דוליה תבהצל תינשדח השיג

למיש לאכימ ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


ףילחהל הביס הניאו ,תנכוסמ הניא ןיבוריליב לש ההובג המרש וארה םישדח םירקחמ :ריצקת
.הלימה תירב תא תוחדל וא םד

התייחד - הלימ תירב ,ןיבוריליב :חתפמ תולימ


תבהצ תרדגה
לש בצמ איה תבהצה .הדילה רחאל רתויב תוחיכשה תועפותה תחא תא הווהמ דוליה תבהצ
רועל הנקמ וז תורבטצה .רועה םללכבו ,םינושה ףוגה ירבאב ןיבורוליבה תולוקלומ תורבטצה
.תוקוניתב םיאור ונחנאש בהבהצה ןווגה תא
קר ינא ,ןיבורוליבה לש םיימיכויבה םיטקפסאה לע הפיקמ האצרהל שולגל הצור ינניאש תורמל
תוירודכ ךותמ עיפומ ,ונממ 75% ,ורקיעב ןיבורוליבה .ןיבורוליבה לש ויתורוקמ תא ןייצל הצור
ףוגהמ שרפומ ןיבורוליבה .לוכיעה תכרעמ יאת ךותמ עיפומ ונממ 25% רשאכ ,תומודאה םדה
לש םיוסמ גוסל רשקנ ןיבורוליבה הז ךילהתב רשאכ ,דבכב עצבתמ ורקיעבש ימיכ ךילהת ךות
תכרעמ ךרד ;לוכיעה תכרעמל שרפומ רכוס ותואל רושקה ןיבורוליבה הרמה תועצמאבו ,רכוס
לא רזוח ,עטקנ ירכוסה עטקה לוכיעה תכרעמבש ןייצל שי .ףוגהמ שרפומ ןיבורוליבה לוכיעה
דועב ,רישי ןיבורוליב יורק רכוסל רושקה ןיבורוליבה .ףוגהמ הצוחה שרפומ ןיבורוליבהו ,םדה
םיקדוב ונחנא קוניתב ללכ ךרדב .רישי יתלב ןיבורוליב יורק רכוסל רושק וניאש ןיבורוליבהש
בצק .ןיבורוליבה לש ךסה הזל םיארוק ונחנאו ,רישי יתלבהו רישיה ןיבורוליבה ךס תא הדבעמב
םיינש יפ הווהמש תומכ ,העשל לקשמ ג"קל םרגילימ 8-10 ןיב איה דוליב ןיבורוליבה תריצי
.רגובמב תרצונש תומכהמ
םיאור ונחנאש תבהצל ומרגיו ,ולעי ןיבורוליבה יכרעש םורגל תויושעה תויורשפא רפסמ ןנשי
לע הלועו ,רבגומ אוה ןיבורוליבה תריצי בצק רשאכ איה תחא תורשפא .קוניתה לצא התוא
,הנושארה תורשפאה .תדקפתמ הנניא ןיבורוליבה זוקינ תכרעמ רשאכ וא ,ושירפהל ףוגה תלוכי
לעמ איה ותדיל םע קוניתל שיש ןיבולגומהה תומכש ךכמ תרצונ ,ןיבורוליב לש תוהובג תומר
ןיבולגומההש [1 הלבט] הלבטב תוארל רשפא .ןכמ רחאל םייחב הל קוקז אוהש תומכל רבעמו
5 איה םדה תוירודכ תומכ רשאכ ,18 אוה ישילשה-ןושארה םויב הדילה רחאל קוניתה לש
75% -ש ונרמא םאו .תומודא םד תוירודכ ןוילמ 4.9 -ו 16 ןיבולגומהה םייעובש ליגבו ,ןוילמ
לש דואמ הלודג תומכ םיאור ונחנא עודמ ונל רורב ,תומודאה םדה תוירודכמ עבונ ןיבורוליבהמ
.ןיבורוליב


1 'סמ הלבט
RED BLOOD CELL AT VARIOUS AGES - MEAN VALUES

  Hemoglobin
(GR/DL)
Red Cell Count
(RBC * Millions)
1-3 days 18.5 5.3
1 weeks 17.5 5.1
2 weeks 16.5 4.9

1 gr Hemoglobin 35 mg Billirubin

םיבר םירקמבש ,דבכב ןבומכ םינד ונחנא - זוקינה תלוכיב הדירי שי הבש ,הינשה תורשפאב
דואמ הלודג תומכ לורטינו זוקינ לש םוצעה לטנה תחת דומעל ךירצ אוהו ,ויד לישבה אל ןיידע
איבת ,יעמה לש תוליעפהו תוחתפתהה בצקב איהש הביס לכמ הטאה ,ןכ ומכ .ןיבורוליב לש
םיבר םימרוג םנשי .םדה םרזל תרזוחה ותגיפסל אליממו ,ןיבורוליבה תשרפהב הטאהל
.ןיבורוליבה תומר לע םיעיפשמה
תקידב .הקידבה לש ינכטה דצה לע תחא הלמ רמאנ םייאופרה םיטקפסאב ןודנש ינפל
1 -ל םרגילימ יצח ןיב סונימ-סולפ הנוכנ איה ,תקיודמ הנניאש הקידב איה ןיבורוליבה תולוקלומ
אל םילדבה שיש וניאר ,םינש המכ ינפל קדצ-ירעש םילוחה תיבב ונעציבש רקסב .זוחא םרגילימ
םישוע ללכ ךרדבש המ ,בקעהמ תחקלנש םד תמיגדב תודדמנש ןיבורוליבה תומר ןיב םינטק
הבושת הזיא עדוי אל ינא .קוניתה לש דירווהמ החיקלב דדמנש ןיבורוליב ןיבל ,םילוח תיבב
המ ילוא וא ,דירוהמ הובג רתוי ללכ ךרדב אוהש בקעה לש ןיבורוליבה םאה ,'הנוכנ' רתוי
.הבושתה תא עדוי אל םצעב דחא ףא ;דירוהמ חקלנש
תועמשמ ילעבו םייגולויסיפ םה םקלח ,דוליה לש תבהצה לש םייאופרה םיטקפסאל רוזחנ םא
םיבצמה ןיב .הבר תיאופר תועמשמ ילעב םה הלאה םיטקפסאה םקלחבו ,תילמינימ תיאופר
;תוגפ :תונמל ןתינ ,םייגולויסיפ םיבצמ םיווהמ םניאש ןיבורוליבה תומר תילעל םורגל םילולעה
הניא םכינפל םויה יתריקס .םימוהיזו דבכ תולחמ ;תומודא םדה תוירודכ לש רבגומ סרה יבצמ
תיעבטה תבהצה - תיגולויסיפה תבהצל קרו ךא תסחיתמ םא יכ ,הלא הלחמ יבצמ תללוכ
םרגילימ 13 לש המרב ןיבוריליב הז בצמב .הדילה רחאל ישימחה דע ישילשה םויב העיפומה
ינשה םויבו ,זוחא ג"מ 5-6 איה המרה ןושארה םויב רשאכ .הניקת המרל ןיידע בשחנ זוחא
רתויה הדיריה ליחתת ישישה םויהמ קרו ,האלה ןכו האלה ןכו ,זוחא ג"מ 10 -ל הלוע המרה
.תטלוב
תובר םימעפ אלא ,םדה תקידב תרזעב תבהצה תמר תא םיכירעמ דימת אלש ןייצל בושח
,דליה לש ורועב תוננובתה י"ע תישענ בוהצ אוה המכ דעו בוהצ אוה דליה םא ונלש הכרעהה
.תונותחתה םייפגב רועה ןווג הז וב םילכתסמ ונחנאש םוקמה רקיע רשאכ
הנכס ,הנכס רוקמ לאכ דוליה תבהצ לא תוסחייתה תובר םינש ךשמב התייה םצעב עודמ
תונשב ושענש םיבר םירקס :וז איה הביסה ?העימשב תוערפהל הנכס ,תיגולוריונה ותוחתפתהל
העיגפמ ולבס ןיבורוליב לש תוהובג תומר םע תוקוניתש ךכ לע ועיבצה םיעבשהו םישישה
התלעו הבש הנורחאל םלוא .םידוליה תאופרב לזרב ןאצ יסכנ וויה ולא תוכרעה .תיגולוריונ
לזימ 'פורפ םכיס וז הלאשה לע תונעל ידכ .תרבגומ תבהצב ןוכיס ללכב שי םאה הלאשה
ותריקסש השגדה ךות ,הז אשונב ומסרופש םירמאמו םירקחמ תורשע םתוא לכ תא טיורטדמ
םדה תוירודכ לש רבגומ-סרה ינמיס לכ אללו ,ןיקת ןוירה ףוסב ודלונש םיאירב םידוליב תקסוע
.[2 הלבט] תומודאה


2 'סמ הלבט
EFFECT OF SERUM BILIRUBIN LEVELS ON MENTAL
DEVELOPMENT IN INFANTS > 2500 GR
Author Subjects Predictor Outcome Results
Broman
(1975)
24,885 Max Bili
(266>20)
IQ Age
4 Years
Whites
-0.14mg%
(3/20mg%)
Broman
(1985)
34,875 Max Bili Low
achievement
7 Years
No
Associattion
(Only Black)

ןיבורוליבה תומר םהמ קלחב רשאכ ,םידולי 24,885 לש תוחתפתה םכסמש דחא רמאמ חקינ
3 לש אוה לדבההש אצמנ םינש 4 ליגב םהלש .I.Q -ה תמר הקדבנו ,תוהובג דואמ דואמ ויה
3 -ב יונישש ךכ ,סונימ סולפ תודוקנ 100 -ל םיסחיתמ I.Q. לש םיכרעה ,ריכזהל .I.Q. תודוקנ
.תועמשמ רסח שוריפב וניה רתויו זוחא ג"מ 20 לש ןיבוריליב תמר םהל היהש םידליב תודוקנ
ןיב לדבה םוש אצמנ אל ,םינש 7 ליגב םתלוכי תא וקדבש ,םידלי 34,000 םכסמש רחא רמאמב
ןטק לדבה אצמנ הבש הדיחיה הצובקה .הינשה הצובקהו ההובגה ןיבוריליבה תמר םע הצובקה
ללגב וא ,תויתביבס תוביסמ עבונ לדבהה םאה .םינש 7 ליגב םישוכ םידלי לש הצובק איה
םינש 7 ליגב ,הילע םינד ונחנאש היסולכואבש רורב לבא .הזל סנכיהל הצור אל ינא ?ןיבוריליבה
תוקונית 53,000 לע השענש רקחמ לש םוכיסב םג .רבד םוש אצמנ אל ,םידלי 34,000 לש הקידבב
ולאה תוצובקה ןיב לדבה םוש ןיאש ררבתה 8 ליגב ךכ רחא וקדבנש 59-65 םינשה ןיב ודלונש
.[3 הלבט]


3 'סמ הלבט

EFFECT OF HYPERBILIIRUBINEMIA ON NEUROLOGIC ABNORMALITY

Collaborative Perinatal Project - '59 '65
53,043 babies


"Elevated bilirubin is not a risk factor for neurologic
abnormality in the population"

םינוזינש םיאירב םידליש העודיה הדבועה אוה ,לזימ 'פורפ י"ע הבחרהב ןודינש ףסונ ןיינעמ אשונ
םינוזינש תוקונית לש ןיבוריליבה תומרמ תוהובג רתוי תצק םהלש ןיבוריליבה תומר - םא-בלחמ
תוצמוח לש רתי קוריפ לש בוליש והשזיאמ עבונ הזש הארנכ .[4 'סמ הלבט] םא בלח יפילחתמ
םיפסוותמש םימרוג הברה דוע שיש ןכתייו .[5 'סמ הלבט] יעמה לש תויתעונתב התחפה םע ,ןמוש
,ןיבורוליב לש ההובג רתוי תצק המרב ראשיהל יאדכ אל םאה ,הלאשה תלאשנ דימת לבא .הזל
?הקנהב ול שיש המוצעה תלעותה תא דליהמ עונמל אל ךכו ,קיזהל הלוכי אל וניארש יפכש


4 'סמ הלבט

MAXIMUM TOTAL SERUM BILIRUBIN IN WHITE NEWBROWN
>2500 GR

mg/dl All babies
(N=2297)
commulative
%
Breast fed
(N=1260)
commulative
%
Formula fed
(N=1026)
commulative
%
0-9.9 82.76 77.14 90.06
10-10.9 87.85 83.25 93.86
11-11.9 91.64 87.94 96.39
12-12.9 93.99 91.03 97.76
13-13.9 95.86 93.81 98.54
14-14.9 97.17 95.87 98.73
15-15.9 98.52 97.78 99.42
16-16.9 99.22 99.05 99.42
17-17.9 99.7 99.68 99.71
18-18.9 99.87 99.84 99.9
19-19.9 100 100 100


5 'סמ הלבט

BREAST MILK JAUNDICE

Lipoprotein Lipase Unsaturated Fatty acids

Newborn + Nefa Portal Blood inhibition of conjugation

Release of free fatty acids (triglycerides)

Enteric Absorption

Starvation
Less stool & less bilirubin in stool

,תונורחאה םינשב יוניש לח ,לזימ 'פורפ לש הלא רקיעב ,ומסרופש תונושה תוריקסה תובקעב
לבוקמ עגרכ .ונתקלחמב םגו ,םלועב תובר םידולי תוקלחמב ,תונורחאה םייתנשב רקיעב
16 לעמ הלוע אוה רשאכ קר לשבה דוליב וב לפטל םוקמ שיש רבד לאכ ןיבורוליב לא סחיתהל
לעמש המרב ,תורזוח תוקידב ירחא ,ביצי ראשנ ןיבורוליבה םא קר עצבנ םד תפלחה .זוחא ג"מ
.זוחא ג"מ 20
תחאב לזימ 'פורפ תא תאזה הלאשה תא יתלאששכ ?ללכב הזב לפטנ אל םא הרקי המ םצעב
ץמוא ןיא םויה דחא ףאל יכ .עדוי אל תמאב ינא ,המ עדוי התא - יל הנע אוה ,ונלש תושיגפה
םויה רבד לש ופוסבש םירקס ,םיעבשהו םישישה תונשב ושעש םילודגה םירקסה תא ךורעל
תושיג ןתואו תוטלחה ןתוא םע ונראשנ םצעב ונחנאש ךכ .םיקיודמ ויה אל םהש םיעדוי ונחנא
.[5 הלבט] רתוי הברה תוקימעמו תובחר םויה וניתועידיש תורמל ,תובר םינש ינפל ועבקנש

דוליה לש תבהצב לפטלו ץורל ,םידולייה יאפור לכ לשו ,ונלש היטנהש ,רורב דחא רבד לבא
םיכירצ ןכ ונחנא יתמ ,םצעב איה ונלש הלאשה תאזה הריקסה רואל .התחפו הכלה הלחמכ
תא רידגהל םיכירצ ונחנא ,ןיבורוליב לש המר וזיאב ,יתמ - יתכליהה ןפהמ וא ,ןיבורוליבב לפטל
,הבצייתה ןיבורוליבה תמרש םיעדוי ונחנאש תורמל ,ותוא ולומיש םיכסהל ונל רוסאש הלוחכ דליה
המר הזיאב ,תוביס ןהשזיאמ הלימה התחדנ רבכש הדימבו ;אירב דלי םצעב אוה הזה דליהשו
?דליה תא לומלו תכלל רשפא ןיבורוליב לש