רשב"ם לבמדבר פרק כג

פסוק ג
וילך שפי -
חגר כמו: ושופו עצמותיו - גם שניהם מגזרת חטופי למ"ד פעל של ה"א.

פסוק ז
ינחני -
הנחני.

מהררי קדם -
כפל לשון, דכתיב: ארם מקדם - כלומר: טורח גדול מארץ רחוקה. ובחנם כי לא יועיל לו.

זַעֲמָה -
נראה לי. הז' בפתח שהוא לשון ציווי. אבל זוֹעֲמָה מלאפו"ם (כלומר: בחול"ם) משמע נקבה זועמת. כמו: אש אוכלה.
והיא שופטה את ישראל.

פסוק ח
לא זעם ה' -
אותם. לא הכעיסם, כדכתיב: והעם אשר זעם ה' - שהקדוש ברוך הוא זעם אותם, לשון הכעיס אחרים הוא.

פסוק ט
כי מראש צרים אראנו -
שאני עומד עכשיו אני רואה אותם.
מפרש הטעם למה לא זעם אותם הקב"ה ולמה אינו חפץ לקללם, שהרי - מראש צורים - שאני עומד עכשיו אני רואה אותם ומראש הגבעה אני רואה, כי לבדם הם ואין שאר אומות מתחשבין ומעורבין עמהם וגם יש בהם בנים קטנים שאין להם מנין, כי לא נמנו כי אם מבן עשרים שנה ומעלה נמצא יותר ויותר. כי -

פסוק י
מי מנה עפר יעקב -
לכך אינו חפץ לקללם. כדכתיב בנינוה: ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו - אם גדולים חטאו קטנים מה חטאו?!

רבע ישראל -
זרע ישראל, לפי שעל ידי הרביעה נוצר האדם.

פסוק יט
לא איש אל -
אינו איש לחזור מברכתו בשעה מועטת כזו, שהרי לא פשעו אחר הברכה שברכתי אותם היום.

ויכזב -
והוא היאך יכזב בו בחנם.

ויתנחם -
בתמיה. והיאך יתנחם?!

ולא יעשה -
בתמיה.

פסוק כ
הנה ברך לקחתי -
הנה כבר [גזר] לברכם והוא ברך אותם כבר ואותה הברכה לא אשיבנה. וּבֵרֵךְ לשעבר. כמו: חרף עושהו.

פסוק כא
לא הביט און ביעקב -
אינו רוצה לעונשן אפילו כשהן חוטאין. כדכתיב: וירא און ולא יתבונן.

לא הביט
אינו רוצה להביט.

ותרועת מלך -
ריעות, כמו: איש רעים להתרועע.
כי שוכן ביניהם.

ולמה שוכן אתם ומחבב אותם? -

פסוק כג
כי לא נחש ביעקב וגו' -
אינם מעונגים וקוסמים כמונו ולא שואלין אוב וידעוני, אלא - כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל - מתוך ששכינה ביניהם אומרים להם הנביאים ליעקב ולישראל היום מה פעל וגזר הקב"ה לימים הבאים ואינם צריכים נחש וקסם.

כעת יאמר -
מה שעתיד לבא בעת אחת מן הרבה ימים ושנים יאמר להם על ידי נביא וכן כל כעת מדבר בעתידות. כדכתיב באשת מנוח: לו חפץ ה' להמיתנו (עכשיו) לא לקח מידינו עולה ומנחה וכעת לא השמיענו כזאת - לידת הבן שהודיענו שתהיה כעת לשנה הבאה לא השמיענו. אלא ודאי נחיה ויתקיים לנו בן, שאם היינו מתים האיך יהיה לנו בן לשנה הבאה. וכן: כעת חיה את חובקת בן.

הפרק הבא