היחבו המהבב אמטהו רוהטה


: הרותב תורוקמה

.ץראה לע רשא המהבה לכמ ולכאת רשא היחה תאז "

המהבב הרג תלעמ תוסרפ עסש תעסושו הסרפ תסרפמ לכ

.ולכאת התוא

הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא

.םכל אוה אמט סירפמ ונניא הסרפו אוה הרג הלעמ יכ למגה תא

.םכל אוה אמט סירפי אל הסרפו אוה הרג הלעמ יכ ןפשה תאו

.םכל איה האמט הסירפה אל הסרפו איה הרג תלעמ יכ תבנראה תאו

הסרפ עסש עסושו אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו

.םכל אוה אמט רגי אל הרג אוהו

" םכל םה םיאמט ועגת אל םתלבנבו ולכאת אל םרשבמ

(ח-ב א"י ארקיו)
ולכאת רשא המהבה תאז "

ןושידו וקאו רומחיו יבצו ליא .םיזיע השו םיבשכ הש רוש

.רמזו ואתו

הרג תלעמ תוסרפ יתש עסש תעסושו הסרפ תסרפמ המהב לכו

.ולכאת התוא המהבב

העוסשה הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא

ןפשה תאו תבנראה תאו למגה תא

.םכל םה םיאמט וסירפה אל הסרפו המה הרג הלעמ יכ

םכל אוה אמט הרג אלו אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו

" ...ולכאת אל םרשבמ

(ח-ד ד"י םירבד)
, (ו ,ג קרפ ,ןילוח) "הרותה ןמ ורמאנ היחו המהב ינמיס "

,הרוהט היחל םישרופמ םינמיס הרותב ונאצמ אלש ףאו

המהב ללכב הרוהט היח" יכ ל"זח ורמא םוקמ לכמ

."םינמיסל הרוהט

(א"ע א"ע ןילוח)
טירפתל הרזח