ןוירהה ךלהמב םאה ינוכיס לומ רבוע ינוכיס

הפי םייח ר"ד


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


איה וז השיג .ויתולחמב לפטל שיש ,תויוכז לעב ,םואדיבידניאל וישכע בשחנ רבועה :ריצקת
תוחתפתה תא ךפוהו ,םחרב השענה תא הלגמה ,יאופר רושכמב תומדקתה לש האצות
תא החפשמלו םאל רוסמל אפורה דיקפת .וב ברעתהלו וירחא בוקעל ןתינש ךילהתל רבועה
.םתנומא יפ לע טילחהל תורשפא םהל תתלו ,תוקיודמה תודבועה

.םאה לש הימונוטוא ,דנואס ארטלוא .ויתויוכז- רבוע :חתפמ תולימ


!םדא - רבועה
רבד הז .האופרל רגתא תווהמ ויתולחמש ,םודיבידניא ,טנייצפ םצעב וניה רבועהש הזב ליחתא
רתוי אל ,השעמל םג אלא הכלהל קר אל ,תמייק ,העתפהה הברמל ,וזה םלועה תסיפת .שדח
הסינכהש ,הרידאה תיגולונכטה תוחתפתהה איה ךכל הביסה .תונורחאה םינשה םירשעב רשאמ
רישכמה תאו ,דחא דצמ ,רבועה בל לש תכשמתמ הנזאהל ינורטקלאה רושכמה תא האופרל
וכפה הלאה םירישכמה ינש .ינשה דצהמ ,דנואס-הרטלואה והז ,[תיעמש-לע] תילוק-לע הקירסל
הניחבמ .האתשמהו תננובתמה תיעדמה ןיעה תא וריאהו ,ףוקשל - םוטאה םחרה תא השעמל
יפכ ,הנש 4000 ינפל רבכ ,תודהיב תוחפל ,תמייק התייה םדאכ רבועל תוסחייתהה תירוטסיה
ןיב לידבהל תלוכיה לע וליפא רפסמ שרדמהו ."הברקב םינבה וצצורתיו" תישארב רפסב בותכש
לע וא הרז הדובע תיב ינפ לע תרבוע התייה השיאה רשאכ ,םהיתונוכת יפל הלאה םידליה ינש
.םיקולא תיב ינפ
םינייפאמש ,תיללכ הרכה וזיא תמייק התייה ,ןמזמ ךכ לכ אל דעו ,םינש יפלא ךשמבש רוכזל בושח
,סולוקונומוה לש יניטלה גשומב האטבתה הירואיתה .חמצ לש ערזב ומכ קוידב ןבל באמ םירבוע
רבכ וכותב ליכמ ערזה דציכ ראותמ וב ,םינומדקה םינוויל סחוימה עודיה רויצה ונשי .םלש םדא
.רמגומ רבדכ השיאל רבעומש ,םיילגרה םעו םיידיה םע הזה ןטקה רבועה תא ,םלשה םדאה תא
.רבועה תריציב םיווש םיפתושל םיבשחנ םאה םגו באה םג ,הנוש תוסחייתהה תודהיב

רבועל רשקב עדיה תוחתפתה
רשאב ונתעידיל ,טרפב תודליימהו ,ללכב האופרה עדמ םרת טעמ המכ דע עיתפמ תאז םע דחי
הכיפהמ הלח ,הנש 150 -כ ינפל ,םירצונה תריפסל 19 -ה האמב קר .הנורחאה הפוקתל דע ,רבועל
,ןיווראד סלרא'צ לש תיצולחה הדובעה .עדמה ישנאו םיאפורה תייליהקב ,תישונאה הבישחב
וניאש ,תיציבל ןוערז ןיב רשק וניה קוניתהו ערזה ןיב רשקה יכ הנעט ,היצולובאה תרות יבא
היצקיפיטסימ-הד ןיעמל האיבה וזה הדובעה .תרחא היח לכב הייברה ךילהתמ המואמב הנוש
לע רוא הכפש אל ןיידע ןיווראד לש וזה ךרדה תצירפ םג לבא ,תירצונה הליהקב הייברה אשונב
םינושאר תונויסינ עצבל וליחתה תיחכונה האמה לש םירשעה תונשמ לחה קר .ומצע רבועה
,םישימחה תונשבו ,םדא ינב לצא תולפהמ םירבועב ןכמ רחאל ,תויח ירבועב הליחתב ,םירבועב
קר אל וויהש ,םיישממה םינושארה תונויסינה םצעב ולחה ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל
ןיממ רבוע לצא ךשא לשמל ,םימיוסמ םירביא ואצוה תויחב .שממ לש תונויסינ םג אלא תויפצת
דרנרב ןאיטסירכ ותואש עומשל ועתפות .ותוחתפתה לע עיפשמ הז דציכ תוארל ידכ ,רכז
ןויסינה תא םישימחה תונשב השע ,ןושארה בלה תא ליתשהש יאקירפא-םורדה ,םסרופמה
לש תוחתפתה רסוח לש ץופנ םומ ןייפאמש בצמ רוציל ידכ םד ילכ רשק אוה - רבועב ןושארה
.יעמ עטק
ןוירהב םיפוקו םישבכ .םירכסה וצרפנ ,הנש םישולשו םירשע ינפל ,םיעבשהו םישישה תונשב
תויגולותפהו , הימיכויבה ,הימוטנאה ,היגולויזיפה דומיל ךות םירבועב תונויסינל םילדומ ושמיש
היגולויבה , ןיווראד לש היצקיפיטסימ-הדהש ,רמול לכונ םכסנ םא .תושכרנהו תודלומה
הסיפתה ןיב רעפ-רושיג והשזיאל ואיבה ,תויגולויזיפהו תוימוטנאה תויפצתה ,תירלוקלומה
.טנייצפל ותוא וכפה אל ןיידע לבא ,חתפתמ דוליכ ותייאר ןיבל - רמגומ םדא ערזב התארש

טנייצפכ רבועה
ותביבסב רבועה תא קודבלו דודמל ,ןחבאל ונלוכי רשאכ קר ?טנייצפל תמאב ךפה רבועה יתמ
,תועונת לע ונלכתסה ?ונקדב דציכ .םיעבשה תונשמ ,יתרמאש ומכ ,קר תאזו ,םחרב - תיעבטה
ולש תובוגתה המ ,םויב םימעפ המכ ,ענ רבועה דציכ םושרלו תוארל ונלוכי .רבועה תוליעפ לע
.החנ איהש ןמזב וא תצמאתמ איהש ירחא ,תלכוא איהש ירחא ,השיאה לש תוליעפל

פוקסוטטסה
םא עומשל ונלוכי פוקסוטטסה י"ע .רבועה בלל הנזאהה תובקעב השחרתה תפסונ הכיפהמ
,רבועל לבס והשזיא שי םא ןיבהל ונלוכי ךשמתמ קפוד םושיר י"ע ,בצק תוערפה ןהשזיא ןנשי
דומעל םג ןתינ ,םירגובמ םישנא לצא םישועש ומכ קוידב ותוא עצבל ןתינש ,רבועה בל וקא י"עו
םינומרוה לש ,םאה םד ךרד תודדמנש תוילנומרוה תודידמ י"ע .רבועה לש ובלב םימומ לע
אוהש ,ןומרוהב ףדוע לשמל .תוירבוע תולחמ רפסמ לע דומעל ןתינ ,םאה לא רבועהמ םירבועש
רסח תאז תמועלו ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םומ לש תורשפא לע זמרל לוכי ,ירבועה ןובלחה
.דיאולוגנומ אוהש דלי וא ,21 הימוזירט לש גוסמ םומב רבודמו ןכתיש ונתוא ןיווכל לוכי ןומרוה ותואב

דנואס-הרטלואה
והשמל םחרה תא ךפהש ,דנואס-הרטלואה יתרמא רבכש ומכ עיפוה ,ךרדה תצירפל המלשהכ
םיקזנל םרוג אל ,ינרדוח וניא אוה :רתויב תובושח תונוכת לעב אוה דנואסרטלואה .ףוקש שממ
,יתימא ןמזב ,היח איה וב םיאורש הנומתה ,שומיש תונש םישולש ירחא םויה עודיש המכ דע -
תוגהנתהב םייוניש תוארל ונלוכי עתפל .םייגולויזיפו םיימוטנא םיבצמ התיא ןחבאל ןתינו
רתוי םיינייפואש םימיוסמ תועונת יגוס ,םדוקמ םתוא ונעדי אלש םירבד ,רבועה לש הבוגתבו
ונחנא .תיגולוריונ הלשבהל תורושקש תועונת ,רתוי םירגובמ םירבוע תמועל םיריעצ םירבועל
רתוי-לשב רבועל תומיאתמה תומיוסמ תועונת ,תיגולוריונ העיגפ יהשזיא שי רשאכש םיעדוי
תפערסה תא תוארל םילוכי ונחנא ,ןטבה ךותב םשונ רבועה ,לשמל המישנ תועונת .תועיפומ ןניא
לע דומעל דנואס-הרטלואה י"ע ןתינ ןכ ומכ .ןתש שירפמ םגו עלוב ןבומכ ,ץצומ רבועה .ולש
לבא ,םינושה םירביאב םד תומירז ,הנורחאה הפוקתב חתפתמש אשונו .רבועה בל קפוד ייוניש
םדה תמירז תא דודמל םילוכי ונחנא םא .םירבא יקלחב םג אלא םינושה םירביאב קר אל
ךראומה חומל הז םא ,חומב םיוסמ קלחל םדה תמירז תא דודמל םג לכונ ונחנא ,לשמל ,חומל
הרוצב טחמ סינכהל ונל רשפא אוה ,ינרדוח ןוחבא ונל רשפא דנואס-הרטלואה .ןטקה חומל וא
תויספויב - רבועה ןמ ןה ,ריפש ימ לש ןה ,תומיגד תחקל ,םיצור ונחנאש םירוזא הזיאל תקיודמ
.םילופיט עיצהלו םיכילהת בוט רתוי הברה ןיבהלו תונחבא עצבל ידכ ,רירשו דבכ ,רוע ,םד לש
ונל היה אל (םיעבשה תונשב תאזה הדובעב ףתתשהל הלודגה תוכזה יל התייהו) רבעב
,פוקסוטפ ארקנש רישכמ םחרה ךותל םירידחמ ונייהו ,םויה ונל שיש הרוצב דנואסרטלוא
םויה ןבומכ הזה רישכמה .םלועה לכב לודג תולפה זוחא םע ,ינסרהו ינסרוד דואמ רישכמ אוהש
ךפה ,ןיינעמה רבדה הפו ,םואתפ עתפל .רבד לכב ותוא ףילחה דנואס-הרטלואה ,רתוי םייק אל
אלא ,ותונשל לוכי אל דחא ףאו וילע םירבדמ םלוכש ריוואה גזמ ומכ אל .ןיינע לעבל רבועה
,תויתא תויעב ונינפל םידימעמ הלאה םירבדהו .ברעתהל המ שי ,תושעל המ שי טלחהב
.רתויב תוכובס תויתכלהו תוינופצמ

בוט תושעל - לכ םדוק
הזה גשומה ונלש הרקמב .קיזהל אל לכ םדוק ,'הרצונ ןונ םומירפ' רמואש גשומ םייק תיניטלב
תואצותב םיחוטב דימת אלו ,םילפטמ ,םיברעתמ ,תוטלחה םיחקול ונחנא .ותועמשמ תא דביא
,וזה המסיסה תא ףילחהל ןמזה עיגה יתעדל ןכלו .ער הז םאה ,בוט הז םאה ,ונלש לופיטה
דומעל תבייח רבוע ותואל בוטה תיישעבו .'בוט תושעל לכ םדוק'- 'קיזהל אל לכ םדוק' םוקמב
תעינמ םג הז םע דחי לבא ,םדקומ תוומ תעינמ לכ םדוק איהו ,לופיטבש הרטמה וניניע דגנל
ןורקעב .רתויב השק םישקומ הדשל םיסנכנ ונחנא ןבומכ ןאכו .תולבגומ תעינמו רבועל לבס
טרפה תלוכיב ,יוטיב ידיל האב וא ,תויהל הכירצ הימונוטואה .הימונוטואל טנייצפה לש ותוכז
דחא לכו .ותנומא לעו ומלוע תסיפת לע ססובמ הז רשאכ ,רתויב בוטה תא ומצע רובע רוחבל
היעבה לבא .הילע רערעלו אובל לוכי אל דחא ףאו ,ותנומאו ומלוע תסיפתב קיזחהל יאשר
רבועה דחא דצמ .םא םגו רבוע םג שיו תויה ,הכובס איה טנייצפכ רבועה םע ונלש הרקמב
.הפוג לע תוכז םאל ינש דצמ לבא ,ותעד תא עיבהל לוכי וניא
יקסופלו םילאיצוס םידבועל ,םיאפורה תווצל םוקמ שי ,יתעדל הזש שיגדמ ינאו ,יתעדל ןאכו
בוטה תא ףוסב עיצהלו םילוקישה תא ןזאל ידכב ,בצמה תא ונבלי ,ונודי .דחיב דובעל ,הכלה
ונחנא .תוקולח תועד ,ןנשיו ,תויהל תולוכי ןאכו .רבועל םגו םאל םג ,םיטנייצפה ינשל רתויב
?טנייצפ רבועה יתמ ,רמול רשפא דחא דצמ .תויונוציק יתשב וזה הדוקנה לע לכתסהל םילוכי
- דיגהל רשפא .םד רוזחמ םע ,לכש םע ,בל םע דלי ,םדו רשב רבועב םירבדמ ונחנא .דימת
- ודיגיש ,ולאכ םירסח אל ,הלאכ םנשי ינש דצמ .רבועה לע קרו ךא בושחל םיכירצ דימת ונחנא
.םאה לש הבצמ יפלו הנוצר יפל טנייצפ אוה רבועה ,םאה ךרד קר
-םייח רב אוה רבועה רשאכש ,הב לוגדל דחא לכ לש ותוכזש ,םייניב ךרד יהשזיא תמייק לבא
ןיב בהז ליבש םוקמ והשזיאב חותמל ךירצ ןאכו .יאמצע רבכ אוה - םחרל ץוחמ םג םיריבס
םישקומה הדשב הכילהה .םידדצה לכל רתויב הבוטה הרטמל איבהל ידכ ,הלאה תודוקנה לכ
םא ,רשפאש המכ דע םיטקילפנוק תעינמו תעד לוקיש ךות ,תיטיא ,הריהז תויהל תבייח הזה
התחפשמלו םאל עיצמו ,תיעצמאה ךרדב רחוב יתייה ינא - רמוא ינא בושו .ירשפא הז ללכב
ןתינש ןבומכ .םחרל ץוחמ םג םיריבס םייח רב וניה רבועה רשאכ ,טנייצפכ רבועל סחייתהל
.הז לע רבדנ דיימו ,'םיריבס םייח רב רבוע' הז המ הלאשה לע חכוותהל

החפשמהו םאה לש הדמעמ
,התנומאל םאתהבו ,התחפשמ לש ,המצע השיאה לש התטלחהל ףופכ תויהל בייח ןבומכ תאז לכ
םיאפורכ ונחנא .ולאה תודוקנה תא ןמזה לכ שיגדמ ינאש בל ומישו .המלוע תסיפתו התנבה
אמגוד םשלו .תויביטקייבוס תודוקנמ [תיאופרה תוצעייתהה] היצטלוסנוקב םייקנ תויהל םיבייח
,הרדשה דומעב רסח שי ובש הרקמ ותוא ,'הדיפיב הניפס'מ לבוסה רבוע לש הרקמה תא חקא
הלאה םידליהו , הצוחה םיטלוב הרדשה דומע לש םיבצעה יביסמ קלח רשאכ ,ינתומה ללכ ךרדב
,הכילהב תושק תוערפה םעו ,[חומה ילזונ לש זוקינ רסוח םע שאר] סולפצורדיה םע ללכ ךרדב
הלגנ םאש השיא שיו .היצנגילטניאה תמרב הדיריו ,םירגוסה לע הטילשו ןתש ןתמב תוערפה םע
.'הזכ דלי הצור אל ינא' דיגת איה ,19 -ה וא 18 -ה עובשב ,םייח רב ןיידע רבועהש ינפל הז תא הל
אוה םא המו ?ותוא דמלל רשפא יא זא ,לבגומ תצק אוה םא המ זא' :דיגת תרחא השיא התמועל
אוה הזה רבדהש ךכ .'םילותיח םע ךלי אוהש וא ,ותוא דמלנש וא זא ?םיכרצה לע טולשל לוכי אל
תיביטקייבואה הרוצב םירבדה תא איבהל יתעדל אוה םיאפורכ ונדיקפתו ,םדאל םדאמ הנוש ירמגל
.הנודינה הלחמהו רבועה ליגל םאתהב תויהל םיכירצ םאל ץועייהו היצמרופניאה .רתויב
התוכז זאו ,םייח-רב וניה רבועהש ינפל יתדבוע ץועי :םתוא האור ינאש יפכ םירבדה הלא
תלעותה ,םייח-רב וניה רבועהשכ עונכש תבוח ;התוא םיבבוסש םירבדה לכל םאתהב טילחהל
.יתועמשמ וניא םאל ןוכיסהו ,הלודג רבועל
יכ יתועמשמ אל םאל ןוכיסהו ,וייחל הלודג תלעות םע ,תויחל םיבוט םייוכיס ול שיש ,רבוע םייק
הרקמה דמוע ותמועל .ךשמהב ןתוא הארנש תורחא תוביסמ וא ,חמצ תויהל הכפה אליממ איה
אוה םאל ןוכיסה ובש הרקמבו ,ינויסינ ךילהתב רבודמ רשאכ ,קפסב רבועל תלעותהשכ ,ךופהה
תא ליצהל ולש םייוכיסה רשאכ ,ינשדח ךילהת והשזיא עיצהל הצור והשימ רשאכ .יתועמשמ
ימ לכל וא התחפשמלו םאל תתלו ,ןרושאל תודבועה תא תתל ונתבוח - ספאל םיפאוש רבועה
תובישח שי .ילנויצר ץועיו רבסה תתל ונל רשפאמ ןוחבא יעצמאב שומישה .טילחהל התוא בבוסש
.עדי ןיא םא םישנאל ריבסהלו ץועי תתל רשפא יא .עוצקמ לכב ומכ ,עדיל הבר