רשב"ם לדברים פרק יב

פסוק ב
אשר עבדו שם את אלהיהם -
הגוים אשר אתם יורשים אותם.

פסוק ד
לא תעשון כן -
לזבוח לה' בכל מקום.

פסוק ח
איש כל הישר בעיניו -
בכל מקום שאנו חונים שם במדבר, אנו מקריבין במשכן המטלטל ממקום למקום.

פסוק טו
בכל אות נפשך -
בגבולין שאין שם מקום להקריבם, שם תאכל חולין בכל שעריך.

פסוק יט
כל ימיך על אדמתך -
כל הימים אשר אתה חי על האדמה.

פסוק כ
כי ירחיב -
ותהיה רחוק מן המשכן.

פסוק כג
רק חזק לבלתי אכל הדם -
לפי שהדם מובלע בכל האברים, צריך להתחזק ולדקדק יפה להוציאו.

פסוק כט
כי יכרית מפניך וגו' -
מוסב על כי יכרית.

פסוק ל
פן תנקש -
כמו: ינקש נושה.
דא לדא נקשן.
לא תטלטל לנוע ולנוד ולרכוש אחריהם.

הפרק הבא