רצוקמ ןכות תוכן מקוצר
החיתפ
רקנש ףסוי 'פורפ / יעדמ אובמ
         

ודמעמו רבועה :הנושאר הבישי
הפי םייח ר"ד / ןוירהה ךלהמב םאה ינוכיס לומ רבוע ינוכיס
         
ןרפש לאגי ברה / יתכלה טביה
         

םידולייו םיגפ :הינש הבישי
ןמלדיא רותרא 'פורפ / הקוצמב דוליל השיגה
         
למיש לאכימ ר"ד / דוליה תבהצל תינשדח השיג
         
גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה / יתכלה טביה
         

הדילה ךלהמ :תישילש הבישי
שויל דפרא ר"ד / הדילב תילרודיפאה המדרהה
         
היעש לאכימ ר"ד / תויתודלימ תומליד
         
רגניזלש ריאמ ברה / יתכלה טביה - ןוכיסל תבשוחמ הסינכ
         

תיתדיל-םורט הנחבא :תיעיבר הבישי
םייהסוש ר"ד / החנמ
         
ןיול יבייא ר"ד / תיתדיל םורט הנחבאל תומדקומ תוטיש
         
לגי החמש ר"ד / דנואס הרטלואב תיתדיל-םורט הנחבא
         

החפשמה ןונכת :תישימח הבישי
ךאלמ לאינד ר"ד / החפשמה ןונכתב תויגוס
         
ואל ריאמ לארשי ברה / יתכלה טביה
         

הנחבמ תוירפה :תישיש הבישי
ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה / תורקעב םישידח םילופיטו יטנג רמוח תמורת
         
ןרטש לכימ לאיחי ברה / יתכלה טביה
         

קפוסמ םרוקמש םימומיד :תיעיבש הבישי
ןמזייא ברה / החנמ
         
רלב יזוע 'פורפ / םתביסו םינוש םימומיד תגצה ,םחרה ראווצ תקידב
         
טריביונ היעשי עשוהי ברה / יתכלה טביה
         

תוירופ-יאב םילופיט :תינימש הבישי
טנמאיד םרוי 'פורפ / םיכוביסו םייאופר םילופיט ,השיאה תוירופ-יא