רשב"ם לבמדבר פרק לג

פרשת מסעי

פסוק א
אלה מסעי -
כל מסעות וחניות חוזר ומונה כדי לפרש היכן היו חונים.

פסוק מט
ויחנו על הירדן וגו' בערבות מואב -
שם, וידבר ה' אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו.

פסוק נה
לשבים בעיניכם -
לשון קוצים וסרפדים הנוקבים את העינים כמו: הנני סך את דרכך בסירים.
ובספר יהושע מוכיח שם: והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם.
לשון אבי יסר אתכם בשוטים.
שוט לסוס.

ולצנינים -
גם הוא ממיני קוצים המזיקים לבני אדם.
מנחם בן סרוק חברו עם ואל מצינים יקחהו.

אך אני מפרשו
לשון כצנת שלג. שהרי שם כתב: אשר קצירו רעב יאכל ואל מצינים יקחהו ושאף צמים חילם, כלומר: הליסטים הרעבים והערומים צנים והצמאים יקחו ממונם.

פסוק נו
כאשר דמיתי -
חשבתי לעשות להם אשר צויתי לכם: לא תחיה כל נשמה - ואתם מותירים אותם ומהיים אותם אעשה לכם שלא אחיה אתכם.
הפרק הבא