יתכלה טביה

ןרטש לכימ לאיחי ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


ללחל רתומ םאה ?דליה סחיתמ ימ ירחא :הנחבמ תיירפהל רשקב תויתכלה תולאש :ריצקת
תבש החוד דליה תלימ םאה ,םינורבוע לע תבש

ערז רומיש ,הנחבמ תיירפה :חתפמ תולימ


ונאצמ רבכש םהמ שי .ולא םיאשונב ףיקמ רוריבל תמרוג ינרדומה םלועב האופרה תושדחתה
שי םהמ קלח לע .וישכע קר יאופרה םלועל התלגתה תואיצמהו ,םהילע ורבידו ומדק ל"זחש
.אתלימל אתלימ תומדל קר שי ונלו ,םיקסופה ילודגו םינושארה ירפסב םיבחרנ םינויד
:םיאפור תצובק יתלאש .רומשי םשה ,ןטרסה תלחמל עגונב םיאפור סנכ םעפ היה :אמגודל
,הנש 150 דחא ,הנש 100 רמא דחא ,םהיניב חוכיו היה ?תאזה הלחמה לע עודי ןמז המכ
"הנומאה יליבש" - הנש 700 -ל בורק ינפל יח ורבחמש רפס םהל יתאצוה .הנש 200 רמא רחא
:יעיברה ביתנב וב בותכ ךכש ,יבודלא ריא 'ר לשמ
הביבס הל שי האיציה וזו ,הברה םיילגר הל שי ןטרס תארקנה היחהש יפל ןכ ארקנ ןטרס'
טשפתי םאו ,הרוחשה הרמה ירמש םהו ,התוא תודליימה תובורעתה ןמ םיאלמ םידיג
םאו .טשפתי אלו ויתחת דומעיש ידכ ליחתישכ ותאופרב רהמל תואנ ןכלו ,אפרי אל רתויב
דע לדגיו ףסויו ,לופ וא הנופא לדוגמ ליחתי אמשו ,דואמ ער אוה - הרובח וב דלייתה
המישנה םוקמבו ןורגה לע אציו טשפתי םימעפו .ונממ לודג אמשו ,חיטבא לדוגכ השעיש
.'םיתעה בורב קונחיו ,העילבהו
.'הרוחשה הרמה ירמש' - ןואכדו תובצע התביסש הילע בתוכו ,זא רבכ וז הלחמ איבמש ירה
.הזל תונוש תופורת איבהש ש"ייעו
.םישודקה םירפסב םירבדה תא אוצמל טושפ ךירצ ,תושדח תולאש ןניא תושדחה תולאשה בור
ןב ןתנוי םוגרתב רכזוה רבכ ,תרחא לש םחרב תחא השיא לש רבוע תלתשה לש הז אשונה םג
הנידו ,לחרד אהעמב ףסוי ביהי הוהו ,ןוהיעמב איירבוע ופלחתיאו' :גכ ,אל תישארבל לאיזוע
סנכנו הזמ אציו םימחר ינש קיבדה' :המהב ןיינעל א,ע ןילוח 'מגב רכזוה ןכו .'האלד אהעמב
.םדי-לע ורכזוה אלש םיטרפ המכ ףיסונ קר ןאכו ,הזה אשונה ןודינ ונינמז ינורחאב םג .'הזל

רבוע וא םחר תלתשה
ןוחריב םינש תורשע ינפל ןודנ רבכ תרחא השיאל וז השיאמ םחר לש 'הלתשה'ה ןיינע םצע .א
קירא ריאמ 'ר ןואגה וזה הלאשב םש ןד ,י"ק דומע תישיש הנש ישילש ךרכ ץ"רת תונשמ 'ראבה'
.ל"צז רהלמאק הירא לאיתוקי 'ר ןואגל 'לבתה יעדמו דומלתה' רפסב ןיינעה רכזוה ןכו .ל"צז

םאה ירחא סחייתמ דלווה םאה םינורחאה םיקפתסמ ,תיאקדנופ םא ,רבוע תלתשה תלאשב .ב
,גרבנייטש ר"ד לש תיתכלה-תיאופרה הידפולקיצנאב ןייעל יאדכ .תיטנגה םאה וא ,הדילומה
תומש תשרפ שודקה רהוזב רכזומש הממ תכתוח היאר יל שי ךא .יתכלהה רמוחה בור םש אבומ
ד"וי ע"ושב םג רכזוה המוד רבד .ונממ חרופה ףוע השענ וירפש דחא ןליא האר אבא 'רש ,ב,וט
תא כ"חא איצומ ןליאהו ,וב ונניקש תופוע ערזמ יושעש ,ןליאב לדגה ףוע לע ,וט 'עס דפ 'יס
התוא קוידב וז רבד לש ודוסיב .םלדגמש ןליאב םהימוטרחב ןייולת םהו ,ןלדגמו םיחורפאה
ץראה לע ץרושה ץרשכ ובשחי אל ולאה 'תופוע'ה אליממו 'תלדגמה םאה' רתב ןנילזא םא ,הלאש
,ץעב ערזה תא ליטהש ףוע שי ןאכ ירהו תיטנגה םאה רחא םיכלוהש וא ,ןליאה ירפכ אלא
.ץרש לש ןיד ולאה תופועה לע שי אליממו
םאה רחא םיכלוהש ןאכמ חכומו ,ץראה לע ץרושה ץרשכ ונידש שוריפב קסופ ע"ושה הנהו
.תיטנגה

רוסאש טושפ הארנ ךא ,םינורחאב ןודינ אל הז טרפ - ולא םירבוע רובע תבש לוליחל עגונב .ג
םחרב ולתשוה אל ןיידעו ,הדבעמב תוחלצב םדועב ולא םינורבוע ליצהל ידכ הלועפ לכ תושעל
םאלו הנכס שי רבועלש א"אש ,םאל הנכסהמ עבונ רבוע רובע תבש לוליח רתיה לכ ירהש .םאה
הניא ותנכס םאה ףוגל ץוחמ ןיידע אצמנש ןורבוע כ"או .םינושארה םיראבמ ךכ ,הנכס ןיא
.ותלצה ךרוצל תבש ללחל רומג רוסיאו ,התנכס

תבשיבגל הנחבמ תוירפה לש םניד
'מגב .תבשב הלימ יבגל הנחבמ תוירפהמ םידלונה םינב לש םניד המ םג םינורחאב רכזוה אל .ד
קפסמש ה 'עס וסר 'יס ד"וי ע"ושב קספנו ,תבש החוד ןפוד אצוי תלימ םאה וקלחנ ,א,הלק תבש
ןואגה ידוד רבדב קפתסה תיתוכאלמ הערזהב ודלונש תוקונית יבגל .תבשה תא החוד ותלימ ןיא
השיא' הב אורקל ילוא ןיא לעבה תערזהל תעייסמ הניא השיאהש לכש ,א"טילש ךבריוא ז"שר
ה"ה ז"יפל .תבשב ותוא ולומי אלש רשפא אליממו ,םיערוזה ךרד הז ןיאש ינפמ םגו ,'עירזת יכ
.תבשב ולומל ןיאש רשפאש ,הנחבמ קוניתב

תדלויה םאה ירחא סחייתמ רבועהש תוטישל ףאש טושפ הארנ - םאו בא דוביכב ותבוח יבגל .ה
בויחהש ,א,גצ ףד ורתי תשרפב שודקה רהוזב שרופמ ירה וז הווצמ ןיינעל מ"מ ,תיטנגה םאה אלו
קוניתב אליממ .םאו בא דוביכ תווצמב בייחמה הזו ,םאה תפיטמו באה תפיטמ אבש ללגב אוה
.ע"וכל תיטנגה םאה לע לוחת ולש םא דוביכ תווצמ פ"כע תיאקדנופ םאל דלונש

רוסיא אוהש טושפ הארנ ,השיאה ףוגל ןתרזחהו תויציבה תאצוה ךרוצל תבש לוליח ןיינעב .ו
.תרחאב םליתשהלו תחא השיאמ תויציב איצוהל ידכ הרות ירוסיא םוש תושעל ןיאו ,רומג
םסרפל א"טילש םינברה ובריה אלש יל הומתו ,םירומג הרות ירוסיאב םיכורכ ולא םילופיט
.תבשב רוסא הז לופיטש

םייאופר םיצעויכ םינבר
רמול רשפאש בשוח ינא ,תוכלה קוספל םיאפורל ןיאש ,םדוק ןירפלה ברה ריכזהש המ יבגל ,בגא
.ולש דמעמה תא תעדל ךירצ דחא לכ .ךופהה דצה ןמ םג תאז
םינבר םע דואמ תיניצר היעב ונל שי .תופורת תתל אלו ,בר אוה ולש דמעמהש תעדל ךירצ םג בר
.רדסב אל הז יתעדל .תויאופר תוצע םינתונ םהו ,בר לש תולאש םתוא לואשל םיאב םישנאש
תוושהל לוכי ינאו ,הז הרקמו הז הרקמ לע עמוש קר ינא ,הטיסרבינואב יתדמל אל ינא ףוס ףוס
?םינש הברה ךכ לכ םידמול המל - תיאופר הצע תתל ידכ קיפסמ היה הז םא לבא .םירקמה ןיב
.תורצויה תא ךופהל ןיאו ,םיוסמ ןויגה הזב שיש חרכהב

תא רמוא ,יאופר ךרוצל תעדל יושיק ןיינעב ,וירבד תליחתב ריכזה ןירפלה ר"דש המ יבגל .ז
היעבה לכ הרואכל לבא .ותוא יתרריב םרטו ,ירמגל שדח יליבשב אוה הזה אשונהש תמאה
תא שי ירה - וברו ורפ לש הרטמל אצומ אוה םא לבא ,הלטבל אצומ ערזה רשאכ קר תמייק
םיליקמש ,ויתובקעב םיכלוהש םיעודי םיקסופ המכ דועו ,'רזעיחא'ה לש תמסרופמה הבושתה
.הלאש ןאכ היהת אלש ןכתי ,יוריג םוש איבמ אל הזש תרמאש המ פ"ע טרפבו .ולא םירקמב

ןמלאל תוירופ תוקידב
לבא ,אנעדי אל אניד' רמול לוכי ינא ןאכ .ןמלאל תוירופה תוקידבל תעגונה הלאשה יבגל .ח
'רש ינפל םימי עובש קוידב היה הז ,םינש המכ ינפל תישעמ הלאש יל התייה .'אנעדי אדבוע
ריאממ לודיג שיש וליג ,רומשי םשהש ,ולש ןבלש ,דחא בא ילא אב .רטפנ ל"צז ןייטשנייפ השמ
רחאש ידכ ,הז תא ואיפקיו ערז וישכע ול ואיצויש ועיצה םיאפורה .םתוא תורכל ךירצו ,םיכשאב
קוספאש ינא ימ ,יתלהבנ שממ וזה הלאשה ילא העיגהש עגרב .תודלו דימעהלו ןתחתהל לכוי ךכ
םע םגו ךבריוא ןמלז המלש 'ר ידוד םע יתצעיתה !תושפנ יניד םג ןאכ שי ירה ?הזכ הלאש גוסב
עובש קוידב היה הז רומאכ ,ןייטשנייפ השמ 'רל רשקתהל יל עצוה רבד לש ופוסב .בישילא ברה
תיעמשמ-דח רמא השמ 'רו ,ןיינעה תא ול יתרפיסו השמ 'רל יתרשקתה .רטפנ אוהש ינפל םימי
,השמ 'רל יתרמא .ערז איצוהל רתיה םוש ול ןיא ןכלו הווצמ אל אוה ןיידע עגרכש ןויכמ ,רוסאש
,השק ול היהיש ילב ול תונעל ךיא הצע יל ןת ?אבאל הנעא ינא ךיא לבא ,הכלה קספ תרמא
המ לבא ,ןייטשנייפ השמ ברה לש השודקה תא ונרכה ונלוכ ירה ,יתובר) .וילע לקהל לכואש
תאזה הלאשה :ל"צז ןייטשנייפ ברה יל הנוע .(בר לש אל ,'יבר' לש רופיס הז וישכע םכל רפסאש
רותב ינאו .בר אלו 'יבר' השעמ ,ןייטשנייפ ברה הנע ךכ .רתוי ךילא אובי אל אוה ,תישעמ אל רבכ
.הבושתה תא עומשל ילא עיגהל ךירצ אבאה ברעבש עדוי ינאו ,הלאכ םירבדל ליגר אל 'קווטיל'
,הבושת תונעל ךרטצא עגר דועש יל םיריכזמ תלדב הקיפד לכ וא ןופלט לכו ,תיבב אצמנ ינא
?הזה אבאל רמול לוכי ינא המו
יתשגפ רפסמ תועובש ירחא .אב אל אוהו ,םימי המכו המכ יתיכיח .תרחמל אל םג .אב אל אוהו
,ךלש הלאשל הבושת אוצמל יתלמע הברה ךכ לכ ירה ,ותוא יתלאשו ,וילא יתשגינ .בוחרב ותוא
לואשל יתאבש דע .ישעמ היה אל רבכ הז ,יל ןימאת :רמא אוה זא ?הבושת לבקל תאב אל המל
הפ .הלאש רבכ ןיאו ,םיכשאה תתירכ תא ועציב רבכ םיאפורה הבושתה ךל העיגהש דעו ךתוא
רשפא-יא הז לע .הכלהב ול התייהש אימשד אתעיסה תא ,השמ 'ר לש תולדגה תא יתיאר
הרקמהו .הכלה השעמ הז ,'יבר' השעמ קר אל הז .הכלה לש הלאש התייה תאזש ןויכ ,חכוותהל
רבד םוש לע הווצמ אל עגרכו ןמלא אוהש תויה ןאכ םג כ"או ,וילע ונלאשנש הרקמל המוד הזה
.רתיה ןיא אליממ - הז אשונב
םא םיקסופב רבכ ןודינש ,ינומכ עדוי ןירפלה ר"ד - סדיא הלוח הלעבש השיאה םע הלאשה יבגל
.ןאכ ןיא יאדוב וברו ורפ רשאכ ,ערז תתחשה לש רתיה שי 'תבשל' תווצמ ליבשב ללכב

.חמש גח .הלאה תולאשה לכל עיגהל ךרטצנ אלש ונל רוזעי ה"בקהש