תיתדיל םורט הנחבאל תומדקומ תוטיש

ןיול יבייא ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


.ותדיל םרט רבועה לש ובצמ ןוחבאל תונושה תוטישה תא ראתמ רמאמה :ריצקת

ימ רוקיד ,יא.נא.יד ,יטנג ןוחבא ,ןואד תנומסת ,דנואס-הרטלוא ,םידלומ םימומ :חתפמ תולימ
.ירבוע ןובלח ,הילש יסיס ,ריפש


האמ לכמ השולש לש םדוקפת תלוכיו םהייח לע םימייאמ ,יטנג עקר לע תופוכת ,םידלומ םימומ
תוביסה לש רתוי דוע הובג רועישו ,םידוליי לש תוומה תוביסמ 20% םיווהמ הלא םימומ .םידוליי
.תודליה ליגב השק האולחתל
ןתינ וניא םהיתוחפשמלו םידליל םרגנה לבסהו ,המוצע איה ולא םידליב םוקישהו לופיטה תולע
רכינ ןפואב הרפתשה ןוירהה ךלהמב דוע םייטנג םימומ ןחבאל תלוכיה ,ינש דצמ .הכרעהל ללכ
-הרטלואהו תירלוקלומה היגולויבה חטשב םיינכט םירופיש בקע רקיעב ,םינורחאה םירושעה ינשב
.ולש ןושארה שילשל - ןוירהה לש ינשה שילשהמ יתדיל םורטה ןוחביאה תמדקה ורשפיאש ,דנואס
,רבועה םדב עצבתהל לוכי יתדיל-םורטה ןוחביאהו ,תוקינכט לש ןווגמ םויה תודמוע ונתושרל
ךורכ רבגומ ןוכיסב םיאצמנה תונוירה םתוא יוהיז .הילשה יסיסבו ,ריפשה ימב םיירבוע םיאתב
תרזעב הקידבו ,הרהה השיאל םד תקידב ומכ ,תוינרדוח-אל הקירס תוטיש י"ע ןוכיס ימרוג רותיאב
.דנואס-הרטלוא רישכמ

הרהה השיאל םד תקידב
אוהש ,ןוירהל 17 -ה עובשל ביבס ,הרהה השיאל םד תקידב איה רתויב הצופנו הלקה הטישה
תמרו יתיילשה ןומרוהה תמר ,ירבועה ןובלחה תמר םידדמנ הבו ,ישימחה שדוחה תליחת
דבכב רקיעב ורוקמש ןובלח אוה ןאכ רבודמ וב ירבועה ןובלחה .םאה םדב לוירטסא ןומרוהה
םצע .םאה םדל םחרה ךרד תונטק תויומכב רבועו ,ריפשה-ימל ובורב שרפומ אוה ,רבועה
תכרעמב םיחותפ םימומ לש םירקמב ךא ,ןוירהל וא םאל עירפמ וניא םאה םדב ןובלחה תוחכונ
םד תקידב .םאה םדב םג תאז תובקעבו ,ריפשה ימב תוהובג תומר אצמנ רבועה לש םיבצעה
ךירעהל ונל עייסלו ,םאה םדב ירבועה ןובלחה תמר יהמ ונל תולגל היושע םאהמ תחקלנה הטושפ
ןפודב םומ וא ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמל רושקה םומ לעב רבוע תאשונ וז השיאש יוכיסה והמ
תכרעמב םיחותפ םימגפ לש יוליגה תוחיכש תא הלעה הלא םיעצמא לש יתרגשה םושייה .ןטבה
,(סולפצננא) חומה לש הניקת אל תוחתפתהו החותפ הדיפיב הניפס ומכ ,תיזכרמה םיבצעה
לש ןיקתה ןמ הכומנ המר םג .הלצולפמואו סיזיקסורטסג ומכ רבועה לש ןטבה ןפודב םימומו
18 ומכ ,םיילמוזומורכ םימומל רבגומ ןוכיס םינמסמ םאה םדב לוירטסאה לשו ירבועה ןובלחה
.21 הימוזירטו הימוזירט
תוגלפתה ןאכ םג תיגולויב העפות לכב ומכש ,איה הקידבה לש ינוחביאה םושייב תירקיעה היעבה
רקס .םוגפה רבועה ןיבל ילמרונה רבועה ןיב םיילושב הפיפח םע ,בחר חווטב תאצמנ םיכרעה
98% קר ןכל הסכמ םיבצעה תכרעמב םימומ יוליגל םאה םדב ירבוע ןובלח תומרל היסולכואה
ןוילעה לובגכ עבקנש ,MOM 2.5 לעמש םוחתל סנכי הלאה תונוירההמ 2% -ו ,םיילמרונה תונוירההמ
תכרעמב חותפ םומ לש םירקמ הרשע ליגרכ םנשי תונוירה םיפלא תרשעב םא ,רמולכ .המרונה לש
י"ע קר תולגתהל םייושעו ,הזה םידקמה רקסה י"ע ולגתי אל ולאה תנוירההמ השולש ירה ,םיבצעה
,תאז תמועל .םיבצעה תכרעמב הזה םייוסמה םגפה תא ןחבאיש דנואס-הרטלוא תרזעב הקידב
םימומ םתואל ההובג תוחיכשב רושקו ,הובג ךרעל בשחנ רתויו MOM 2.5 לש ךרעהש תורמל
ןובלחה לש ההובג המר תמייק םהב םגש ולאה םימומל םירושק םניאש םיבצמ םימייק ,יתרכזהש
םדקתמ ןוירה ,םירבוע הבורמ ןוירה לשמל ומכ ,תאצמנ השיאה וב ןוירהה עובשל תיסחי םאה םדב
ןכ-ומכ .תימחר-ךותה הלידגב רוגיפו רבועה לש ימחר-ךות תוומ ,רעושמה ןוירהה ליג רשאמ רתוי
.תרכס הל שיש תורשפאה תאו ,השיאה לקשמ תא םג םינותנה לש תונשרפב ןובשחב תחקל שי

ריפש ימ רוקידו דנואס-הרטלוא
תרזעב ןוחביאל םינתינ ,ורכזוהש םידלומה םימומה ירקמ בור םג ומכ ,ליעל ורכזוהש םיבצמה
-הרטלוא תקידבל תינפומ איה השיאה םדב רבגומ ךרע אצמנ וב הרקמ לכב ןכלו ,דנואס-הרטלואה
הרקמ לכב .ריפש ימ רוקיד עצבל השיאל ץלמומ - גירח אצממ הלעמ הניא הקידבהו הדימב .דנואס
ירבועה ןובלחה תמר תא הלעמ רוקידהש ןוויכ ,ריפשה ימ רוקיד ינפל עצבתהל תבייח םדה תקידב
,םמצע ריפשה ימב ירבועה ןובלחה תמר יהמ עובקלו ררבל איה ריפשה ימ רוקיד תרטמ .םאה םדב
ןניאש תוביסמ ,ריפשה ימב הניקת ךא םאה םדב ההובג ירבועה ןובלחה תמר םהב םירקמ םנשי יכ
,זארטסא-ןילוכ-ליטצאה תמר תא םג םיקדוב רשקה ותואב .םישפחמ ונאש םימומ םתואל תורושק
פיטוירקה תא םגו ,םיבצעה תכרעמ לש םיחותפ םימומב קר תרבגומ ריפשה ימב ותמר אוה םגש
.ותוניקת תא אדוול ידכ ,(רבועה לש ילמוזומורכה ןעטמה)

ןואד תנומסת יוליגל ירבועה ןובלחה תמר תקידב
תוחפ הברה איה (ןואד תנומסת) 21 הימוזירט יוליגל םדב ירבועה ןובלחה תמר תקידבב שומישה
-הלודגה הפיפחה בקע ,םיבצעה תכרעמ לש םיחותפ םימומ יוליגל הב שומישה רשאמ ,תיפיצפס
ןיפורטודנוגה תמר תא םג הריקסב םיבלשמ ןכל ;םיילמרונה תונוירהה םע הקידבה תואצותב רתוי
.השיאה ליג יפל הנתשמ ולש ןוילעה ילובגה ךרעהו ,הילשה י"ע שרפומ הז ןומרוה .HCG ינוירוכה
תועט לש תורשפאה בקע ,דנואס-הרטלוא תקידבל השיאה תא הנפנ ,רבגומ ךרע אצמנ םא ,ןאכ םג
לש תרבגומ השרפהל םורגל םילוכי םה םגש ,הילישב םייגולותפ םייוניש בקע ןכו ,'דכו ןוירהה ליגב
הימוזירטל רתוי רושקה הובגה ךרעה תמועל - יתועמשמ אוה HCG לש ךומנ ךרע םג .הזה ןומרוהה
םגפ אוהש ,18 הימוזירט - רחא ילמוזומורכ םומל רושק רתוי ךומנה ךרעה ,(ןואד תנומסת) 21
.ומצע ינפב דואמ רומח
היזאלפרפיה ,X םוזומורכל הזיחאתב סיזויטכיא ,18 הימוזירטל ןוכיסה הלוע תוכומנ לוירטסא תומרב
הריקסה .םיפסונ םיעצמאב ןתוא ןחבאל ןתינש תולחמ הלא לכ ,תוחדנ תולפהו הילכה תרתוי לש
.תיפוס הנחבא אל ןפוא םושב ,םגפ ותוא לש תוחכונל רבגומ יוכיס יבגל היצקידניא קר תנתונ תאזה
יבגל םגו HCG -ה יבגל םג ,ירבועה ןובלחה יבגל םג ,םדוק ונרמאש םידדמה לכ יבגל ןוכנ הז
םימומ רותיאל הריקס םע םאה םדב ולאה םינמסה תשולש בולישבש ,רמול ןתינ םלוא .לויטסאה
גשיה הז .םיירבועה םימומהמ 70% לש םדקומ יוליגל עיגהל ןתינ ,דנואס-הרטלואה תרזעב
עצבל םא הטלחה לכש ןבומכ .ןוחביאה לש הזה אשונב רתוי בוט דיתעל רהוצ חתופ טלחהבש
יאופרה רבעה לע עדימב רזענה ,יטנג ץועיי לע ךמתסהל תבייח רוריבה ךשמהל תוינרדוח תוקידב
,תויתשרות תולחמ וא דלומ םוממ לבס הבורקה םתחפשמב והשימ םא רקיעב ,לעבהו השיאה לש
לש םימדוק תונוירה ןכו ,רבועב עוגפל םילולעה םימוהיז וא תופורתל הפישח לש תורשפא תקידב
דוליי תדילל יוכיסה תא הלעמ ןואד תנומסית לעב דחא קונית תדילש ינפמ - םתוניקת תדימו השיאה
יפ ןוכיסה תא ליפכמ דחא קונית לצא םיבצעה תכרעמב םומ ןכו ,1:100 -ל וזכ תנומסת לעב ףסונ
.הזכ ףסונ קונית תדילל םירשע

ריפש ימ רוקיד
ןוחביאל ינילק שומישל הסנכוהו ,1952 תנשב הנושארל הראות ריפש ימ רוקיד לש הקינכטה
רקדנ םחרה ןפוד :וזכ איה הקינכטה .1966 -ב (ולש ילמוזומורכה ןעטמה) רבועה לש פיטוירקה
ריפש ימ לש תמייוסמ תומכ ,דנואס-הרטלוא תייחנהבו הקד טחמ תועצמאב ןטבה ןפוד ךרד
קדבנ זאו ,םתקולחל דע תיברתב םירגדומו םכותמ םיננוסמ רבועהמ ורשנש םיאתהו ,תבאשנ
םיאתה תחימצ תוריהמב הנתומ הבושת תלבקל שורדה ןמזה ךשמ .םהלש םימוזומורכה הנבמ
תלבקתמש וא ,תיברתב םילדג םניא םיאתהש הרוק םיתעל .םוי םירשעל רשע ןיב ענו ,תיברתב
,םיניקת אל םיאת וחמצ תיברתה לודיג תוחלצמ תחאבש א"ז] הקיאזומ ומכ ,הרורב-אל הבושת
.רבועה םד תמיגד ומכ ,תיפולח ןוחביא תטישל םיקקזנ זאו ,[םיניקת םיאת - תוחלצה רתיבו
לכ תונחבנ ולומש טרדנטסכ ריפשה ימ רוקיד תטיש תשמשמ יתרגיש שומישל התסנכה זאמ
,םינוכיסה תניחבמ ןהו תינוחביאה ןתוליעי תניחבמ ןה ,יתדיל-םורט ןוחביאל תורחאה תוטישה
זוחא דע זוחא יצחב ךרעומש ןוכיס ,הלועפהמ האצותכ ןוירהה דוביא אוה ירקיעה ןוכיסה רשאכ
רקדנש םידולייב .ןובשחב םתחקל שיש ,ריפשה ימ רוקידמ םיפסונ םיכוביס םג םנשי לבא .דחא
ההובג תוחיכש ,תואיר תקלדו תיתמישנ הקוצמ לש רתוי הובג רועיש אצמנ םהלש ריפשה ימ קש
האצותכ םאל רבועהמ תומודא םד תוירודכ רבעמ תוחיכשב הילעו תוידפוטרוא תוערפה לש רתוי
.רוקידהמ

ירבועה םדה רוזחמל הרישי השיג
,םידולייה יאפור לש םשפנ תאשמ התייה יופירו ןוחביא יכרצל ירבועה םדה רוזחמל הרישי השיג
לבח לא עיגהל ידכ םחרה תחיתפב 1964 -ב התשענ הנושארה ירבועה םדה תמיגד .דימתמו זאמ
,יטפוא רישכמ ,פוקסוטפ תסנכה לש הקינכט הראות 1974 -ב קר .םד תמיגד ונממ תחקלו רובטה
השיג .טחמב רובטה לבח רוקיד תועצמאב רבועה םד לש המיגד תליטנל ,םחרה ללח ךות לא
סיסבב תדמועו ,םדאה רבוע לש היגולויסיפה תא ונתנבהב תבחרנ תומדקתה הרשפיא תאז
תולחמב לופיטב אוה רתויב ץופנה שומישה .רבועה תולחמב יתודליימה לופיטה תייחנהו ןוחביאה
תוירודכב ןיבולגומהה הנבמב הערפה ןקלחב תוללוכ ולא תולחמ .הימנאל תומרוגה רבועה לש םדה
.הימסלטה תלחמ ומכ (תומודאה םדה תוירודכב ןצמחה תאישנל יארחא ןיבולגומהה) תומודאה םדה
תונימז לע ססבתת הריחבהו ,רבועה םדבו הילשה יסיסב םג ךא ,ריפשה ימב ןוחביאל ןתינ הז םגפ
רושקה עדימ תלבקב יולת ןוחביאה ןהב תולחמב ,תאז תמועל .ןוירהה ליג לעו הדבעמהו הקינכטה
קר תושעיהל לכוי ןוחביאה ,תויסטהו תונבלה תוירודכה ,תומודאה תוירודכה תוליעפו רפסמל
םד ילכל הרידח לש היגולונכט התואב.רובטה לבחמ רבוע םד לש הרישי םד תמיגד תועצמאב
םימומ ןחבאל ,רבועל ימחר ךות םד יוריע לשמל ומכ ,ןוירה יכוביס םתואב לפטל םג ןתינ רבועה לש
תידעלבה תלוכיה איה םדה תמיגד לש ףסונ בושח ןורתי .הלידגב רוגיפ םע ןוירה ןחבאלו םידלומ
תמישר .תוימוהיז תולחממ עגפנ רבועה םא ,ימחר-ךות םוהיזב התלחש השיא לצא ,ןחבאל
לכ אל .סדייאו סוריווברפ ,תועובעבא ,CMU סוריוולגמוטיצ ,תמדא ,סיזומזלפוסקוט תללוכ םימוהיזה
רבוע .עגפנ אל רבועהו התלח םאהש םירקמ הברה םנשי ,רבועל קזנל םימרוג הלאה םימוהיזה
םירקמהמ לודג קלחבו ,ומצע רבועה לא רדח סוריווה ןכ םא אלא הלאה תולחמהמ עגפיהל לוכי אל
תבוגת תקידב י"ע רבועל רדח סוריוהש םירקמ םתוא תא ןחבאל ןתינ .רבועה לא רדוח אל סוריוה
ןוסיחה תכרעמ
לוקשל רשפא הזה עדימה םע .IgM גוסמ םינילובולגונומיאה תעפוה תא קויד רתילו ,רבועה לש
רשפא .סוריוה י"ע עגפנ םנמא ןוירה ותואש תואדו תמייקש הדימב ,ןוירה ותוא יבגל םישוע המ
םיעדוי ונחנאו ,םוהיז לש החכוה האצמנ אל וב ןוירה ותוא תא יסחי טקשב רובעל תאז תמועל
ללכ ךרדב תעצובמה ירבועה םדה תמיגדמ האצותכ ןוירהה דוביא רועיש .עגפנ אל רבועהש
. 1% -כ אוה רובטה לבחמ

רבועה רועמ תויספויב
לש ןווגמב תושענש ,רבועה רועמ תויספויב איה רבועב תויעב ןוחביאל תפסונ תיתנחבא השיג
לש הרדחה םיעצבמ ונחנא .םזיניבלאו סיזויטכיא ,הזולוב סיזילומרדיפא ומכ ,תושק רוע תולחמ
רוע תסיפ תחקלנ דנואס-הרטלוא תייחנהבו ,םאה ללח ךותל טחמ ךרד תונידע דואמ םייחקלמ
ןחבאל תאזה הנטקה רועה תסיפמ ןתינ .רטמילימ ךרעב לש לדוג רדסב ,רבועהמ דואמ הנטק
.םחרב רבועה דועב הלאה תושקה תולחמה תא

הילשה יסיס תמיגד
תמדקומ הפולחכ תונורחאה םינשב הסנכוהש השדח הקינכט איה 'הילשה יסיס תמיגד' תטיש
תיתרוסמה ותנוכתמב ריפשה ימ רוקידו רחאמ ,ריפשה ימ רוקידל (ןוירהה לש ןושארה שילשב)
התלוכי בקע שומישל הסנכוה הילשה יסיס תמיגד תקינכט .ןוירהה לש ינשה שילשב השענ
רשע םוקמב ,םירופס םימי ךות הבושתל תורשפא םע ,ןוירהה לש ןושארה שילשב יטנג ןוחביאל
רדחומ הילשה יסיס לש המיגדב .ריפשה ימ תטישב םיאת תיברתל םישורדה םוי םירשע דע
םיסיס םיבאשנו ,דנואס-הרטלוא תייחנהב ,ןטבה ןפוד ךרד טחמ וא םחרה ראווצ ךרד רטנצ
ןתינו ,ריפשה ימ תקידבבש וזמ הלודג תלבקתמה םיאתה תומכ .[םישרת האר] הילשה רוזיאמ
וא תויטמיזנא תולחמ ןוחביאב דוחייב ,תויתדיל-םורט תונחבא לש דואמ בחר ןווגמ הב תושעל
דע הב אצמנ גוזהש הדרחה תפוקת יתועמשמ ןפואב תרצקתמ ךכל ףסונ .DNA לש הזילנא י"ע
ימ תקידבב ןעצבל היה ןתינ אלש תושדח תוקינכט םושי אוה בושח תוחפ אל .הבושתה תלבקל
שילשב םייגולוטמהו םיימיכויב ,םייטנג םימגפ לש רתוי קיודמ ןוחביא תורשפאמה ,ריפשה
תאזה הקידבה .םהלש ןוחביאה ךרוצל רבועהמ םד תמיגדל ונקקזנ רבעבש םימגפ ,ןושארה
םידחוימ םירקמב יכ םא ,ןוירהה לש 12 -ה דע ירישעה עובשה תוביבסב ללכ ךרדב תעצבתמ
םא ,רבועה בצמ יבגל הבושת לבקל ןתינש ךכ ,ןוירהה לש יעיבשה עובשב התוא םיעצבמ ונחנא
רפסמב תאזה הרודצורפה תא ונעצב .תורבעתההמ םיעבראה םויה ינפל רבכ ,אל וא הלוח אוה
ןבומכ .תורבעתהה לש 40 -ה םויה ינפל הקידבה תא עצבל תיתכלה הייחנה התייהש םירקמ
.דואמ םישק םייתשרות םימומ לש םדוק יתחפשמ רופיס היה השענ רבדה ןלצא םישנה לצאש
.40 -ה םויה ינפל הבושת ונתנ םירקמ םתוא לכב


ןוירהה לש ןושארה שילשב הילישה יסיס תמיגד


. 98% לש קר איה (םימי 2-4 ךות) הריהמה הבושתה תונימאש איה ןמזה ץחלמ תרזגנה הלבגמה
קוידה תגרד םהב םגו ,םייעובש דע םימי הרשע ירחא םיאת תויברתמ קר לבקל ןתינ תיפוס הבושת
םיאתה רוקמב לדבהה בקע ,ןוחביאב תועט תורקל םג הלוכי .ריפשה ימ תקידב לש וזמ טעמ תלפונ
.רבועהו הילשה ןיב
םיאתה תסממ דרפנב ,תימינפה םיאתה תסמ לש היצאיצנרפיד הנשי םימי 4-8 ןיבש ליגב רבועב
הילשל תינוציחהו ,רבועל חתפתת תימינפה םיאתה תסמ תאזה היצאיצנרפידה ירחא .תינוציחה
תמיגדבש בצמל איבהל םילוכי הז בלש ירחא תורקל םייושעש םימוזומורכב םייוניש .םימורקו
לש הרקמ ראות הנורחאל .רבועה לצא אצמי אלש ילמוזומורכ םומ אצמיהל לוכי הילשה יסיס
לבקתהל הלוכי םירחא םירקמב .ןיטולחל אירב היה רבועהו ,הילשב קרו ךא האצמנש 9 הימוזירט
זוחאב ךרעב הרוק הז רבד .םוגפ רבוע לע םיעיבצמ קלחו םיניקת םיאתהמ קלח רשאכ ,הקיאזומ
לש הרידח איה ןוחביאב תועטל תפסונ הביס .הילשה יסיס תומיגד ולטינ םהב םירקמהמ דחא
רוקידב םג .םחרה ךרד רבעמה תעב הביאשה טחמ ךותל באשיהל םילולעש ,םייהמא םיאת
,רבועה תומקר ומכ ,םיאתה לש םינושה תורוקמה ןאכ םג .המאתה יא תויהל הלוכי ריפשה ימ
לש יתימאה ובצמ ןיבל הקידבה תואצות ןיב המאתה יא רוציל םילולע םייהמא םיאתו םימורקה
תאצמנ םהב םיאנתהמ רמולכ ,המצע תיברתהמ עובנל תולולע םימוזומורכב תויצטומ .רבועה
םוכיסבו ,הרידנ איה תאזה המאתהה-יא לבא .םימוזומורכב םייוניש חתפתהל םילולע תיברתה
תויצטומ לש תוחיכש האצמנ ינשה שילשב ריפש ימ ירוקיד לש םירקמ 100,000 -מ הלעמל לש
.זוחא 0.1-0.3 ןיבש םוחתב תאזכ
לש תוחיכש הארמ תורפסב םיחוודמה םירקמ 60,000 -מ רתוי לש הילשה יסיס תמיגד תואצות
בלשב תישענ הקידבה יכ ,ןבומ םג הזו ,ריפשה ימ תמיגדב רשאמ 1.5 יפ םיילמוזומורכ םימומ
ללכ םיעיגמ ויה אלו תינומצע הלפהל םימרוג ויה ךשמהבש םימומ םילגמו ,ןוירהה לש רתוי םדקומ
תמיגדמ תיתועמשמ הנוש וניא םינושה תועובשל םימומה יוליג זוחא .ריפשה ימ תקידב לש דעומל
,דואמ ןטק יתדבעמ ןולשכ םע ןוחביאל תקפסמ המיגד תגשומ םירקמהמ 98% -בו ,ריפשה ימ
האוושהב ,לודג הארנ הזה רפסמה .זוחא 3-4 -כ אוה תונוירהה דוביא רועיש .דחא זוחאמ תוחפ
תא םג וכותב ללוכ אוהש חוכשל ןיא ךא ;םד תמיגדב 1% דע וא ,ריפש ימב זוחא דע זוחא יצחל
ןוירהה לש ריעצה ליגב ,תאזה הקידבל רשק ילב ינומצעו יעבט ןפואב תורוק ויהש תולפהה ןתוא
לש ןוכיס) םיינש וא זוחא קר אוה המצע הלועפל ףסונש בשוחמה ןוכיסהו ,םירבדמ ונחנא וילעש
.(רתוי טעמ תנכוסמה הרודצורפה ,ריפש ימ רוקידב ןוכיסל רבעמ זוחא 0.6-0.8
רחאל הראותש םייפג ימומ לש תרבגומ תוחיכש אוהו ,הנורחאל הלעש ףסונ אשונ ריכזהל שי
ןכתיו ,העודי הניא ךכל הביסה .תועבצאב םימומב רקיעב ואטבתה םימגפה .היליש יסיס תמיגד
1:250-1500 -ב קר הראות איהו ,החיכש הניא העפותה .םד תקפסאב היעב לש עקר לע איהש
האצותכ ריפש ימ לש ינוציק טועימ לש םירקמ םג וראות .םוי 66 -מ ריעצ ןוירה ליגב םבור ,םירקמ
.הקידבהמ

דנואס-ארטלוא תייחנהב רוקיד
ריפש ימ רוקיד לש םוחתל סנכיהל היה ןתינ ,הימדהה תלוכיב רופישה םע ,תונורחאה םינשב
לש תמדקומה ןוחביאה תלוכי ןיב םצעב רשגל אב הזה אשונה .ןוירהה לש ןושארה שילשב
ריפשה ימ רוקיד לש תונימאה תגרד ןיבל ,ןוירהה לש ןושארה שילשב הילשה יסיס תמיגד
השענ רוקידה .הטישה תוחיטבו תונימאל סחיב תולאש רפסמ תולאשנ ןיידע .ינשה שילשב
הנשי לבא .ינשה שילשב ריפשה ימ רוקידל המודב ,דנואס-הרטלוא רישכמ לש הייחנה תחת
תומכב םילבגומ ונחנאו ,ןוירהה לש ינשה שילשב רשאמ ןטק רתוי הברה קשה לדוגו רחאמ ,היעב
תומכ יסחי ןפואב ןכל ,הלש םיכרצה תא שי הדבעמל יכ ,בואשל ןתינש לזונה לש תילמינימה
שילשב תבאשנה תומכה רשאמ ,ריפשה ימ לש ללוכה חפנל סחיב רתוי הלודג באשנש לזונה
ןוינמאה קש ךותמ ריפש ימ תולקב לבקל ןתינ םאה :תולאש רפסמ ולאשנ ןכלו .ןוירהה לש ינשה
ןוירהב ןוחביאל םיאת קיפסמ לבקל ןתינ םאה .תיבויח איה ךכל הבושתה ?םדקומ ךכ לכ עובשב
.הילשה יסיס תמיגד לש הלאל דואמ תומוד םויה תואצותהו ,תיבויח ךכל םג הבושתהו ?ריעצ הכ
?ןוירהה ידוביא רפסמ תא הלעי אל םדקומ עובשב ןוינמאה קש רוקיד םאה :תופסונ תולאש ןנשיו
תויעבה תוחיכש תא תולעהל לולע וניא ,ריפש יממ רכינ חפנ לש ,תלבגומ הפוקתל ולו ,ןוקיר םאה
המ ?םאל רבוע ןיב יוריעה תוחיכש המ ?ליגר ריפש ימ רוקידל סחיב תויתמישנהו תוידפוטרואה
ןיידע ןיא הלא לכל ?התרמוח יהמו ,הלועפה תובקעב ריעצה רבועב תינכמה העיגפה תוחיכש
.תויעמשמ-דח תובושת

DNA לש הזילנא
אלא ,הקולחב םיאתב ךרוצ ןיא וז הטישב :DNA לש הזילנא .ןוחביאה תוקינכט לע םילמ המכ
ןוחביאל תשמשמ הקינכטה .ןוחביאל שמשל לוכי ,היצאיצנרפיד לש בלש לכב ,ןערוגמ את לכ
ןיא יתחפשמ רופיס רדעיהב ןהיבגל רשא ,היליפומהו ןשוד ,סיזורביפ קיטסיצ ומכ ,תולחמ
ןתינ רישיה ןוחביאה תא .ףיקע ןוחביאו רישי ןוחביא תללוכ הטישה .םישנ לש רקסל תורשפא
הטיש םושיב לחוה הנורחאל .היצטומ התואל יפיצפס יאלג ןרובע שיש תועודי תויצטומל עצבל
הנבמהמ קלחש ,םיוסמ DNA רוזיא לש םיקתעה ינוילמ תועש רפסמב לפכשל ןתינ הב ,PCR
לש הטישב עצבתמ ףיקעה ןוחביאה .םינוחבאה ןווגמ תא לידגהל ךכב רשפאתיו ,עודי ולש
לוכיע רחאל ,ןמוסמ יאלג י"ע ההוזמ תויהל יושע הנוש DNA ףצר םהב היצקירטסר ימיזנא
.לכעמ ןובלח י"ע DNA תוארשרש

םאה םדב םיירבוע םיאת ןוחביא
-םורטה ןוחביאהש המ השעמל ,רמולכ .םאה םדב םיירבוע םיאת ןוחביא אוה רתויב שדח אשונ
,םאהמ םד תמיגדב ןאכ וראותש תוינרדוחה תוקידבה תא ףילחהל אוה םויה וילא רתוח יתדיל
לכב םאה םדל הילשה ךרד םיירבוע םיאת לש רבעמ שיש ינפמ ,םיירבוע םיאת גישהל הנממו
תכרעמ י"ע םאהמ תחקלנש םד תמיגדמ םיאת תדרפה תעצובמ תאז תינשדח הטישב .ןוירה
לע םינמוסמ םינדגונ תואצמיה וא םינפה חטש תורידס ,םיאתה לדוג תא דודמל הלוכיה ,רזייל
םירשפאמה ,אתה ינפ לע םינגיטנאל םייטנגמ םיאלג םידימצמ תרחא הטישב .םיאתה יבג
םיאת לש הזילנא לש ,םדוק ונרכזהש יפכ ,תוקינכט םג תומייק .הסימתהמ םיאתה תאצוה
ןבומכ .תונחבאל עיגהל םידדוב םיאת לש המרב םויה ןתינו ,היצזידירביה לש הקינכטו םידדוב
לעב אוה ךא ,םיינושאר םיבלשב ירקחמ טקיורפב ןיידע רבודמ ,ףטוש שומישב אל ןיידע הזש
.לודג דיתע

השרשהה ינפלש בלשב יטנגה ןוחביא
תוחפשמב .השרשהה ינפלש בלשב ,אתה תמרב יטנגה ןוחביאה אוה הנורחאל וילא ונסנכנש אשונ
םיאת 4-8 ןיב רבוע לש בלשב את לש היספויב לש תוטישב ןתינ ,תושק תויתשרות תולחמ שי ןהבש
םושיל עיגהל ןתינ DNA לש היצקיפילפמא לש הטישה י"ע .רבועהמ היספויב וא המיגד תחקל
.הימסלטו ןאינ-של ,ןשוד ,סיזורביפ קיטסיצ ומכ תולחמב ,ןימה תעיבקב יתנחבא
שי וב דעומב תומדקומ תוילופיט תויוברעתה רשפאל יושע תויתשרות תוערפה לש םדקומה ןוחביאה
תלתשה וא ,הילכה תרתוי לש היזלפרפיהב ומכ םדקומ יתפורת לופיט לשמל .תויבויח תואצותל יוכיס
תבייח הלתשהה .הלחמה לש אלמ וא יקלח יופירל איבהל ילוא היהי ןתינ ןהב תולחמב םצע חמ
הייוכיס םיבר תרחואמ הלתשהש הארמ םלועב ןויסנהו רחאמ ,תיסחי ריעצ ןוירה ליגב עצבתהל
ונישע ונחנא .דואמ םצמוצמ םירבועל םצע חומ תלתשה יבגל םלועב םויה םייקש ןויסנה .תוחדיהל
ליג ללגב ילוא ,תובוט ןניא תואצותה םויהל ןוכנ לבא ,רתויב תושק תולחמב םירקמ רפסמ תאז
בוט יוכיס ןתית דיתעב ןוירהה ליג תמדקהש ןכתיו ,םילופיטה עוציב ןמזב םדקתמ תיסחיה ןוירהה
.תאזה הטישל רתוי