רשב"ם לדברים פרק ה

פסוק ה
לאמר -
מוסב למעלה פנים בפנים דבר ה' עמכם לאמר: אנכי ה' אלהיך.

פסוק ז
על פני -
נראה לי אפילו אתה מאמין בו.

לא יהיה לך אלהים אחרים -
לקסום בהם קסמים כתרפים של לבן שקרא אותם אלהי - שאינן אלא לקסום קסם.
וכן: לא תעשון אתי אלהי כסף - אף על פי שאתם מאמינים בי.
וכן בלתי לה' לבדו - ולא לו ולאחרים.

פסוק יב
שמור את יום השבת -
כבר פירשתי בדברות הראשונים למה נאמר כאן זכור וכאן שמור.

כאשר צוך ה' אלהיך -
כלומר: מה שמפרש בדברות הראשונים: כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו' -
ובשביל ששמירת שבת וכיבוד אב ואם מצות עשה הם נאמר בהם: כאשר ציוך ה' אלוהיך -אבל בכל שאר הדברות שהן אזהרת לאווין, אין ראוי לומר כאשר ציוך, כדכתיב: מצוך היום לעשותם - אבל לא מצינו מצוך שלא לעשות.

פסוק יח

ולא יסף -
שוב לא נוסף קול גדול כזה בעולם לפי פשוטו, כי כל יסף לשון תוספת - אם יוספים אנחנו. אבל - ספו תמו מן בלהות - מגזרת האף תספה צדיק עם רשע.

פסוק כז
ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך וגו' ועשו בארץ וגו' -
זהו שאמר משה למעלה: ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם וגו' לעשותכם אותם בארץ.

הפרק הבא