יעדמ אובמ

רקנש ףסוי 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


תיירפה ,תוירופ יא :הירפה יאשונב םייזכרמה םיאשונה :חתפמ תולימו ריצקת
.רבועה דמעמ ,רבועה ןוחבא ,תיאקדנופ םא ,תיציב תריצי יא ,ערז תקידב ,הנחבמ


גוז לש תוירופ-יאב לופיטה
רפסמ ןנשי .םידלי הצורש גוז לש תוירופה-יאב לופיטה אוה ,תצק ביחרא םג ובו ,ירקיעה אשונה
הנופש גוזהמ ערז ףוסיא איה תירקיעה היעבה .תוירופ-יאב לופיטב תורושקה תויתכלה תויעב
םיסחי לש היעב שי - ןיפוליחלו ,תוננוא לש היעב שי ערזה ףוסיאב יכ ,תוירופ יא תובקעב לופיטל
תונורקעל םימיאתמ אל הלאה םירבדה תשולש רשאכ ,םודנוקב שומיש לש וא םימלש יתלב
וא ערזה לש התחשה וא דוביא לש תורשפא תמייקש איה תוירופ ילופיטב תפסונ היעב .הכלהה
.הדינה יקוח לע הרימשב תומיוסמ תויעב - ףסונ רבדו ,תויציבה לש התחשה

הנחבמ תיירפה
הירפהב שומיש איה תוירופה-יא לש תויעבהמ קלח ןורתפל תומדקתמהו תועודיה תוקינכטה תחא
ךבוסמה ךילהתה תא רוקסא ?ךילהתה והמ .השיאה ףוגל ץוחמ הירפה - קויד רתיל וא ,הנחבמב
השיאה לש הלחשה ךותבש בצמל עיגהל םיכירצ ונחנא ןושאר רבד .יצחו הקד וא הקדב הזה
תורמלש ינפמ שורד הז .יביטקפא היהי הזה ךילהתהש ידכב ,תחא תיציב רשאמ רתוי חתפתת
רועיש :תולבגומ תואצותה ןיידע ,תונורחאה םינשה רשעב הלודגה תיגולונכטה תוחתפתהה
הז לפוטמה גוזל רתויב בושחש המ לבא ,לופיט רוזחמל זוחא 12-17 ןיב םנמא ענ תונוירהה
הקיטסיטטסה יפל םגו ,תוימלועה תוקיטסיטטסה יפל ענ הזו ,לופיטה תרטמ איה תאזש ,דליה תגשה
לע תונותיעב םעפ ידימ םיארוק םתא םא ןכל .דבלב םיזוחא הרשע ביבס ,לארשי תנידמ לש
תורבדמ תודבועה לבא ,תוחלצה קר תונותיעב תוראותמ ללכ ךרדבש ינפמ הז ,תולודג תוחלצה
לבגומ רועיש אוה םויה החלצהה רועישו ,םיכבוסמ םילופיט םה הלאה םילופיטהש ,ןמצע דעב
רוזחמב םייקתמש המל דוגינב ,ררחשל םיבייח ונחנא החלצהה רועיש תא ריבגהל ידכ ןכל .דבלב
,םיילנומרוה םירישכתב םישמתשמ ךכ םשל .רוזחמ ותואב תחא תיציבמ רתוי ,תסוה לש יעבטה
.תויציב ,םיעברא וליפאו ,םישולש דע םירשע תולחשה יתשב חתפל םילוכי םימעפלו
תוטמגה לש דוביאה וא התחשהה םע היעב ררועתהל הלולע הלאה תויציבה תא םיבאושש רחאל
םויה םילגוסמ התואשו ,לבקל םינינועמ ונחנא התואש הלשבה תיציבה איה הטמגה .תויבקנה
.הנחבמ יאנתב תורפהל
תרזעב ;תיציב הנשי קיקז לכבו ,םיבר םיקיקז םיחתפתמ הלחשב ?תיציבה תא םיבאוש ךיא
םייקתיש ידכש ןבומכ .הדבעמ יאנתל תויציבה תא בואשל רשפא דנואס-הרטלוא לש הנווכה
םיסחי לש םיאנתב םתוא לבקל רשפא-יא םיתיעל ,עבטהמ הנושב ,הפו ,ערז יאת םיכירצ ןוירה
תורחאה תוקינכטב שומישבש וילאמ ןבומ רשאכ ,תורחא תוקינכט וא תוננוא י"ע םא-יכ ,םילבוקמ
,הכלהה דצמ ינורקע רתיה שי הבש ,תחא הדוקנ איה תאזו .החלצהה רועיש תא םיניטקמ ונחנא
תפסונ הדוקנ .הכלהה יקוח ןיבו תירשפאה היגולונכטה ןיב םידוגינ םיררועתמ הז םע דחי לבא
עבטה יאנתב םג ירה לבא ,דוביאל םיכלוה הלאה ערזה יאתמ לודג קלחש איה רתויב הבושח
.דוביאל ךלוה ערזה יאתמ לודג קלח
- בגא ךרדו .הרצוצחה ךותב עבטב םייקתמש המ םישוע הדבעמב ?הדבעמב השענ םצעב המ
תולבגומ וניתועידיו ,השיאה לצא תוירופב םירושקה םיכילהתה לכ לע רתוי הברה םיעדוי ונחנא
איבהל םיכירצ ערזה יאת םתוא תא ,ןכ-םא .רבגה דצמ תוירופב תומייקש תוערפהב לופיטב
ךירצ) םירדוחו םירשקנ הלאה ערזה יאתו הדימב .תיציבה לש הביבסה ךותל הדבעמ יאנתב
ןכתית - (עוגפ היהי רבועה דחא ערז את רשאמ רתוי רדוח םא יכ ,דחא ערז את קרו ךא רודחל
וא ,םירמוטסלב העברא םנשי תועש 48 ירחא .הדבעמה יאנתב ןוירה תליחת ,ןוירה תליחת
הז ,םודיבידניא אל הז ,רבוע אל הז ןיידעש רוכזל בושחש המ .רבועה ותוא לש ,םיאת העברא
םיאתהמ דחא לכ םויה ונל שיש היגולונכטב דירפנ םאש הדבועה איה ךכל החכוה ;םדא ןב אל
הניחבמ הווש היהי יאדובש רחא םדאל ,רחא םדאל חתפתהל לוכי םהמ דחא לכ ,דוחל הלאה
תניחבמ הווש היהי םא םיחוטב אל ונחנא לבא ,הנבמה תניחבמ המוד יאדוב היהי ,תיטנג
.רחואמ רתוי הז ןיינעל רוזחנ ךא .דוקפיתה וא תוישיאה

רבגה תוירופ יא
עגונב ;השיאה תוירופ אקווד אל הנה תוירופ-יא לש םילופיטב תירקיעה היעבה ,יתרמאש יפכ
תירקיעה היעבה .בוריקב םירקמה לש 90% -ל לעמ רותפל םויה םילגוסמ ונחנא השיאה תויעבל
הבורב תעבונ רבגה לש תוירופה-יא ונלש הייסולכואב .רבגה לש תוירופ יאב םילקתנשכ איה
תניחבמ םיניקת - םיניקת ערז יאת רצייל הכירצש 'הנוכמ'ה םצעב איהש ,ךשאה ךותב העיגפמ
תא תורפהל עבטב לגוסמ ןיקת ערז את קר .םהלש הנבמה תניחבמו םדוקפית תניחבמ ,םרפסמ
.דליה דלוויו רבועה חתפתי תלבוקמה הרוצב תירפומה תיציבהמ האצותכו ,הנוכנ הרוצב תיציבה

ערז תקידב
םיקדוב ךיא איה ,הכלהה םע םיסרטניא-דוגינ הב שיש דואמ ןכתיש ,תובושחה תודוקנה תחא
יאנתב םתוא םיקדוב ונחנא ליגרכ .רבגה לש תוירופה רשוכ תא םיקדוב ךיא ,ערזה יאת תא
דבכל שי לבא ,הכלהה תא דגונ הז .תוננוא הצוחנש וילאמ ןבומ הז ךרוצלו ,םיליגרה הדבעמה
אל ילוא ,םתוא קודבלו ערזה יאת תא לבקל םויה תופסונ םיכרד ונל שיו ,ועבק םיקסופהש המ
,םלוא .םיסחיה םויק רחאל השיאה לש הדילה תלעת ךותמ םתליטנ י"ע ,תקיודמ ךכ לכ הרוצב
,הדבעמב ונלש תוקידבה םגש תודוהל םנמא שי .תקיודמ הניא הקידבה וז הרוצב ,רומאכ
יעצמא םויה ונל ןיא - השעמל .תוקיודמ כ"כ ןניא ןה םג ,תוננוא י"ע ערזה לש המריזה תלבקב
.רבגה לש תוירופה רשוכ תא ךירעהל ידכ בוט
תבקנ לש תיציב םע עגמב אב רבגה לש ערזה :'רגואה ןחבמ' איה תוירשפאה תוקידבה תחא
רשפא - תיציבה התואל רודחל חילצי ערזה םא .תדחוימ הנכהו ילנומרוה יוריג ירחא ,רגוא
.(ןוירה חתפתי אל םלועל וזה הרידחהמש וילאמ ןבומ) ולש תוירופה רשוכ תא ךירעהל
רבכש יפכו ,םיירופ-יאה תוגוזהמ ךרעב 40% לצא תמייק תוירופ יאב ירכיזה םרוגה לש היעבה
-ורקימה איה םויה רתויב תוחתופמה תויגולונכטה תחא .רתויב םילבגומ ונלש תונורתפה יתרמא
תפטעמל תחתמ לא ערזה לש הרישי הקרזה וא ,פוקסורקימל תחתמ תישענה ,היצלופינמ
יאדוב הפ שי .הכותל סנכיהל לכוי ערזהש נ"מע תיציבה תפטעמ ךותב רוח חודיק וא ,תיציבה
ילופיט ומכ קוידב הזו ,ערזה יאת תא םילבקמ יכ ,הרומח אל לבא ,הכלהב תמיוסמ הלבגה
,רתויב תלבגומ ןיידע הזב החלצהה האופרהו היגולונכטה תניחבמש תודוהל םיחרכומ .הנחבמה
.םירקמה לש 1% -מ תוחפ

ערזה לש תוירופ יאב םילופיטה
יתרמאש ןוויכמ ?הכלהה םע םיבשייתמ םניא יאדובש ,םילבוקמה םירחאה תונורתפה םהמ
םילבוסש תוגוזה ןיינעה לש ופוסב ,רתויב םילבגומ םה ערזה לש תוירופ יאב םילופיטהש
ערז םרותב שומישהש וילאמ ןבומ .ערז םרותב שומיש רשאמ רחא ןורתפ םהל ןיא תוירופ-יאמ
,ןייטשנייפ ברה לש ומכ ,הז תא םיעדוי םתאו ,תומיוסמ תועד ןנשי יכ םא ,הכלהה יאנת תא דגונ
דע ,תידוסיהו תירקיעה היעבהש ןוויכמ לבא .יוג לש ערזב םימיוסמ םירקמב שמתשהל רשפאש
היהי רשפא םא ,ערז תמורתמ האצותכ תוירע יוליג לש הנכסה איה ,הכלהב ןיבמ ינאש המכ
ןיב םויכ הדירפמה ,וזה היעבה תא רותפל היהי ןתינ ילוא - םירוסא ןיאושינ ענמיש םושיר רדסל
.הכלההו תמדקתמה-האופרה

תויציבה תריציב הערפה ןהל שיש םישנ
םג אלא ,ערזב הערפה םלצא הנשיש םירבג לש היעבב קר אל תלפטמ החתופש היגולונכטה
הערפה תויהל הלוכי וז .הלחשה ךותב תויציבה ןתוא תריציב הערפה ןהל שיש םישנ לש היעבב
תיגולונכט הניחבמ ,םויה םיעמוש םתא יאדובש ומכו .ריעצ ליגב תשכרנה הערפה וא ,תדלומ
רמוא אקווד ינא ,בוט הזש רמוא אל ינא .ןוירהל סנכיהל אוהש ליג לכב השיאל םורגל רשפא
ליגב םידליה תא ודלי םישנש גואדל ךירצ ןכלו .ולש תועמשמה תא שי ליג לכל יכ ,בוט אל הזש
םירבד ולא .תולבה תפוקתב םישנ רובע הלאה תויגולונכטה תא חתפל אלו ,תוירופה ליגב ,ריעצ
הז ןיא .תיציב תמורת תדלל תוצורש דואמ תורגובמ םישנל תתל ,הרבחב םג םילבוקמ םניאש
היעבה םא לבא .םידכנ ולדגי תותבסש בוט ;תוקונית לדגל וכרטצי תותבסש תעדה לע לבקתמ
הפ שי הכלהה תניחבמש קפס ןיא .ןורתפ הזל שי םויה - הריעצ השיא לצא תררועתמ תאזה
.יטנג רמוח תמורת לע הפ רבודמ בושש ןוויכמ ,היעב
,הכלהה יבגל בושחש המ ,םייתשו ,ל"נכ ןוכנ םושיר הז דחא ,םייקלח תונורתפ ןנשי - רומאכ
קקוחמה ןיב שרופמ דוגינ םייק הפ .היונפ השיאמ אלא האושנ השיאמ חקלית אל תיציבהש
תויציב תחקל רתומ ונל םייתניב :תיתכלה הניחבמ יוצרה ןיבל ,תומייקה תונקתה וא ,ילארשיה
השיאה םירקמה בורבש וילאמ ןבומו ,תיפוג ץוח הירפה לש ךילהתב תפתתשמש השיאמ קרו ךא
.ןורתפ והשזיא אוצמל ךירצ הזל .האושנ השיא איה הזה ךילהתב תפתתשמש
השיאה ,םילבוס גוזה ינב ינששכ .םלש רבוע םג אלא ,ערז וא תיציב קר אל םורתל תורשפא הנשי
םילוכי ונחנא ,ןיקת םחר שי השיאלו ,ערזב תויעבמ רבגהו ,ץויב וא תויציב תגשהב תוערפהמ
- שדחה םחרב 'ותלתשה'ל דע .םתוא םורתל ןתינש םירבוע דואמ הברה שיו ,רבוע הל םורתל
ךשמל ךכ אפקומ תויהל לוכי אוהו ,תולעמ 160 סונימ לש תוכומנ תורוטרפמטב אפקומ ןורבועה
םאה .הרוסא רבועה תמורת תוילארשיה תונקתה יפלש ,ריכזהל ךירצ ינא הז םע דחי לבא .םינש
ץוח הירפה תרתומ םא יכ ,הלבגה םוש ןיאש םשור השוע ?םירבוע תאפקהב הכלהב היעב שי
.אפקומ ןורבוע ךותב םייחה לע םירמוש ונחנא םא היעב םג ןיא - יתראיתש תוטישב תיפוג

תיאקדנופ םא
,ונתרותב בותכש המ לע םילכתסמ םא .'תיאקדנופ םא' איה תררועתמש תפסונ העודי היעב
םהרבאמ השקיב איה תדלל הלכי אל הרששכ .רגה םצעב התייה הנושארה תיאקדנופה םאה
תיאקדנופה םאה םצעב איה תאזו ,םיקוספה תא ינממ בוט רתוי םיעדוי םתא ,רגה תא אשייש
םויה ונחנא ?דלווייש דלי ותוא לש אמיאה איה ימ ,איה תלאשנש תידוסיה הלאשה .הנושארה
התוא דימת תויהל הכירצ דליה לש אמיאהש רורב יל .הזה אשונב םיקסוע תיתלשממ הדעוב
אל םלועלו ,ערזה םרות והז אבאהש וילאמ ןבומו ,המחר ךותב רבועה תא תאשונ רשא אמיא
םישנ ןנשי יכ ,תישעמ היעב ,הכובס היעב איה תאז .תיציבה תא הרסמש השיאה אמיאה היהת
םוקמב ,ןהלש יטנג רמוח םע דלי גישהל ןהל תרשפאמ וזה היגולונכטה םויהו ,םחר ןהל ןיאש
לבגומ תויהל ךירצ הזה לופיטהש איה תישיאה יתעד .ןהלש יטנג רמוחהמ וניאש דלי ץמאל
איהו ,תיאקדנופה םאה לע איה תירקיעה הרימשהו ,רתויב םייפיצפס םירקמל ,ינומה אל ,רתויב
רורב .תוטמגה תא הל ןתנש גוזל דלווייש דליה תא רוסמל הנכומ היהת אל איה םא םאה היהת
.הזל רושקש המ לכו דיתעל תוירע יוליג לש תויעבה תומייק ןאכ םגש

?רבועה לש וניד המ
אוה רשאכ רבועה והזש םיאת הנומש םתוא םע המ ,תינורקעו הבושח תפסונ היעבל וישכע רוזחנ
הניחבמ .םדא ןב וניא הז וניבגל תיעדמ הניחבמ ?אל וא םדא ןב והז םאה ,תועש 72 ןב ךרעב
הרוק הארנכ הז יכ םא ,יח בשחנ רבועה ןוירהה לש 14 םוימ קרש העדה תלבוקמ םויה תיעדמ
םג .רבוע-הרפ אלא רבוע הזל םיארוק אל ונחנא זא דעו ,ןוחטב חווט ןאכ שיו רחואמ רתוי הברה
ןפואב תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש דוקפיתה ולצא עגפנש םדאש ,רחא ןיינעב ,העבק תונברה
,דואמ ריעצה ןורבועל ,'הזה רבד'ל ןכלו .תרחא בושחל היה רשפא םא םג ,תמ ארקנ ךיפה יתלב
םיאתהמ דחא לכש ןוויכמ ,PERSONALITY לש תויוכז םוש ול ןיא ,תויטפשמ תויוכז םוש ןיא
תושעל רשפא םאה איה תלאשנש תולאשה תחא .יאמצעו הנוש םדאל חתפתהל לוכי ןיידע הלאה
.ןכ - תיעדמ הניחבמ הבושתהו ,םייטנג םילופיט הזב תושעל רשפא םאה ,רקחמ הזה רבדה לע
,תיבויח הבושתהש ,םינברה ךכ רחא וריבסי הז תאו ,םשור השוע תידוהיה הכלהה תניחבמ םג
ןייצל תאז-םע ןיינעמ .רבועה תריצימ םוי םיעבראמ תוחפ הז יכ ,םדא בשחנ וניא הזה ןורבועהש
.םדא ןב רבכ בשחנ הז תורצנבש

םייאופר תונויסינ
תויתא תודעו תומייק ןכל .הנכס שי םקלחבו ,תונויסינ דואמ הברה לע ססובמ םדקתמה עדמה
שפחמ אוה ,תויעבה תא האור אוהש דואמ לודג ןורתי שי יתדה רוביצל .ינוליחה דסממב
.הלועפ ףותיש ידכ ךות םדקתהל רשפאש ךכ ,תונורתפ
ויהיש ללכב ילבמ םדא-ןב גישהל לכונ ונחנאש איה דיתעב תמייק היהתש תונכסה תחא ,לשמל
תא לדגל םילגוסמ ונחנא םויה ירהו ,הנחבמב םתוא הרפנו תיציבו ערז גישנ ונחנא םא .םירוה ול
21-22 עובשמש םדקתה עדמהש םיעדוי רבכ ונחנא ינש דצמו ,םימיוסמ םיבלשב הנחבמב רבועה
חוורמה תא רוגסל חילצנ םא ,ןכ םא ,םייקתהל לוכי דלווייש רבועה ,דסומ הזיאב יולת ,וליפא 20 וא
היהי רשפא ירה ,רוטבוקניאב םייקל םילגוסמ ונחנאש המו הנחבמב לדגל םילגוסמ ונחנאש המ ןיב
ינוליחה רוביצהמ םג ,ודגנתיש םישנא הברה םנשי יאדוב הזל .םדא ינב אלל רבועה תא רוציל
.יתדה רוביצהמ יאדובו
םויה קוסענ ונחנא המב רמוא תואבה תוקדה שולש-םייתשבו ,תוירופ יאשונב יתרביד וישכע דע
ותוא לש ויתויוכז ,וילאמ ןבומ ,איה הז ןויע םויב הב קוסענש תויעבה תחא .םירחאה םיאשונב
םג קוסענ ונחנא .הדילה דע הירפהה תליחתמ ,םינושה ותוחתפתה יבלשב םחרה ךותב רבועה
תא תצקמב םינכסמ ונחנא םש ,השיאה לש םחרה ךותב רבועב םילופיט - הבושח תרחא היעבב
היהנש ךכל םורגל ידכ השידחה היגולונכטה לכ תאו בוטה ןוצרה לכ תא םינתונ ונחנא לבא ,םאה
םתוא לש היעבב קוסענ ונחנא .םחרה ךותב הלוח ותוא ונאצמש ,הזה רבועב לפטל םילגוסמ
.םהילא תילופיטה השיגה המ ,םיעוגפ ודלונש םידוליי
,העינמ יעצמאב שומישב ,הבושח דואמ היעבב קסוע םלועה .קסוע םלועהש המב קוסענ אל לבא
,2025 -בש ינפמ ,ןיסולכוא תוצצופתה עונמל ידכ רקיעב לבא ,תויאופרו תוישיא תורטמל םג םנמא
אל ונאו ,1984 -ל האוושהב לפכות הייסולכואה ,וז הנשל ועיגי יאדוב םלואב םיאצמנש םיריעצה
.הזב תורושקש תויעבה לכל סנכנ
אלא ,ןיסולכואה לע חוקיפ לש הביסמ אל ,השיאה לצא ןוירהה תא עונמל ךרוצ שי םימעפל ךא
םישדחה םיחותיפלו העינמ יעצמאב שומישל הכלהה סחי .תויאופרה היתויעב תא רותפל תנמ לע
,דחיב הכילה ,םיאפורהו םינברה ןיב הלועפ ףותיש הברה יד שי הפו ,םיבותכב בטיה ןודנ רבכ הזב
.םיישעמ תונורתפ תאיצמו

רבועה ןוחבא
ונחנא רמוא ינאשכו) ונחנא יכ ,בושח דואמ רבדב םג םויה קוסענ ונחנא :הנורחאו תפסונ הדוקנ
םהב תוטישה תא הארנ ןכלו .אירב דלי דלווייש אלא ,דלי דלווייש קר אל םינינועמ (רוביצה הז
דע ןוירהה לש רתויב םימדקומה םיבלשב רבועה לש האולחת יבצמ יבגל ןוחבא תושעל ןתינ
איה דיתעל ךרדה .הזה ןוירהה לש תורצוויהה תא עונמל םוקמ שיש דואמ ןכתי זאו ,42 -ה םויה
תוחיכש תויטנגה תולחמהמ לודג קלח .תויטנג תולחמ אלל ,םיאירב ודלוויי םידולייהש ךכל םורגל
הווקמ ינאו) םירומש רתוי הברה הצובק התוא ךותב םיאושינהש הדבועה רואל ,םידוהיה ןיב
לש תורמשיהה ךכ י"עו ,(הפ םייקתת אל ב"הראב תמייקש תוללובתההו ,האלה ורמשי םהש
היגולונכטהש םיעצמא ינשב שומיש י"ע אוה ןורתפה .ההובג רתוי איה ידוהיה םעב תויטנג תולחמ
.תיטנגה הסדנההו הנחבמב הירפהה :תרשפאמ ןורחאה רושעה לש תינשדחה