הקוצמב דוליל השיגה

ןמלדיא רותרא 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


ליצהל םיחילצמש לככ :השדח היעב הרבחה ינפב דימעמ םיגפב לופיטה תומדקתה :ריצקת
תלצה .םייחב ורתוויש םיעוגפה םידליה זוחא לדג ךכ ,ןוירה לש רתוי הרצק הפוקתב ודלונש םיגפ
.חמצ ילואו חומ עוגפ ,הווקת רסח הלוח אוהשכ ,םייחב ותראשה השוריפ דלי

םיגפ תלצה ריחמ ,הייגפ ,םיעוגפ םידלי ,ותלצה - רבוע :חתפמ תולימ


ןה ולא ונרעצל .דולייב לופיטל םיארחאה םיאפורכ ונינפב תודמועה תויעב יתש גיצהל הצור ינא
.תוימוימוי טעמכ תויעב
דולי ,היצקפסיא וא קינשת לש ךילהת ירחא דלונה דוליב לופיטל הרושקה היעב איה הנושארה
.האייחה ול תושעל תלוכיה תא ונל שי ןיידעו תמ דלונ םצעבש
1.5 ,דחא ג"ק לקושש ,ונל רכומ היה םעפ ילואש גפה אל .גפב לופיטה לש היעב ונל שי ינש דצמ
םירקמהמ 90% -ל לעמ הברהבש םיפצמ ונחנא תינרדומה האופרה םע םויהש ,ג"ק ינש וא ,ג"ק
גפ דולייב לופיט לש איה היעבה ,תרחא תצק איה םויה היעבה .אירבו םלש םגו יח אצי קוניתה
תינרדומה האופרה םויהש ,ישימחה שדוחה וליפא וא ישישה שדוחה וא יעיבשה שדוחב דלונש
ותוא ריאשהלו ותוא ליצהל ,םירקמה לש רכינ יד לבא ןטק זוחאב ,תורשפאה תא ונל תנתונ
.הלק-אל תוכנ םע קונית ויהי תואצותהש שארמ עודי לבא ,םייחב
וא היגפ םישפחמ ונייה םא .אשונה תא תצק ןיבנש ידכ ,עקר תצק ,הירוטסיה תצק םע ליחתנ
הזה םוקמה תא אוצמל השק דואמ ונל היה ,םינש תורשע המכ ינפל דע ץרמנ לופיטל הקלחמ
והז ,הלוחה דוליה לש ידועיסה לופיטהמ לידבהל ,יאופרה לופיטה לכ םצעב יכ .םילוחה תיבב
.הנש 20-30 לש ןיינע ,תינרדומה האופרה לשו ,שדחה ןדיעה לש ןיינע
,תוכורעתב אלא םילוחה תיבב הז תא םיאצומ ונייה אל דוליב לופיטל םוקמ םישפחמ ונייה םא
רוטבוקניא יביב"ה לש תחא הנומת יתאצמ .קראפ-הנול ארקנש המב וליפא וא ,םידיריב
תיאופרה תלוכיה להקל וגצוה ובש ,1904 -ב דיריהמ קלחכ יערא ןפואב םקוהש ןינב ,"גנידליב
השולש-םייעובש ירחאו ,ראופמ דואמ ןינב היה הז ;םילוח תיבב היה אל הז .דוליב לופיטל
.היגפ ןיעכ בוש ומיקהו ,דירי דוע היה הז ירחא שולש-םייתנשו ,ותוא ודירוה הזה דיריה רמגנשכ
.רוטבוקניאב לופיטמ רתוי אל היה לופיטה ,םישימחה תונש דע םצעב ,םימיה םתואב
ריוא לש רוקמ תצק ,ןולח .םינש המכ ינפל דע הברה הנתשה אל םימיה םתוא לש רוטבוקניאה
ישוק ול היהש דולי .תורזומ דואמ תורוצב השענ היה ידועיסה לופיטה .םוח לש רוקמ תצקו
ידכ םיאתמ לדוג רדסב םיטחמ וליפא ויה אל ,םינשה םתואב םייוריע ול םינתונ ויה אל לוכאל
ויה אל ללכב המשנה ירישכמו תודנוז םג .ףאה ךרד ותוא וליכאה .ולש םידירול םתוא סינכהל
.םימייק
ונחנא .תורוניצ הברה ,רושכמ הברה שי .ירמגל תרחא הנומת האור היגפל םויה סנכנש ימ
ןיא ,תוחלצה הברה שי .הייגפהמ םיאירבו םימלש ואציו ,לופיטה תא ורבעי םיגפה בורש םיפצמ
.קפס םוש
ינפל התייהש םידוליה לש התומתה ,ונלש םילופיטה לכמ האצותכ .הז לע הדיעמ הקיטסיטטסה
1000 לכל 6 ךרעבל הדרי לארשי תנידמב םויה , 10% ,תודיל ףלא לכל 100 ךרעב הנש 100
.בשוח ינא םישרמ יד , 0.6% -ל 10% -מ הדירי ,1:16 לש לדבה ,תודיל
ןיא .תיצראה הקיטסיטטסהמ ךומנ רתוי דוע הזש הארמ הקיטסיטטסה ל-אל הדות םילשוריב
?המלידה המ ?היעבה המ .תלוכי דוע ונל שי ,תוחלצה ונל שי ,קפס םוש

רבועה קינשתב לופיט
תויהל ליחתמ ,קינשתה לש ךילהתה תלחתה ירחא תוקד 10 ךרעב ,הקוצמב אצמנ רבוע רשאכ
ץחלב היילעה םע ,הקוצמה םע דדומתהל רבועה לש ןויסינ שיו ,םיינויחה םירביאל ןצמחב רסוח
,תדרל ליחתמ לכה זאו ,תימחר ךות המישנ לש תונויסינ תרזעב וליפא ,קפודה לש היילעה ,םדה
ןויצ ארקנש המ הז .דלונ דליהש ןמזב תינילק הרוצב םידדומ ונחנא הז תאו ,ספאל עיגמו ,תדרל
הברה היהש רגפא לש דוקינ לבקמ היה וזכ הקוצמ ירחא אצוי היהש דוליו ,1-10 -מ ענש ,רגפאה
תדחוימ הנוכת ול שי דוליהש ,הזב קפס םוש ןיאו ,םויה עודי לבא .0 וא 1 -ל ברקתמ ,10 -מ תוחפ
,קינשתה תלחתה ירחא תוקד 8-10 ךרעב הליחתמש ,הכורא יד הפוקת ול שי .רגובמל האוושהב
ספא םע דלונ אוה םא וליפא ותוא ליצהל רשפא .האייחה ול תושעל תלוכיה תא ונל שי ןיידעש
רגפא ארקנש המ ,ינוציק ןולחיכ ,ילאטוט ןויפר ,םירירשה לש תוליעפ ילב ,תומישנ ספא ,קפוד
תושעל תלוכי ונל שי ןיידע ,תוקד רפסמ ,תוינש אל ,תוקד רפסמ הככ היהי אוה םא וליפאו .ספא
האייחהה םע חילצמ ינאש דע תרבועש הקד לכ לבא ,םייחל רוזחי דליהש הזה ןבומב האייחה ול
םא ,האייחהב חילצהל תלוכיה תא יל שיש תויהל לוכיש ,םויה עודי .יחומ קזנ רתויו רתוי היהי
םימעפלו ,לק היהי אל יחומה קזנה ,קפס םוש ןיא לבא .יח אצוי דליש 'החלצה' םירידגמ ונחנא
םצעב היהיו ,ולש םייחה לכ הטמהמ אצי וליפא הזה קוניתהש ופצי אלש בצמל דע רומח היהי
.םייניבה תוגרד לכ ןבומכ שיו .חמצ ומכ
היהת תאזה החלצההש שארמ עדוי ינא לבא ,האייחהב חילצהל תלוכי יל שיש תרמוא תאז
רצקה ןמזה ךשמב תרבועש הקד לכ הברתמו קזחתמו רבגתמו ךלוהש יחומ קזנ םע תבלושמ
שי ינש דצמו האייחהב החלצה לש תורשפא שי דחא דצמש הפוקתה רגובמב ,הז תמועל .הזה
.הב ןיחבהל רשפא יא טעמכו ,הרצק דואמ איה - יחומ קזנל ןוכיס
דליה תוחתפתהל םיזכרמב םיאור ונחנאש תויעבהמ טעמ אל .הנטק אל היעב איה וזה היעבה
תוכלשהה לכ םע ,השק דואמ ילכש רוגיפ ,ןיחומ קותיש ,השק יחומ קזנ םע ,הנממ םיעבונ
.הליהקלו החפשמל יאדובו ,רגבתמ אוה רשאכ דליל ,קוניתל
שולש-םייתשב .קינשת לש ךילהת לע הדיעמש ,םדב הצמוח לש תורבטצה שי הדיל לכב םצעב
הדיל לכבש דיעמ הזו ,הצמוח לש תורבטצה שי רבכ תילמרונ הדיל לכ לש תונורחאה תוקדה
דומעל רבועל םירשפאמה םירגאמה .יקלח קינשת וליפא םצעב ,הקוצמ לש ךילהת דולייה רבוע
תאזה הצמוחה תורבטצה תא ריבגת דוליל ףיסונש הקוצמ לכ ןכל ,םילבגומ דואמ םה הזב
רבועה לש תלוכיב תילובג דואמ םצעב איה הדיל לכש א"ז .קזנ ול םרגיו ,ןצמח רסוחמ האצותכ
ינפל תימחר-ךות הקוצמ יהשזיא רבעש רבועב יאדובו יאדובו ,הלש תילמרונה הקוצמב דומעל
תא רובעל ידכמ םינטק רתוי הברה ולש םירגאמהש גפ ומכ דלונ אוה םא יאדובו ,הדילה
.הזה ךילהתה
,תיסחי םילודגה םיגפה תא חקינ םא וליפא .תונורחאה םינשב םיגפב לופיטב הבר תומדקתה שי
תוחלצה ונל ויה רבעב ,ינימשה שדוחה ףוס תארקל ,30-32 -ה עובשב ודלונש ,ג"ק 1.500 לש הלא
ךרעב לע םירבדמ ונחנא וישכע .ותמ ולאה םידליהמ 72% 1960 תנשב .הברה אל לבא ,םתיא
הצובקהמ ואציש םיילמרונה םידליה .בלה תא חמשמ הזש יאדוב ,תטלוב יד החלצה . 25%
ונחנא וישכע .ג"ק 1.500 -מ תוחפ םילקושה םיגפ לש תודיל ףלא לכמ 7% ,טעמ ויה תאזה
,תוכנ םע םידלי לש 10% וישכע ונל שיש אוה בצמה ,הרקש המ וארת לבא . 56% לע םירבדמ
. 6% קר ונל ויה זא רשאכ
םידליה לש הייסולכואה תא רתויו רתוי הלידגמ ןכ םג םייח םיאצוי םידלי רתויש הדבועה םצע
תדיריב החלצה ונל שי דחא דצמ .םישקה םיכנה הז בושח יכה ילואו .םישקו םיינוניב ,םיכנה
םידלי רתוי שיש ןיע-םילעהל רשפא יא ינש דצמ לבא .םיילמרונ םידלי רתוי שי ,התומתה
.השק תוכנ םע םיאצויש

ג"קמ תוחפ לקשמב םיגפב תוכנהו הלצהה זוחא
והשמ ,28-29 -ה עובשה רבכ הז ,דחא ג"קמ תוחפ לש לקשמב םידלונש םיגפב דקמתנ וישכע
ואצי ,םהמ 91%-92% ותמ ינרדומה ןדיעה תלחתה לש םינשב .יעיבשה שדוחל דע םצעב ,הזכ
ךרעב 50% קרו ,םייח םיאצוי 50% -ש םיחילצמ ונחנא םויה . 2.3% םיכנו , 2% םיילמרונו םייח
לכה-ךסב .תינוניב תוכנ ילעב 75 דועו ,השק תוכנ ילעב םה 10% םייחב םיאצויש הלאמ לבא .םיתמ
. 7% דגנכ תוכנ םע 17%-18% לע םירבדמ ונחנא
רתוי הברה תטלוב החלצההש קפס םוש ןיא .ג"קמ תוחפ לש לקשמב םידוליב הרוקש המ הז
הייסולכוא םירצוי ונאש אוה ריחמה ןאכש טלוב רתוי דוע לבא ,םייח ליצהל תלוכיה תניחבמ
םירבדמ ונחנא השק תוכנב .תינוניב תוכנ םע הברה דועו ,השק יד תוכנ םע ,םידלי הברה ,המילש
.הזמ עמתשמה לכו ,תושריח ,ןורוויע ,ןיחומ קותיש ,ילכש רוגיפ לע
ץרמנ לופיטל תודיחיה תשר לשמל ,םלועב םילודגה םייאופרה םיזכרמב וישכע הרוקש המל הוושנ
החלצה לע וישכע םירבדמ ונחנא .N.I.C.H.D NETWORK -ה ,ב"הראב תואטיסרבינואה לש
םיגפ וליפא .'רג 500-600 לש לקשמל ליבקמ הז .22-23 עובשב רבכ םידלונה םידלי תודרשיה לש
רמאמ םיחלוש אל רבכ .סנ לש בצמ אל רבכ הז ,'רג 450 וליפא ,'רג 500 -מ תוחפ לש לקשמב
וישכעו ,22 -ה עובשה לע םירבדמ .גירח ךכ לכ אל רבכ הז יכ ,ולאכ םירקמב תיאופרה תורפסל
םייאופרה םיזכרמב ב"הראב לבוקמ םויה .20 -ה וליפאו 21 -ה עובשל ועיגהש םירקמ טעמ אל שי
םייח ליצהל ידכ תלוכיה לכב שמתשהל רתומו ,ולאה םיגפה תא ליצהל ידכ הברה םיעיקשמש
לש ישימחה שדוחה רמגנש ינפל וליפא הזו ,20 -ה עובשה ירחא דלונ אוהש ןמז לכ רבוע לש
תוחלצה לע ונרביד ילש עוצקמב יתלחתהשכ .תוחפ ילואו 'רג 500 יאדו ולש לקשמהו ,ןוירהה
.יתאיר קזנ םע םיאצוי ולאה םיגפהמ לודג זוחא םלוא .ךכ םירבדמ אל רבכ םויה ,סנ לעכ ולאכ
שי םהמ שילש םייחב םיראשנש הלא ךותמ ,בושח רתוי דוע וליפא ילוא ,בושח תוחפ אל לבא
.ילכש רוגיפו ןיחומ קותיש ,יחומ קזנ ,םיבצעה תכרעמל קזנ הזש .C.N.S -מ האצותכ תוכנ םהל
.המלידה וז
ליצהל תלוכיה לש ,הזה וקה תא םידירומ ,רתויו רתוי םיחילצמ ונחנא ,שדוח שדוח ,םוי םוי
םיגפל דוגינב לבא .המ ןמז ינפל ליצהל ונתעד לע הלע אלשו ,גפ תויהל ךפוה וישכעש רבוע
,ונרעצל ,ןאכ ,םיאירבו םייח ואצי םהו םתוא ליצהל ונחלצהש ,ג"ק 1.8 ,ג"ק 1.5 לש םילודגה
הזמ תעבונו ,הדבועה יהוז .יחומ קזנ ילב ואציש םידוליי ליצהל תוחפו תוחפ םיחילצמ ונחנא
,24 -ה ,23 -ה ,22 -ה עובשב גפב לופיטב עיקשהל םיבייח ונחנא הדוקנ הזיאל דע הלאשה
הצובקל סנכי אוהש יוכיס רתוי ש ךכ - היחי אוהש ידכ השק רתוי םימחלנ ונחנאש המ לכ רשאכ
.םיעוגפה םידליה לש

םיגפ תלצה לש ילכלכה דצה
תניחבמש יאדובו ,טרפכ דוליה לע םירבדמ ונחנא עגרכ .דחא רבד דוע ףיסוהל הבוח שיגרמ ינא
תואירבה תכרעמב םידבועש םיאפורכ לבא .ןיינעל סחייתהל ךכ םיביוחמש יל הארנ הכלהה
,ונלש העקשהה לכ לש ,תאזה הלמב שמתשהל רתומ םא ,ריחמה ללגב תוחפ אל םיגאוד ונחנא
.הזה ןיינעב בושיח תושעל תונויסינ טעמ אל שי .יללכ ןפואב ,תואירבה תכרעמ לכ תמלשמש
ראשנו 'רג 700 לש לקשמב דלונש דוליב לפטל הלועש ואצמו ובשיח ב"הראב םייניצר םישנא
תוחפ תצק ונל שי ילוא דחא דצמ ,םינטק רתוי הברה אל םימוכסה ץראב .רלוד 366,000 םייחב
דוע 'דכו דויצהו תופורת לע ונלש תולעה ינש דצמ לבא ,תורוכשמה תניחבמ םדא חוכ לע תואצוה
,לובג שי ללכב םא ,לובגה המ .רלוד ןוילמ עבר קר הלוע הז ןאכש רמאנ .זזקתמ הזו ,ההובג רתוי
םילבגומה םיבאשמה םע ,תואירבה תכרעמ לש תלוכיה לע תרבטצמ העפשה הזל שי ?העקשהל
,סמייט-קרוי-וינה לש ןושארה דומעב רמאמ הז לע היה .הזכ דוליב לופיטב עיקשהל ךישמהל ,הלש
ןושארה דומעל עיגמ הז םא .תואירבה תכרעמ לע הסמעמ תויהל םיכפוה ונלש 'םיסינ'ה לכש ךיא
םינותנה תא עדוי ,םידוליי אפורכ ,ינא .תימלוע ללכ היעב וזש ונל הארמ קר הז סמייט-קרוי-וינה לש
תצק שיש רקיעבו ,הובג ידימ ריחמהש הפקשהל דואמ דגנתמ ינאו ,יתד םידוליי אפור ינא .הלאה
תואצוה שי רגובמה ליגב ךא ,דולייה לצא תוהובג יד תמאב תואצוההש ונל הארנ .םינותנה לש ףוליס
ונחנא דוליבש הארנ שפנל תואירבה תואצוה תא בשחנשכ .רתוי תוהובג וליפא ילוא ,תותוחפ אל
םיעיקשמש המל האוושהב ,הפוקת לכב ,רחא ליג לכב ,רחא ןדיע לכב רשאמ תוחפ הברה םיעיקשמ
תאזה השיגה לע קלוח תישיא ינא ןכל .םישישקב רתוי דועו , הרבחל םרות אוהש ליגב רגובמב
אצי המ עדוי ימ .ידימ תולודג ןה ,דוליל רלוד ןוילמ יצח וא ןוילמ עבר םה םא וליפא ,תועקשההש
ךירצש הארנכ םיקידצמ ונלוכ ירהו ,ולש המורתה היהת המ ,ולש םייחה תלחות היהת המ ,ונממ
.ןאכ עיקשהל תוחפ אל םיבייח יאדו ,ןאכ םיעיקשמ םאו .םינקזה לש תואירבב עיקשהל