םתביסו םינוש םימומיד תגצה ,םחרה ראווצ תקידב

רלב יזוע 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


.םומידל תונושה תוביסהו ,םחרה ראווצ ,םחרה רואית :ריצקת

םומיד ,םחרה ראווצ ,םחר :חתפמ תולימ


םחרה הנבמ
ולוכ .ןוירה בצמב אל אוהשכ סגא לדוגכ ולדוג םגו ,סגא תרוצב ולוכ םחרה תא םכל וניימדת
הברה ותויהל דע ,ןוירהה ךלהמב הלודג החימצ ןבומכ רובעל לוכיש ,םחרה רירש ,רירש יושע
.המוד דואמ ותרוצ םגו סגא לדוגכ ולדוג ינוירה בצמב וניא אוהשכ- רומאכ ךא ;לודג רתוי
הרוצ לעב ללח שי וכותבו ,םחרה ןפוד וא םחרה רירש הזל םיארוק ,יבוע שי הזה רירשל
קלחה יופיצ .הרה הניא השיאהשכ וזב וז םיעגונ םחרה לש תירוחאהו תימדקה ןפודה .תשלושמ
,לתיפא - תיעוצקמה הפשב הזל םיארוק ונאש יפכ וא ,םחרה תיריר ארקנ םחרה לש ימינפה
תרשונ שדוחב םעפו ,ישדוחה רוזחמה תא תרבועש המודאה המקירה תאז .יטולב לתיפא
תיציבה לש השרשה תארקל הנכומ ,תחמוצ ,ילנומרוה יוריג תרבוע תאזה המקירה .הצוחה
ךילהת הזו ,ץויבה םוימ םייעובש ירחא המקירה תרשונ ןוירה ןיא םא .ןוירה שי םא תירפומה
תא הווהמש וז איה ,תרשונש תאזה המקירהש תרמוא תאז .םוי 28 לכ ךרעב ומצע לע רזוחש
.רידסה ילמרונה תסוה רוזחמ
ירמגל הרוצב ויתולובג תא רידגהל השקש רוזא ,םחרה לש ןותחתה קלחב תמיוסמ הדוקנב
.םחרה ראווצ ליחתמ ,[רחאל הז רביא ןיב וא ,הינשל תחא עבצא ןיב לדבהל המוד אל הז] הרורב
םחרה ראווצ תלעתו םחרה ףוג ןיב דירפמש חתפל .םחרה רירשל יכשמה אוה םחרה ראווצ
איה םג .םחרה ראווצ תלעת הליחתמ ונממו ,םחרה ראווצ לש ימינפה הפה םיארוק ונחנא
תרבוע וז הבכש םג .יטולבה םחרה ראווצ תיריר תארקנש ,תיריר הבכש ,לתיפא תבכשב הסוכמ
,רוזחמב תרשונש המקירה ,םדה .תסוה ןמזב תרשונ הניא איה לבא ,רוזחמה ןמזב םייוניש
.קיתרנל הצוחה תאצויו ,רוזחמה תארקל תחתפנ תצקש תאזה הלעתה ךרד תרבוע
ומכ תיטולב הנניא תאזה תירירה .תישקשק תיריר תארקנש ,רחא גוסמ תירירב הפוצמ קיתרנה
שגפמה תארקנש תמיוסמ הדוקנב הליחתמ איהו ,תישקשק תיריר - רחא גוסמ איה ,םחרה תיריר
ןדלה לש תירירה ,תאזה תירירה םישגפנ וב רדגומ דואמ םוקמ הזש ,JUNCTION תילגנאב וא
תויהל תויושעה תומקרה םצעב הלא .ראווצה תלעת תיריר םע ,םחרה ראווצ לש ינוציחה קלחהו
.ררבל ךירצ ורוקמו וביט תאש םומידב תוברועמ

םימומידל תונוש תוביס
:לש האצות תויהל לוכי רידסה רוזחמה ונניאש םחרה ללח ךותמ םומיד
.ינוירה םומיד וא הלפה - ןוירה .1
.ריאממ וא [ןרירש ,פילופ] ריפש - לודיג .2
[.IUDר"תה] תרדחהל וא [הדירג] ןוירה תקספהל וא הדילל תינשמ - תקלד .3
.השירקב תוערפה - םד תלחמ .4
םחרה ללח תדידמ וא [היפוקסורטסיה] םחרה ךותל תולכתסה ,םחר םוליצ ןוגכ תוקידב .5
.[הירטמורטסיה]
:םינווגמו םינוש םימרוג לש האצות תויהל םייושע םה םג ראווצה תלעתב םרוקמש םימומיד
.ראווצב 'עקתנ' רשא ןוירה .1
.רתויב תוחיכש - תוקלד .2
.םיינטרס םורט םיכילהת .3
.םיריאממו םיריפש םילודיג .4
.קלדומ EROSION - עצפ .5
.םיסחי םויקמ וא הדילמ האצותכ הלבח .6
.PAP חטשמ תליטנ - תויאופר תוקידב .7
.האלקה ,רזייל - ראווצב לופיט רחאל .8
.ראווצה תריפת רחאל .9
.ןמיהמ עדימ השיאל תתלו ,םומידה רוקמ תא ותקידבב רשאל לוכי לפטמה אפורה בור פ"ע
:ריהבהל שי
.םחרה ךותל אלש ש"כו ,ראווצה תלעת ךותל םיסנכנ ןיא םישנ אפור לצא תיתרגש הקידבב .א
םחרה ראווצ חתפ לע לכתסהל אפורל רשפאמו ,קיתרנה תא קר ביחרמ הקידבה רישכמ
ראווצהמ וא קיתרנהמ עובנל יושע אפור לש הליגר הקידב רחאל עיפומש םומיד ךכיפל .ינוציחה
.ופוג םחרה ךותמ אל ךא ,ןוציחה
תולכתסה י"ע םחר םוליצ תעב רומאכ ,םחרה ךותל הרידח הנשי ןהב תוקידב רפסמ ןנשי .ב
.היפוקסורטסיה - יטפוא רישכמב םחרה ךותל
תסווהשכ וא תסוול תסוו ןיב םומיד עיפומ רשאכ רמולכ ,רידס יתלב םומידל רוריב תרגסמב .ג
:תוקידב רפסמ עצבמ אפורה ,ידימ ךשוממ
.תינפוג הקידב .1
.[דנואס הרטלוא] תיעמש-לע הקירס .2
.ראווצהמ חטשמ תליטנ .3
.הדירג וא\ו היפוקסורטסיה ,םחר םוליצ - םיתעל .4
הדבעמ תוקידב תרזעב תאז אדוול ןתינ - תילנומרוה תורידס-יאמ תועבונש םומידב תוערפה .ד
.םהב לפטל ןתינ םג זאו ,םינושה םינומרוהל

:םוכיסל
,םישנ אפור י"ע ןוחבאל בור פ"ע תנתינ םמדה רוקמ תרדגה ,רידס יתלב םומיד לש םירקמב
.תויתכלה תוטלחה תלבק לע לקהל רשפא ךכבו
אפורהו ,גוזה ינבל ץעיימה ברה ןיב רשקה לע לקהל םירומא םויה ונרהבהש דוסיה יגשומ
.םהב לפטמה
הרקמ לכ הרישי הינפב ,דיתעב הז אשונב ררועתתש הלאש לכ לע תונעל ונדצמ חמשנ ונא
.ךכ-לכ בושחו שיגר אשונב ןוכנ ץועיי ןתמ לע לקי רישי רשקש ענכושמ ינא .הרקמו