יתכלה טביה - ןוכיסל תבשוחמ הסינכ

רגניזלש ריאמ ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ, היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


.ךכב תבשחתמ הכלהה םג .וידחפו םדאה לש ותפקשהב יולתה ,יסחי גשומ איה "הנכס" :ריצקת

תונכתסה ,הנכס :חתפמ תולימ


םיזוחא יפל ןוכיסל םיסנכנ םניא םישנא
.ךכ אל טושפ הז ;ןוכיס לש בשוחמ זוחא יפל תונכסל םיסנכנ םניא םישנאש אוה ןושארה ןותנה
תיסאלקה אמגודה .םיקחרתמ םה םירחא םינוכיסמו ,םימיוסמ םינוכיס םמצע לע םיחקול םישנא
בורקה תא וא םמצע תא רוסמל םיטילחמ םהש ינפל תוקידב רשע אפור םיקדוב םישנאש איה
לע םילוע םישנא תאז תמועל ;לודג ךכ לכ וניא םיאפורה ינש ןיב לדבהה רשאכ םג ,וידיל םהילא
םילוע וא םיפמרט םירצוע םישנא !םינושה םיגהנה ןיבש ןוכיסה תמרב ןוימד םוש ןיאשכ ,תינומ לכ
' רבכ וליפא אוה ילוא םאו ,גהנה רבצ תודוקנ המכו תועשרה המכ םעפ ףא םילאוש אלו תינומ לע
המ-םושמו ,גהנה לש ןוכיסה תמר תא ררבלמ םיענמנ ןיעדויב םישנא .העונת תוריבע לע 'בשי
יפל םייח אל םישנאש הדבועכ לבקל רשפאש תרמוא תאז .רתוי םיריהז םה םיאפורל םיעיגמשכ
.םיפסונ םיאשונ הברהמ ותוא חיכוהל רשפאש בשוח ינאו ,ןותנ והז .תיתימאה ןוכיסה תמר

.הזה ישונאה גהונה לש תוימיטיגלב הריכמ הכלהה םגש ,אוה יתעד תוינעל ןיינעמה רבדה ,הנהו
םימשה ןמ - ךכ םיגהונ םישנאש ןויכ' ןהילא רשקב תרמוא ארמגהש תואמגוד המכו המכ ונל שי
.'ומחרי
םירקמב ועבק םינושארהו ארמגהש ,תרמוא תאז .תורוקמה תא ןאכ טטצא אל ןמזה רצוק לגרל
תרמוא תאז .רתומ הזה רבדה ןכל - םייוסמ רבד לש ןוכיסל תוסחייתהב לקהל וגהנו תויהש םיבר
םימעפל ,הכלהב וליפא ןגועמ םימייוסמ םיאשונב םינוכיס םמצע לע תחקל םישנא לש גהונהש
תא לומלמ ענמיש םדא אצמנ םא .גירחל בשחי הז תא השעי אלש ימש תאזכ הדימב וליפא
ששוח אוהש ינפמ ,[ןנועמ םויב] 'אביעד אמויב' וא ,םיינרדומה םיאנתה ילב וליפא ,ןיסמח םויב ונב
,ךפיהל אלא ,תווצמל דחוימב דרחכ ותוא הארנ אל - "'ה םיאתפ רמוש" לע ךומסל הצור אלו הנכסל
גהונה ךכ ידכ דע ;ומצעל שושחל ול רתומש תויהל ךירצ היה יתכליהה הנבמה יפ-לעש יפ-לע-ףא
,התוא חסינ גרבנייטש ר"דש הלאשה ,הנושארה הלאשל סחיתהל םא ןכ לע .יביטמרונל ךפה
תינרדומה האופרה רואל תומייקה תושדחה תויורשפאב םיבשחתמ יאדוב ונחנאש איה הבושתה
.ןאכלו ןאכל
,בשחתנ ונחנאש יאדוב הכלהה פ"ע לבא ;תורחאה תותדה לש היפוסוליפל סחייתהל לוכי אל ינא
דצמו ,תונכסכ ולגתנ ןהו תונכסל םתוא ובשח אל םלועמש תוששחב םג ,הרמוחל םגו אלוקל םג
םיסחייתמ אל רבכ ונאש ,םהילע רבגתהל םיכרדה תא רבכ ואצמ םויהש תויעב הברהב ינש
ינורחאל דע ,םינורחאה תורפסב רופס ןיא תואמגוד הז לע שי .םינכוסמ םיבצמ לאכ םהילא
.וננמז
.דלוויהל לוכיש ןוכיס שיו ,םייק ןוכיס שי :ןוכיס יגוס ינש םנשי .דחא ןותנ דוע ןאכ ףיסוהל הצור ינא
םנשי .םינורחאב םירחא תומוקמב םג תאצמנ תאזה הקולחהו ,רגנילטע בקעי 'ר רבכ הזל ןייצ
םדא קוחר ןוכיסו ,דיתעב רצוויהל לוכיש ןוכיס ,קוחר ןוכיס לש בצמב אצמנ םדאה םהב םינוכיס
הלאשהו ,בל הלוח אוהש םדאל לשמל הנווכה .ןוכיס תאז לכב הז הזש תורמל ומצע לע חקול
יולת ,יסחי דואמ הזה רבדה תישאר .הדובעל ךלי אלש וא ,הדובעל תכלל ןכתסיש יאדכ םא ולש
דצה לע הלאש קר הניא וז .'דכו ,דבוע אל אוהשכ השוע אוה המו ,דובעל ילב שיגרמ אוה ךיא םג
,אירבמ םרוג היהת ותדובע תכשמה ילוא ,יאופר ןותנל םגרותמ ופוג הזש ,ולש תושיגרה לע ,ישפנה
סנכי אל אוה ילוא ,עדוי ימ :רמול םילוכי ונחנא ולאה םיבושיחל ףסונב אלא ;שרדנה ץמאמה תורמל
םיריתמ ונחנאש הדבועו ,שממ הנכס בל הלוח לש תוליעפ לכב םיאור אל ונחנא !ללכ הנכסל הזמ
.םירבד הברה ולאכ םישנאל
שישכ לארשי ץראל תולעל םא לאשנשכ ט"יבמה .אדירג הסנרפ ינינעב םג ןוכנ הזה לוקישה
ץראל תולעל םג רשפא - הרוחסל הב םיכלוה םישנאש הנכס תמר וזו תויהש הנע ,ךרדב הנכס
ןכל ,הרוחס רובע םינוכיסל םיסנכנו םיעגתשמ םישנא םא ,לואשל רשפא הרואכלו .לארשי
ט"יבמה ךכ ז"כבו ?לארשי ץראל תולעל ליבשב םינוכיסל סנכיהלו עגתשהל םישנא םיכירצ
וכלי אל הנכס םושמש דיגת לא - הרוחסל תכלל םיליגר םישנא הזכ ןוכיסב םא :הז תא רידגמ
וכפה ,םדא ינב לצא םיכרצ םיבשחנש םירבדל תוישונאה תומרונה ,תרמוא תאז .לארשי ץראל
אלא ,םירחוסב רעוג וניא ט"יבמהש קר אל .םירחא םיאשונל תיתכליה המרונל םיקסופה לצא
.םימוד םיאנתה רשאכ ץראל תולעל בייחמ אוה םתוגהנתה ךמס לעש
םישנאש וזכ איה ןוכיסה תמר רשאכ ,הדיל לש לבס לובסל ךירצ םדאש ןויגה האור יניא ןכ לעו
,הזב םילפלפמ םה רשאכ רהזיהל םיכירצ םירבגה ,ללכב) .םירחא םירבדל םג הילא םיסנכנ
םירחא םירבדלש תאזכ איה ןוכיסה תמר םנמא םאו .(!תודלויש ולא ןה םישנה ףוס לכ ףוס
לבקמ ינא .הזה ןוכיסל וששחי ןאכ אקודש ,תעדה לע ךכ לכ לבקתמ אל - הזכ ןוכיסל םיסנכנ
.גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה לש המדקהה תא שוריפב
הנושארה הדילבש יל ורמא םהו ,םילודג םימכח ידימלת םע הזה אשונה לע יתרביד םנמא
סנכיהלמ ענמיהל ילוא יאדכ ,יאדווה ינפמ אל ,קפסה ינפמ רתוי אוה השיאה לש ששחהש
איה םא - הזב דומעל דואמ הל השקש האורו םעפ רבכ הדליש השיא קרו ,תנכוסמ המדרהל
אל ןיידע איה ,םילודג םימכח ידימלת המכ יל ורמא ,הנושאר הדילב .לקהל רשפא הז תא הצור
היה אלש ךכ רחא תואלפתמש םישנ הברה ןנשיש הדבוע .השק ךכ לכ הל היהי הז םא תעדוי
אלא ,רתיהו רוסיא תארוהכ רמאנ אל הזה רבדהש שיגדהל ךירצ ינא .וששח ןהש ומכ השק ןהל
םעפ ונממ ענמיהל הצורו רבעב הזכ רבד הרבעש ימ ןיב קלחל םוקמ שיש ,הבשחמל הדוקנכ
.םלועמ הזה רבדה תא הרבע אלש ימ ןיבל ,תפסונ
ולבקתהש תומרונ לש האצות איה ןוכיסל הסינכה םייאופרה םילופיטה לכבש קפס לכ ןיא :םוכיסל
רידגא אלו ,םירומג םירוסיאכ רבכ ולבקתנש הלאכ םינוכיס לע רבדמ יניאש יאדוובו .םישנא לצא
.ןאכ םתוא

רבועה תא ליצהל ידכ ןכתסהל םאה לע םאה
רשפא יאש בשוח ינא .רבועה תא ליצהל ידכ ןכתסהל םאה לע םאה ,ןאכ הרכזוהש הלאש דוע
םיאצמנ ונחנא אמאל הנכס תמייקש םעפ לכבש ,רמואו רזוח ינא לבא ,טרפל תאזה תרגסמב
ידכ םינוכיס םיחקול םא ,ינש דצמ .ליצהל ידכ ןוכיס תחיקל לש תוליגרה תויאופרה תולאשב
םיבאכה ןיאש יפ לע ףא םתא דקפתל ול השקש שיגרמ םדאש םיזע םיבאכ ,םיבאכמ ענמיהל
ושענו ורתוהש םיכבוסמ םיחותינ שי .הנכסל הרוסא הסינכ בשחנ אל רבדהש ןמיס ,םינכוסמ
םמצע תא ליצהל ידכ םיחותינל םמצעב וסנכנ לארשי ילודג וליפאו ,קזח באכמ ענמיהל ידכ
לעמ םינוכיס םיחקול ןיאש רדגומ רבד אל הזש ךכ .ןוכיס םהב ןיאש יפ לע ףא ,םילודג םיבאכמ
.תמיוסמ המר
הברה ,לשמל .ןוכיסה ימרוג לכ תא תחא הלאקס לע תולעהל רשפא דימת אלש איה היעבה
םנשיש אלא ,תיטסיטטס תואיצמל קר סחייתמ ונניא טועימו בור גשומה הכלהב םימעפ
תאז .ךכל תואמגוד וישכע איבא אל .בור בשחנ הז הפ - םירמוא ונחנאש םייתכלה תונורקע
אל םג ,בורל רבדה תא תכפוה הנניא הקוחר הנכס רצוויהל היושעש רבדה םצע ,תרמוא
.םייטסיטטס םיבושיחב
ללכב ןוכיסהשכ ,ןוכיסה לש תורשפאב םיבשחתמ אל הליחתכלמ ונחנאש םיבצמ שי ,הזמ רתוי
ןכתי ,רתויב םיטועפ םיגשומב םג ,ונינפל הז עגרב םייקש ןוכיס אסיג ךדיאמ .הז עגרב םייק אל
.וב בשחתנש
עיצה אפורהו ,הלחמ יהשוזיא לע םיבלעשב הלאש םעפ ונל התייה :תחא אמגוד איבהל הצור ינא
םינש ינפל היה הז .ןירדהמל הפירט התייהו ,םייח ילעב לש דבכמ היושע התייה הפורתה .הפורת
אבא .ותעד תא יתלאש ינאו ,יח דוע היה [קדצ ירעש ח"היב להנמ ,רגניזלש ר"ד] ל"ז יבא ,תובר
זא תאזה הפורתה תא ונלצא אפורל יתעצהשכ .הרשכ איהש ,הליבקמ תרחא הפורת יל עיצה
םישנאה תא ןכסל ןכומ התא ?תנכוסמ הפורת תחקל ןכומ התא ?התא ,בר התא' :עזעדזה אוה
יא .תאזה העצהה תא יתלביק יממ קוידב ול יתרפיס אלש ןבומכ ?'הז בר ןימ הזיא ?ךלש בושיב
,הזה אשונב ונדו םילוח תפוקב זוחמב יארחאה אפורה לא ונשגינ .הנבהל ותא עיגהל היה רשפא
הפורתה תא רוסאל שי תמאב םאה - היעבה תא וינפב ונגצהו ,תווצמ רמוש היה אל אוה םג
- ?שפוחל ץיקה אצוי התא - ןויערהמ עזעדזהש אפורה תא לאש אוה זאו ?ןוכיס תמחמ תיפילחה
המכ עדוי אל התא ?יקס השוע התא ?עגושמ התא ,המ - .יקס השוע ינא - ?השוע התא המ - .ןכ
?הלאכ םירבד השוע התא ךיא ,תונכס שי הפועתה הדשל העיסנב וליפא ,ללכב ?יקסב שי תונכס
הלאה םישנאהש עדוי אל התא ,תויחל ךירצ ,הא - .תויחל ךירצ לבא ,הארת - רמא אוה זא
תא םהילע רוסאל הצור התא ?תווצמו הרות ייח תויחל ליבשב םהייחו םפסכ לכ תא םירסומ
הרותה ליבשב םינתונ םהש המ עדוי התאו ,ןוכיס רתוי לימורפ הל שיש הפורתב שומישה
אלא ?יקס תושעל עסונ דוע התאו ?הנכס ארקנ הז ;ןכוסמ רתוי הפיט הז ,ןוכנ ?םהלש תווצמהו
.הנכס ארקנ אל הז ךא ,םימיוסמ םיאנתב רצוויהל היושעש הנכס איה תאזש ,המ
הזכ גשומ הניא םינוכיסל הסינכ .וניבגל םג ןוכנ ,תווצמ רמוש היה אלש אפור ותוא ןיבהש המ
השיגב םג ,השיגב תועט טושפ תאז .ןוכיס יזוחאו םינוכיס לש הלאקס לע ותוא םישל רשפאש
,האופרה םלועב םישודיח הברה םנשי ה"ב .הכלהה לש השיגב םגש בשוח ינאו םדאה ינב לש
.רתיהל הטושפ יל תיארנ םידרמה י"ע הגצוהש הלאשה ןכלו
אל ינא לכ םדוק ,םאל הנכס םוש ןיאשכ הדיל רדחב םיכוביס לע ףוסב ולעוהש תולאשה יבגל
תמאב רשפא םא תרמוא תאז ,הזכ בצמ הלאה םיגצמה לכב הרוק תמאב םימעפ המכ חוטב
םיעודי ירה ,הרוק הזשכ םלוא .םאל הנכס םוש ילב דבלב דלוול הנכס לש יסאלק הרקמל עיגהל
דיחיה לדבההו ,םאה תא ןכסמ רבועהש יעבט בצמ והזש ,םלוע לש וכרד ךכש ם"במרה ירבד
שרודש בצמב תויללכ תובושת תתל יאדכש בשוח אל ינא ז"כב .ונדיצמ תוברעתה שי ןאכש אוה
רמואו רזוח ינאו ,םירבדל תיללכ המדקה יהשזיא יתתנ .הרקמ לכב תישיאו תדחוימ הערכה
.הכלה קסופ לואשל יוצרו יואר תיפיצפס הלאש הנשי תמאב םאש
,םינש הברה ינפל רטפנ וב שדוח ותוא ,ןסינ שדוחב םיאצמנ ונחנא .דחא רופיסב םייסל הצור ינא
אב .םייסא הזבו ונניינעל ותוא רשקא ינאו ,אבה רופיסה רפוס 'העבש'ב .ל"צז ןיול הירא ברה
לוכי אוהש ינפמ ,ולש הדובעה םוקמ תא ףילחהל הצור אוהש ול רמאו ,ןיול הירא 'ר לא ידוהי
שדחה הדובעה םוקמב הריוואה ינש דצמ ;לקש 450 לקש 300 םוקמב שדחה םוקמב חיוורהל
ףילחתש יאדכ ,ןכ - רמאו הלאשה תא עמש ןיול הירא 'ר ?ול עיצמ הירא 'ר המ .תינרות ךכ לכ הניא
.הדובעה םוקמ תא
םע םידלי רפסמ ותוא םע יח התא ירה לבא - ןיול הירא 'ר תא וינב ולאש לאושה אציש רחאל
300 -מ תולעל ידכ ולאה םינותנב הדובעה תא ףילחהל ול ריתמ התא המל זא ,לקש 150
.ךירצ אוה ,450 ךירצ אוה - רמאו הלאשה תא הירא 'ר עמש ?450 -ל
םג .םדא לש ובצמב תודדמנ תולאש .םיטלחומ םיביטקייבוא םידדמב תויולת ןניא תולאשה
םידדמ םהל תתל רשפא יא הלאה םירבדה .באכב האישנה תלוכי םג ,לבסב האישנה תלוכי
תוכזה תא עובקל ךירצ - תינפוגה םגו תישגרה םג - האישנה תלוכי יפלו ,םיטלחומ םיביטקיבוא
.םינוכיסל סנכיהל תלוכיה תאו