רשב"ם לבראשית פרק כב

פסוק א
ויהי אחר הדברים האלה -
כל מקום שנאמר: אחר הדברים האלה מחובר אל הפרשה שלמעלה.
אחר הדברים האלה שהרג אברם המלכים אמר לו הקב"ה: אל תירא אברם מן האומות.

ויהי אחר הדברים האלה,
שנולד יצחק ויוגד לאברהם לאמר כו' ובתואל ילד את רבקה.
וכן אחר הדברים האלה שהגיד מרדכי על בגתן ותרש גדל המלך אחשורוש את המן שרצה להרוג את מרדכי והועיל לו מה שהציל את המלך ונתלה המן.

אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה אפו של הקב"ה על זאת, שהרי ארץ פלשתים ניתן לאברהם וגם ביהושע מטילים על ערי חמשת סרני פלשתים גורל בכלל גבול ישראל והקב"ה ציוה עליהם לא תחיה כל נשמה לכן -
והאלהים נסה את אברהם -
קנתרו וצערו, כדכתיב: הנסה דבר אליך תלאה.
על נסותם את ה'.
מסה ומריבה
בחנני ה' ונסני.

כלומר: נתגאיתה בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם. ועתה לך והעלהו לעולה וראה מה הועילה כריתות ברית שלך!

וכן מצאתי אח"כ במ' של שמואל:
ויהי ארון ה' בארץ פלשתים שבעה חדשים.
כתב: את שבע כבשות הצאן תקח מידי.
אמר לו הקב"ה את נתת לו שבע כבשות, חייך, שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחין אותן.


דבר אחר:

חייך, שבניו הורגים שבע צדיקים מבניך ואלו הן:
שמשון,
חפני,
ופנחס,
שאול,
ושלשה בניו.

דבר אחר:

חייך שבניו מחריבים שבע משכנות, ואלו הן:
אהל מועד,
וגלגל,
נוב,
ושילה,
וגבעון,
ובית עולמים תרין.

דבר אחר:

שארון מחזר בשדה פלשתים שבעה חדשים.
נסה -
קונטר אריא"ה.

פסוק ב
המוריה -
האמוריה, ארץ האמורי.
הרבה אלפי"ן חסרים.
וימש חושך כמו ויאמש.
לא יהל. כמו לא יאהל שם ערבי.

פסוק ו
המאכלת -
סכין. על שם וחרבי תאכל בשר.

פסוק יב
כי עתה ידעתי -
כלומר: עתה אני רואה ונתפרסם לכל העולם: כי ירא אלהים אתה.

פסוק יג
וירא והנה איל -
עובר לפניו.

אחר נאחז בסבך בקרניו -
כלומר: אחר כן ראה את האיל מדי עברו נאחז בסבכי היער חשב בלבו ודאי זה המלאך בא בשליחותו של הקב"ה וזימן לי איל זה תחת בני ולכן נאחז בסבך שאוכל לקחתו ולהקריבו.
וכן קדמו שרים אחר נוגנים.
ושבו העבים אחר הגשם.
ואח"כ ובא הגשם.
וכן ואחר באו משה ואהרן כולם פירושם אחרי כן.

פסוק יד
אשר יאמר היום ולמחר בהר ה' נראה הקב"ה לאברהם.

הפרק הבא