יתכלה טביה

גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


.תומל ונממ ענומה רבד ססוגמ ריסהל תושר םג שיו ,הלצה תבוח ,החיצר רוסיא שי :ריצקת
םינוידב הז ביכרמ סינכהל רשפא .תיעבט יתלב העינמ תרסה ןיבל חצר ןיב לידבהל שיש ןאכמ
רתויב יובש תודפל רוסא רשאכ ,הכלהב תועמשמ ול שי ריחמה ןיינע םג .הלצהב םיקסועה
.וריחממ

.הלצהה ריחמ ?לפנ אוה םאה - גפ ,חצר ,ססוג :חתפמ תולימ


ורסמנש םינותנהו םירפסמה עפש רואל ,תוכלה הפ קוספל ןיווכתמ אל ינאש םידקהל הצור ינא
ךרוצ ןיא יתמו דלי ליצהל יתמ ,תולובגה תא קוידב רידגהלו םכסל וזכ האצרהב ןתינ אל .ונל
םיכירצ .תוכלה קוספנ הפש ונווכתה אל סנכה ינגראמ םגש חינמ ינא ;וליצהל םיצמאמ תושעל
עגונב ,תונושארה תולאשב ןה ,טילחהל ידכ בוט בושחלו ,םירפסמה תא לכעלו תוניתמב תבשל
.הלימ תירבל רקיעב תעגונש הינשה הלאשל עגונב םגו ,תורומח תולאש ןהש ,םיגפ תלצהל
תעדל ךירצ .האלה בושחל ןתינ םהיפ לעש תונורקעה םה ולא ,ןאכ רמול יל הארנ ןכש המ
וא ,רבדל רבד תומדל םילוכי קר ונחנא .ונלש לכשהמ קר םייונב םניא םייתכלהה תונורקעהש
םיאיצממ אל םיאפורהש ומכ קוידב ,םינומדקב ונאצמש המ תא הלאה םיבצמה יפל ריהבהל
האירבב םילגמ םהש םישדחה םייוליגה ךותמ ,ןויסנה ךותמ םידמול קר אלא םישדח םיללכ
תאפמ ךיראא אל םהב םגו ,תונורקעה ןיינעב םיטפשמ המכ רמוא תאז רואל .ארב ה"בקהש
.ןמזה רסוח

החיצר רוסיא
םיכירצש ,רחא ןיינע שי הזל ףסונ .החיצר וז ,םדא גורהל הרותב רוסיא שיש םיעדוי ונחנא
תווצמ ןהיתשו ,ליצהל הוצמהו ,םדא גורהל רוסיאה ,תווצמ יתש ןה ולא .םדא ייח ליצהל
.דואמ תורומח
ונאצמ הז לכ םע ,ונממ תורומח תוריבע הרותב שיש יפ לע ףא ,החיצר רוסיאש רמוא ם"במרה
לש תולקה תוריבעהש א"ז ,"םעברי תאטחב ותכל לקנה"ש וילע דיעמ בותכהש ,ךלמה באחאש
לע ףאו ,לארשיב לעבה תדובע תא סינכהש ךלמה היה ירה אוה ,םעברי לש תורומחה ויה באחא
,וילע תגרטקמ חורה םימשבש ראתמ הלמי ןב והיכימ איבנהו המחלמל אצי אוהשכ ןכ יפ
,וגרה באחאש הז ,ילאערזיה תובנ לש וחור התייה וז ?הגרטיקש חורה התייה ימ - ל"זח םירמוא
ונחנא הזמ .ותשא י"ע ותתמה תא רדסל םיכסה קר אלא םיידיב ותוא גרה אל אוהש יפ לע ףא
.תוריבעה לכמ רתוי רומח החיצר רוסיאש םיאור

הלצה תבוח
ומכ הרומח הניא הלצהמ העינמ .רתויב הבושח הווצמ וז לארשימ םדא ליצהל םג ,ינש דצמ
.הלודג הריבע איה םג לבא ,םדא תגירה
יוליג :תווצמ יתשמ ץוח ,הרותבש תווצמה לכ תא החוד םדא ליצהל הווצמהש איה ךכל היאר
אלש יאדוש רמוא י"שרש ומכ ,ןבומ הזש ינפמ םימד תוכיפש ריכזמ אל ינא .הרז הדובעו תוירע
לכ ,רופיכ םוי ,תבש - הלוכ הרותה לכ החוד הז הזמ ץוח .ינש ליצהל ידכ דחא לש םד ךופשנ
.לארשימ םדא ליצהל בויחה לדוג תא םיאור ונחנא הזב .הרותבש תווצמה
הכלהה תא קסופ א"מרה .הזה ןיינעב תונורקעו םיטרפ המכ לע קר רבדנ וישכע .ללכה והז
וא תוקד המכ דוע קר ,תויחל םייוכיס ול ןיאש יפ לע ףא .וב עוגל רוסא ססוגש ,תמסרופמה
,א"מרה רמוא ,לבא .תומיש םורגל הלולע המצע העיגנהש ינפמ ,וב עוגל רוסא הז לכ םע ,תוינש
םרוגש ,קפודש לוק ומכ ,שפנה תאיצי תא םיבכעמש םירבד שי םא לבא ,וב עוגל רוסא םנמאש
ינימ לכ וא ,ןושלה לע חלמ ססוגל שיש וא ,(םדריהל לוכי וניאש ומכ ילוא) תומל לכוי אל םדאש
,רוסא יאדו הז ,הרוצ יהשזיאב ותוא ףוחדלש א"מרה רמוא - שפנה תאיצי תא םיבכעמש םירבד
אלש ןפואב ןושלה לעמ חלמה תא דירוהל וא לוקה תא קיתשהל ונייהד ,ענומה תא ריסהל לבא
לדבהה תא םיאור ונחנא הפ .רתומ הז ,'דכו ויתחתמ העוקתש הכיס איצוהל וא ,ססוגה תא וזיזי
ונממ םיענומ ונחנא ךכ י"ע םא םג ,םלועב הרקמ םושב רתיה הזל ןיא ,החיצר וז ססוג ףוחדל -
םייוסמ ןפואב רשאכ םלוא .ללכ רתיה הל ןיאש הריבע וז םדא גורהל יכ ,תורצו םירוסי ינימ לכ
הז ,תומלו םדריהל ול עירפמש לוקה תא םיקיתשמ ונחנאש ומכ ,הלצה ונממ םיענומ ונחנא
.רתומ
הרצק העשב וייח תא ךיראהל ידכ וליפא ,ססוג לע םג תבש ללחל רתומש םיאור ונחנא ינש דצמ
בשייל תויורשפא המכ שי .הלאה תוכלהה יתש תומיאתמ ךיא ,ןיבהל םיכירצ הז תא םג .דואמ
לדבההש םירמוא שי .הפ וריכזהש םיניינעב םילדבה תויהל םילוכי ךכ ךותמו ,תאזה הלאשה תא
םג ,ןפוא םושב ענמנ אל הז תאש ,ןוזמ ונממ עונמל ומכ ,תיעבט תרדוסמ האופר וז םא אוה
א"מרהש םירחאה םירבדב לבא .לכוא אלו ןצמח אל ענמנ אל תויחל םייוכיס ול ןיאש ססוגמ
וזיא שיש אלא ,םשונו לכוא םדאש ומכ תיעבט האופר אל וז ,קפוד לוק קיתשהל ןוגכ ,ריכזה
.התוא תושעל ךישמהל םיבייח אל ונחנא ,עונמל רתומ התוא - ותומ תא תבכעמש הביס
שי ילוא :ל"נה תוכלהה ןיב הרואכל הריתסה תא ונל ושרפיש םירחא םילדבה םג אוצמל רשפא
,ןיבמש ססוג שיו ,וייח תא ךיראהל ןיינע שיש ססוג שי - ססוג לש םינוש םיגוס ןיב לדבה
תא בשייל ךרד וז םג ."ייחמ יתומ בוט" רמא הנויש ומכ ,תומל הצור אוהש טילחהש ,בשוחש
.םיססוג לש םינוש םיגוס ןיב םילדבה תויהל םילוכי הז רואלו ,הריתסה
הרקמ לכב רתיה םוש ןיא הזל ,םדא תגירהל תולועפ תושעל ,םדא גורהל :ךכ ןכ-םא אצוי
םינפוא תויהל םילוכי רבכ ןאכ ,הלצהב לדתשהלמ ענמיהל ונייהד ,רחא ןפואב לבא .םלועבש
.ליצהלמ ענמיהל ןתינש

יפסכ לוקיש
ידכ הזכ לוקישב שמתשהל תורשפא שיש ןכתי ,ןמלדיא 'פורפ ןאכ ריכזהש יפסכה לוקישה ןיינעל
תאז ."םהימד ידכ לע רתי םייובשה תא םידופ ןיא" ןיטיגב הנשמב ונאצמ .ליצהלמ ענמיהל
םירמוא שי םנמא) ותוא וגרהיש םימייאמ םא וליפא ,וילע םימייאמו יובש וספת םאש תרמוא
םישקבמו ,(ותוא וגרהיש וילע םימייאמש ןפואב םג רבודמש טשפ שי לבא ,הזכ ןפואב אל הזש
ינימ לכ ורמאנ ןיינעה רבסהב .םהל תתל ךירצ אל - רבדבש תוריבסהמ רתוי ,ףסכ דואמ הברה
אוה ךכ י"עש עדי יוגה םאש ,םירחא םייובש וספתיש םורגי הזש ינפמ אוה ןושארה :םימעט
אקחוד ,ארמגב תרחא הביס שי לבא .םירחא סופתל ול םורגי הז - לודג ךכ לכ םוכס לבקל לוכי
קיפסמ ןיא תרמוא תאז המ .הזל ףסכ קיפסמ ול ןיא ,הזב דומעל לוכי רוביצה ןיאש ,ארוביצד
םימרוג םה םגש ,םירחא םירבדל רסחי אוה הזל ףסכ וחקי םאש איה הנווכהש חינמ ינא ?ףסכ
םירפסמה לכ ןכל .הלצה ינינעב וליפא ,יפסכ לוקישל םג םוקמ שיש ןכ םא םיאור .הלצהל
והמ בושחלו תעדה בושיב תבשל םיכירצ ,םתוא ליבגהל ךירצ ,םהילע בושחל שי הפ וריכזהש
.הזה ןיינעל לובגה והמו - הזה ןיינעל םיאתמה ביצקתה לובג

?"לפנ" םיבשחנ םה םאה - םיגפ תלצה
םתוא רידגהל ןתינ םא ,דואמ םינטק תויחל םהלש םייוכיסהש םיגפ ןיינעב תפסונ הלאש שי
הכלהב בשחנ םוי םישולש תויחל לוכי ונניאש רבועו ,יח היה רבכש םדא ומכ םניא ירה םה .לפנכ
םויה ינש דצמ .תמכ ותוא ונבשחהש יאדווב הלאה תופורתה לכ ויהש ינפל .תמכ בשחנש ,לפנכ
ינפמ איה תמכ לפנה לש הרדגהה לכש ינפמ ,לפנ אל אוה ותויחהל תויורשפאה תא ונל שישכ
ליצהל דואמ הקוחר ךרדב ןתינש דוליי םא ,עובקל ךירצ אפוג הז תא ןכל .היחיש םיכרד ןיאש
םדוק ונרכזהש םירוטפה תא ונל שיש ןויכמ ילואו ?לפנ ללכמ ותוא איצומ רבכ הז םאה ,ותוא
קונית שי םאש ,אפוג הז תא רמאנ ילוא ,ותתימ תא ענומש רבד קיספהל רתומש ,א"מרה םשב
רתומ ירהו ,א"מרה ריכזהש קפוד לוקל ליבקמש רבד ללגב קר םוי םישולש יח אוהו דלונש
אליממ לפנ תויהל רוזחי אוהש ומרגי האייחהה תולועפ תקספה םא זא ,קפוד לוקה תא עונמל
ןיא ילוא ,וייח תא ךיראהל ןתינ דוע תיתואיצמ הניחבמש ןוויכמ ,ינש דצמ !שפנ ללכב ונניא רבכ
.א"מרה לש ונידל המוד הז
םירפסמה לכ פ"ע ,האלה בושחל ןתינ ולא תונורקע רואלש ,תינורקע הניחבמ ריכזמ ינא הז לכ
.ןאכ ורכזוהש

הלימ םג ירהש ,דואמ הבושח הלאש ןכ םג יהוז .הלימה תירבב תבהצה לש הלאשל עגונב וישכע
תבשהש תורמל ,תבש וליפא החוד איה הנמזב תישענ איה רשאכש ,דואמ הבושח הווצמ איה
.ליגרה עבצה ול רוזחיש דע בוהצ דלי םילמ אלש םיקסופב רמאנ .הלימה תווצממ רתוי הבושח
רתויב בוהצ קרו ,םילמ בוהצ םתסש עמשמו ,רתויב בוהצ ,תחא הלימ הז לע ףיסומ ם"במרה
יוטיבה תא םגרתנ ךיא .הפ ונעמשש םירפסמה םירכזומ אל םיקסופב םנמא .הלימה תא החוד
םהש המו ,םיאפורה תמכוח יפל הזב תכלל םיכירצש רבתסמ יאדוב ?ונלש הפשל 'רתויב בוהצ'
בוהצ' לש לובגה תא קוידב רידגהל השק ןיידע ןכ יפ לע ףא לבא .ונילע לבוקמ היהי וריבסי
ירחאש יאדו ,רבכ התחדנש הלימל הנמזב הלימ ןיב לדבה שיו תויהש ,רמוא קר ינא .'רתויב
.הנמזב הלימב רשאמ רתוי רימחהל שי הלימה רבכ התחדנש
רבכ אפרתה אוהש יפ לע ףא ,אירבהו הלוח היה רבכש דליש ,הכלהב אצמנש ןיינע דוע שי
עיגה קוניתה םא ןודל שי ןאכ םג .ולומל ידכ אפרתה אוהש ירחא םימי העבש דוע תוכחל םיכירצ
םיצורש הברה שי .םימי העבש דוע תוכחל ךירצ םא הלימה תא םיחוד הללגבש תבהצ לש הגרדל
.שממ הלחמכ תבהצה תא םירידגמ אל םהש ינפמ ,ךכ אל הזש רמול
םינברה רוביצש ,הברדאו .יתושרל דמעש רצקה ןמזב ריכזהל יתלכיש תונורקעה םה ולא
םג ילואו ,אשונה תא ררבל ךישמהל היהי רשפא הז רואלו ,ןיינעב קוסעל ךישמי םיאפורהו
.םייסמ ינא הזב .דיתעב רתוי םיקיודמ םירבד עובקל