תויתודליימ תומליד

היעש לאכימ ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


:םיאשונ ינשב רקיעב דקמתא ינא

חתפ תיילש
השיאהש תעב רבכ וליפא וא הדילה ךשמב םיקזח םימומיד לש תוארעיה אוה ןושארה אשונה
ותיא םישגפנש בצמ הזו ,חתפ תיילש תארקנה העפותה לע רבודמ בורל .הדילה רדחל העיגמ
.ךרעב 250 ךותמ תחא הדילב א"ז ,תודילהמ 0.4% -ב ךרעב
,המלש חתפ תיילש הז דחא :םינוש םינפוא השולשב תמקוממ תויהל הלוכי הילשה הזה בצמב
לש ןותחתה קלחב תאצמנ איהשכ ינש .םחרה ראווצ לש חתפה תא הלוכ הסכמ הילשה רשאכ
הילש ארקנש המ ,דצב תאצמנ הילשהשכ ישילשהו .םחרה ראווצ חתפל עיגמ הנממ קלחו ,םחרה
םורגל םילוכי ולאה םיבצמה תשולש לכ .ראווצה לש חתפה תא ללכ הסכמ אל איה לבא ,תידדצ
םד ףטש םע הדיל רדחל תועיגמ םישנ םימעפ הברה .הדילה רדחב םתעפוהב השק םומידל
-הרטלואב הקידבה לש תובישחה תא םיאור ןאכו .ןהל הרוק המ םיעדוי אל ונחנאו ,ימואתפ
תעדל יעצמא אלא ,ענומ לופיט וניא הז .הילשה םוקימ תא עובקל תרזועש ,ןוירהה ןמזב דנואס
תיילשב הלודג הנכס שיש ללגב ,הדילל תסנכנ איהש ינפל דוע חתפ תילש ןיא וא שי השיאל םא
,הלודג יד תומכב תאצל לוכי םדה .דליל הנכס ןבומכו ,םייח תנכס ידכ דע ,םאל הנכס ,חתפ
עיפוהל לולע םומידה .ידיימ ירסיק חותינ עצבתמ םא אלא ,הריצעל תונתינ אלש םד תויומכ
תובישחה ןאכו .םד ףטש םואתפ הלילה עצמאב ,תמדקומ הערתה םוש ילב םימעפ הברה
.33-34 -ה עובשה תוביבסב יפוסה המוקימל העיגמ הילשה .ןוירהה ןמזב םדקומה ןוחביאה לש
ןוירהה ךשמהב ראווצה תא הסכת אלש יוכיסה - חתפ תילשכ תמקוממ 34 -ה עובשבש הילש
עוציבל תננכותמ הרוצב התוא ןימזנו ,החגשה תחת תויהל הכירצ תאזה השיאהו ,יספא אוה
.הדיחיה ךרדה וז .הלש םייחה תא ליצהל םג לכונו דלת השיאה הב תרחא ךרד ןיא .ירסיק חותינ
הזכ בצמב ;וינפל תאצוי הילשה רשאכ םחרהמ אצוי דליהש הרוק חתפ תילשמ האצותכ םימעפל
םעט ןיא .הדילה רדחב םוריח בצמ והז .אל השיאה םג םימעפ הברהו ,היחי אל דליהש יאדוב
.ןוירהב תוקידב רובעל החרכומ השיא לכש ,רורב רסמהש בשוח ינא ,רובידה תא ביחרהל
ריק לש תובכשה ךרד תרדוח הילשה םימעפל :רתוי דוע םינכוסמ חתפ תילש לש םיבצמ שי
םחרה תא ותרכי םא קר השיאה תא ליצהל ןתינ .השיאה ייח תא ןכסמה בצמ והז ;םחרה
םילודגה םדה ילכ תא ערוק דצהמ הילשה תא איצוהל ןויסנש ינפמ ,דוליה םע דחי ותוא ואיצויו
.ירשפא יתלב טעמכ הזה םומידה תא רוצעלו ,םחרה תא םיניזמש


םידחוימ םיגצמ
גצמה .םידחוימ םיגצמ הז ,הדילה רדחב דואמ בושח אשונ אוה םג וילע רבדאש ינשה אשונה
.זוכע גצמ והז ןושארה

זוכע גצמ
רשאכ םחרהמ תאצל ליחתמ דוליהש איה תחא תורשפא .זוכע יגצמ לש תויורשפא שולש ןנשי
איה הינש תורשפא .complete breech ארקנ הז ,ךריה לע קושהו ןטבה לע תפפוכמ ולש ךריה
םיילגרהש איה תישילש תורשפא .הלעמל יפלכ רשי ,ירמגל םילפוקמ ,ךריהו קושה ,לגרה לכש
איה זוכע תדילש ינפמ ?זוכעה לש אשונה תא יתאבה המלו .םחרה ראווצ ךרד תונושאר תואצוי
תא םינשמ ןוירהה ךשמב םידליה .תודילהמ זוחא 3-4 ךרעב איה הלש תוחיכשהו ,תיגולותפ הדיל
םדקתמ ןוירההש לככ .זוכע דצמב םיאצמנ םידליה לש 30% -ל לעמ 26 וא 25 עובשבו ,םתחונת
.זוכע גצמב םיראשנ םיזוחא 3-4 קר ןוירהה ףוס תארקלו ,רפסמה דרוי
ונתוא הדימעמ זוכע תדילש ינפמ ?היופצ זוכע תדיל לע הדילה רדחב שארמ תעדל ונל בושח המל
.דוליה לש התומת תניחבמ ןוכיסו האולחת תניחבמ ןוכיס ,םאלו דליל ןוכיס לש םיבצמ ינפב
8 יפ איה האולחתהו ,שאר גצמב םיאצמנש םידליהמ 5 יפ וליפא וא 4 יפ איה םידוליה תתומת
םיירסיקה םיחותינה רפסמ תא בשחנ םא .שאר גצמב םידלי לש האולחתהמ 10 יפ וליפאו
םישנל םתוא םיעצבמ םיירסיקה םיחותינהמ 18% תוביבסבש אצמנ ,תודילה כ"הסל תיסחי
תורבוע םהמ 50% - זוכע יגצמ םע הדילל תושגינש םישנה לכמ .זוכע יגצמ םע הדיל תוליחתמש
הדימב .הזחה לע קזח ףפוכמ שארה םא קר חותינ ילב דלת השיאהש תורשפא שי .ירסיק חותינ
90 לש תיוזב אצמנ ראווצה לש הרדשה דומעש ךכ ,בגה ןוויכל ךופה ףופיכב אצמנ שארהש
לש הנכס הנשי זוכעה תודיל יגוס לכב .עוציבל תנתינ אל הדילה ,בגה לש הרדשה דומעל תולעמ
חתפיש המ ןיאש ינפמ ,תדלל ללכב םירשפאמ אל ונחנא לגר גצמ לש הדילב .רובטה לבח תחינצ
ראווצ תא חתופ אוהו ,זוכעה הז םידקמה קלחהש ,הליגר זוכע תדילל דוגינב ,םחרה ראווצ תא
.קוניתה תרבעה תא רשפאל ידכ קיפסמ בחורב םחרה ראווצ תא חותפל חילצת אל לגרה .םחרה
תדלל תדמועש השיא םיאצומ הדילה ינפל ךומס םא :זוכע גצמ ךופהל רשפא םהב םיבצמ שי
הל שיו ,ומצע ןגאה ךותב אצמנ אל דוע זוכעהו תוקזח תיווצווכתה ןיידע הל ןיאש ,זוכע גצמב
אציש ךכ ,םילק םיבוביסבו תונידעב ,רבועה תא תינדי בבוסל םימעפל ןתינ - ריפש ימ קיפסמ
ןיאש תונוירהב הז תא עצבל ןתינ אלו ,ידימ םילודג םידליב הז תא עצבל ןתינ אל .שאר גצמב
הלולע וזה הלועפה םג .רחא ךוביס והשזיא שי רשאכ וא םימה ודרי רבכש וא םחרב לזונ קיפסמ
,דימתמ רוטינומ עוציב ידכ ךות ,חותפ חותינ רדח םע םינכומ תויהל םיכירצ .םיכוביסב הוולמ תויהל
,ריפש ימ ףיחסת ארקנש המ ,םד ילכ ךותל ריפש ימ לש רבעמ וא ,הילשה תודרפיהמ ששח ללגב
םיבצמב קר עצבתהל ךירצ הז ןכלו ,םינוכיסהמ דחא אוה םחרב ערק םג .השיאל םייח תנכס הזש
.תובורק םיתיעל רבוע ךופיה םישוע אל ;הבר תונמוימ םע םידחוימ
תאיציל העירפמו 'העוקת' תראשנ דוליה לש דיה רשאכ הרוק זוכע גצמב הדילב םיכוביסה דחא
תולולע ולא תולועפו ,שארה תאו םיידיה תא ץלחל ידכ תולועפ ינימ לכ עצבל ךירצ זאו ,שארה
תאולחת' לש תרתוכה תחת םיאצמנה םיכוביס ,הליחתב םהילע יתרבידש םיכוביסל םורגל
דליימה אפורה לש עבצאה הסנכנ תועטב םא ;דיה לש קותיש ;חירבה םצע תריבש :לשמל .'רבוע
לש יראווצה הרדשה דומע תריבש ;קוניתה לש הפל הלבח םרגיהל הלולע - דליה לש הפל
ךותו ,יתייעב אוה זוכע תדיל לוהינש ןובשחב תחקלו רוכזל םיכירצ ה"סבש ךכ .דועו ,קוניתה
חותינב ךרוצ שיש ררבתמ רשאכ תוידימ תוטלחה תחקל ךירצ התומדקתהו הדילה לוהינ ידכ
ראווצה לע רגסנ םחרה ראווצו ,שארה םע עוקת ראשנ דליה רשאכ הרוק םיכוביסה דחא .ירסיק
,ןבל הארנ דליימה אפורה ,ןבל הארנ םואתפ דליהש רמול םיגהונ ונחנא הלאכ םיבצמב .ולש
.הנבל תייהנ םיוסמ בלשב השיאה םג ,ביבסמ םינבל םלוכ ,הנבל תדליימה
,הרירב ונל ןיא םימעפלש ינפמ ,דוליל [תולבח] תומוארטל םורגל םילולעש םיבצמ דוע םנשי
ושאר תא סופתל םיכירצ זאו ,תורזוע אל םישוע ונחנאש תולועפה לכו אצוי אל דוליה רשאכ
איה .םאל אלו ,דליל אל ,המיענ יכה אל הלועפ וז .תאצל ול רוזעלו ותוא ךושמל ידכ םייחקלמב
וזה הטישה .המוארט םרגיהל הלולע קפס לכ אלל דלילו ,םאה לצא םיערקל םורגל הלולע
תפסונ הביס תאז .םיבר םינוכיס הל שי לבא ,םיוסמ בלשב שארה תא ץלחל ידכ המיאתמ
.תודליימב רתויב םינידעה םירבדהמ דחא ילוא אוה הלוהינש הדיל איה זוכע תדילש

בחור גצמ
וא ,ינרק-וד םחר ומכ ,בחור גצמב בכשי דוליש הזל תוביס ינימ לכ שי .בחור גצמ הרוק םימעפל
קפס םוש ןיא .הילשה םוקימ בחור גצמל םורגל לולע םעפ ידימ .עצמאב הציחמ ול שיש םחר
.ירסיק חותינב קר אלא ,בחור גצמ דלייל תרחא ךרד ןיאו ,הדיל רדחב דיימ ותוא ןחבאל ךירצש
ויה םעפ .קוניתה ינפל הצוחה אצי רובטה לבחש ,רובט לבח תחינצל ןוכיס םג שי בחור גצמב
וא ןטבה ךותל דיה תסנכה ידכ ךות דליה תא ךופהל תוסנל ,ראווצה תחיתפל תוכחל תוטיש
,תויוצווכתה השיאל ןיאו םימ קיפסמ שי םא קר םייוכיס שי ןורחאה רבדל .ץוחבמ ותוא בבוסל
השיאהו ,םוריח בצמ והז זוכע גצמ שיו םימה ודרי השיאל םא לבא .זוכע גצמב ונרבידש ומכ
ךרד םולש ול רמולו דליימל די תתל לולע דוליה אל םא יכ ,ידיימ ירסיק חותינ רובעל הכירצ
ונחנא .םאל הנכס םגו ,חותינ ילב ותוא ליצהל יוכיס םוש ןיא ,דליל הנכס םע גצמ הזו .קיתרנה
םידליה תא ליצהל תורשפא שי ונבצמב .רבדמ יאנתל המיאתמש תודליימ תושעל םיכירצ אל
.בוט בצמב רפס תיבל וכליש ,םיאירב םידלי ואציש אלא ,םתוא ליצהל קר אלו ,הלאה

םינפ גצמ ,חצמ גצמ
קיפסמ ףופיכב אצמנ אל שארה רשאכ ,הטמל שארה םע אב דוליהש תורמלש םיגצמ ינש דוע שי
רתוי קזח ירוחא ףופיכב דוליה רחא הרקמב .חצמ גצמ ארקנ הזו ,חצמה תא גיצמ אוה זא קזח
םימייתסמ םירקמה בורבש םיגצמ םה הלאה םיגצמה ינש .םינפ גצמ הזו ,םינפה תא גיצמ אוהו
,ירשפאהמ לודג רתוי רטוק אוה ןגאהמ דוליה לש ותאיציל םיגיצמ םהש רטוקהש ינפמ ,ירסיק חותינב
תדלל רשפא ולאה םיגצמב םג םימעפל .םילודג םה הזה דליל תורוקש תומוארטהו האולחתהו
תתל רשפא המידק אצמנ רטנסה רשאכ םינפ גצמב לשמלו ,םילודג םניא םידוליה רשאכ ,ליגרכ
יתלב - הרוחא הנופ רטנסה רשאכ ךא ,הבוטו הריהמ הרוצב תמדקתמ הדילה םא תדלל השיאל
.השיאה תא דליל ירשפא

ןיקת אל ןגא
ןגאו ,שלושמ תרוצב ןגא לבא .ןיקת ןגא הל שיש השיאל םיאתמ וישכע דע ונרמאש המ לכ
לש שארה ןיב המאתה רסוחל םימרוג הלאה םיבצמה לכ ,ידימ ןטק ולש ימדיקה רטוקהש
אצמנש ימ י"ע הדיל רדחב ןחבאל ךירצ הז תא .ליגרכ תדלל ןתינ אל ןאכ םגו ,ןגאהו קוניתה
םילגמ אל םא .הליגר הרוצב תדלל הלאכ םישנל תורשפא תתל אל ידכ ,אפור וא תדליימ ,םש
,ןטבה ךותל טלפנ דליהו ערקנ םחרה זאו ,תאצל לוכי אל דליהש םואתפ םיאור ןמזב הז תא
.היח אל אמאה םגו יח אל דליה םג ;עורקה םחרהמ םד ףטש שי ,םאה ייחל הנכס שיש יאדובו

םימואת
םימה ודרי םא .תויעב ונל םרוג הדיל רדחבש בצמ הז םימואת םג .םימואת הז דחוימ גצמ דוע
רשאכ ,ינשה דליה לש רובטה לבח אקווד הז םימעפלו ,רובט לבח אצוי םואתפש תויהל לוכי
אוה לבא - םיתניב דלוויהל לוכי אוהש בושחנ ונחנאו שאר גצמב אוהש תורמל ןושארה דליה
.ינשה לש רובטה לבח רבכ אציש ינפמ תומל לולע
גצמב ;רובט לבח תחינצ םע בחור גצמב ;רובט לבח תחינצ םע זוכעב ,ונרבידש םיגצמה לכב
תורחא תולועפ םוש תושעל תוסנל ןיא .םוריח ירקמ םה ולא לכ ,רובט לבח תחינצ םע שאר
.דליה תא םש איצוהלו חותינ רדחל תורופס תוקד ךות סנכיהל רשאמ
התואב ראשי כ"חאו ,בבותסי אוהש םייוכיס שי םיאתמ אל גצמב ינשה רשאכ םג םימואת תדילב
רחאל קר הז תא קודבל ןתינ .זוכעל וא בחור גצמל ךופהל לוכי ינשהש םיבצמ שי לבא ,הרוצה
תתל תורשפא םוש ןיא ,זוכע בצמב םהינש םא .תושעל המ טילחהל זאו ,ןושארה לש ותאיצי
- שאר גצמב דחאו בחור גצמב דחא דלי רשאכ .ירסיק חותינ ןנכתל שארמ ךירצו ,תדלל השיאל
םימעפ הברה לבא ,ינשה םע הרוק המ תוארלו תדלל דחאל תתל תוסנל רשפא השעמל
םחרה ךותב ינשה תא בבוסל םיסנמ ,םידדוב םירקמב םויה םגו ,םעפ .ותוא חתנלו ץורל םיכירצ
רשפא יא .אמאבו רבועב תועיגפב םימעפ הברה םייתסמ הז לבא ,ןושארה לש ותאיצי ירחא
םימעפ הברהש ןובשחב תחקל ךירצ םימואת לש הדילב ,רוציקב .בחורב םהינששכ תדלל
.ירסיק חותינל םיעיגמ
חותינ רובעל תובייחש םישנ לש הובג יד זוחא ונל שי הדיל רדחב םיאצמנ ונחנאשכ ,םכסנ םא
ירעש יאופרה זכרמב אמגודל רשאכ ,םינוש םיזכרמב 15% -ל דע 5% ןיב םה םיזוחאה .ירסיק
תודליימל ריבס זוחא הזש םיבשוח ונחנאש ,םיירסיק םיחותינ זוחא 6-7 תוביבסב ענ זוחאה קדצ
תווהל לולע ,יעבט ןפואב תדלל תויתיעב תודילל םג תתל א"ז ,הלאה םיזוחאל תחתמ תדרל .הבוט
.םידוליה לש התומתו האולחת רקיעבו ,םדוק ןהילע ונרבידש תוניחבה לכמ הלודג הנכס