רשב"ם לבמדבר פרק כד

פסוק א
לקראת נחשים -
לנסות ממקום למקום אולי יוכל לקללם. אלא מעתה נתכוין לברכם בלב שלם ומתוך כך כתיב כאן: ותהי עליו רוח אלהים - שרוח שכינה שרתה עליו מאהבה דרך חיבה.

פסוק ג
שתום העין -
פתוח עין. רואה מראות אלהים כמו ששנינו עד שישתום ויסתום.

פסוק ד
אשר מחזה שדי יחזה -
פעמים נופל שוכב בלילה ופעמים גלוי עינים ביום. כי עתה היו נבואות הללו ביום. כמו נופלים על פני השדה בשאול. שובבים.

פסוק ו
כנחלים נטיו -
ננטיו. מיושרים

כאהלים -
כמו: מור ואהלות. כַּאֲהָלִים כַּאֲרָזִים עלי מים פת"ח לפי שהוא במקום חטף. כארזים על יבלי מים. אבל בחור כארזים קמ"ץ שהוא מבורר כְּהָאֲרָזִים.

פסוק ז
וירום מאגג -
מלכות שאול.
כל מלכי עמלק נקראין אגג.
כמו כל מלכי מצרים קרוים פרעה.
מלכי פלשתים אבימלך.
ושל ירושלים מלכי צדק. אדוני צדק.

פסוק ח
תועפות -
חוזק כמו: ותועפות הרים לו.

פסוק יד
איעצך -
עצה להכשילם לפי דעתי.

אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים -
אבל עתה בקרוב בחייך לא תירא מהם. וזו היא העצה: הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וגו' - וכאן סתם משה את העצה, לפי שבלחש אמרה בלעם לבלק ולא נודעה העצה עד שפירשה משה בשעת הצורך.

פסוק יז
אראנו -
אני רואה עתה עכשיו את העתידות ולא עתה יהיה.

כל בני שת -
לפי הפשט:

זה מלך המשיח.

פסוק יח
יְרֵשָׁה -
כמו שְׁמֵנָה. נפש שבעה. ארטור"א.

פסוק יט
וירד מיעקב -
יהיה רודה בכל המלכיות איש מיעקב.

והאביד שריד מעיר -
מאדום, כדכתיב: ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר.

פסוק כ
וירא את עמלק -
ממקום שהיה שם משם ראה אותם.

ראשית גוים -
כתרגומו.

פסוק כא
איתן מושבך -
כסבור אתה שאיתן יהא מושבך ושיהא בסלע קנך קיים. לא יהיה כמו שאתה סובר אלא אחר כן: יהיה לבער קין - עד מקום רחוק.

פסוק כב
אשור תשבך -
מלכות אשור תשבך. ויגלה אותך בשבי.

פסוק כג
אוי מי יחיה -
מפני מלך המשיח, בשומו הקב"ה אלה הדברים שיקרקר כל בני שת.

פסוק כד
וצים -
כמו: וצי אדיר דרמו"ן בלע"ז הוא בורני גדולה.

הפרק הבא