הדילב תילרודיפאה המדרהה

שויל דפרא ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


הליקמ איהו ,טעומ הנוכיס ,תובר םינש תרכומה הרודצורפ איה תילרדוליפא המדרה :ריצקת
.הדילה תעשב תדלויה לע

םינב ידלת בצעב ,המדרה ,לרודיפא :חתפמ תולימ


ךכ לכו בושח ךכ לכ אשונ לע רבדל יל הנתינש תונמדזהה לע ןטק הנח ר"דלו ןרפש ברל הדומ ינא
.ילרודיפאה שוחליאה - ןוכנ רתוי ,תילרודיפאה המדרהה ומכ תומודק תועדו ןירותסמ ףופא
.םיבאכ אלל הלק הדילמ ונהנש םישנה ןה תוטעמ ,"םינב ידלת בצעב" השיאל רמאנש םוי ותואמ
תומיענ תויווח רוכזל ףידעש רמוא ןויגהה לבא ,ןהל ויהש תורצה תא רהמ תוחכוש םנמא םישנה
יריצ תא םיוולמש םיבאכהש שיגדהל םג שי ,ירטינמוהה טביהל רבעמ .תועורג תויווח חוכשל רשאמ
הזו ,רתי תומשנתה תמשנתמ היבאכב תרסייתמש השיא .םייניצר םיקזנל םימעפל םימרוג הדילה
ינש דצמ .וייח תא ןכסלו ןוצמיח-תתו תצמח רבועל םורגל לולעו ,הילשל םדה תקפסא תא תיחפמ
תורצל םורגלו ,הדילה תא בכעל םילולעש ,םיליעפ םירמוח םדה ךות לא םישרפומ םיבאכה תעשב
הבושחה העשב אקווד חוכ םוש הל ןיא רבכ םיבאכהמ תשתומה השיאה תובורק םיתעל .תופסונ
.הדילה ךילהתב ליעפ ןפואב ףתתשהלו ץוחלל הכירצ איה רשאכ ,הדילה ףוסב ,רתויב
:תויורשפא יתש ונתושרל םויכ תודמוע םיבאכה ךוכישל
,ליעי ךכ לכ וניא אוה ללכ ךרדבש אוה לודגה ונורסחש ,דירווה ךות לא םס קירזהל איה תחאה
תועפות המכל םגו ,דוליה לש יתמישנ יוכידל םורגל םג לולע םסה .םיבאכה תא ךכשמ ךכ לכ אל
יוריעה ךרד ,דירווה ךות לא ותוא קירזהל לקש אוה ולש ןורתיה .תדלויה םאל תומיענ אל יאוול
.תדלויו תדלוי לכל ןקתומש
ךרדב תרשפאמה ,לרודיפאה תטישב םיבאכ ךוכיש ,ילרודיפאה שוחליאה איה הינשה תורשפאה
רבועל םדה תקפסהו ,םיריבס םישענ םיריצה .הדילה לכ ךרואל םלשומ םיבאכ ךוכיש ללכ
ךוביס הרוקשכ םגו ,דואמ ךומנ םיכוביסה רועיש - תוריהזה יללכ לכ לע םירמוש םא .תרפתשמ
םג שיו ,ןמז שרוד עוציבהש אוה הטישה לש הנורסח .הרומג החלצהב וב לפטל רשפא םיוסמ
.הזה ןיינעל ןמוימו החמומ םידרמ רישכהל ךרוצ
רבכ שומישב אצמנ אוה .שדח רבד וניא ,רוביצב לבוקמש המל דוגינב ,ילרודיפאה שוחליאה
הטישה הרבע ןכמ רחאלו ,ןותחתה ףוגה קלח לש םיחותינל רקיעב הלחתהב ,האמה תליחתמ
.הדילה ירדחל םג סנכנ תונורחאה םינשה םישולשב .ןותחת בג יבאכב לופיטכ באכה תואפרמל
רוקסל שקבמ ינא ,םתעינמל תויורשפאהו םיכוביסה ,יאוולה תועפות ,שוחליאה ןונגנמ תנבהל
.םייפקיהה םיביסהו הרדשה טוח ,הרדשה דומע דוקפיתו הנבמ תא רוציקב

םייפקיהה םיביסהו הרדשה טוח ,הרדשה דומע דוקפיתו הנבמ
תוטילבבו ,תשקב ,הילוחה ףוגב םיניחבמ תינייפוא הילוחב .תוילוח תוילוחמ יונב הרדשה דומע
,תויבג 21 ,תויראווצ תוילוח 7 שי וניפוגב .תירוחאה הטילבה איה ונתניחבמ הבושחהש ,תונוש
הילוח ןיבש םיסוקסידה םע תוילוחה ףוג .תיתעבט הילוחה תרוצ .תויבלוצ 5 -ו ,תוינתומ 5
תועוצרה י"עו תוטילבה י"ע וז םע וז תורבוחמש תותשקה .הרדשה דומע תא םירצוי ,הילוחל
.הרדשה תלעת יהוז ;הלעת ןיעמ תורצוי םהיניבש
,םיבצעה זכרמ השעמל אוה הרדשה טוח .הרדשה טוח תא םיאצומ ונחנא הרדשה תלעתב
.םיבצעה םהש ,םישרושה תא ףקיהה לא םיאיצומ הלאה םיחלפה .םיחלפ םיחלפמ הנבנ אוהו
םיבצע םנשי .םדיקפת יפל םינושה ,םיבצע יביס לש תוליבח תוליבח תואצוי הרדשה טוחמ
תא םיליבומש ולא ,רתוי םיפוטע ,רתוי םיבע םיבצע םנשיו ,באכה תשוחת לש ומכ ,רתוי םיקיקד
תרזעב עדימה תא תורבוצש תויזכרמ ןיעכ םה הלאה םיחלפה .םירירשה תלעפהל תודוקפה
לא ,תונוש תודוקפ ףקיהה לא םיחלושו ,תונוש תושוחת וא םוח ,באככ עדימ ,ףקיהה ןמ םיבצעה
םייתסמ הרדשה טוחש ןיבהל ונתניחבמ דואמ בושח .'דכו תוטולבה לא ,םדה ילכ לא ,םירירשה
.ףקיהל םיאצויש םיבצע קר שי כ"חאו ,הינשה תינתומה הילוחה הבוגב
םלב ןיעכ אוה .יתרדישה לזונה אצמנ הרדשה טוח ביבס .רתויב הבר הנגהב ןגומ הרדשה טוח
בכרומש קש ןיעמב אצמנ יתרדישה לזונה .תיניצר הדונת לכמ הרדשה טוח לע ןגמ אוהו ,עוזעז
ןיב .'תישק'ה תירבעב וא ,הרוד ומש .רתוי הבע דחא קלחו םיקיקד םיקלח ינש ,תובכש שולשמ
לילד ןמושמ בכרומ אוה .עיגהל םיכירצ ונחנא וילא ,ילרודיפאה חוורה אצמנ הרודה ןיבל תשקה
.םיבצעה ישרוש םיאצמנ וידדצב .םינוש םד ילכמו
.ףקיהה לא בלה ןמ םד ךילומ םיקרועה יבאו ,בלה לא ףקיהה ןמ םד ךילומ ןותחתה בובנה דירווה
,םיבחרתמ הלאה םדה ילכ - ילרודיפאה ללחל קרזומש רמוחה י"ע םיקתושמ םיבצעה רשאכ
לא םדה תקפסאב הערפהל םורגל לוכיש המ ,םהילע ץחול רבועמה םחרהו ,רתוי םיכר םישענ
לע דימת בכשת איה ילרודיפאה שוחליאב היורש השיאהש העשבש ונלש השירדה ןכל .רבועה
.דצה

ילרודיפאה שוחליאה
םורגל לוכי לרודיפאה - רבכ ונרכזהש ומכ .ילרודיפאה שוחליאה לש עוציבה בלשל רובענ תעכ
.ףוגבש םדה לש הנותנה תומכל תיסחי םילודג םישענ םייופרה םדה ילכו ,םדה ילכ לש היפרהל
לע ,דירווה ךרד םילולצ םילזונ לש רטיל ינש וא רטילב טנייצפה תא אלמל לכ-םדוק םיכירצ ןכל
לופיטל םיעצמאה לכש אדוומ םידרמה תאזה הנכהה רחאל .םדה ץחלב הדיריה תא עונמל תנמ
תוטילבב דחוימב ,תוילוחב ןיחבמ אוה .בגה תא קודבל שגינ ןכמ רחאלו ,םינכומ ךוביס לכב
כ"חא .ןנכותמה הרידחה םוקמ תא אצמש אדוומו תוטילבה ןיב ןיחבמ אוהו ,ןהבש תוירוחאה
רשאכ תושעיהל לוכי עוציבה .הלאה תוטילבה ןיב לא רמוחה תא הכרדו טחמה תא רידחמ אוה
,רתויב ינדפק יוטיח ירחא :הזכ אוה טחמה תרדחה ךילהת .הבישיב וא הביכשב אצמנ הלוחה
הלודג-רתויה טחמה תרדחה יכ ,רועה לא המדרה רמוח קירזמ םידרמה ,םוקמה דודיב רחאלו
טחמ תאז .םיאתמה םוקמל הלודגה טחמה תא רידחמ אוה ןכמ רחאלו ,תבאוכ תצק טלחהב
הינשה דיה םע .יוצרה םוקמל טאל טאל התוא םירידחמו ,קרזמל תרבוחמ ,תיסחי-הבע
ןתוא לכ לש תודגנתהה תמלענש שיגרמ אוה רשאכ קר ,הנכובה לע תונידעב ץחול םידרמה
זאו ,הזה םוקמל 'לפונ' לוכיבכ אוה ,לרודיפאה תלעת ןיבל רועה ןיב תודירפמש תומקרה
.םיאתמה םוקמב טחמהש שיגרמ םידרמה
םיבצעה ישרוש תא םידרמו ,הזה חוורב טשפתמ ילרודיפאה חוורה ךות לא קרזומה רמוחה
ןכל ,יצחו העש דע העשל ללכ ךרדב עיפשמ רמוחה .המדרהל םרוג ךכו ,ולש םידדצה ינשבש
דוע ףיסוהל םינכומ תויהל ידכ ,טחמה םוקמב קיטסלפמ הקד תירוניצ רידחהל דואמ בושח
,הזה ןמזל רבעמ הברה ךשמתת ,הנושארה הדילה דחוימב ,הדילהש טלחהב ןכתי .רמוח
.תדלויה תא בוש רוקדל ילבמ רמוח דועו דוע ףיסוהל לכונ תירוניצה תרזעבו
םיחנומב .הטישה תוליעי לע רבדנ ,התוא םיעצבמ ךרד וזיאבו ,הטישה תא תצק ונרכהש ירחא
ןניאש א"ז ,טלחומ םיבאכ ךוכישמ תונהנ תודלויה ןמ 80% -כ.הליעי טלחהב הטישה םייאופר
הטישה םיזוחא 2-5 -ב קרו ,תרחא וא תאזכ הלקהמ תונהנ תופסונ 15% -כ .םיבאכ םוש תולבוס
החמתמ םידרמ לכ .עוציבל הלק השעמל הטישהש וניאר דוע .הבטה לכ םישיגרמ אלו תלשכנ
.חותינה ירדחב הב שמתשמ אוה םוי םוי ירה ,התוא עצבל לוכי

תילרודיפא המדרהב םיכוביס
.םתעינמל םיכרדהו ,םיירשפא םיכוביס המכו ,תויוצר אל יאוול תועפות המכ וישכע ריכזנ
4 -כב תשחרתמש העפות וז .םדה ץחלב הדירי אוה ןושארה .םיישאר םיכוביס רפסמ קר ריכזא
30% -כ קרש השוריפ 'הלק הדירי' .הרומח דע הלק הדירימ ,תרחא וא וזכ הדימב ,םיזוחא 5 דע
ךוביסה .לפטלו לועפל טלחהב םיבייח ונחנא הזל רבעמ ,דרוי םדה ץחל לש יתלחתהה ךרעהמ
םדה חפנ ךכ י"עו ,םירומח םד יפטשמ הלבס וא תשבוימ תדלויה רשאכ רקיעב חתפתמ הזה
ןכל .םדה ץחלב הלודג הדיריל םורגל םילוכי ונא ילרודיפא שוחליא רמוח טעמ י"עו ,תחפומ הלש
ןכמ רחאל קרו ,ידירו ךות לזונ םיינש דע רטילכב םדה ילכ תא אלמל םיבייח םדוקמ יתרכזהש יפכ
ונתושרל תודמוע - םדה ץחלב תמיוסמ הדירי תחתפתמ תאז לכב םא .לרודיפאה עוציבל תשגל
םדה תפלזהל םורגל ךכבו םיילגרה תמרהכ תוטושפ תולועפמ לחה ,הזב לפטל תויורשפא הברה
.םדה ץחלב הדיריה תא םיענומו םדה ילכ תא םיצווכמש םירמוחו ןצמח ןתמ דעו ,בלה ןוויכל יעבטה
.תאזה הדיריב לפטל וא עונמל םיכישממ םדה וליפא וא םילזונה תפלזה ידכ ךות
לא הרידחו ,ונרכזהש 'תישק'ה ,הרודה לש תננכותמ אל הריקד תאז ,רידנ דואמו ףסונ ךוביס
אוה רשאכו תונמוימ רבוצ םידרמה רשאכ ךלוהו תחופ ורועיש הזה ךוביסה .יתרדישה לזונה ךות
ןמזב הזז אל איהו תדלויה דצמ הלועפ ףותיש שי רשאכ ןכו ,תוריהזה יללכ לע תאש רתיב דיפקמ
ךכ י"ע התוא םילגמ .רהמ רתויש המכ הרידחה תא תולגל אוה רתויב בושחה רבדה .עוציבה
יבאכ םה הזה ךוביסה לש האצות .ףוגה םוחכ םח ,לזונ ףוטפט לש רזחה טחמה ךרד םילבקמש
ינאש ,םינוש םילופיט י"ע ןהב לפטל ןתינ .תורידח ןתוא לש םישילש ינשב םירוקה ,םיינדרוט שאר
.וישכע םהילא סנכיהל הצור אל
אל םידרמה רשאכ איה הרודל תאזה תננכותמ יתלבה הרידחב תררועתמה תיניצרה היעבה
תילרודיפאה המדרהה עוציבל השורדש רמוחה תומכ לכ תא קירזמו ,הרידחה םצעב ןיחבמ
חוורל תקרזומ איה רשאכ םיחלפ רפסמ םידרהל הקיפסמש תומכ וז .יתרדישה לזונה ךות לא
לזונה ךותל התוא םיקירזמ רשאכ וכרוא לכל הרדשה טוח תא םידרהל הלולע איהו ,ילרודיפאה
םורגל הלוכי תאזכ הקרזה ןכלו ,המדרההל רתוי םיעיגפו רתוי םיפושח םיבצעה םש .ילניפסה
,םיינוצרה םירירשה לכ קותישלו ,השיאה ייח ןוכיס ידכ דע ,רתויב רומח ןפואב םדה ץחלב הדיריל
רבועה תאו השיאה ייח תא ליצהל ןתינ ןיידע הזה ךוביסה תא םילגמ רשאכ .המישנה ירירש ללוכ
י"עו ,םדה ץחלב הרומחה הדיריב ץרמנ לופיט י"ע ,רתויב ץרמנהו ידיימה ןפואב וב םילפטמ םא
.ךכמ תוחפ וליפא וא העש ךרעב חקול רבד ,ףולחת רמוחה תעפשה רשא דע תיתוכאלמ המשנה
אצמנ תילרודיפאה המדרהב שומישה תליחתמ השענש רקסבש דע ,רידנ ךכ לכ הזה ךוביסה
םינשה רשע תא קדבש ןורחאה רקסהו ,םירקמ 27,000 ךותמ דבלב םימעפ ששכ ערא אוהש
ךכ לכ העיגפמ הנומש קר ולבס ןכותמ ,לרודיפאב ומדרוהש םישנ ןוילמ יצחכ לע חוודמ תונורחאה
ןהו ולאה םישנה לכב ולפיט רמולכ ,ןוסאב רמגנ אל הרקמ םוש ולאה הנומשה ךותמ םגו ,השק
.הנכס ללכמ ואצי
רמוחהו ,םד ילכ ךות לא תועטב םירדחומ תירוניצה וא טחמה רשאכ תורקל לולע ףסונ ךוביס
םינמיסה .הלערהל םרוג אוה םשו ,םדה ךות לא רדוח םיבצעה תא םידרהל השעמל דעוימש
.[היספליפא תפקתהב תורוקה ולאל תומודש] תויוצווכתהל דעו ,שוטשט וא לובלב םה הלש
םימשש י"ע השענ הזו ,םד ילכ ךותב תאצמנ אל טחמהש ינדפק אודיו י"ע תישענ רבדה תעינמ
ק"מס ,טאל רמוחה תא קירזהל ךירצ הרקמ לכב .טחמה ךרד םד לש רזחה םילבקמ אלש בל
ךותב תאצמנ טחמה םא םג זאו ,תדעוימה המדרהל םיעיגמש דע ,תחא תבב אלו ,ק"מס ירחא
םיכורע םא ,וב לפטל רשפא זאו ,הזה ךוביסה לע םיעיבצמש םינמיסה תא דימ םילבקמ םד ילכ
.הזה רבדל םינכומו
רשאכ קרו ךא הרוקש ,ילרודיפאה ללחב יניצר םד ףטש אוה רתויב רידנ טלחהב ףסונ ךוביס
אל איהש השיאה לצא אדוול בייח םידרמה ןכל .םדה תשירקב העיגפ יהשזיאמ תלבוס השיאה
.םדה תשירק לש היעב םושמ תלבוס
בגה יבאכ ןיינע תא קר ריכזא .תומודק תועד רדגב קר םהש םיכוביסה לכב תעגל הצור יניא
םישנהמ שילשכש עודי .רבדה ןכ אלו .לרודיפאל םידחוימ םהש םינעוט הברהש ,ןותחתה
.לרודיפא ולביק אל וא ולביק םא רשק לכ אלל ,הדיל לכ ירחא ןותחת בג יבאכמ תולבוס

קוניתהו לרודיפאה
ןמזב קוניתה תומדקתה לע אל וא עיפשמ אוה םאה לרודיפאה יבגל חוכיו םייק ,רחא רבד
םא םגש איה תמאה םלוא .םייחקלמ וא םוקאווכ תינרישכמ תוברעתה ךירצמ ךכ י"עו ,הדילה
שי .זוריז ירמוח ןתמ י"ע הז לע טולשל ןתינ - לרודיפאה ןתמ תובקעב ךראתמ ינשה בלשה
,הדילה תלעת ירירש לע םהיניב ,םירירשה לע םג עיפשמ לרודיפאהש ללגבש םינעוטה םירחא
ךוביסל םימעפל םרוגש המ ,תרקובמ תוחפו הריהמ רתוי הדילה תלעתב שארה תומדקתה ןכל
תא עצבל םידיפקמש ןועטל רשפא הז דגנכ .תינרישכמ תוברעתהב ךרוצלו ,הדילה ךלהמב
הלועפ ףותישב הז תא םיאדוומו ,הדילה תלעתב הטמל יד רבכ דולייה שאר רשאכ קר לרודיפאה
.םידליימה םיאפורה םעו תודליימה םע
דע ,םיזע ךכ לכ םיבאכהש הרקמ לכב .לרודיפאב שמתשהל יאדכ אל יתמו יאדכ יתמ רוקסנ תעכ
יוצר ,םאלו רבועל תונכסל םימרוגו הדילה לש ילמרונה ךילהתה תא םישבשמו םיעירפמ םהש
,ינוירה םד ץחל רתימ תלבוס השיאה רשאכ דואמ יוצר הז ןכ-ומכ .ילרודיפא שוחליא תתל דואמ
שי רשאכ ,תוכבוסמ ,תונכוסמ תודילב .םדה תשירקב הערפה לש היעב הל ןיא רשאכ קר םלוא
יוצר טלחהב ,ירסיק חותינב וא תינרישכמ תוברעתהב םייתסת הדילהש תיתועמשמ תוריבס
םוקמב ונל שי רבכ חותינב ךרוצה ררועתמ רשאכש ךכ ,שארמ רבכ לרודיפאב שמתשהל
םיבצמ םיענומ רצק ןמז ךות ףסונ רמוח תפלזה י"עו ,תרכזומה תירוניצה תא םיאתמה
תדלוי לצא ;המישנ וא בל תולחממ תלבוסש תדלוי לצא םג דואמ יוצר לרודיפאה .םינכוסמ
.םימואת לש הדילבו זוכע גצמב הדילב וא ;ןמזמ אל ןטב חותינ הרבעש
;םדה תשירקב תויעב - םדוק ונרכזה רבכ דגנה תוירוהמ תחא תא .דגנה תוירוהל רובענ תעכו
וב םוקמב ,בגה רוזיאב םייתלגומ םימוהיז שי םא םג .הז הרקמב לרודיפא עצבל טלחומ רוסיא
וא תינוציק תושבייתה ןכ-ומכ .תאזה הטישב םישמתשמ אלש ןבומכ ,טחמה תא רידחהל םיצור
הטישב שמתשהל םא ףסונ תעד לוקיש םיכירצמ ,לרודיפאה ןתמ ינפל ועראש יניצר םד ףטש
ןבומכו ,םינוש םיבצע תולחמ ,הרדשה דומעב וא בגב םישק םיתוויע םה דגנ תוירוה דוע .וזה
,הזב החמומו הסונמ םידרמ רדעהבש וילאמ ןבומ .השיאה דצמ הלועפ ףותיש רסוחו תודגנתה
עצבל ןיא טלחהב ןכ םג ,ררועתהל םילולעש םיכוביסב לפטל םילכה תא ול שיו עדוי םג אוהש
.לרודיפאב שוחליא
,םיבאכ ךוכישל חוטבו ליעי ,טושפ יעצמא אוה ילרודיפאה שוחליאהש רמול רשפא םוכיסל
.עוצקמה יללכ לכ לע תיברימ הדפקה ידכ ךות ותוא עצבמ ןמוימ החמומש יאנתב

:[גרבנייטש ר"ד] החנמ
רתומ םאה איה הנושארה הלאשה .תאזה האצרההמ תולאש יתש תולעהל רשפאש בשוח ינא
ריכזהל הצור ינא .תיעבטה הכרדל הדילה תא ריאשהל ךירצ וא ,הדילה ךרוצל השיא םידרהל
בויחכ אלא דבלב הללקכ אל ,הטושפכ "םינב ידלת בצעב" קוספה תא תושרפמ תורחא תותדש
וא שוחליא יעצמא לכל ,תונורחאה םינשל דע ,םינש דואמ הברה ודגנתה ןה ןכאו ,בצעב תדלל
.הזה ןיינעב תינורקעה הכלהה תדמע יהמ איה הלאשה .עבטב תוברעתה
לש בושיחה והמ ,המדרה עצבל רתומש איה הכלהה תדמע םנמא םא ,איה הינשה הלאשה
לכ הכלהה יפלש םיעדוי ונחנא ירהש .המדרהה תטיש תריחבב ונעמשש םינותנה רואל ןוכיסה
'הנשמ דיגמ'ה לש הטישה העודיו ,תיעבט הנכסל תבשחנ וז לבא ,הנכס תקזחב תרדגומ תדלוי
אלא תיעבט יתלב הנכס אל וזש ללגב תבשב יונישב הכאלמ תיישעב ךרוצ שי תדלוי לצא אקוודש
?המדרהה לש תונושה םיכרדב הנכס המצעל ףיסוהל השיאל רתומ םאה כ"א .תיעבט