הכינוס השנתי הראשון ןושארה יתנשה סוניכה


1992 לירפא ,ב"נשת חספ

ןטק לאוי :ךרועה
םיבלעש תבישי ,ןמוא המלש ןוכמ

ןרפש לאגי ברה תלהנהב הכלהו האופרל הקלחמה םילשורי תיתדה הצעומה


ןאכ ץחל (דבלב תואצרהה תומש) רצוקמ םיניינע ןכות תלבקל

ןאכ ץחל (האצרה לכ לש הנשמה תורתוכו תואצרהה תומש) טרופמ םיניינע ןכות תלבקל