תוכן מפורט טרופמ ןכות

ךסמה לע םלשה רמאמה תא הלעת רמאמה םש לע השקה

החיתפ
רקנש ףסוי 'פורפ / יעדמ אובמ
גוז לש תוירופ-יאב לופיטה
הנחבמ תיירפה
רבגה תוירופ יא
ערז תקידב
ערזה לש תוירופ יאב םילופיטה
תויציבה תריציב הערפה ןהל שיש םישנ
תיאקדנופ םא
?רבועה לש וניד המ
םייאופר תונויסינ
רבועה ןוחבא

ודמעמו רבועה :הנושאר הבישי
הפי םייח ר"ד / ןוירהה ךלהמב םאה ינוכיס לומ רבוע ינוכיס
!םדא - רבועה
רבועל רשקב עדיה תוחתפתה
טנייצפכ רבועה
פוקסוטטסה
דנואס-הרטלואה
בוט תושעל לכ םדוק
החפשמהו םאה לש הדמעמ
ןרפש לאגי ברה / יתכלה טביה
?דלווה וא השיאה
הרומגה ותלפה וניאש רבועל קזנ
רבועה תלצה תבוח

םידולייו םיגפ :הינש הבישי
ןמלדיא רותרא 'פורפ / הקוצמב דוליל השיגה
רבועה קינשתב לופיט
ג"קמ תוחפ לקשמב םיגפב תוכנהו הלצהה זוחא
םיגפ תלצה לש ילכלכה דצה
למיש לאכימ ר"ד / דוליה תבהצל תינשדח השיג
תבהצ תרדגה
גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה / יתכלה טביה
החיצר רוסיא
הלצה תבוח
יפסכ לוקיש
?"לפנ" םיבשחנ םה םאה - םיגפ תלצה

הדילה ךלהמ :תישילש הבישי
שויל דפרא ר"ד / הדילב תילרודיפאה המדרהה
םייפקיהה םיביסהו הרדשה טוח ,הרדשה דומע דוקפיתו הנבמ
ילרודיפאה שוחלאה
תילרודיפא המדרהב םיכוביס
קוניתהו לרודיפאה
גרבנייטש ר"ד החנמה תרעה
היעש לאכימ ר"ד / תויתודלימ תומליד
חתפ תיילש
םידחוימ םיגצמ
זוכע גצמ
בחור גצמ
םינפ גצמ ,חצמ גצמ
ןיקת אל ןגא
םימואת
רגניזלש ריאמ ברה / יתכלה טביה - ןוכיסל תבשוחמ הסינכ
םיזוחא יפל ןוכיסל םיסנכנ םניא םישנא
רבועה תא ליצהל ידכ ןכתסהל םאה לע םאה

תיתדיל-םורט הנחבא :תיעיבר הבישי
םייהסוש ר"ד / החנמ
רבועה תואירב לע עדימ לבקל רשפא םויכ
?ןהלש האצותב תושעל המ ןיאש תונכוסמ תוקידבב םעט המ
תויעמשמ-דח ןניאש תוקידבמ האצותכ תודרח
ןיול יבייא ר"ד / תיתדיל םורט הנחבאל תומדקומ תוטיש
הרהה השיאל םד תקידב
ריפש ימ רוקידו דנואס-הרטלוא
ןואד תנומסת יוליגל ירבועה ןובלחה תמר תקידב
ריפש ימ רוקיד
ירבועה םדה רוזחמל הרישי השיג
רבועה רועמ תויספויב
הילשה יסיס תמיגד
דנואס-ארטלוא תייחנהב רוקיד
יא.ןא.יד לש הזילנא
םאה םדב םיירבוע םיאת ןוחבא
השרשהה ינפלש בלשב יטנגה ןוחבא
לגי החמש ר"ד / דנואס הרטלואב תיתדיל-םורט הנחבא
דנואס ארטלואב הקירס תוטיש
רלפוד
ינדיל רמתמ
םימומ תאיצמל הקידב

החפשמה ןונכת :תישימח הבישי
ךאלמ לאינד ר"ד / החפשמה ןונכתב תויגוס
העינמ יעצמא
ןוירה תייחדל תוביס
ליעיה העינמה יעצמא תא םישפחמ ונחנא
תיעבטה הטישה
ןוירה תעינממו ןוירהמ השיאל הנכסה
הלולגה תונורתי
הלולגה תונורסח
ןורטסגורפ תולולג
ןורטסגורפה תונורתי
הלתשהב וא הקרזהב ןורטסגורפ
: [IUD ;ר"תה] ימחר ךות ןקתה
ר"תהה תונורתי
םודנוק וא ,תיגופס ,המגרפאיד :םיינכמ םיעצמא
ערז ילטוק
יעבט החפשמ ןונכת
חולה תטיש
םוח תדידמ
יראוצה רירה תקידב
הקנה
תרחואמ ןוירה תעינמ
תורצוצח תרישק
ואל ריאמ לארשי ברה / יתכלה טביה
לעבה לש ותמכסה
סוריס
הנכס
תיטתשמ

הנחבמ תוירפה :תישיש הבישי
ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה / תורקעב םישידח םילופיטו יטנג רמוח תמורת
ןווי ימכח לומ ל"זח תשיפתב הקיטנג .א
תוירופ ייוקילב םישידח םילופיט .ב
תוירופה ייוקיל יגוס .ג
(היצנטופמיא) תונוא-ןיא .ד
תויתכלהה תולאשה .ה
?קסופ ימ .ו
תיציב תמורת .1 :יטנג רמוח תמורת .ז
תולחש תלתשה .ח
תוהמיא תעיבק ןמזל םדוק תוהבא תעיבק ןמז .ט
סוחייה םרוג איה הדילהש החכוה .י
החכוהה תייחד .אי
ערז תמורת .2 :יטנג רמוח תמורת .בי
םילוח םינורבועל DNA יעטק תרדחה .3 :יטנג רמוח תמורת .גי
תולאשה תיצמת .די
ןרטש לכימ לאיחי ברה / יתכלה טביה
רבוע וא םחר תלתשה
תבש יבגל הנחבמ תוירפה לש םניד
םייאופר םיצעויכ םינבר
ןמלאל תוירופ תוקידב

קפוסמ םרוקמש םימומיד :תיעיבש הבישי
ןמזייא ברה / החנמ
?םימומיד לש םינוש םיגוס שי םאה
?םחרה ראווצ והמ
רלב יזוע 'פורפ / םתביסו םינוש םימומיד תגצה ,םחרה ראווצ תקידב
םחרה הנבמ
םימומידל תונוש תוביס
טריביונ היעשי עשוהי ברה / יתכלה טביה
םד אלב רבקה תחיתפל רשפא יא

תוירופ-יאב םילופיט :תינימש הבישי
טנמאיד םרוי 'פורפ / םיכוביסו םייאופר םילופיט ,השיאה תוירופ-יא
השיאה תוירופ-יאל תוביסה
חומה תרתוי תטולב
הליבטה דעומל ץויב ןיב המאתה יא
ץויבה תפוקתב םד ימתכ תעפוה
?ץויבה םוי תא עובקל רשפא ךיא
תיטסיצילופ הלחש
תיטסיצילופ הלחשב לופיטה
םילופיטהמ יאוול תועפות
םירבוע הבורמ ןוירה
תוימחר-ךות תויוקבדיה
רבגה תוירופ
תיפוג-ץוח הירפה
היצלופינמורקימ