
לקשמו תוגפ ;הובג היה תיתדיל בסה התומתה רועישש אצמנ ,תיפוג ץוחה הירפהה
ויה הדילמ םימומ ;תיללכה הייסולכואב רשאמ רתוי השלש יפ םיחיכש ויה ךומנ הדיל
,םלועה לכמ םייאופר םיזכרמ 80 -כ ףיקהש ,ימואלניב רקחמב . 2.1% לש רועישב
ץוח הירפה רחאל תונוירה 2342 לש םהיתואצות ורקחנ ,תיפוג ץוח הירפהב םיקסועה
תונוירה ; 25% לש רועישב תולפה ועריא וז הייסולכואב יכ אצמנ .1985 תנש דע ,תיפוג
רועישב ירבוע דח ןוירה לש םירקמב תיתדיל בס התומת ; 5% לש רועישב םחרל ץוחמ
דח ןוירה לש םירקמב םינוש םימומ ; 6.3% - ירבוע בר ןוירה לש םירקמבו , 1.1% לש
וללה םימומה ןיבש ,שיגדהל שי . 3.6% - ירבוע בר ןוירה לש םירקמבו , 2.5% - ירבוע
.ב"צויכו סאידפסופיה ,יתעשפמ עקב ,הריתי עבצא ןוגכ ,םילק םימומ םג ויה

םימייתסמ םכותמ ךא , 30%-10% אוה תיפוג ץוח הירפהב ןוירהל החלצהה זוחא
םישנהמ 15%-10% קרש ןאכמ .ימחר ץוח ןוירהב 5%-2% -ו הלפהב 40%-20% -כ
רחאל הובגה תיעבטה הלפהה זוחא ,ןכא .הדילל תועיגמ תיפוג ץוח הירפהב תולפוטמה
תולפהה תיברמ ןכש ,העטמ אוה יעבט ןוירה רחאל הלפהל האוושהב תיפוג ץוח הירפה
,דואמ םדקומ ןוירה ליגב תושחרתמ ןה יכ ,תועודי ןניא םייעבט תונוירה לש תויעבטה
רשאכ םנמאו .תוחוודמו תועודי תיפוג ץוח הירפה רחאל תויעבטה תולפהה לכש דועב
תיפוג ץוח הירפה רחאל ןוירה לומ יעבט ןוירהב תויעבטה תולפהה ירועיש תא םיוושמ
.םהיניב לדבה ןיאש ררבתמ ,ןוירהה ליגל סחיב

הלעמל םלועה יבחרב ודלונ ,הנושארה הנחבמה תקונית תדיל רחאל ןושארה רושעב
.ולאכ תוקונית 5,000 -מ

תוטיש םג תוחתפתמו תוכלוה ,תיפוג ץוחה הירפהה תוטיש תוחתפתהל ליבקמב
ערז תפסותב ,הרצוצחל רשייה ןתביאש רחאל דימ תויציבה תרזחה :תויפוליח הירפה
תירפומה תיציבה תרזחהו ,ףוגל ץוחמ תיציבה תיירפהש ךכ ,(GIFT) "החבשה" רבעש
רשא ,תוחפל תחא הרצוצח תוחכונ תושרוד ולא תוטיש .(PROST, ZIFT) הרצוצחל
האוושהב ןוירהל רתוי הלודג החלצה תורשפאמ ולא תוטיש .ןיקת ןפואב תדקפתמ
,הנעטה תא תקזחמ וז הדבוע .םחרל רבועה םדק רזחומ הבש ,תיפוג ץוח הירפהל
דע רבועה תוחתפתהל ןהו הירפהל ןה ףדעומ יגולויזיפ רתא הווהמ הרצוצחהש
.ותשרשהל

הערפהב וא ,ערז יאת טועימב ,יוקל ערזב איה תורקעה תביס םהבש םירקמב
לש הרישי הקרזה ידי לע תיפוג ץוח הירפהל תוטיש תוחתפתמ ,ערזה יאת תויתעונתב
ידי לע וא ,תינוציחה הפוקשה הפטעמל תחתמ םתקרזה וא ,תיציבה ךותל םינוערז
םינוערזה לע לקהל ךכבו ,תיציבה לש תינוציחה הפוקשה תפטעמב םירוח תריצי
.היצלופינמורקימ תונוכמ ולא תוטיש .התורפהלו תיציבל רודחל םייוקלה

הכלהה תשיג .ד
םייללכ תונורקע
ומכ ,תיפוג ץוחה הירפהה םוחתב המוצעה תיאופר-תיגולונכטה תומדקתהה תורמל
,תודהיה לש דוסיה תונורקעל הריתס םושמ הזב ןיא ,תיטנגה הסדנהה םוחתב םג
וללה תוקינכטה לכב ןכש ,ודבל ה"בקה ידי לע םדאהו םלועה תאירבב הנומאלו
וללה תוקינכטה לכב םג ןיא ."ןיאמ שי" רוציל תורשפא לכ ןיאו ,"שימ שי" קר םירצוי
.תיסיסבהו תינורקעה םתוהמו ,םייחה תדיח ןורתפ םושמ

רשפאל אלו ,עבטה קוח לע רומשל תשרודה הסיפתה תלבוקמ אל תודהיה תפקשה יפל
ףתוש אוה םדאה ,הברדא אלא ,םייעבטה םיכילהתב ברעתהל היגולונכטלו םדאל
רעצמהש ונודמיל ל"זח ,ןכ לע רתי .םימוחתה לכב םלועה לולכשו רופישב ה"בקהל
אלא ,הרותה ךל הרסאש המ ךייד אל :ונודמיל ןכו ,אטוח ארקנ רבדו רבד לכמ ומצע
לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע :ורמאו ,םירחא םירבד ךילע רוסאל שקבמ התאש
:ורמאו ,ול ער ןמיס הזה םלועב םיבוט םייחב ץקה לכ :ורמאו ,לכא אלו וניע התארש
ןכ ומכו .רכש ולטיו ,ןמצע ורעצי אלש ןתוא הווצמ אוהש ,לארשי תא ה"בקה בביח
םשכו ,רוהטה תא אמטל רוסא ךכ ,אמטה תא רהטל רוסאש םשכש ,הכלה הקספנ
המ לכ ללכ ךרדב םנמאו .רתומה תא רוסאל רוסא ךכ ,רוסאה תא ריתהל רוסאש
ובתכ רבכו .הרזגו גייס ןידמ וילע ורזג ל"זח ןכ םא אלא ,אוה רתומ - רוסא ונניאש
וליפא ,םירזוג ונא ןיא ,םינושארה וניתובר ורזג אלש רבד לכש ,םינושארהו םינואגה
תורוד רחא ונתעדמ תורזג רוזגל ונל ןיאו ,םיששוח ונא ןיא ,רתויב ול שוחל שיש רבד
לע רתי .דומלתה תמיתח רחא הרזג שדחל ולכי אל םינואגה םגש ובתכש שיו ,םינואגה
לעו ,"אפרי אפרו" ןידמ אפורה לע בויח םג אוה רתומש המ לכ ,האופר יניינעב ,ןכ
ןיינע םג תובורק םיתעל וב שיש ,ןדיד ןודינבו ."םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" ןידמ הלוחה
בתכנש 'ה םשש הרות הרמא ,ותשאל שיא ןיב םולש תושעל ידכו ,תיב םולש לש
שי תאז לכ רואל .הז לופיטל תוקקדזהל דחוימ ןיינע דוע שי ,םימה לע החמי השודקב
שיש אלא ,רתומהו רשפאה תדימב תוירופה תרבגהל םיכילהתה תא בויחב לוקשל
זאש ,תיניצר הלקתל תמרוג איה םא וא ,הרוסא תיפוג ץוחה הירפהה םצע םא ררבל
לע תלטומש ,רמול םוקמ שי ,תרתומ איה םא לבא .ה"בקה דגנ הנובת ןיאו הצע ןיא
,ךומכ ךערל תבהאו םעטמ ,דסח תולימג ןידמו ,יופיר ןידמ הל קקדזהל הבוח אפורה
.בוטהו רשיה תישעו
היווחמ שונא תריצי יעגר תא ךופהל הלולע הז םוחתב תונריתמש ,שיגדהל שי ,ךדיאמ
תישונאה הלועפה .ישונא ןווג רסח הדבעמ השעמל ,השודקו תיאליע תישגר
הנכופהת םישנ .תיתדבעמ הביבס עיפות ומוקמבו ,םלעי גוזה ינב ןיב תורשקתהבש
םילולע ולא םישעמ .הבהאו תוהמא ישגר אלל ,הרכשהל םייעבט םירוטבוקניאל
ולא תולועפב שי .תולובגו םירדג תרסח תוצירפלו ,יתחפשמה אתה סרהל איבהל
תויעבו ,יתחפשמה אתה לש תלבוקמה תרגסמל הערפה ,םייחה ךרעב העיגפל תוששח
,תינדיתע הרבח לש םידיחפמ םירואית .הירצוי לע המקה היגולונכט לש תוינדיתע
םיימיטניאה םיסחיה תוכרעמ תאו ,תולבוקמה החפשמה תורגסמ לכ תא תסרוהה
םיעצמאב שומישל ןוטלשה דצמ היפכ לע תססובמה הרבח ,ותשאו לעב ןיב םייעבטהו
רפסמב תיתורפס הרוצב וראות ,תוירופ לש םירקובמהו םישידחה םייגולונכטה
ריתת רשא תישונאה הרבחל תורקל לולעש המ לע הרהזא שמשל םה םיכירצו ,םירפס
.תירסומ הלבגה לכו ןסר לכ

תיציבו ,רבגמ ערז יאת תאצוהב ךרוצ שי תיפוג ץוחה הירפהה תא עצבל תנמ לע
הערזהה יכילהתל םיהז ,רבגה לש וקלחל םיעגונה םייתכלהה םיטביהה .השיאמ
הניחבמש ,שיגדהל שי ,השיאהמ תיציבה תאצוהל סחיב .הכרעב ונודינו ,תיתוכאלמה
השיאה תלחשש ןבוה זאמ קרו ,1827 תנשב קר הרדגוהו תיציבה התהוז תירוטסיה
ןודינ אלו ,השיאה "ערז"כ תיציבב ללכ הריכה אל הכלהה ."ערז" אלו תיציב השירפמ
.תיציבב התחשה לש רוסיא ללכ

ןיבל ,הכלהכ םיאושנ גוז ינב ןיב תיפוג ץוח הירפה ןיב קלחל שי ,תיתכלה הניחבמ .2
.םחר וא תיציב תמרותמ וזכ הירפה

גוז ינב ןיב תיפוג ץוח הירפה .א2
אלש האלמ הדפקה שיש יאנתבו ותשאל לעב ןיב תיפוג ץוח הירפה םיריתמה שי
שי ;תונביהל תרחא תורשפא גוזל ןיאש יאנתבו ,רז ערזב לעבה ערז תא בברעל
ימ שיו ;ןידה רקיעמ אל ךא ,תונוש תוריזגו תוירסומ תוביסמ וז הלועפ םירסואה
(*) .ותשאל לעב ןיב וליפאו ,ןידה רקיעמ תיפוג ץוחה הירפהה תא ורסאש

הרז תמרותמ תיפוג ץוח הירפה .ב2
ימעטמ רקיעב ,םירסואה ובר הרז תיציב תמרותמ תיפוג ץוח הירפה לש הלועפה םצעב
שיו .ותוחא תא חא אשי אמש ששחהו ,ןיסחוי בוברע ,םלועב היסומלרדנאל תוששח
הירפהמ ענמיהל יואר הליחתכלש אלא ,ןידה רקיעמ רוסיא הזב ןיאש ,בתכש ימ
,ןקתל רשפאש הנקת לכו ,תיציבה לעב איה ימ עדיל לדתשהל שי םוקמ לכמו ,תאזכ
.לושכממ לש ששח לכמ קחרתהל ידכ
תיציבה הלתשוה ךכ רחאו ,הנחבמב התרפוה איהו תיציב המרת השיאש הרקמב
ומא איה ימ :תוהמא לש הרדגהה הלאש תררועתמ ,תרחא השיא לש המחרב תירפומה
- תיאקדנופה םאה וא ,תיציבה תלעב - תיגולויבה םאה :הזה דולייה לש תיתכלהה
?רבועה חתפתמ המחרבש

תונוכתה לכ יכ ,תיתכלהה םאה איה תיציבה תמרותש ,חינהל ריבס דחא דצמ
םאה איה תיאקדנופה םאהש רמול ןתינ ,ךדיאמ .הנממ תועבונ רבועה לש תויטנגה
ועדיש ףאו .יהמיאה רשקה רצונ המעו ,רבועה תונוכת לעופל םיאצוי הב יכ ,תיתכלהה
םיניינעל תאז לכב ,םאהמ קלחו באהמ תורבעומ תויתשרותה תונוכתהמ קלחש ,ל"זח
לש הרדגהה תוהמל ,אופא ,תעגונ ונתלאש .גוזה ינבמ דחאכ קר ועבק םייתכלה
םיעבקנ םהינש ונייהו ,הווש ןפואב םירדגומ תוהמאו תוהבאש ,רובסש ימ שי .תוהמא
לבא ,ןוירהה תעשמ בא השענ באש ,רובסש ימ שי ;הנושארה הפיטהו הערזההמ
הטישלו ,ןוירהה תע םא תישענ םא תחא הטישל - תקולחמב היונש תוהמא תרדגה
תעב אלו ,רוביעה תעב עבקנ דלווה סוחייש ,בתכש ימ שי ;הדילמ קר םא תישענ תרחא
.רוביע תעשב אלו ,הדיל רחאל קר ךכ םיארקנ בא םגו םא םגש ,רובסש ימ שיו ;הדילה

םה ימ ןוגכ ,תופסונ תויתכלה תויעב תויולת תוהמאה תרדגה לש וז הלאש ןורתפב
שרוי ימ תא ?ןתחתהל ול רוסא ימ םע אליממו ,הז הנחבמ קונית לש ויתויחאו ויחא
ךפהלו ,הידוהי איה תיאקדנופה םאהו ,היוג איה תיציבה תמרותשכ וניד המ ?הז דוליי
תלתשה תעב היוג התייה תיאקדנופה םאה םא וניד המו ?יוג וא ידוהי אוה םאה -
תחא םא ?דרפנב רויג ךירצ דולייה םאה - ןוירהה ןמזב הרייגתהו ,המחרב רוביעה
,היוול וא תנהוכ תחא םא ?דלווה ןיד המ - הרשכ הינשהו להקה ילוספמ התייה
?ןבה ןוידפב דולייה בייח םאה - ךפהל וא תילארשי הינשהו

ךותמ וז הלאשב ונרוד ינבר ונד ןכלו ,וז הלאשב םינדה םירישי םייתכלה תורוקמ ןיא
.תורחא תויגוסל האוושה

רוסא וז הטיש יפל .רבד לכל תיתכלהה םאה איה תיגולויבה םאהש ,םירובסה שי
איה ימ ול עידוהל ךרוצ שי אליממו ,תיציבה תמרותמ םיחא תאשל הנחבמ קוניתל
.תיציבה תמרות

יפל .רבד לכל תיתכלהה םאה איה תיאקדנופה םאהש ,םירובס וז הלאשב םינדה בור
.תיאקדנופה-תדלויה יבורקב רוסאו ,תיציבה תמרות יבורקב הנחבמה קונית רתומ וז הטיש

:וז הטישל ונתינ תוחכוה רפסמ

ןוירהה תעב ונייה ,השודקב אלש ןתרוה התייה םאש ,םימואת ינש ןידמ וחיכוהש שי
אלו ןיצלוח אל ,ןוירהה ידכ ךות הרייגתהש ונייה ,השודקב ןתדילו ,היוג םאה התייה
לבא ,וילא סחי םהל ןיאו ,יוג היה אוהש אלא ,אוה דחא םהיבאש יפ לע ףא ,ןימביימ
וחדש שי .םינב הדליש תילארשיכ םמא ןיד יכ ,םאה ןמ חא תשא םושמ םיבייח
.תונוש תוביסמ תיפוג ץוח הירפה ןיינעל וז היגוסמ החכוהה

רבועכ ףסוי רצונ ,םינוש הדגא ישרדמ יפל ,הנידו ףסוי ,האלו לחר ןינעמ וחיכוהש שי
םתויהב שממ ופלחתה םהו ,לחר לש המחרב רבועכ הרצונ הנידו ,האל לש המחרב
תאז לכבו ,האל לש המחרל הרבע הנידו ,לחר לש המחרל רבע ףסוי ונייה ,םירבוע
םימעטמ וז היאר וחדש שי .תויציבה תולעב םש לע אלו ,תודלויה םש לע םה םיארקנ
.םינוש

.םא אלו בא אל ול ןיא הנחבמ קוניתש ,םירובסה שי

וילע רוסאל שי הז יפלו ,ויתוהמא םה םישנה יתש ארמוחלו קפסמש ,םירובסה שי
.ןהיתש יבורקב

בתכש ימ שי - ךפהל וא ,הידוהי איה תדלויהו היוג איה תיציבה תמרותש םירקמב
- תילארשיב הלתשוהו היוג לש איה תיציבה םאש ךכ ,תיציבה תלעב דימת תעבוקש
הלתשוהו תילארשי לש תיציבה םאו ,תדלויה ומא רחא סחייתמ אוה ןיאו ,יוג דלווה
איה תדלויהו היוג איה תיציבה תמרות םאש ,בתכש ימ שי ;לארשי דלווה - היוגב
םירבוסה תטישלו ,תוריג ךירצ וניא ומא ךרי רבועש םירבוסה תטישלש ירה ,הידוהי
רבועה תא רייגל ךכ ידי לעו לובטל םאה הלוכיו ,תוריג ךירצ ,ומא ךרי ואל רבועש
ומא רחא סחייתמ אוה תוריגה רחאל םוקמ לכמו ,הרותה ןמ רג היהיו ,ןיד תיבב
רומג לארשי הנב ,םוי םיעברא ךות הרייגתנש היוג תרבועמש ,בתכש ימ שיו ;ותדליש
ךות הידוהי םחרב לתשוהש ,תירכונ לש תיציבמ רצונש רבוע הז יפלו .רויגל קוקז וניאו
קוקז וניאו רומג לארשי אוה ,לעופב הרוק ןכא רבדהש יפכ ,ותריציל םוי םיעברא
ךירצו ,תיאקדנופה םאה לש התליבט ללכ ול הלוע ןיאש ,בתכש ימ שיו ;ללכ רויגל
.הליבטו רויג דולייה

.הנחבה ישדח השולש הלעבל הרוסא ,האושנ איהש תיאקדנופ םא
תוירופ לופיט אליממ תרבועש ,האושנ תמרותמ תיציב תחקל ףידע תיאופר הניחבמ
הרואכלו ,המורתל הלש תויציבה יפדועב שמתשהל ןתינו ,המצע ןעמל תויציב תאצוהו
.היונפ תמרותמ תיציב תחקל תופידע ןיא תיתכלה הניחבמ םג

תיפוג ץוח הירפהב תורושקה תודחוימ תולאש .ג2
קר סחייתמ קלחו ,גוז ינב ןיב אלשו גוז ינב ןיב הירפהל תופתושמ ולא תולאשמ קלח
.וללה םיבצמה ינשמ דחאל

הירפ תוצמ םימייקמ תיתוכאלמ הירפהבש םירובסה שי ,הייברו הירפ תוצמ ןיינעב
ןיא ןכ לעו ,ומאל אלו ויבאל אל סחייתמ הנחבמה קונית ןיאש ,רובסש ימ שי ;הייברו
שיו ;הרצי תבשל תוצמ אוה םייקמ ותעדל ךא ,הייברו הירפ תוצמ אוה םייקמ באה
תבשל תוצמו הייברו הירפ תוצמ ללכ םימייקמ ןיא תיתוכאלמ הירפהבש ,םירובסה
.הרצי

,תיפוג ץוח הירפה לש ךרדב הייברו הירפ תוצמ םייקל ןתינש ,םירובסה תטישל ףא
אל ,ותומ רחאל דלונ קוניתהו ,תמו תיציבה הלתשוהו ,וערזמ תיציב הרפהש ימ ירה
.הייברו הירפ תוצמ ךכב םייק
תוטישל ירה - רז רבג ערזמ השיאה ףוגל ץוחמ התרפוה תיציב רשאכ ,תורזממ ןידב
שיאמ האב דלווה תריציש לכ אלא ,הרוסא האיבב היולת תורזממ ןיאש ,םיקסופה
םיקסופה תוטישלו ;רזממ אוה ןאכ םג ,רזממ דלווה תוירעה ןמ םהש השיאו
.תורזממ ןאכ אהת אל ,הרוסא האיבב קר היולת תורזממש
הרמשנ הנושאר האצוהש תחאו ,תויציב רפסמ ןמז ותואב ואיצוה םא ,הרוכב ןיינעב
עבוקה הרוכב ןיינעלש ןוויכמ ,הלתשוהו התרפוה הינש האצוהש וז וליאו ,האפקהב
ינפל ,הרוכבה איה הדלונו הלתשוהש תיציבה ןכל ,הירפהה עגר אלו הדילה עגר אוה
.האפקוהו התרפוהש תיציבה
,תרחא השיאב רבועה םדק לתשוה התיירפה רחאלו ,תיציב המרת השיאש הרקמב
,תיאקדנופה םאה ונייה ,תדלויהו ןוירהה תאשונ קרש ,בתכש ימ שי ,ודלי םרט ןהיתשו
רטופ אוה ןיא לבא ,ןוידפב בייחו רוכב אוה דלונה היבגלו הרוכבמ תרטפנה איה
.ןהיתש ורטפנ קפסמש ,בתכש ימ שיו ,תיציבה תמורת תא הרוכבמ

היולת וז הווצמ יכ ,םוביי תוצמ וז ךרדב םייק אל - ותמביל םבי ןיב תיפוג ץוח הירפה
.שממ השעמב
,ינימשה םויב ולומל רתומ םא ,תבשב תיפוג ץוח הירפהמ ןב דלונ םא ,קפתסהל שי
הירפה רחאל הדליש השיאל הדיל תאמוט לש ןיד שי םא אוה קפס ןכו ,תבש אוהש
.תיפוג ץוח
תקולחמב הלאשה היולת ,הלפה רוסיא םושמ התדמשהב שי םא ,תירפומה תיציבה
םוי םיעברא םדוק הלפה םיריתמל יאדוובו ,םוי םיעברא םדוק הלפה רוסיא שי םא
החיצר ןידמ הלפה רוסיאש ,ובתכש ימ שיו .הלפה רוסיא םושמ תיציבה תדמשהב ןיא
.םחרל ץוחמ אל לבא ,ומא יעמב רבועב קר אוה
תבש םיללחמש םירבוסה תוטישל וליפא ,הנחבמב תירפומ תיציב רובע תבש ללחל ןיא
.רבוע תלצהל

ןיאו ,וב לובחלו וגרוהל רוסאו ,רחא םדא לככ אוה ותדיל רחאל הנחבמ קונית לש וניד
רצונש םדאל המוד אוה ןיא ונייה ,יעבט םחרל תוקקדזה לכ אלל רצונש ימל המוד אוה
וניאו ,םדאכ וניד ןיאש ובתכש שי ויבגלש ,"גארפמ םלוגה" ומכ ,הריצי רפס ידי לע
קרו, תיעבט איה הריציה תיפוג ץוח הירפהב ,ןכא .וגרוהל וליפא רתומו ,ןיינמל ףרטצמ
.השיאה ףוגל ץוחמ השענ תיציבל ערזה ןיב ינושארה רוביחה

לעב ןיב תיפוג ץוחה הירפהה ךילהת רתומ ונרוד ינבר בור תעדלש ,הארנ יללכ ןפואב
תירסומ תורדרדיה עונמל ידכ ,וילע חוקיפבו ךילהתה תלבגהב ךרוצ שי ךא ,ותשאל
.תויניצר תוידיתע תוכלשה לעבו ינויח ,שיגר הכ םוחתב

.תיתוכאלמ הלפה ךרע האר - םירבוע לוליד ןידב

יתא עקר .ה
תוסחייתהב םייתועמשמ םייונישל ואיבה תוירופה םוחתב היגולונכטבו עדיב םישודיחה
הירפהה םוחתב הברה המדיקה .ללכב תישונאה תוהזלו החפשמל ,תורוהל ,תוירופל
תוריש הווהמ איה ךכבו ,תורקע םישנל הלודג הווקת הבוחב תנמוט תיפוג ץוחה
תוידיתעה תוכלשהה בקע תררועתמ תיטפשמהו תירסומה היעבה .בושח ישונאו יאופר
,ץעורל ךופהל וז המדיק הלולע ידוסיו קימעמ תעד לוקיש אלל ןכש .הז ךילהת לש
.הב הנומטה תלעותה לע הלעיש ןוסאו קזנ איבהלו

לדבה תירסומ הניחבמ ןיא ,םיאושנ גוז ינב ןיב תעצובמ תיפוג ץוחה הירפהה רשאכ
אפרמ איבהל תונווכתמ תוטישה יתש ןכש ,תיתוכאלמ הערזה ןיבל וז הטיש ןיב
רשאכ ,םיאושנ גוז ינב ןיב תיפוג ץוח הירפה לש הלועפה םצע .גוזה לש תורקעל
.תירסומ יתלבל תבשחנ הנניא ,יעבט ןפואב תורהל הלוכי הנניא השיאה

תמורת תועצמאב תיפוג ץוח הירפהל תועגונ תוירקיעה תויתרבחה תוירסומה תויעבה
רבעמ ,ןכא .וז הטישל ירסומה ןסחיב תוקולח תונוש תונידמ .ערז תמורת וא תיציב
ימ ןוגכ ,תובר תויטפשמ תויעב םג תומייק ,תררועמ וז הטישש תוירסומה תולאשל
תא ךכב םישאהל ןתינ םאה ,םוגפ דלי דלוויי םא ?דולייה לש תיקוחה םאה איה
קוניתל תולגלו ,תיאופרה תוידוסה תא רפהל רתומ םאה ?אפורה תא וא םירוהה
?םייגולויבה וירוה ויה ימ הנחבמה

האפקוהש תירפומ תיציב .אפקומה רבועל תוסחייתהב תומייק תוירסומ תויעב
תיציבה ימרות ושרגתי וא ותומי םא ?הירוה ימ ?הניד המ - רתוי רחואמ שומישל
םירבוע דימשהל רתומ םאה ?ודמעמ אהי המ - אפקומה רבועה תא ורציש ערזהו
?םיאפקומה םירבועה לע םייאופר םיוסינ עצבל רתומ םאה ?םיאפקומ

אשיתש השיאל םולשת ונייה ,תורוהב רוחסמל תורושק תופסונ תוירסומ תויעב
תנמ לע השענ רבדה רשאכ טרפבו ,רחא גוז לש ערזו תיציבמ רצונש ,רבוע המחרב
רוחסמה םצע םאה .תיציבה תמרות לש הדילהו ןוירהה לש תוחונה יא תא עונמל
םאה םא ןידה המ ?רפומ אוה םא ,הזכ הזוח לש וניד המ ?רתומ השעמ אוה תורוהב
םע רשק לע רומשל תיאקדנופה םאל רתומ םאה ?רבועה תא ליפהל הצרת תיאקדנופה
םייגולויבה םירוהל שי םאה - 'דכו םימסל הרוכמ ,תנשעמ תיאקדנופה םאה םא ?דולייה
?ןודינב אוהשלכ דמעמ תיאקדנופה לש הלעבל שי םאה ?הדגנ העיבת תוכז

:תורחא ליבשב תויאקדנופכ שמשל םישנ לש ןתמכסה/ןנוצרל תודחא תוביס ןנשי
תויתוכאלמ תולפה לש םשא תושגר לע הרפכ ;ןוירהבש קופיסה תשגרה ;םולשתה
.רבעב

תואקדנופב ,םולשת תרומת ,תולפטמה תוירחסמ תורבח ומק תונוש תונידמב
ונדש ,תודעווהמ תובר .קוחל ץוחמ לש הז בצמ אצוה תונידמהמ קלחב .תיהמיא
.ירסומ ונניא תיאקדנופ םאב רוחסמש ועבק ,תיפוג ץוח הירפה לש םיירסומה םיטביהב

ןיב ישגרה רשקה סרה - תירחסמ תואקדנופל תודגנתמה תויתרבח-תויתא תוביס
תא "הריכשמה" ,השיאה לש הפוגב דבוכמ יתלב שומיש ;דליה לודיגו הדיל ,ןוירה
.הרבוע ןיבל השיא ןיב םייק רשא ,יעבטה יגולוכיספ-יגולויבה רשקה תריבש ;המחר

הצרי אל דחא ףאו ,םוגפ קונית דלוויי םא הרקי המ - תודגנתהל תויטפשמ תוביס
דולייה לע רומשתו ,הזוחה תא רפת תיאקדנופה םאה םא הרקי המ ?ותוא תחקל
?המצעל

,םיאפקומ םירבוע לע וא ,תורפומ תויציב לע םייאופרה םייוסינהו רקחמה תלאשב
אוה ןכש ,תירסומ הניחבמ אוה לוספ הזכ רקחמ לכש ,םירובסה שי :תועדה תוקולח
םיבלשב קר רקחמל םימיכסמה שי ;ילאיצנטופ ישונא רוצי יפלכ שרדנה דובכב עגופ
יאנתבו ,הירפהה רחאל םוי 14 -מ רחואי אלו ,תירפומה תיציבה תקולח לש םינושארה
םירבועב רתומ רקחמהש םירובסה שיו ;תוירופ תורטמל העצוב תיפוג ץוחה הירפההש
.רקחמ םשל תנווכמ הריציב וליפאו ,םוי 14 ליג דע

:תואבה תולאשה תא תוללוכ תופסונ תוירסומ תויעב

ללוכ ,ךכב הצרתש השיא לכל וא ,תואושנ םישנל קר תיפוג ץוח הירפה תושרהל םאה
?היונפ
רוסחמ םייקש תעב ,הירפה תוקינכט רובע םילודג םימוכס איצוהל קדצומ םאה
?רתוי םיפוחד םייאופר םיכרצ רובע םיבאשמב

,ןיטולחל יקוח יתלבו ירסומ יתלב השעמ תיפוג ץוח הירפהב האור תילותקה הייסנכה
תילותקה הייסנכה .םייחה תודוסיב וזכ ךרדב ברעתהל םדאה לש ותוכז םצעל תדגנתמו
.ףוגל ץוחמ עצובמ רבדהשכ םג - הירפהה עגרמ ישונא רוצי לכל םייחל תוכז האור

שומישל תוירסומ תויחנה ומסרפ םלועב תויעוצקמ תוצובקו תויאופר תורבח הברה
לש ת"וחודו תורהצה 74 ומסרופ 1987-1979 םינשה ןיב .תושידחה הירפהה תוקינכטב
ולא תורהצהמ רשע .תושידחה הירפהה תוקינכטל תוסחייתמה ,םלועב תונוש תודעוו
,תיפוג ץוח הירפה לש םיינילקה םיטביהב ונדו ,םידומע 50 -מ רתוי לש ףקיהב ויה
.םירבוע לע רקחמבו ,תויאקדנופ תוהמאב
תא לוקשל התייה התרטמש ,תיעוצקמ בר הדעוו 1982 תנשב המקוה הילגנאב
תולבגהו תוינידמ לוקשל ;תושידחה הירפהה תויגולונכט לש תוכלשההו תויוחתפתהה
הדעווה תדובע .תוצלמה עיצהלו ;םייקוחו םיירסומ ,םייתרבח םילוקיש דוסי לע
ללוכ ,םינוש םייעוצקמ םימרוגמ תויודע תואמ ועמשנ הכלהמבו ,םייתנשכ הכשמנ
תובקעב .תוצלמה 63 ליכמו ,1984 תנשב םסרופ ח"ודה .הינטירב לש ישארה ברה
תוקינכטב קוסיעל יושיר תושר םיקהל תיטירבה הלשממה העיצה ,תאז הדעוו תונקסמ
.םירבוע לע רקחמה תא רתויב ליבגהו ,תושידחה תוירופה

היתונקסמו ,תיאקירמאה תיאופרה תורדתסהה םעטמ תדחוימ הדעוו המקוה ב"הראב
תונידמ םג .1986 תנשב תיאקירמאה תיאופרה תורדתסהה ידי לע תימשר ולבקתה
.הז ךרוצל תודעוו ומיקה תונוש תוימואל תויאופר תויורדתסהו תורחא

רקחמ רתומ זא דעש לובגכ ,הירפההמ םוי 14 לובג תא ולביק םלועב תודעווהמ תובר
השרשהל ןורחאה אוה הז םויש ,איה ךכל הביסה .רוסא רקחמה ול רבעמו ,רבועב
.רבועה לש תישונאה תוחתפתהה הליחתמ ובו ,םחרב תיעבטה

יטפשמ עקר .ו
:תואבה תונקתה לארשיב ועבקנ 1987 תנשב

איהשכ השיא לש הפוגב התליתשו התאפקה ,התיירפה ,תיציב תליטנ לע רוסיא לח .א
דרשמ ל"כנמ ידי לע תומושרב העדוהב ורכוהש ,האפרמב וא הקלחמב אלא ,תירפומ
דחא לכ לש תעדומ המכסה תלבקל ףופכבו ,תיפוג ץוח הירפה ךרוצל תואירבה
.רבדב םיעגונהמ

התיירפה רחאל התליתשו ,תיפוג ץוח הירפה לש הרטמל קר השעית תיציב תליטנ .ב
.דולייה םא היהתש השאב

יאנתבו ,תוירופ ייוקל בקע יאופר לופטב תאצמנה השיאמ קר השעית תיציב תליטנ .ג
יארחא אפור .הב לופיטה םודיק םושמ תיציבה תליטנב שי יכ ,עבק יארחא אפורש
היגולוקניגבו דולייב החמומ אפור לכו ונגס ,תרכומ הקלחמ להנמ אוה ולא תונקת ןיינעל
.תרכומה הקלחמה להנמ ךימסהש ,תרכומ הקלחמב דבועה

,הירפהל שארמ דעויש ערזב אלא ,הלטינש תיציב תיירפהל אפור שמתשי אל .ד
לכה - ערז קנבמ וא םרותמ וא ,תיציבה הלטינ הנממש השיאה לש הלעבמ לבקתהשו
.תואירבה דרשמ ל"כנמ תויחנהל םאתהב

וא ,םרות לש ערזב הרפות אל ,הב התליתש םשל האושנ השיאמ הלטינש תיציב .ה
השיאהמ ןה ,שארמו בתכב ,המכסה הלבקתה םא אלא ,ערזה קנבמ לבקתהש ערזב
.הלעבמ ןה ,תיציבה הלטינ הנממש

לכ הב ומייקתהו ,האושנ השיאה םא אלא השאב לתשית אל תמרות לש תיציב .ו
:רבטצמב םאיבה םיאנתה
םהירוה ,םירוה - "החפשמ תבריק" .החפשמ תבריק השיאה ןיבו תמרותה ןיב ןיא .1
.םהיצאצו תודודו םידוד ,תויחאו םיחא ,םידלי ,םהירוה-ירוהו
.המורתל התמכסה הנתינו ,ליעלד 'ג ףיעס תוארוה תמרותב ומייקתה .2
.הלעבמ ןהו השיאהמ ןה ,שארמו בתכב המכסה הלבקתה .3
.השיאה לש הלעב לש ערזב התרפוה תיציבה .4
.(תואירבה דרשמ ל"כנמ תויחנה יפל) השיאה לש תדו םואל ותואל תב איה תמרותה .5

לש וא הלש איה תיציבה ןכ םא אלא ,האושנ השאב תירפומ תיציב לתשית אל .1.ז
.ולא תונקתל םאתהב התרפוהו ,תמרות

- (1) הנשמ תנקתב רומאה ףא לע .2
תירפומה תיציבה הב לתשית אל ,התליתש םרט תירפומה תיציבה תלעב הנמלאתה .א
ןובשחו ןיד לבקתהו ,התיירפהו תיציבה תליטנ דעוממ תוחפל הנש הרבע םא אלא
יפל ךרעיי ןובשחו ןידה .השיאה תשקבב ךמותה תרכומה הקלחמה לש ילאיצוס דבועמ
.תואירבה דרשמ ל"כנמ תויחנה
וערזב התרפוה תיציבהו ,השורג ,תיציבה תא לותשל םינווכתמ הבש ,השיאה התייה .ב
.רבעשל הלעב תמכסה תלבק רחאל קר תיציבה הב לתשית - הישוריג םרט הלעב לש
הב לתשית אל ,הקוור ,תירפומה תיציבה תא לותשל םינווכתמ הבש ,השיאה התייה .ג
.ל"נכ ילאיצוס דבועמ ןובשחו ןיד לבקתהו ,הלש איה תיציבה םא אלא ,תירפומ תיציב

.םינש שמח לע הלעת אלש הפוקתל אפקות ,תירפומ תיציב תוברל ,תיציב .1.ח
הפוגמש השיאה ידיב המותח ,האפקהה תפוקת תכראהל בתכב השקב הלבקתנ .2
ךיראהל םילוחה תיב יאשר ,יארחאה אפורה לש ותמיתחב תרשואמו ,הלעבו הלטינ
.תופסונ םינש שמחב האפקהה תפוקת תא

.שומיש השעיי אל הרטפנש האושנ השיאמ הלטינש תירפומ תיציבב וא תיציבב .1.ט
.התמכסהב םרתית רטפנ הלעבש האושנ השיאמ הלטינש תיציב .2
השאב לתשית אל ,הרטפנש היונפ השיאמ הלטינש ,תירפומ תיציב תוברל ,תיציב .3
.תיציבה תמורתל המכסה תמרותה הנתנ התריטפ םרט םא אלא תרחא

םידרפנ םימושיר להנל תרכומ הקלחמ לע תואירבה דרשמ ל"כנמ תויחנה יפל .1.י
יוהיזו רותיא לש תורשפא עונמל ידכ ,תיציב תמורת לש תולועפלו תיציב תליטנל
.תויציב לש תומורת
םילוענ ורמשיו וקזחוי ,דרפנב ולהנתי תויציבה תומרותו ערזה ימרות ימושיר .2
.םתוידוס תרימש םשל ,םידרפנ תומוקמב
םייאופר םימושירו תומושר לש ןיקת לוהינל יארחא הנומי תרכומ הקלחמ לכב .3
.תיפוג ץוח הירפהב תורושקה תולועפלו ,תויציבו ערז ימרותל םיעגונה:הרעה

ו"טח ,רזעילא ץיצ ת"וש ,ל"נה ;92-84 'מע ,ו"משת ,ה ,איסא ,גרבנידלוו .י.א ברה *
איבמש ,םש הארו ,ול-טכ 'מע ,ז"משת ,ח ,האופרה יליבשב ,ךובנרטש .מ ברה ;המ 'יס
העורג הירפה :םהיקומינ .תיפוג ץוח הירפה רסא יקסבינק י"ירגהש ,ךכ לע תודע
םא םג ןכלו ,השיאה לש המחרל ערז תסנכה שי הערזהב יכ ,תיתוכאלמ הערזהמ
תיפוג ץוח הירפהב לבא ,הלטבל ערז תאצוהכ תאז בישחהל ןיא החילצמ אל הלועפה
;הלטבל ערז תאצוהכ רבדה בשחנ הלועפה החילצה אל םאו ,הנחבמב ערזה ךפשנ
רוסיא ןיא רקעבש תוטיש שיו ,לעבה לש תורקע איה היעבה תיתוכאלמ הערזהב
ערז תאצוה רוסיא שיאה לע לחו ,השאב איה היעבה הירפהב לבא ,הלטבל ערז תאצוה
,םתעדל ,הירפהב ךא ,הייברו הירפ םימייקמש תועד שי תיתוכאלמ הערזהב ;הלטבל
םתעדל םימייקמ אל הרצי תבשל תוצמ וליפאו ,הייברו הירפ תוצמ םימייקמ ןיא
סחי וב ןיאש םוקמ אוהו ,הריציב ברועמש ,הנחבמה אוהו ,ישילש חוכ שישכ ,וז ךרדב
,השיאל תיציבה ןיב סחיה לטבתמ וז ךרדבו ,ץראה לכ ךרדכ אלש השענ לכה יכ ,ללכ
,תוירסומה תויעבה תא תוכיראב םילעמ דועו ;זטק 'יס ונאפמ ע"מרה ת"ושמ חיכומו
השודקה סרהו ,רז ערז בוברע ינפמ לודג ששחו ,םלועב היסומלרדנאל איבת וזכ ךרדש
רוסיא ןיא :תוביס המכמ םירחא םינבר ידי לע התחדנ וז העד .לארשי םע לש סוחייהו
ערזהמ קלח ךפשנ הכרדכ האיבב םגו ,ןימה םויקל ותרטמשכ הלטבל ערז תאצוה
,הלטבל הז ןיא ,ןימה םויק התרטמש ,תיפוג ץוח הירפהב םג םכלו ,דוביאל ךלוהו
ץוח הירפהב םג םייקמש םה םירובס ,הייברו הירפ תוצמ םויק ןיינעב ;ערז 'ע הארו
ןיא יסיסב ןפואבו ,םירבדה לש םתוימינפ אלא ,תעבוק הנניא תוינוציחה יכ ,תיפוג
ןיינעב ;הרצי תבשל תוצמ תוחפל םימייקמש וא ,הירפהל ץראה לכ ךרד ןיב לדבה
היעבה תא ליטהל ןיאו ,ןיינעב ןורתפ ונל ןיא ךא ,תויניצר ןה םנמא ,דיתעל תוששחה
ןיינעבו ;תורזג רוזגל ונחוכב ןיא ,םהילע רוסיא ןיאש טרפבו ,ונינפלש ןכסמה גוזה לע
ןיאש ,תורז תובכרהב רבודמ םשש ,ריעהל שי ,זטק 'יס ונאפמ ע"מר ת"ושמ החכוהה
לבא .םאו באמ םותי אוה זא ,הרומח הריבע שיו ,םירחאל אלו ולאל ןישודיק ןהב
ימד אל ןכלו ,הריבע הב ןיא לבא ,סחי הל ןיא הנחבמב הבכרהה םנמא ,וננודינב
דלונש ימ הלאשב קפתסהש ,א"קס בצק 'מ ח"נמב הארו .ע"מרה לש וינודינל
רוזח .בא ארקנ הז םא ,ליגר רכזמ דלונ אלש ןויכ ,רכז סוניגורדנאמ


החפשמ ןכותל הרזח