רבד ףוסו תוטישה םוכיס

תקולחמ תמייקש תורמלש תוארל הסננ ,תחאל תחא תונושה תובושתה שמח לש דומילה רחאל
יפ לע תרבסומ רשא ,אשונב הפוצרו תינויגה תוחתפתה שי ,םינושה םיקסופה ןיב השעמל הכלה
תודחאו הקימניד תמייקש ,םיגדהל הסננ אבה ןויעב .הנושה ירוטסיההו יתרבחה עקרה
הכלהה תורפסב תונושה תושיגה תא גיצהלו ןיבהל םיסנמשכ ,יתכלהה אשונה תולשלתשהב
,תונוש תופוקתבו םינוש םירשקהב םיקסופה ינפל אבומ הווצמה תב תגיגח אשונ .ינומרה ןפואב
םילעמ םיקסופה .הייעבה לש םירחא םיטבהב תוקסוע םירבחמה לש תויוסחייתהה אליממו
לש הפוקתהו םילאושה רוביצ יפ לע םירבסומ רשא ,םינוש םייתרבח םילוקיש םהיתובושתב
תינויגהו תיתגרדה תוחתפתהב ןיחבנ ,וזל וז תונושה תובושתה תא הוושנ םא .הבושתה תביתכ
:םילאושה רוביצ לש הנתשמה תואיצמה יפל

תוסחיתהה איה (1927) ז"פרת תנשב "ןרהא ןקז" ת"ושב ןיקלאוו ןרהא ברה לש ותבושת .א
תודדומתה אלל תקזחתמו אטילב הרותה תודהי תגשגשמ ונמזב .אשונב הנושארה תיתכלהה
םיגוחה לע עיפשהל החילצמ הניא תימרופרה תודהיה ףאו ,תירצונה הביבסה םע תיתימא
תנווכש רורבו ,לארשי תונבל "תורגבה תגיגח" ןיינעב ןודנול ינבר י"ע לאשנ אוה .םידרחה
"לארשי יעשופ" דגנ הווצמ תמחלמב תאצל שי .םירחא םימעל תומדהל התיה םתוא םילאושה
.הז גהנמל תואנקבו תופירחב ותבושתב דגנתמ אוה ןכלו ,הלא

יבויח ןיינע םוש אצומ אל (1959-1956) השמ תורגא ת"ושב ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה םג .ב
הגיגחה .תבש לוליחל םרוג רבדה ,ךפיהל ,(הווצמ רבל םג ןידה אוהו) הווצמ תבל הגיגחה תכירעב
קר יאדו אוה הווצמ תב לש /סקט/ עינאמערעצהו" - יכוניח וא יכרע ןכות לכ רסוחמ סקט איה
תרזוח הרצפה רחאל .ןוידב הלוע אל ללכ "םיוגה תוקח" לש אשונה ךא ,"אמלעב לבהו תושר ירבד
תוקולחמל םורגי ולוטיבו תובר תוליהקב לבקתה גהנמהש תואיצמה רואלו םינברה דחא דצמ
תורשפא הלעמ ךא ,הווצמ תדועסכ הווצמה תב תגיגח תא ריתמ אל םנמא ןייטשנייפ ברה ,תושק
תא לבקל ןיא השעמל ךא .תמייוסמ תיכוניח תועמשמ הווצמ תבל שיש ,םילאושה תטיש יפל
.ולטבל יוצר - ולטבל רשפא םאו ,הליחתכל גהנמה

תגיגחב יכוניח ןיינע שיש ,תינורקע םיכסמ (1958) "רשבמ לוק" ת"ושב ל"צז הטאר םלושמ ברה
יגהנמ תא תונשל ןיאש ןויכ ךא ,החפשמה ברקב וא רפס תיבב עוריאה תא גוגחל שיו הווצמה תב
.הווצמ תדועסכ הווצמה תב לש עוריאה תא ןייצל ןיא - לארשי

הבר תוכיראב ןד (ו"כשת תנשב רטפנ) "שא ידירש" ת"וש ל"צז גרבנייוו בקעי לאיחי ברה
רואל .הז ןיינעב "וכלת אל םהיתוקוחב" לש רוסיאה תא החודו הלאשה לש םייתכלהה תודוסיב
ךוניח קינעהל ידכ ,הווצמה תב תגיגח תא "טעמכ בייחל" שי ,האושה רחאל דחוימב רודה תויעב
.הריעצ לארשי תב לש שגרב תושק עוגפל הלולע הז ןיינעב היילפה .לארשי תונבל קזח ידוהי

רוקמב ןד (1979) תעד הווחי ת"ושבו (1976) רמוא עיבי ת"וש א"טילש ףסוי הידבוע ברה
ןידמ הווצמה תב תגיגח תא רוסאל ךייש אל ותעדלו ,אשונה לש םייתכלהה םיטרפבו ידומלתה
ברכ ךא ,םייתרבח םיחותינו םייכוניח םילוקישל סחייתהלמ ענמנ אוה ."וכלת אל םהיתוקוחב"
,הווצמ תונבל תוגיגח תעינמש תמאבו" :ירוביצ לוקישמ םלעתהל לוכי אל אוה לארשיל ישארה
ןיב היילפה םישועו ,לארשי תונב תא םיחפקמ וליאכש ,לארשי ימכח לע גרטקל םיעשופל די תנתונ
.השעמל הכלה הווצמ תדועסכ הווצמה תב תא םויה גוגחל שי ןכלו ,"תונבל םינבה

תקיספ תניחבמ :(ךשמהב הלבט האר) האבה תוחתפתהה תא הארמ תושיגה שמח לש האוושהה
"לבהו תושרל" ,("ןרהא ןקז") אתיירואדמ רומג רוסיאמ הכפהנ הווצמה תב תגיגח הכלהה
תבוח" ,("רשבמ לוק") הליגו החמש םוי רותב ערואמה תא ןייצל תורשפא ,("השמ תורגא")
בוט גהנמ"ל רבד לש ופוסב לבקתמ אוהש דע ("רשא ידירש") "טעמכ בייחמ יגוגדפה ןורקיעה
:םויה ותוא לש חוסינה םג הנוש תיתכלהה הנקסמל םאתהב .(ףסוי הידבוע ברה) "ןוגהו
םוי" הרותב "הווצמ תונב ושענשכ תונבב החמשו רדס" ,("ןרהא ןקז") "ןאיצאמרעפנאק"
תב תגיגח" ,("רשבמ לוק") "הווצמ תב תגיגח לש תינכת" ,("השמ תורגא") "אמלעב תדלוה
עוריאבש הדועסהו השרדה לש תועמשמה .(ףסוי הידבוע ברה המודבו "רשא ידירש") "הווצמה
,("ןרהא ןקז") טלחומה רוסיאה רואל ןוידל אשונ אל ללכב רבדה :ל"נה םתטישל הליבקמ
הצעו הצלמה ,("השמ תורגא") "הווצמ תדועס" לע רבודמ אל ךא "...םילימ הזיא רמול האשר"
תדועסכ אל ךא "לארשי תב תבוח" לש "אמויד אניינעמ האצרה תוצרהל "לכוי" הרומהש הבוט
יכוניחה רסמה איה השרדה ,גרבנייוו ברה לוגדה ךנחמה לש ןורקיעה יפל ;("רשבמ לוק") הווצמ
תבה בחרה רוביצל הקיספכ ;("שא ידירש") עוריאה לש "יאנתה" שממ איה ןכלו הווצמה תב לש
.(ףסוי הידבוע ברה) "הרות ירבד םש ורמאיש בוטו" הווצמ תדועס איה הווצמ

םג .םיפורצ םייתכלה םיללכו םילוקיש יפל אשונב הערכה אוצמל ןיא ,הכלהה תורוקמ תניחבמ
.םירחא םילוקיש יפ לע רבד לש ופוסב תיתכלהה םתעד תא םיקמנמ םירסואה םגו םיריתמה
הייטנ שי ,הווצמ תדועסכ הווצמה תב תא גוגחל גהנמל תודגנתה ןיידע תמייק םויה דעש תורמל
תא בייחלו ץילמהל ףאו ריתהל ,הנושארה הבושתה זאמ םינש לבויכ ךשמב םיקסופה לש הרורב
תעפשה לש הנכסה :לארשי םעב הפוקת התואב ולחש םיברה םייונישה יפ לע הווצמה תב תגיגח
רתוי רכינ אל םירחא םימעמ גהנמה רוקמ ,הנטק תווצמ ירמוש םידוהי לע םימרופרה םידוהיה
קזח ידוהי ךוניחב ךרוצה ,תובר תוליהקב הווצמה תב תגיגח לש תיתגרדה תושרתשה רואל
הווצמה תב לש תונמדזהה תא לצנל קידצמ ,תוללובתמה תוליהקב דחוימב ,האושה רחאל
.לארשי תונבל תיכוניח הייווחל

הדדומתהו ,הנש םישש ךשמב השבגתה הווצמה תב תגיגח ןיינעב םינושה היבלשל הכלהה תדמע
לעב לש תילילשה השיגה תורמל .רודו רוד לכב קרפה לע םידמוע רשא ,םינווגמה םידיקפתה םע
דגנ תואנקה .םיאבה תורודה ךרואל וחתפתהו ושבגתה םיניינעה ,חוכיווה תליחתב "ןרהא ןקז"
תיתכלהה השיגה .םעה תודחא תבוטלו תקולחמ תעינמל ,ידוהי ךוניח תבוטל המלענ םיעשופה
ךא (5) ,"הז תא הז םיביוא" תניחבב תינפקותו תיאנק התיה הווצמה תב תגיגח ןיינעב הנושארה
ףאו ,תיניינעו הרופ תיתכלה תודדומתה הרצונ (6) "היתווצמלו תודהיל הבהא" לש חור ךותמ
םהילע םיקלוחה םיקסופ לש םהירבד ךותמ םידמול הווצמה תב תגיגח תא םיריתמה םיקסופ
תוליהק בורב הווצמה תב תגיגח רבד לש ופוסב הלבקתה ךכ .בר דובכב םייתכלה םילוקיש
ךשמב הווצמה תב תגיגח ןיינעב הכלהה תדמע לש תושבגתהה תא ."בוטו ןוגה" גהנמכ לארשי
:אבה ןויערה יפל ,ןכ םא ,םכסל ןתינ םינורחאה תורודה
דחא רעשב הרותב ןיקסועש ,ודימלתו ברה ,ונבו באה 'יפא :אבא רב אייח יבר רמא"
"הז תא הז םיבהוא םישענש דע םשמ םיזז םניאו ,הז תא הז םיביוא םישענ
(ב"ע ל ףד ןישודיק)

תוטישה םוכיס - "הווצמה תב תגיגח"


"הווצמ תדועס"
אמויד אנינעב השרד
עוריאה לש יוניכה
ותרטמו
הכלהל הנקסמ
םיקומינהו
ןמזו רבחמה
הבושתה
(תוסחייתה ללכ ןיא)
ןאיצאמרעפנאק"
"(תורגבה גח) תורענל
תומדתהל קר"
יעשופלו ם"וכעל
"לארשירומג רוסיא
אתיירואדמ
ךל םיקת אל" ןידמ
םהיתוקחב" ,"הבצמ
,דועו "וכלת אל
תיאנק תודגנתה
"לארשי יעשופ"ל
(םימרופרה)
ןיקלאוו ןרהא ברה
"ןרהא ןקז" ת"ושב
ז"פרת תנשב
(1927)
רמול םג האשרו"
דובכל םילמ הזיא
"התחמש
ןינע םוש הז ןיא"
הז בישחהל ךמסו
תדועסו הווצמ רבד
"הווצמ
תונבב החמשו רדס"
,"הווצמ תונב ושענשכ
םוי לש החמשכ"
"אמלעב תדלוהיוצרו , ריתהל ןיא
ירבד קר" - ולטבל
םא ."לבהו תושר
לבקתה רבכ גהנמה
ולוטיבו הליהקב
- תקולחמל םורגי
.ודגנ םחלהל ןיא
ןייטשנייפ השמ ברה
תורגא ת"ושב ל"צז
(1959-1956) השמ
םשד הרומה לכויו"
(השא וא שיא)
האצרה תוצרהל
אמויד אנינעמ
תב תבוח ריהבהל
"לארשי
תינכת ןינעב"
הווצמ תב תגיגח
גהנמ וא בויח ןיא
תאז ךא ,עובק
רשפאו" :תורשפא
ערואמה תא ןייצל
םוי רותב הזה
"...הליגו החמש
הטאר םלושמ ברה
לוק" ת"ושב ל"צז
(1958) "רשבמ
שורדי ברהש יאנתבו"
תרגובה תבה ינפב
הפילאמ השרד
תויהל הריהזהלו
םויהמ תרמוש
"תווצמה האלהו
,"הווצמ תב תגיגח"
תודהיל הבהא שגר"
ררועלו ,היתווצמלו
לע ןואגה שגר הב
התויה לעו התודהי
"שודקו לודג םעל תב
לש רוסיא ןיא
אל םהיתוקוחב"
"וכלת
רשיה ןויגהה תרושו"
ןורקיעה תבוחו
,בייחמ יגוגדפה
תבל םג גוחל ,טעמכ
בויחל התעגה תא
לש שגרה ,"תוצמה
ידי לע עגפי תבה
םינב ןיב היילפה
ןויווש שי יכ ,תונבו
היצפיצנמאו תויוכז
.תבל
בקעי לאיחי ברה
ת"וש ל"צז גרבנייוו
רטפנ) "שא ידירש"
(ו"כשת תנשב
הווצמ תדועס ךל ןיא"
בוטו" ,"וזמ הלודג
ירבד םש ורמאיש
תורישו ,הרות
"ת"ישהל תוחבשתותונבל תוגיגח"
הרטמ ,"לארשי
תיכוניח

לש רוסיא ןיא
,"םהיתוקוחב"
הווצמ תב תגיגח
."ןוגהו בוט גהנמ אוה"
םיעשופל די" תתל ןיא
ימכח לע גרטקל
היילפה לע "לארשי
תונבו םינב ןיב
ףסוי הידבוע ברה
עיבי ת"וש א"טילש
ת"ושבו (1976) רמוא
(1979) תעד הווחי

:תורעה


םירובגכ ורזאתה ,ונמא יקזח ,ויכירדמו וירומ לארשי ינב םתאו" :"ןרהא ןקז" ת"וש האר .5
ואריתת לא... ידוהיה םלוע לש ןרדג םיצרופו םיסרהמה 'ה יביוא לומ ברקב דומעל םכיצלח
,םבתכ יפמו םהיפמ ,םימעה יבתכב םיסמלק לוק םכילע וריטמי רשא םיסגלק תעפש ינפמ
."...םכל םחלי 'ה יכ ,םכתא םידחפמש םידחפהו םימויאה ינפמ םכבבל ךרי לא

,םירמוא הווצמ תב תגיגח שדחמ הז וגיהנהש וניחאמ הלאו" :"שא ידירש" ת"וש האר .6
,היתווצמלו תודהיל הבהא שגר ,תוצמל העיגהש ,תבה בלב קזחל ידכ ןכ םישוע םהש
."שודקו לודג םעל תב התויה לעו התודהי לע ןואגה שגר הב ררועלו

ןכותל הרזח