החפשמה ןונכתב תויגוס

ךאלמ לאינד ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


םתוחיטב תדימ ,ןהמ דחא לכבש ןוכיסה תדימ ,םימייקה העינמה יעצמא לע הריקס :ריצקת
.דחא לכבש תויתכלהה תויעבהו

.תולולג ,ןוירה תייחד ,העינמ יעצמא :חתפמ תולימ


העינמ יעצמא
אשונה .םינברלו בחרה רוביצל דואמ בושח אשונ אוה ,העינמ יעצמא ,רבדמ ינא וילעש אשונה
םירחא םיאשונמ הנוש הז אשונ .ונינעב םינברה םע ץעייתהל םיאב םיברו ,ימוימוי ,חיכש
דוגינב ,יאופר לופיט לבקל תואבש תואירב םישנב םיקסוע ונא ובש ינפמ ,האופרה םוחתמ
.תמייק הלחמ לע רבגתהל ידכ יאופר לופיט לבקל םהב םיאבש יאופרה חטשב םירחא םיבצמל
תונוש תוביסמש םירקמב םגו ,דואמ הבושח הווצמ איה ,הנושארה הווצמה ,וברו ורפ תווצמ
הנושארה הלאשה ןכלו .'וכו ,'הרצי תבשל' הייחנהה ,'ברעל' תווצמ םג הנשי - תבייחמ הניא איה
.העינמ יעצמאב שמתשהל רשפא יתמו םאה איה

ןוירה תייחדל תוביס
ךירצ דימתו ,העינמ יעצמאב שמתשהל ןוצרל וא ךרוצל השיא איבהל תולוכי תונוש תויעב
תינמז וא העובק םייח תנכס תויהל הלוכי .םהב שמתשהל ריתמש הזכ אוה בצמה םאה לואשל
ירחא ןוירה עונמל השיאל ץילמהל לשמל לבוקמ .רביא תנכס וז םימעפלו ,ןוירהב תויהל השיאל
תוחדל תרחא הביס .הזב תונוש תוטישה ,הנש וא הנש יצח ךשמל םא חוכיו שי ,ירסיק חותינ
אבומ תינברה תורפסב אקווד .הדילל הדיל ןיב חוור ןתמ וא ,השיאה לש השלוח אוה ןוירה
.אבה ןוירהה דע המ-ןמז ןיתמת הדלי וישכע קרש השיאש יאדכש
ורפ תווצמ תא רבכ םייקש גוז לשמל ,הלאש התוא ונינפל תוגיצמש תומיוסמ תויטנג תולחמ שי
םהל םורגל םייושעה םינג םיאשונ םהש ררבתה גוזה ינבלו ,םיאירב םידלי רפסמ ול שיו ,וברו
, 25% -כ ,הובג יוכיס שיש םיעדוי םהו ,תרחא הלחמ וא הימסלט וא סקז ייטב םילוח םידלי תדלל
השיאה םא ירה .םיפסונ םידלי םיצור אל םה ןכלו ,'דכו סקז ייט תלחמב הלוח היהי דלוויש דליהש
לעב דלי ולדגי םה - ונחבאי אל םאו ,הלפה תושעל וכרטצי עוגפ רבוע הלצא ונחבאיו ןוירהל סנכית
.העינמ יעצמאב שמתשהל םיצור םה ןכלו .םיניינועמ םניא םה תויורשפאה יתשבו ,םומ
הז הרהת איה םאו ,הנרקהב לופיט וישכע תלבקמש השיא לשמל םה ןוירה עונמל תופסונ תוביס
תא תוחדל הצור אוהו ,דלי דוע לדגל ףסכ ול ןיא וישכעש גוז ,תוילכלכ תוביס םג שי .רבועל קיזי
םייחר' תונכב לאושש םדא - בתכה לע רבעב התוא יתילעהש הלאש - וא ,םייוסמ ןמזל ןוירהה
תבשל הצור אוהו ,ןתחתה אוהו ,הרות דומלל הצור אוהש תרמוא תאז ,'?הרותב קוסעיו וראווצב
אוה השיא אשנ אוהש ללגב םאה .הסנרפ תויעב ילבו החריט ילב םינש המכ דוע הרות דומללו
ורמא ולש םינברה ,השיא אשנ אל אוהש ןמז לכ ירה ?השיא אשנ אלש יממ רתוי וברו ורפב בייח
לוכי אוהשו 'וחור חפית' אל השיא אשי אל םא םגש ,םירשע ליגב ןתחתהל חרכומ אל אוהש ול
,ירציב תורגתהל אל ידכ השיא יתאשנש וישכע ,רמוא אוה זא .םינש המכל 'וברו ורפ' תא תוחדל
רתוי םידלי דילוהל וישכע בייח ינא עודמ !יראווצב םייחר הצור אל ינא לבא ,הרהטב הרות דומלל
?ללכ ןתחתה אלש ירבחמ
,םיקסופב רכזומ הזו ,הער תוברתל םלוכ םיאצוי ולש םידליהש עדויש גוז .תוינחור תוביס םג שי
םידליה םע הטטק ,גוזה ינב ןיב הטטק וא ,אייח יבר לש ותשא ומכ הדיל רעצ הל שיש השיא וא
ןודל ךירצ הרקמו הרקמ לכב ,ןכ םא .'וכו ,םיפסונ םידלי םהירוהל ויהיש םיצור אלש םירגובה
.העינמ יעצמאב שמתשהל םהל רתומ ללכב םאה
.תיתכליה הניחבמ תונווגמ תויעב ינפל םידמוע ונחנא ,רתומש ונטלחה רבכ רשאכ םג לבא
לבא ,םימייקה העינמה יעצמא לכב שומישב םנמא תמייק וברו ורפ תווצמ לוטיב לש הלאשה
תויעבה .ופוגל העינמה יעצמאמ דחא לכב ,ןמקל םהילע דומענש ,םידחוימ םירבד ינש דצמ שי
השיאה י"ע לעבה ערז תתחשה ,הלטבל ערז תאצוה ,הנוע תווצמ לוטיב לשמל תויהל תויושע
השיאל הנכס ,סוריס רוסיא ,העינמה יעצמאמ קלח י"ע ירוזחמ-ןיב םמד תמירג ,לעבה י"ע וא
.ופוגל יעצמא לכב ןכ-םא ןודנ .הלפה ןכו העינמ יעצמאב שומישמ האצותכ

ליעיה העינמה יעצמא תא םישפחמ ונחנא
.הזה גוזל רתויב ליעיה העינמה יעצמא תא םישפחמ ונחנא ללכ ךרדב :תיללכ הרעה לכ םדוק
שומישש רמוא ם"שרהמה לשמל ,תיתכליה הניחבמ רחא טקפסא םג שיש ריכזא הטודקנא רותב
,הטודקנא קר וז .אשיר קיספ הפ ןיא ןכלו ,חוטב תוחפ אוהש הז ללגב ךוממ ףידע המגרפאידב
יעצמא תא םישפחמ ונחנא ללכ ךרדב לבא .ליעי ךכ לכ אל יעצמא אקווד םישפחמ םג םימעפלש
ןיחבהל ,ץעייתהל אבש גוז לכ לצא ,ילאודיבידניא ןפואב םיכירצ ונחנא ןכלו .רתויב ליעיה העינמה
םיבושיח ךמס לע תעבקנ םייוסמ העינמ יעצמא לש תוליעיה .הב שומישה תוליעיו הטישה תוליעי ןיב
.םייטרואית
תחקל ךירצ ,עיגהל רשפא ןולשכ לש םיזוחא הזיאל ,ןוירה תעינמל תולולג לע לשמל םינד ונאשכ
וחקי אל וא ,םש הלולג ,הפ הלולג וחקי אל ןהו תוינחכש םישנהמ קלחש םיעדוי ונחנאש ןובשחב
םיאבשכ העינמ יעצמאל הרוק המ תרמוא תאז ,שומישה תוליעי ארקנ הז .'וכו ןוכנה ןמזב הז תא
תאז .תונולשכה רועישל ךופה סחיב אצמנ השיאה ליגש םג םיעדוי ונחנא .לעופב וב שמתשהל
לככ .הובג רתוי היהי ןולשכה ,רתוי הריעצ השיאה קויד רתיל וא ,רתוי ריעצ גוזש לככש תרמוא
.ןוירה עונמל רתוי וחילצי םה 'בשוימ' רתוי גוזהש
רתוי תונולשכה ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעממ תוגוזב .ימונוקא-ויצוסה דמעמה ןיינעב רבדה ותוא
.העינמה יעצמאב םג יולת הזה רבדה .שומישה תוליעיו הטישה תוליעיל ךייש בוש הזו ,םיהובג
המו גוזב יולת המ לכתסהל םיכירצ ונחנא ,העינמ יעצמא לש המאתה דודמל םיאב ונחנאשכ
תרישק ,תיגרוריכ הטיש אוהש העינמ יעצמא לע םירבדמ ונחנא םא ,אמגודל ;הטישב יולת
המ הברה ןיא גוזל ולא העינמ יעצמאב ,ןוירה תעינמל תולולג לע םירבדמ ונחנאש וא ,תורצוצח
ןכלו .ונרמגו אפורה י"ע השענש רבד הז יכ ,אל ללכב תורצוצח תרישקב ,רתוי תולולגב ;תושעל
םא תאז תמועל .ןטק היהי םינושה תוגוזה ןיב חווטהו ,םיחוטב רתוי הברה םה הלאה םירבדה
רועיש ,ערז ילטוק םירמוחב שומיש אמגודל ,גוזב םייולתש העינמ יעצמא לע םירבדמ ונחנא
ונחנא םא לשמל .לודג היהי םינושה תוגוזה ןיב יונישה חווט םג לבא לודג רתוי היהי תונולשכה
40% -ל ןולשכ 3% ןיב םינוש םירקסב ענ חווטה ,ןוירה תעינמל ףצק וא םרק הזיא םיחקול
%0.1 הזש תורצוצח תרישק ומכ תוטישל דוגינב ,םוצע אוה םינושה תוגוזה ןיב חווטה .ןולשכ
.זוחא 0.1-0.2 ,רתויב ןטק חווט םע ןולשכ

תיעבטה הטישה
לע םילכתסמ ונחנא םא .תיעבטה הטישה וזו ,גוזב היולת יכהש הטישה תא אמגודל חקינ
לש תונולשכ לש רועישל םש םיעיגמ ונחנא ,ךשמהב ןהילע דומענש תורחא תוטישו םוח תודידמ
םימעפ הברה יל הרוק תרמוא תאז .תולולגב ןולשכה רועישמ [!] םישימח יפ הזש ,100 -ל 20 דע
ברהו לואשל ברל תכלוה איה זאו .והשמ הל עיצמ ינאו םיוסמ העינמ יעצמא הזיא הצור השיאש
לע םוקמב תיעבט הטיש וזיא לע ץילממ אוה םימעפל לבא .הז רתוי יאדכ ,הז אל ,בוט ,רמוא
ןכלו !ןולשכה רועישב םישימח יפ לש שרפה לע ,הז תא רוכזל ךירצ ,הפ םירבדמ ונחנאו .הלולג
.הלאה םירבדב בשחתהל ךירצ


1 'סמ הלבט
העינמה יעצמא לש תונולשכה רועיש

חווט
תונוירהה רועיש
תונש האמל
השיא
הרוצה
הטישה
יעצמא גוס
העינמה
0.2
0.02-0.4
0.1-0.4
וא ,תיביטקלא
ירסיק חותינ תעב
vasectomy
תרישק
תורצוצח
יגרוריכ
  0.2
0.5
תועובש 12 לכ
תועובש 24 לכ
Depoprovera
ג"מ 150
ג"מ 450
תקרזה
ןורטסגורפ
0.7-7
0.5-4.3
0.1-0.3
0.5-2
,םוי לכ רודכ
ךותמ םוי 21
ףוצר - 28
combined
progesteron
תולולג
2.8-4.7
2.7-3
0.9-2.6
0
ימעפ-דח
םינש 3-8 לכ
Inert
Copper
Progesterone
ןקתה
ימחר ךות
2-33
2-6
שימשתה ינפל
המגרפאיד
ינכימ
3-36
2-4
שימשתה ןמזב
םודנוק
ינכימ
  12-18
שימשתה ינפל
,ףצק ,םרק
תורנ ,ילג
םידיצימרפס
15-40
15-40
15-40
5-35
13
20
20
11
,ןונכת ,בקעמ
תוענמיה
שימשתמ
םימיה תטיש
םיחוטבה
םוח תדידמ
יראווצ ריר
תוטיש בוליש
תוטיש
תויעבט
0.16-1.6
1
0
'ש 72 ךות
'ש 120 ךות
תילנומרוה
ךות ןקתה
ימחר
ירחא
שימשת
Post coital

השיא תונש 100 -ל 85 אוה הנירהתש םישנה רועש - העינמ יעצמא אלל

ןוירה תעינממו ןוירהמ השיאל הנכסה
שיגדהל הצור ינא .השיאל הנכסה ,םיקסופב אבוהש אשונ הז וילע דומעל הצור ינאש רחא אשונ
יעצמא ןיא .םייקש העינמ יעצמא לכב שומישה רשאמ רתוי ההובג ןוירהמ האצותכ התומתהש
םישנ לש ןוירהמ האצותכ התומתה רועיש לשמל .ןוירהב תויהל ומכ ןכוסמ ךכ לכ אוהש העינמ
ויהיש םישנ 100,000 לכ לעש א"ז .100,000 -ל 7 אוה ,עבראו םירשע דע םירשע ליגב ,ריעצ ליגב
לבקמ ינא :ךאלמ ר"ד תבוגת !'ותמ' רמול ףידע :להקהמ הרעה] .ותומי ךרעב םישנ עבש ןוירהב
.םישנ עבש ותמ ןוירהב םישנ 100,000 לכ לע התע דע ,ןכ םא .[ןוקיתה תא
התמ ,תוריעצו תונשעמ אל םישנ ,ןוירה תעינמל תולולגב ושמתשהש םישנ לצא הז תמועל
םהבש םירחא םיעצמא םג םיחקול ונחנא םאו ,םישנ ףלא האמל השיא יצח שומישהמ האצותכ
התומתה ,םיינכמ םיעצמא חקינ םא לשמל ,הטישה תונולשכמ האצותכ התייה התומתה בור
,לשכנ יעצמאהש הזמ ותמ םה ,ןבומכ העינמה יעצמאמ ותמ אל םה לבא .100,000 -ל 1.5 התייה
האצותכש ,ןכ-םא אצוי .ןוירההמ האצותכ תותמ ןוירהב םישנהמ קלחש ונרמא רבכו ,ורה ןהו
שומישמ האצותכ ותמש םישנ רשאמ םישנ רתוי ותמ םיחוטב תוחפ םיעצמא לש תונולשכמ
!ןוירה תעינמל תולולגב
איה זא םג לבא ,ההובג רתוי הברה איה הלולגב שומישהמ האצותכ התומתה רגובמ רתוי ליגב
- 35-39 תונב םישנ לע הקיטסיטטסה תא םיקדוב ונחנא םא ,לשמל .ןוירהה תנכסמ התוחפ
.100,000 לכל 25 - הז ליגב ןוירהמ האצותכ ותמ םישנ לבא ,100,000 -ל 13-14 איה התומתה
םיאור ,ןוירהל הסינכ לש הנכסל העינמ יעצמאב שומישה לש הנכסה תא םיוושמשכש תרמוא תאז
הדיחיה הטישה .ומצע ןוירההמ רשאמ םיכומנ רתוי הברה םהמ האצותכ התומתהו האולחתהש
המדרהב תורצוצח תרישק .[רוקיע] היצזילירטסה איה ןוירהל התומתה תוחיכש תניחבמ הוותשמש
.ןוירה ומכ ךרעב איהש התומתל האיבה תיללכ


2 'סמ הלבט
םישנ 100,000 -ל העינמ יעצמאב שומישמו ןוירהמ האצותכ התומת

'ש 35-39
'ש 20-24
 
25.7
7.4
[הדילמ האצותכ רקיעב תוומה] העינמ יעצמאב שומיש אלל
13.8
0.5
[הטישהמ האצותכ רקיעב תוומה] תונשעמ-אלל תולולג
1.4
0.8
[הדילמ האצותכ רקיעב תוומה] ימחר ךות ןקתה
0.3
1.6
[הדילמ האצותכ רקיעב תומה] םודנוק
2.2
1.2
[הדילמ האצותכ רקיעב תוומה] דיצומורפסו המגרפאיד
2.9
1.6
[הדילמ האצותכ רקיעב תוומה] תיעבט הטיש


העינמה יעצמא

:ןוירה תעינמל תולולג
ןהל םיארוק ונחנאש תולולגה ןה ןוירה תעינמל תוחיכשהו תוליגרה תולולגה :הלועפה ןונגנמ
ןגורטסא םג הליכמ הלולג לכש תרמוא תאז , COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES
,םיניפורט-ודנוג םהל םיארוקש םינומרוה שי :הזכ אוה הלועפה ןונגנמ ,הרצקב .ןורטסגורפ םגו
ךשמהבו ,ץויב םרגיש תולחשה לע םיעיפשמ םהו ,חומה תרתוי תארקנש הטולבמ םישרפומש
הז ,ןורטסגורפו ןגורטסא ,םינומרוה השיאל םינתונ ונחנא םא .תופסונ תועפשהל םג םימרוג
ןונגנמ והז .תצייבמ אל השיאה ןכלו ,םיניפורט-ודנוג שירפהל חומה תרתוי הטולבמ ענומ
תולולגה תא תלטונ השיאהש שדוח לכ ןכלו ,ןוירה תעינמל הלאה תולולגה לש ירקיעה הלועפה
.ץויב הל ןיאש ןויכמ תורהל הלוכי הניא איה הלאה

הלולגה תונורתי
,ןולשכה רועיש .רתויב ליעיה העינמה יעצמא והז - לכ םדוק :םיבר תונורתי ןוירה תעינמל תולולגל
תוליעי פ"ע ןולשכ זוחא יצחל םיעיגמו ,הטישה תוליעי תא םיקדוב ונחנא םא 0.1% ךרעב אוה
תא רדסמ הז ,תולולגה תא תחקל השיאל חונ .חונ דואמ העינמ יעצמא םג והז .שומישה
תחקל םיקיספמש עגרב .הריזח תרמוא תאז ,תיליבסרבר הפורת וז .רידס קוידב תסו שי ,תסוה
העינמ יעצמאל דוגינב ,ןימה יסחיב עגופ וניא הזה יעצמאה .ותומדקל רזוח ןונגנמה תולולגה תא
רבד הזו ,םיסחיה םויק ינפל קוידב םירבד ינימ לכ תושעל ךירצ םהב ךשמהב םהילע דומענש
תאז ,הארונמסיד תוענומ ןוירה תעינמל תולולגה :תופסונ תוליעומ תועפשה שי .חונ אל דואמ
םיבאכ םעפ לכ הל שי םגו העינמ יעצמאל הקוקז םגש השיא שי םא .תסוה ןמזב םיבאכ תרמוא
םימומיד ענומ םג הז ללכ ךרדב .הליבשב ילאידיא יעצמא הנייהת תולולגה - תסוה ןמזב
םאש א"ז ;רתי ןונימ תליטנ תובקעב קזנ םוש םרגנ אל - םיבשוחש המל ילוא דוגינב .תולחמו
םינומרוהה תומכש ךשמהב הארנ ונחנאו ,קזנ הל השוע אל הז תולולג ידימ רתוי תחקול השיא
םימומידה תא רדסמ ונייהד ,תסוה תא רדסמ םג הז רומאכ .תילמינימ איה ונימיב תולולגב
.םיעובק םינמזב
הווש הזו ,זוחא 6-7 ןיב ךרעב איה תוחיכשה לבא ,ירוזחמ ןיב םמדל ןהל םרוג הזש םישנ שי
קוידב אל הזש אוה ןיינעה .תולולג תולטונ אלש םישנב םיירוזחמ-ןיבה םימומידה לש תוחיכשל
הלש יוכיסהש בשוח ינא ,ירוזחמ ןיב םמד הל היה אל םלועמש השיא שי םא .השיא התוא
6-7 -ל תיללכה היסולכואב .זוחא 6-7 -מ תוחפ אוה םומיד הזה יפיצפסה שדוחב הל היהיש
הלאה םישנה .ךכל תודעומה םישנ ןתוא ןה ולא לבא ,םיירוזחמ ןיב םימומיד שי םישנהמ זוחא
המכ תולולגה תובקעב וישכעו ,תויעב ןהל ויה אל םדוקש םישנ ילוא ןה תולולג תוחקול וישכעש
.ירוזחמ ןיב םמד ןהל שי ןהמ םיזוחא
.הלחשה ןטרס תא תוענומ ןהו ,ימחר-ץוח ןוירה תוענומ ןה .תולחמהמ קלח תוענומ םג תולולג
ןה .ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמש םישנ ןיב הלחשה ןטרס לש םירקמ תוחפ 40% שי
.דועו תויתלחש תוטסיצ ,ןגאב תוקלד ,תוריפש דש תולחמ ,םחרה תיריר ןטרס םג תוענומ

הלולגה תונורסח
,תולולגב ןוכנ שומישב היולת ןהלש תוליעיה .ןהלש יאולה תועפות ןה תולולגה לש תונורסחה
,עצמאב שומישה תא קיספת איה - היצביטומ קיפסמ ןיא השיאל םא ;השיאב יולת ירה הזו
םינמושה לש [םירמוחה ףוליח] םזילובטמה לע תועיפשמ תולולגה .תורהל היושע איה זאו
תולולגהש םיעדוי ונחנא .השיאה תא ןכסל לולע הז ןכלו ,השירקה ידוקפית לעו םירכוסהו
,יניאטורפ-ופיל ליפורפב וא רכוס תסמעהב יוניש תומרוג ןניא םיכומנה םינונימה םע תושדחה
תולולגב היהש ומכ ,יחומ עורא וא בל יפקתה ומכ תולחמל תומרוג אל ןהש יאדול בורק ןכלו
תודירומ וליפא הארנכו ,ללכ התומתה תא תולעמ אל תולולגה תונשעמ-אל תוריעצב .תונשיה
ינפלמ הסיפחב דחא רודכ לש תומכ ומכ איה םויה המלש הסיפחב םינומרוהה תומכ .התוא
דחא םויב החקל השיאש םינומרוה תחקול םימי שדוחב םויה השיאש תרמוא תאז . הנש 25
.יתרכזהש יאולה תועפות רועישב תיתועמשמה הדיריה ןאכמו .הנש 25 ינפל

ןורטסגורפ תולולג
לש הלועפה ןונגנמ .דבלב ןורטסגורפ תוליכמש ולא ןה ןוירה תעינמל תולולג לש רחא גוס
תורמל רחא קלחב לבא ,ץויב תוענומ תולולגה םירקמהמ קלחב :הזכ אוה הלאה תולולגה
תיריר בכרה תא הנשמ ןורטסגורפהש ןויכמ הרהת אל השיאה ,ץויבה תא תענומ אל הלולגהש
.םחרה ראווצ תירירו םחרה

ןורטסגורפה תונורתי
תמרוג הניא איהו ,הקנה לע העפשה הל ןיא ,תורידנ יאולה תועפות :תאזה הלולגל תונורתי שי
הקוקז איהו ,תסו וישכע הל ןיאו הקינמ השיא לשמל םא .תוקינמ םישנ לצא תסווה תרזחל
תוארל ליחתת איה ןוירה תעינמל תוליגר תולולג הל ןתינ םא ,ןוירה תעינמל תולולגב שמתשהל
הברה .תסו הל היהי אל דבלב ןורטסגורפ תוליכמש תולולג הל ןתינ םא לבא ,םוי 28 לכ תסו
.אליממ תסו ןהל ןיא םא ,תסווה תרזחל ןהל תומרוג אלש תולולג הניצרת הקנהה ןמזב םישנ
.תרכינ תילובטמ העפשה םג הל ןיאו ,הזובמורט לע וא םד ץחל לע העפשה ןיא םג וזה הפורתל
.הלש תונורתיה ןה ולא

ןורטסגורפה תונורתי
זוחא יצח ןיב לש ןולשכ הל שי - תוריעצ םישנ לצא הליגרה הלולגהמ הליעי תוחפ וזה הלולגה
הארנכ .תוליגר ןוירה תעינמל תולולג ומכ הליעי איה 40 ליג לעמ םישנ לצא .םיזוחא השולש דעו
לש הנכסהמ הקוחר ןיידע לבא ,הלודג רתוי טעמ ימחר-ץוח ןוירהל הנכסה תאזה הלולגבש
תאזה הלולגב תושמתשמש םישנהמ זוחא 20-30 -ב .העינמ יעצמא םוש תחקול אלש השיא
ןהל שיש םישנ לצא קר יוצמ ריכזמ ינאש רידס אלה םמדהש תעדל בושח .רידס אל םמד עיפומ
אל םימומידמ ולבסי הלאה םישנהמ זוחא 20-30 ;דבלב ןורטסגורפ םע הלולג תולטונ ןהו , תסו
הכרענ ולש חינמ ינא ;תוידוהי אל םישנ לע וכרענש תוקיטסיטטס ןה ולא .'וכו םימתכ םע ,םירידס
לע תוחוודמ ויהש זוחא 50-60 -ל םיעיגמ ויה - תווצמ-תורמוש תוידוהי לע המוד הקיטסיטטס
ןיאשכ תולולג לש הז גוס תולטונה תוקינמ םישנ לצא לבא .תודיפקמ רתוי ןה יכ ,המתכה וא םומיד
גוסהמ תולולגה םע ןכ םא תירקיעה היעבה .הכומנ רתוי הברה איה םומידל הנכסה - תסו ןהל
.םיירוזחמ ןיב םימומיד איה הזה

הלתשהב וא הקרזהב ןורטסגורפ
וזה הטישב .הלתשהב וא הקרזהב ןורטסגורפ םג שיש ,ןמזה קחוד ללגב ,הרצקב קר ריכזא ינא
המכ] ךורא ןמז ךשמב ןורטסגורפ ררחשמה לתש רועה תחת םיליתשמ וא ןורטסגורפ םיקירזמ
ךרוצ שיש אוה ירקיעה ןורתיהו ,הליעי דואמ וז הטיש .הרהת אל השיאה וז הפוקתב .[םישדוח
ןיב םמד איה תירקיעה היעבה !םינש שמחל תחא ליתשהל וא ,םישדוח רפסמל תחא קירזהל
ףוגב אצמנ רבכ ןורטסגורפה יכ ,יתרכזהש תולולגל דוגינב ,וילע טלתשהל רשפא יאש ירוזחמ
.תיניצר איה היעבה הזכ הרקמב ןכל .יאוול תועפות שי םא ואיצוהל ןתינ אלו ,השיאה

:IUD] ;ר"תה] ימחר ךות ןקתה
תלבוקמה הרבסהו ,לעופ הז ךיא תוירואת הברה שי .םחרל סנכומש רז ףוג טושפ אוה ר"תה
תיציבה ךא ,תיציבה לש הירפה שיש תרמוא תאז ;השרשהל עירפמ ר"תההש איה םויה
.חתפתי ןוירההש ידכ םחרה ןפוד ךותב שרתשהל הלוכי אל תירפומה

ר"תהה תונורתי
תימעפ-דח הלועפ י"ע עצובמ לכה ,רבד םוש תושעל ךירצ אל גוזה .ליעיו חונ העינמ יעצמא והז
םיאיצומש ירחא דיימ תורהל ןתינ .תילנומרוה העפשה ןיאו הקנהה לע העפשה ןיא .אפורה לש
היהש המל דוגינב .םירידנ דואמ שממ לש םיכוביס ךא ,םילק םייאופר תונורסח םנמא שי .ותוא
היסולכואה תמועל ר"תהב תושמתשמה ןיב ןגאבו םחרב תוקלד תוחיכשב הילעה - לבוקמ
ךשמב שומיש ירחאו ,זוחא 1-1.5 ךרעב אוה ןולשכה רועיש .ללכב םא ,הלק דואמ איה תיללכה
.1.9%קר אוה ןולשכה רועיש םינש עברא
ןכו ,המתכה וא ירוזחמ-ןיב םמד ןה ר"תהב שומישמ האצותכ עובנל תולולעש תוירקיעה תויעבה
.ךכ בקע הימנא תוחתפמ ר"תהב תושמתשמהמ 30% -כ .[היגרונמ] תסווה ןמזב בר םמד
העיבקהו ,ירוזחמ-ןיב םמד תמירגמ תואצותה :ןה ר"תהב שומישמ תועבונה תויתכלהה תולאשה
- הזה יעצמאל תיפיצפסה הלאשהו ;השיאל הנכסה ;ליגר םד וא הכמ םד בשחנ הז םמד םאה
השרשה ענומש ןקתה םימש ונחנאש הז י"ע ירהש ,הלפהל םצעב םימרוגש שושחל םיכירצ םאה
.הזה ,רבוע-םורטה וא ,רבועל הלפה םימרוג םצעב ונחנא תירפומה תיציבה לש

םודנוק וא ,תיגופס ,המגרפאיד :םיינכמ םיעצמא
ולש ןורקעה יכ הזל סנכינ אל לבא ,השיאל םודנוק םג שי וישכע .םודנוק וא ,תיגופס ,המגרפאיד
וכרד לש תינכימ המיסח אוה םיינכמה םיעצמאה לש הלועפה ןונגנמ .רבגה לש םודנוקל הווש
ראווצ לש יוסיכ י"ע תישענ המיסחה תיגופסבו המגרפאידבש שיגדהל הצור ינא .םחרל ערזה לש
תיתכלהה הלאשהמ הנושב ,קיתרנה לכ לש יוסיכ י"ע אלו קיתרנה לש ןוילעה ןפודהו םחרה
הפ .וכותל סנכיהל לוכי אל ללכב ערזהש םרוגש קיתרנה ךותב םטוא אוהש 'ךומ' לע העודיה
.ראווצל הסינכב ימוג לש יוסיכ שיש אלא קיתרנה ךותל סנכנ ערזה
םוש םיעיפשמ אלש ןבומכ םה .יאול תועפות םהל ןיאש אוה םיינכמה םיעצמאה לש ןורתיה
ראווצ ןטרס לשו תומיוסמ ןימ תולחמ לש תוחיכשה תא םידירומ וליפא םה .תילנומרוה העפשה
היולת הלאה םיעצמאה לש תוליעיהש אוה ןורסחה .תיאופר החגשה םושב ךרוצ ןיאו ,םחרה
יתרמא רבכו ,שימשתה ןמזב השענ םהב שומישהו ,הדימתמ היצביטומ שרוד הז .שמתשמב
םישנב זוחא 10-33 ןיב אוה הלאה םיעצמאה לש ןולשכה רועיש .םיוסמ ישגר ןורסח והזש
הרוצב הפ עיפשמ ליגהש תרמוא תאז ;30 ליגל לעמ םישנב זוחא 1-4 קר לבא ,25 ליגל תחתמ
.תינוציק
;השיא תונש האמל תיסחי איה הנווכה םהילע רבדמ ינאש ןולשכה זוחא לכש בוש ריכזמ ינא
םא .תחא הנש הזה יעצמאב תושמתשמש םישנ האמל תיסחי הז תא םידדומש תרמוא תאז
ינא םא .הזה ןמזה ךשמב ןוירהל הנסנכית םישנ לש לופכ רפסמ ,םייתנש ולא םינש רחא םיבקוע
,הנירהת םישולש הזב הנשמתשתש םישנ האממ הנושארה הנשבש הנווכה ןולשכ 30% רמוא
ןניאש ןיטולחל תואירב םישנ לצא םגש רוכזל ךירצ .הזה רפסמל בורק ורהיו ובושי הינשה הנשבו
אל ,העינמ יעצמא רסוח לש הנושארה הנשב הנרהת 85-90 קר העינמ יעצמאב תושמתשמ
תאצוה איה תירקיעה הלאשה ,המגרפאיד ומכ ,םיינכמ םיעצמא לש תאזה היעבב ןכ םא .ןלוכ
.םודנוקב רקיעב תמייק תאזה הלאשהש יאדובו ,ימוג לע ךפשנ ערזהמ קלחש ינפמ ,הלטבל ערז
העינמה יעצמא לש תיללכה היעבה לע ףסונב הזה העינמה יעצמאב תירקיעה הלאשה םצעב תאז
.םירחאה

:ערז ילטוק
תא לטבל ידכ םיסחיה םויק ינפל קיתרנה ךותב םתוא םימשש םיימיכ םירמוח םה ערז ילטוק
עיפשמ אל הז ,דבל הזב שמתשמ גוזה ,יאופר תווצ ךירצ אלש םה תונורתיה - בושו .ערזה תוליעפ
- םימוהיז לש תוחיכש הנטקו ,תוילובטמ תועפות הזל ןיא ,[תיתכרעמ] תימטסיס העפשה םוש
תוחיכשה תא ןיטקמ םג הזש הארנכ .םימיוסמ םיסוריוו םיקדייח םג םיגרוה ערזה ילטוקש ינפמ
.םחרה ראווצ ןטרס לש
20 דע 15 ונייהד ,זוחא 15-20 -ל עיגמ רשא ,ערזה ילטוקב הובגה ןולשכה רועיש :םה תונורסחה
ילוא הפ ןיאש תורמלש ,איה תיתכלהה היעבהה .ןימ יסחיב רושק שומישה .הנשל םישנ 100 -ל
ךרדכ אוה םיסחיה םויק תרמוא תאז .ערז תתחשה לש הלאש הפ שי לבא ,הלטבל ערז תאצוה
יכ ,ערז תתחשה לש הלאש איה הלאשה לבא ,הלטבל ערז תאצוה הפ ןיאש ןכתי ןכלו ,ץראה לכ
.ערזה תא לעופב םיתיחשמ שממ

:יעבט החפשמ ןונכת
ארקנש המ ,יעבט החפשמ ןונכת והז ,הזה םורופב התוא שיגדהל םיבייחש ,תרחא הטיש
הפוקתב קר םיסחי םייקל לדתשמ גוזה הזה ןונגנמב NATURAL FAMILY PLANNING
.ץויב ןיאש ול עודיש


:הז תא אדוול תונוש תוטיש תומייק ?ץויב ןיא יתמו ץויב שי יתמ םיעדוי ונחנא ךיא
חולה תטיש
האבה תסוה דע ץויבהמש תרמוא תאז .ץויבה םייקתמ האבה תסוה ינפל םוי 14 ,השיא לכ לצא
תרמוא תאז .ןוחטב חווט םיחקול םימי רפסמ דוע היח תיציבהש ןויכמ .םוי 14 ךרעב םירבוע
איהש יאדול בורק ,הל שיש רתויב ךוראה רוזחמהמ םוי 11 רובע דע שמשת אל השיא םאש
הפוקתב הל היהיש רתויב ךוראה רוזחמהש השיא :אמגודל .ץויב ןיאש הפוקתב שמשת
- םוי 32 היה וכרוא םא ;19 -ה םויב קר לובטתש וזה הטישה פ"ע יאדכ ,םוי 30 היה הנורחאה
.חולה תטיש איה תאז .21 -ה םויב לובטתש יאדכ

:םוח תדידמ
לש יסיסבה םוחה תא הלעמ ץויבה ירחא קר תולחשה י"ע רצונש ןורטסגורפהש םיעדוי ונחנא
איהו ,ףרג ןיעמ הל הנובו תואצותה תא תמשור השיאהו ,םוח םידדומ רקוב לכ םא ןכל .ףוגה
הלעמה יצחב הובג ראשנ הפוג םוחו ,הלעמ יצחב הרוטרפמטה לש הילע םייוסמ םוימ לחה האור
איה זא קרו ,('דכו תעפש הל התייה קר ילוא דחא םויב קפתסנ םא יכ) םימי השולש ךשמב וזה
.םוחה תדידמ לש הטישה וז .ץויבה ירחא היה הזש חינהל רשפא ,םיסחי תמייקמ

יראווצה רירה תקידב
ידכ תוימינפ תוקידב השוע איה ;יראווצה רירה תא המצעב תקדוב השיאהש ,תפסונ הטיש שי
.רתוי עגרכ טרפא אל .ץויב היה יתמ תעדוי איה הז יפלו ,רירה לש תוכיאה תא קודבל
הטיש איה תאזה הטישהש ןויכמ ?הזה םורופב תאזה הטישה תא ריכזהל בושחש יתרמא המל
איה היעבה .הנוע תווצמ לוטיבמ ילוא ץוח ,תיתכליה היעב הב ןיאש רמול רשפאו ,תלבוקמ יד
תסו ןהל התייה אלש םישנ ,םיתש אלו תחא אל יל הזב יתלקתנ ימצע ינא ,םימעפ הברהש
ילוא ,עדוי ימש הקינמ השיא דחא הרקמב .תאזה הטישב שמתשהל םינברמ הצע ולביק הרידס
םוקמב םוח דודמל הל רמא ינולפ ברש ,הרמאו ילא האב ,הנש דוע קר הלצא היהת האבה תסוה
ךשמב םיסחי םייקל אל םצעב הל רמא ברהש רבד לש ושורפ ;רחא העינמ יעצמאב שמתשהל
!הנש דועב ילוא לבא - שדוח דועב ילוא !הנש דועב ילוא הל הלעי םוחהש ינפמ ,הנש
לבא ,ףסכ הלוע אל איה ,יאול תועפות הל ןיא תאזה הטישה .הזה ןיינעה תא שיגדמ ינא ןכל
הפוקת שימשתמ תוענמיה ,גוזה ינב ןיב הלועפ ףותיש תשרוד איהש םה הלש תונורסחה
האמל זוחא 14-47 ןיב ענ אוהו ,דואמ הובג הלצא תונולשכה רועיש ןכלו ,היצביטומו ,תמיוסמ
תסו ןהל ןיאש םישנל ללכ המיאתמ הניא וז הטיש .ןולשכ לש םוצע רועיש הז ;השיא תונש
.קיפסמ תויארחא ןניאש םישנלו ,הרידס

:הקנה
תועובש 12 רחא רבכ תוצייבמ תוקינמה םישנהמ 25% .ןוירה תעינמל הבוט הטיש הניא הקנה
תרמוא תאז .הנושארה תסוה ינפל ץויב שי האלמ הקנה תוקינמש םישנהמ 41% לצא .הדילהמ
תיצחמ טעמכ יכ ,ןוכנ אל הז - גואדל המ הל ןיא ןושארה תסוה דעש הקינמ השיאל רמאנ םאש
.הנושארה תסוה ינפל דוע תוצייבמ תוקינמהמ
תונוירההמ יצחל בורק ,הכורא הפוקת תוקינמ םישנה ןהב תוחתפתמ תוצראב :ףסונ בושח ןותנ
.הקינמ ןיידע השיאה רשאכ םיליחתמ

:תרחואמ ןוירה תעינמ
היהי הז ילוא דיתעב .הרהיתש תורשפא עונמל הצורו םיסחי המייק רבכש השיא לע רבודמ
.םיסחי םויק ירחא קר התוא תחקל וכרטציש תאזכ הלולג ןימ ואצמי .ילאידיאה העינמה יעצמא
הזה יעצמאב םישמתשמ וישכע .הלולגה תא וחקי אל - םיסחי ומייק אל ,וחקי - םיסחי ומייק
םיצור ונחנאו , הלש ץויבה ןמז הרק הזש ששח שיו הסנאנש השיא ,סנוא ירקמ ירחא רקיעב
לבא ,בוהצה ףיפוגה תא סרוה הז .הובג ןונימב םינגורטסא הל תתל רשפא ,הרהת אל איהש
תומכב ןוירה תעינמל תולולג ןתמב שמתשהל םיפידעמ םויה ןכל .תומויא יאול תועפות הזל שי
הזבו תונמ יתשב ןוירה תעינמל תולולג 4-6 -כ תתל ךירצ כ"הסב תרמוא תאז ,תיסחי הלודג
.ונרמג
רדחל האב איהו ,הסנאנש השיא .םיסחיה ירחא ימחר ךות ןקתה תסנכה איה תרחא הטיש
תיציבה ירהש ,וישכע ימחר ךות ןקתה הל םיסינכמ ,ץויבה תפוקתב איהו תועש 12-72 ךות ןוימ
.ןוירהה תא ענומ הזו םחרל העיגה אל ןיידע תירפומה
['ירחאש םויה תלולג'] הזה יעצמאה לש הוקתה היולת ובש ,רתויב שידחהו ןורחאה יעצמאה
חקית םיסחי המייקש השיא קרש תרמוא תאז .ןורטסגורפ-יטנא םע הלולג וז - בחרנ שומישל
.חתפתהלו םחרב שרתשהל ןורבועה לכוי אל אליממ זאו ,השירפמ איהש ןורטסגורפ דגנ הפורת
.הלפה תמירג איה הלאכ םירקמב תיתכליהה היעבה

:תורצוצח תרישק
הטישה .תורצוצח תרישק ,השיאה לש היצזילירטס אוה הרצקב וילע רבדאש ןורחאה יעצמאה
םיחיכשה העינמה יעצמאמ איה ,ימוימוי העינמ יעצמא ךכ לכ הארנ אל הז ונלש המכ ,תאזה
חותינ ורבע םירבג ינוילמו ,היצזילירטס ורבע הקירמאב םישנ ינוילמ .הקירמאב םויה רתויב
ךרעב ב"הראב ערזה יכרד תרישקו תורצוצח תרישק לש תוחיכשה .ערזה תורוניצ תרישקל
.םידלי רתוי םיצור אל רשאכ קר תישענ וננמזב תורצוצח תרישקש ןבומ .ההז
לשמל ,ןהילע טולשל רשפא יאש םישנל ןיוצמ יעצמא והזו ,הכיפה אל ,העובק איהש הטיש תאז
ןהל שיש םישנ לצא רשאמ רתוי ילוא קזח ןהלש ינימה ףחדהש ,תוידיאולוגנומ ,תורגפמ םישנ
אוה ןולשכה .ןתוא רקעל הייטנ הנשי םיבר תומוקמב ןכלו ,ןמצע לע טולשל תולוכיו ,ןופצמו ךוניח
וא תילובטמ העפשה הל ןיאש ,תימעפ דח ,החונ ,הליעי הטיש תאז .ךרעב 0.1% ,דואמ ןטק
.גוזה ינב לש היצביטומב היולת הניאו ,תימטסיס
והזש יתרמא רבכ ,יחותינה ןוכיסה םג ונשי .הכיפה יתלב ,העובק הטיש וזש אוה לודגה ןורסחה
.תיגולוכיספ העפשה םג ול תויהל הלוכיו ,העינמה יעצמא לכמ רתויב ןכוסמה העינמה יעצמא
ןיינועמה ,ןאכ ביחרנ אל ןמזה רצוק תאפמ .סוריס לש היעב איה ןאכ הלודגה תיתכליהה היעבה
יתרמאש יפכ רבגל םג .[(ן"שת) ךליאו 51 'ע ,(ד-ג,בי) זמ] 'איסא' תרבוחב ירמאמב ןייעי םיטרפב
.סוריס לש הרומח רתוי הברה הלאש שיש יאדוב ןאכו ,ערזה יכרד תא רושקל רשפא
איה הליעיה הלולגה עגרכ םלוא .ולש םינומרוהה לע תלעופש ,רבגל הלולג םג האצמוה הנורחאל
ילואש ןיינע והז רבגל תולולג ןכל .שומישל תצלמומ הניא איהש דע ,תושק הכ יאול תועפות תלעב
אשונה .תילאוטקא כ"כ הניא ןיידע הלאשה לבא ,יתכלהה ןורתפה תא וישכע רבכ ול תתל ךירצ
.ןאכ םייסא ןמזה רצוק תאפמ ךא ,ופיקיה לכב הצומ אל ןיידע