רשב"ם לבמדבר פרק לא

פסוק ה
וימסרו -
בעל כרחן, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא: ואחר תאסף אל עמך.
מדרש אגדה.


פסוק יב
את השבי -
אדם.

ואת המלקוח -
בהמות.

ואת השלל -
מטלטלין.

פסוק יג
אל מחוץ למחנה -
כדי שלא יכנסו הבאים מן המלחמה במחנה, מפני טומאת נפש.

פסוק כג
אך במי נדה -
של פרה אדומה לטהרם מטומאת נפש ושאר דברים לנקותם מאיסור מאכל הנבלע בכלים.

פסוק מט
עבדיך נשאו את ראש וגו' -
ולא נפקד ממנו איש. במגפה. לפיכך, ונקרב את קרבן ה' לכפר על נפשותינו - שנדרנו מלפני החשבון שנמנינו, כדי שלא ישלוט בנו נגף, ולפיכך צוה הקדוש ברוך הוא לתתו על עבודת אהל מועד שכן מצינו בכי תשא וגו' - ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיו לבני ישראל לזכרון וגו'.
אף כאן - ויבואו אותו אל אהל מועד לזכרון לפני ה'.
מאבא מורי הרב רבי מאיר שמעתי שיטה זו ועיקר.

הפרק הבא