תורקעב םישידח םילופיטו יטנג רמוח תמורת

ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


.הב לופיטהו היצטנופמיא .השיאה דצמו רבגה דצמ ,תורקעל תונושה תוביסה :ריצקת
א.נ.ד תרדחה ,תיציב תמורת ,ערז תמורת :לופיט יכרד

א.נ.ד תרדחה ,תיציב תמורת ,ערז תמורת ,תונוא ןיא ,היצטנופמיא :חתפמ תולימ


ןווי ימכח לומ ל"זח תשיפתב הקיטנג .א
תא םילבקמ ונא ,םייאופר םיאשונב ןווי ימכח לע םיקולח ל"זח רשאכ :[זמת 'יס] ש"בירה בתכ
תא ש"בירה ןייצמ וז הפדעהל הבושח הביסכ .ןווי ימכח לש םתעד תא אלו ל"זח לש םתעד
.ברע ימכחו ןווי ימכח לש תיעדמה הטישה ןיבל ל"זח לש תיעדמה הטישה ןיב ידוסי לדבהה
הזיא יפ לעו םתרבסמ קר [אלא] ורבד אלש םילאעמשיהו םינויה ימכח לא ןימאנ אל" וירבדל
לש רקובמה ןויסנה תשיגל דוגינב - "אוהה ןויסנב ולפי תוקפס המכ לע וחיגשיש ילבמ ןויסנ
.ל"זח
ןמ םגו באה ןמ םג השרותב תונוכת לבקמ אצאצהש ל"זח תעד תא ונלבק ,ש"בירה בתוכ ,ןכל
יכ ל"זח תעד תא ונלבק ,בתכ ,ןכ ומכ .דבלב םאה ןמ השרותהש ןווי ימכח תנעטל דוגינב ,םאה
השק שימשתש ןווי ימכח תעדל דוגינב ,דלולו השיאל הפי שימשת ןוירהה לש ישילשה שילשב
- ןוירהב שימשת ,ןוארב 'א ר"דו ץיבוקשרה 'ב ר"ד לש רמאמב ע"ע] ינימשה שדוחב השיאל דאמ
.[(ט"משת) 91-83 'מע (ב-א,בי) ומ-המ "איסא" ,שידחה רקחמה רואל ןווי ימכח לומ ל"זח
םייוסינמ תונקסמ תקסה תשרודה השיגה תובא תא ל"זחב תוארל ןתינש עבונ ש"בירה ירבדמ
,וירבדל .םינורחאה תורודב קר תינרדומה האופרה םלועב הלבקתהש השיג ,דבלב םירקובמ
ןאכ זמר ש"בירה .ןווי ימכחל דוגינב ,"אוהה ןויסנב ולפי תוקפס המכ" קודבל ודיפקה ל"זח
וקפתסה אלא ,יעדמ ןויסנ ללכ ועציב אל םיבר םירקמבש ,ויתובקעב םיכלוההו וטסירא תטישל
החנהב ,עבטה לש תויתילכתה ןורקע יפ לע םלועב תויהל יוארש המ לש תיטרואית הבישחב
ימכח ועציב רשאכ םגש ,ףיסומ ש"בירה .םייק יאדווב - ישונאה ןויגהה יפל תויהל ךירצש המש
."אוהה ןויסנב ולפי תוקפס המכ" עונמל היושעה התואנ הרקבל וגאד אל - יעדמ ןויסנ ןווי
יכ ובשח ןווי ימכח .השרותה אשונ ,יטנגה אשונב םג ל"זח םע ןווי ימכח םיקולח ,הלעמל רומאכ
תפשב "רגירט" ,הלעפה ,רוריע לכה ךסב איה רבגה תמורתו ,םאה לש הפוגמ רצונ ולוכ רבועה
היושעה ,הניבגל ותוא ךופהלו בלחב יוניש ררועל הלוכי הצמוחש םשכ קוידב .םויה האופרה
םד תונתשהל עייסמ קר באהו ,םאב קרו ךא הרוקמ השרותה ,םתעדל .דבלב בלחה יביכרממ
ויבא ללוכ ,םדאב םיפתוש השולש שיש ל"זח ונודמיל םתמועל .רבועל ףוסב ךפהנו רכענה ,םאה
רבד םוש ,ישילשה ףתושה אלל .[ב,ל הדנ] אצאצה לש ותורצוויהל רמוח םימרות םהינשש ,ומיאו
,תילטוטסיראה הסיפתל טלחומ ןפואב םידגונמ ולא ל"זח ירבד .ןבומכ ,םייקתהל לוכי אל
."ןווי ימכח" תסיפתל
.ועט ןווי ימכחו וקדצ ל"זח :לכל עודי םויה

תוירופ ייוקילב םישידח םילופיט .ב
םיאתבש יטנגה רמוחה .יהמא את םע יהבא את לש תוגזמתהמ ןוירהה רצונ ,ןיקת בצמב
ליחתמ בצמה ,תורקע תייעב תמייק רשאכ .םירוהה לש תיטנגה םתמורת תא הווהמ םיגזמתמה
רמוחל ףילחתכ ,רז יטנג רמוח לש המורתל ,םיתיעל ,םיקקזנ ,םישידח תורקע ילופיטב .ךבתסהל
איבהל גוזל עייסל ןתינ אל םהב םישק םיבצמב רבודמ .םירוהה דחא לש םוגפ וא רסח יטנג
רשאכ ןוגכ) תיטנג המורת אלל גוזה ינבב לפטל ןתינ דוע לכ .תיטנגה המורתה אלל םלועל אצאצ
לכות השיאהש ידכ ,(תולשב תויציב תרצוי הנניא יעבט ןפואב רשא השיאב ץויב תורשהל רשפא
לופיטב חילצהל ידכ ץמאמ לכ תושעל שיש רבתסמ - הלש תויציבה םע םלועל םידלי איבהל
ןקתל תיאופר ךרד שי ךא ,ולש יטנגה רמוחה תא קפסל לוכי ונניא רבגה וב בצמב ,ןכ-ומכ .הזה
תמורת לש ןורתפ לכ ינפ לע ףידע הז לופיטש רורב ,ותשא תא תורפהל ול רשפאלו יוקילה תא
תוצובק ששל תוירופה ייוקיל יגוס תא קלחל גוהנ ךכ םושמ .ךשמהב ןודיש יפכ ,רז יטנג רמוח
.ראוביש יפכ ,תוירקיע

תוירופה ייוקיל יגוס .ג
:תוירופ-יא תויעב לש תוירקיע תוצובק שש ןנשי ,תיאופר הניחבמ
.השיאה לש תיציבה תריציב םגפ .1
.רבגה לש ערזה את תריציב םגפ .2
.תורצוצח תמיסח תמגודכ תיציבה תלבוה תכרעמב םגפ .3
.ערזה תורוניצ תמיסח תמגודכ ערזה תכלוה תכרעמב םגפ .4
.םחרב םימגפ .5
.רוביחה ןיינעב םייוקיל .6
.תוידוחי תולאש תררועמו ,םימיאתמ םילופיטו תוקידבב תניפאתמ הצובק לכ
תומדקתהה .תוירופה תרבגה לש היגולונכטבו עדיב תישממ תיאופר תומדקתה הלח ןורחאה רודב
תונתינה תוינכמ תויעבב לופיטב ,ליעי ילנומרוה לופיטל םויכ תונתינה ץויב תויעבב לופיטב רקיעב הלח
הירפה לש היגולונכט תועצמאב ,יקלח וא אלמ ,ןורתיפל תונתינה תויעבבו ,תונידע חותינ תוטישב לופיטל
תמורתב תושמתשמה תויגולונכט וחתופ ,תורחא תויעבל םיליעי תונורתפ רדעהב .(IVF) תיפוג ץוח
תוירופ יאשונב ןויד לכב םלוא .םידלי תוכושח תוחפשמב תיעבט הדילו ןוירה תורשפאמה ,יטנג רמוח
ןיינעב םייוקיל - תישישה הצובקה תמגודכ ןיקת ןוירפ תוענומה תופסונ תויעב םג תומייקש רוכזל שי
.רוביחה

(היצנטופמיא) תונוא-ןיא .ד
איה היעבה םיתעל .םהיניב יגולויזיפה רשקה םויקב השק היעב תמייק תוגוזהמ קלחל ,רומאכ
היעבב רבודמ םיתיעל .ןוירהל הסינכ עונמל לולע הז גוסמ בצמש ןבומ .לעבה לש ארבג-חכ רדעה
,וב העיגפ וא ארבג חוכ רדעיה לש ,הנושארה אמגודה .ןיקת "רוביח" תרשפאמ הנניאש תישנ
הרוצב העיפשמ היצנטופמיאה תייעב ."היצנטופמיא" זעלבו ,"תונוא-ןיא" תינרדומ תירבעב היורק
תידוקפיתה תלוכיה רסוח בקע ,תוירופה םג תעגפנ םירקמהמ קלחבו ,החפשמה ייח לע השק
ערז תטילפ תלוכי רדעיה לש תפסונ השק היעב םע תונוא-ןיאה תייעב תבלושמ םיתיעל .רבגה לש
םויה שי ,ףסונב .ךשוממ יאופר לופיט י"ע יופירל םינתינ וללה םירקמהמ קלח .םייתרגיש םיאנתב
ייוכיס ,ונרעצל ךא ,תילמשח הירזה תועצמאב לעבהמ הזה יטנגה רמוחה תא איצוהל תורשפא
,דאמ םיכומנ ,(הרדשה דומעב וא ןגאב הלבחמ תוכנ לש םירקמל טרפ) תאזה הטישב ןוירהה
.םיתניב
םיתיעלו ,רופיש תורשפאמה תוטיש וחתופ .הנורחאה הפוקתב תויאופר תויוחתפתה שי ונתחמשל
תקרזה לע תססבתמ השדחה תיאופרה הטישה .היצנטופמיאה תלחמ לש ,יופיר וליפא תובורק
רואיתל םוקמה ןאכ אל .ןיקת יושיק תרשפאמו ,(םייקרוע םד ילכ יביחרמ) םייביטקאוזוו םירמוח
:ןורקיעה תא ריהבהל םילימ המכב ןתינ ךא ,ארבגה חוכ לש היגולויזיפהו הימוטנאה לש טרופמ
.(רכזה רבא) סינפה יקרועב הבוט םד תמירז השורד ארבג חכ םויקל
תבחרה ידי לע .וללה םדה ילכב תומיסחמ ,רתיה ןיב ,םילבוס םיטנטופמיאה םירבגהמ %80 -כ
תלוכי ידיל ארבג חוכ רסח םדא איבהל ןתינ ,הנש יצחל עובש ןיב ךשמתמ לופיטב ולא םיקרוע
ףסונב ,רז יטנג רמוחב ךרוצ אלל ,יעבט ןפואב תוירופ תויעב רותפל יושע לופיטה .ארבג חוכו
.החפשמב תיב-םולש תויעב ןורתפל
תראותמ הנקיזה ליגב היצנטופמיאה תייעב .ריעצ ליגל קר לבגומ וניא "תיבה םולש" אשונ
."לטב - תיבב םולש םישמ" :[א,בנק תבש] אתפלח ןב ןועמש יבר ירבדב תירויצ הפשבו קייודמב
תויתכליה תולאש הברה שי יכ ררבתה .שיגר אשונבו תושדח תויאופר תויוחתפתהב רבודמ
וא םינוחרי ,ת"וש ירפסב ונודנ םרט ולא תולאש .לופיטה לש םינוש םיטביהל תועגונה תושדח
קלח גיצהל הסנא ךכ םושמ .םייתכליה םיסוניכב ןיידע ולעוה אלש טעמכו ,םייתכלה םינופוקת
.ןאכ ולא תולאשמ

תויתכלהה תולאשה .ה
ןועטל לוכי ונניא רע םדאש ,םירבדה תנווכ ."תעדל אלא יושיק ןיא" יכ [ב,גנ תומבי] ועבק ל"זח
ןוצר אלל תושקתהל םדא ץלאל תורשפא ןיא יעבט ןפואב ירהש ,לועבלו תושקתהל ותוא וסנאש
.ודיצמ
םוש אלל יושיקל איבהל םייתפורת םיעצמאב ןתינ וב ,הנוש בצמ גיצמ ,ל"נה יאופרה לופיטה
ל"זח ןכש ,ל"זח ירבד ןיבל וז תואיצמ ןיב הריתס ןיאש רורב .לפוטמה לש רוהריה וא ןוצר
םהל שיו ןכתי ,םירבדה םינכ םא .(יתפורת) יגולוקמרפ יושיקל אלו יעבטה יושיקל וסחייתה
"יודינב היהי תעדל ומצע השקמה"ש הכלה ועבק ל"זח :האבה הכלהה יבגל תפסונ תועמשמ
,הוצמ םוקמב אלש ימצע יוריגל הכלהה תסחייתמ הב הרמוחה תא ומיגדה ךכב .[ב ,גי הדנ]
.ערז תתחשהל איבהל לולעה
,ימצע יוריגו רוהריהמ עבונ ונניאש ,יתפורתה יושיקה םאה :איה תשקבתמה הנושארה הלאשה
יוריגמ עבונה יושיקב קרו ךא םיקסוע ל"זח ירבד אמש וא - תעדל ומצע השקמ רוסיאב לולכ
םרוג ונניא ךא ,יושיקל םרוגו םד ילכ ביחרמ ,רומאה יתפורתה לופיטהש ,ןאכ שיגדנ ?ימצע
יושיקב רבודמ .תיטוריא השגרה םוש הזכ יושיקב ןיא ,ןכ לע רתי .תינוצר אל ערז תאצוהל
תרטמ יכ רוכזל ךירצ ןכ ומכ .אמלעב ,"טובור השעמ" קויד רתיב וא ,"ףוק השעמ"כ ,יטמוטוא
.תיב םולש וא\ו תוירופ תייעב רותפל ידכ איה לופיטה
לש החיתפ ידיל איבהל םתרטמש ,םילופיט לש הכורא הרדיסב ךרוצ שי םימעפל :הינש הלאש
,םימיוסמ םיבלשב ,התקספה ,םיבר תועובש תכשמנ הרדסה רשאכ .םייניפ-ךותה םדה ילכ
.לופיטה תחלצהל ןכ-םא בושח ףצרה .םישנאהמ קלח לצא רוחאל בצמה תא ריזחהל הלולע
הנניא לפוטמה תשאש ןמזב םג יתפורתה לופיטב ךישמהל אפורל זא רתומ םאה ,איה הלאשה
וז ףא .תונואניאה תייעבב םילפטמה םייאופר םיזכרמב תימוימוי הלאש וז ?הלעבל תרתומ
.א"טילש ןרטש מ"ירגה לש ותבושת תא ךשמהב הילע לבקל הווקמ ינאו ,השדח הלאש
םדאב לפטל רוסיא ןיאו ,"תעדל יושיק"כ רדגומ ונניא יאופר יושיקש החנהב :תישילש הלאש
ירבג דוקפת אוה םמויקל יאנתהשכ ,ןיאושינ ינפל דמועה ןמלא לש וניד המ .הדינה ימיב םג יושנ
?ןיקת
םיעבש ינב םירגובמ םג אלא ,םיריעצ קר אל לופיטל ונילא םיעיגמ .םוי לכבש םישעמב רבודמ
רבכ תונוא-ןיאמ לבוס ,םינש רשע הזמ ןמלא וניה ,לומתא עיגהש ,םהמ דחא .םינומש ינב ףאו
:תירוגטק ומע התנתיה ,שמחו םישיש תב ,תדעוימה הלכה .אשניהל וישכע דמועו ,םינש רפסמ
תא לבקל שקבמ ,םינומשה ןב דעוימה ןתחה ,ךכ םושמ .ארבג חוכ םויקב תינתומ התמכסה
האלמ תואדוו ןיא ןיידע ךא , 90% -ל עיגמ םימוד םירקמב החלצהה זוחא יכ ןייצל שי .לופיטה
רשפאל תנמ לע ,יושנ אל ןמלאב הזכ לופיט לפטל רתומ םאה :איה הלאשה .החלצהל (100%)
ורבעש םירוחב ?ריעצ רוחב לש וניד היהי המ ,לקהל םוקמ שי ןמלאבש עבקי םאו ?ןתחתהל ול
םיצור םה רשאכ .תידוקפת היעב םויק לע םיתיעל םיעדוי ,תושק תולחמ תובקעב םילופיט רבעב
?הנותחה ינפל לופיטה תא רובעל םהל רתומ םאה ,לארשיב תיב םיקהלו ןתחתהל
םשאוה אוה ,ןישוריג יכילהתב ריעצ עיגמ :הקינילקה לש םוי םויה ייחמ איה ףא ,תפסונ הלאש
תא תוללוכה תוקידב תרזעב ,םיתיעל ,ןתינ םויכ .ןישוריגה תליעכ ארבג חכ רסוחב ותשא י"ע
וללה תוקירזה יכ ריכזנ .השיאה תנעט תא לולשל וא ךומתל ,הלעמל תוראותמה תוקירזה
?תורתומ ןה ןאכ םג םאה ."תעדל אלש" יושיק תומרוג
תויוחתפתהה תובקיעב .ובתכנ םרט ,ולאשנ םרטש תולאש רחבמ ,רמואה תריצקב ,ןה ולא
םלוא .ןוידל םינוש םידדצ לע יתזמר .םוי לכבש םישעמל םויה תועגונ ןה תושדחה תויאופרה
.םיאפורל אל ,םיקסופל הרוסמ הערכהה

?קסופ ימ .ו
םלש ןיב ,רישע ןיב ,ינע ןיב .הרותב קוסעל ידוהי לכ לע הוצמ" :תישיא הלימ ףיסוהל ינוצרב ןאכ
,"םיחתפה לע רזחמה ינע וליפא ,וחוכ ששתש לודג ןקז היהש ןיב רוחב ןיב ,ןירוסי לעב ןיב ופוגב
תא תעדל ידוהי לכ לע הווצמ ,הזמ רתוי .[ח"ה א"פ] הרות דומלת תוכלהב ם"במרה קסופש ומכ
יתאצמ אלו ,הכלהה תורפסב יתשפיח .םיאפורה תא םג םיללוכ ולא םיבויח .הלוכ הרותה לכ
הווצמ םויקמ םיאפור םירוטפ םימעפל ,תישעמ] םייקלמ אלו דומללמ אל ,םיאפורל דחוימ רוטפ
איה הווצמה ולא םיבצמבש אלא ,םויקמ רוטפ הז ןיא ךא ,הוצמה ןמ רוטפ הווצמב קסוע ןידמ
תווצ רוטפ יתמ ,הירנ םוחנ ברה :האר .העש התואב הב םיקסועש יופירה תווצמב ךישמהל
ךרדב - עדויש ימ ,ינש דצמ .[(ב"נשת) 22-9 'מע (ד-ג ,גי) בנ-אנ "איסא" ,תווצמ םויקמ יאופר
םדא :[ל"מכאו ,ילבב ש"עו] תוירוה שיר ימלשוריב ראובמ רבדה הרואכל .קוספל םג הצור ללכ
וליפאו ,יאשר אוה ימלשוריה תעדל] אשונ ותואל "יאזע ןב"כ והירה ,םייוסמ אשונב הכלה עדויה
תושעל תורוהל ,ןכ פ"עא .הארוהב וגגש ותעדל םא ,לודגה ןיד תיב תארוה יפ לע אלש גוהנל ,בייח
.[ארממ ןקזכ ןודינ ןכ השועהו ,רוסא - לודגה ד"יב תארוהל דוגינב
הזב ללוכ ינא .תוכלה קוספל וליחתי םיאפור םא הרומח הלקת םרגית יכ ,ינמוד ,ןכ-יפ-לע-ףא
,תויאופר תולאש םע םישנ האפרמל ילא תואב רשאכ ךכ םושמ .ימצע תא לכ םדוק ,ימצע תא םג
קוספי תויתכליהה תולאשה תאש ,רדנ ילב ,ימצעל יתעבק ,תויתכליה תולאש ןהמיע תופרצמו
םיאצמימה תא הרורב הפשב ברל בותכא ,אפורכ .אפורה אל ,ןהלש הארוהה הרומ ,ברה ןהל
.םיקסופה ןושלל וא ךורע ןחלושב ףיעס ןושלל םירבדה רואיתב ןיווכל ןתינ םימעפל .םייאופרה
הרורב תיתכלה תועמשמ ול שי ,"םד איצוהלו עלגיהל הלוכיש הכמ" תייאר לש רואית ,המגודל
ןהל ןיא םא .ןהיתוברל וללה םישנה תא הנפא ךכ .ינשה םלואב עגרכ ןודנה יתכלה יאופר אשונל
- יאמצע ןפואב קוספא םא לבא .םהילא ןתוא הנפא ,םירחא םינבר שי .לארשי ןמלא אל - בר
םיעדוי ונאש םיבשוח ונא םא םג ,םיאפורה ונילע ןכל .רומח קזנ ידכ דע הלקת םורגל לולע רבדה
דסומה תרגסמב קוספל ןיא םינפ םושב :רורב תויהל בייח ללכה .תוכלה תקיספמ ענמיהל ,טעמ
.הכלה הרויש ךמסומ קסופל תונפהל ךירצו ,יאופרה

תיציב תמורת .1 :יטנג רמוח תמורת .ז
,תרחואמ העיגפב וא דלומ יוקילבכ ,הלחשב תוניקת תויציב רדעהמ תעבונ תורקעה תייעב רשאכ
תמורת אוה תיאופרה היגולונכטה ידי לע עצומה ןורתפה .ינרמש ןפואב היעבה תא רותפל ןתינ אל
.תיציב
:הנורחאה הפוקתהמ הרקמ אמגודל
רסח השיאלש רבד לש ושורפ ."רנרט תנומסת"מ הלבס ב"הראב 'בוט תיב'מ הריעצ הרוחב
וז העפות .תולחש הל ןיא הז יטנג יוקיל תובקעבו ,(םיאקיטנגה ןושלב X0) דחא X םוזומורכ
"אצמ" היצמאמ תורמל ךא ,םידליל בא רבכ אוהש ןתח ,ןבומכ ,השפיח הרענה .הרידנ הנניא
.םידלי רסח ריעצ שורג התוא
הלאש הלכה תחפשמ .ידיסח ר"ומדא י"ע תגהנומה הליהקל וכייתשה ותחפשמ םגו התחפשמ םג
,םיברועמה לכ תא בטיה ריכה רשא ,ר"ומדאה .דעוימה ןתחל רמול המו גוהנל דציכ ר"ומדאה תא
תחפשמב תולאשה תוליחתמו הנש הרבע םיתניב .ןתחל תולגלמ ענמהל ,הירוהלו הלכל הרוה
תשרוד תויציב תמורת. תיציב תמורת - דבלב תחא ךרדב תדלל תורשפא םויכ שי וז השיאל .ןתחה
רקובמ יתלחש-רתי-יוריג ללוכ ,("הנחבמ תיירפה") תיפוג ץוח היירפה לש אלמ ךילהת עוציב
תויציבה תיירפה ,תויציבה תדרפה ,םיקיקזה תביאש ,תויציבה תמרות לצא יקיקז-בר ץויב תארשהל
.תלבקמה השיאה לש המחרל םינורבועה תרזחהו ,תלבקמה השיאה לעב לש וערזב תומרתנה
רנרט תנומסת םע ב"הראמ תרכזנה הלכה תמגודכ ,תולחש תורסח תוהמא תדלל תולוכי ךכ
םישנ ןכו (XY - Swyer syndrome) רייאוס תנומסת םע םישנ ,(X0 - Turner's syndrome)
עצבתמ אוהו ,לארשיב הנושארל חתופ הז יאופר ןורתפ .תמדקומ תולב וא תולחש תתירכ ורבעש
קלח תחא לכ תואלממ םישנ יתש וב בצמ תרצוי תיציב תמורת .יתרגיש ןפואב םלועה יבחרב םויה
םא" הווהמ תלבקמה וליאו ,תיטנג הניחבמ םא הווהמ תיציבה תמרות :תיהמאה היצקנופהמ
.הדילה ךלהמב "תדלויה םא"ה ראות תא תלבקמו ,ןוירהה ישדוח ךלהמב "תאשונ
?תוהמיא תעיבקל הקיפסמ השרותה םאה .תוהמיאה תעיבק תלאש ןאכ תררועתמ הנושארל
ךילהתה רתיה תלאשב ןודל םוקמ שי ןכ ומכ ?תוהמיאה תא םיעבוקה םה הדילהו ןוירהה םאה
תולאש יתש ולא ,ךילהתה רתיה תלאשל תוהמאה תעיבק תלאש ןיב רשק שיש ףא - ורוסיא וא
.תודרפנ
תוזחכ יטנגה םרוגה תא תוארל יעבט ןפואב םיטונ יגולויב הבשחמ וק ילעב םישנאו םיאפור
תנבומ ,אצאצה לש תוינפוגה ויתונוכתל ירקיעה םרוגה םה תויטנגה תונוכתהו רחאמ .לכה
,"תולחש תלתשה" לש תיטרואיתה איגוסה ,המוד איגוסב ןויע םלוא ."תיטנגה השיגה" הרואכל
תופיפכ רדעה אוה ףא םיגדמ ,יתכלה ןויע .וז םישיא תצובק ברקב םג הנוש היטנ המיגדמ
.ידעלב לוקישכ יטנגה לוקישל תיתכלה

תולחש תלתשה .ח
ב"ערת תנשב המסרפתה תיאפוריאה תונותיעב .הנש 90 ינפל הררועתה תניינעמ הלאש
לע הרפיס העידיה .תינקירמאה תיאופרה תורדתסהה םשב לוכיבכ-"תיאופר" העידי(1912)
הלפוט ,חווידה יפל .(1911) א"ערת תנשב המייקתהש וגקישב תיאופר הדיעוומ יאופר חוויד
תלאש .הרקעה השיאה ףוגב תרחא השיא לש הלחש תלתשה תרזעב תורקע תייעב החלצהב
לש הבר תבושת ןודנב המסרפתה םייתנש רובעכו ,םיקסופה ןחלוש לע זא התלע תוהמיאה
סייוו ב"ר .[טכ 'יס ,האתילת הרודהמ ,הרקי ןבא ת"וש] סייוו ןהכה הירא ןימינב ברה ,ץיבונר'צ
ואצמנ םרט םימי םתואב .ןבומכ ,קדצ אוהו) תיאנותיעה העידיל ללכ ןימאמ וניאש תוחכיפב םידקה
.(תולחש תלתשהב החלצה לע חווד םרט םויכ וליפאו ,םילתשומ םירביא תייחדל העינמה יכרד
איבה הרצק הבושתב .תינורקעה הלאשה תא ררבל ומצע חירטה לאושה לש ודובכ םושמ קר
הריעצ העיטנמ ףנע :[ב,גמ הטוס] "הנקזב הכביסש הדלי" תייגוסמ ,הלרוע ינידמ תנינעמ היאר
הזיא איה הלאשה .הלרועה תונש תא רבכ רבעש עזג לע בכרוהש ,תוריפ איצוהל לוכיה הלרוע לש
לע בכרומו לתשומ ףנעה לבא ,ףנעה יאצאצ םה תיטנג הניחבמ .לתשומה ףנעה תוריפל שי ןיד
ןיד הב ןיאו הנקזב הדלי הלטב" םש ארמגב והבא 'ר ירבד .הלרוע ןיד ויתוריפל ןיאש ןקזה עזגה
ףנעל אלו ,הלתשהה לבקמ ףוגל ,"הנקז"ל אוה תוריפה סוחי ,תיתכלה הניחבמש םיארמ "הלרוע
םדאה ןיב לדבה שיש תורמל .הקינטובבש הקיטנגה םוחתמ תניינעמ החכוה .לתשומה רביאל וא
רוריבב רבשנ ןאכ .לכה תוזח הניא הקיטנגה יכ תדמלמ וז אמגוד .אלפנ ןאכ ןוימדה ,הדשה ץעל
:ריעהל שי הרקי ןבאה תחכוה לש הפוגל] יתכלה סחיל יטנג סחי ןיב תטלחומ תולת לש ןורקיעה
לכ סחייתמ הלרוע ןמז ןיינעבש" (ד ,בי ;וט ,ב הלרוע) ש"יא ןוזחה תטישל המיאתמ החכוהה
העיטנ אוה בכרומה ףנעה לש החימצה תביס ירהש ,("הנקז"ל) הנושאר העיטנל תובכרה
רתיהש דמולה (וט תושדחה א"גאש ת"וש) הירא תגאשה תטישל תמיק הניא החכוהה ."הנושאר
הנשמ ;ה,א הלרוע מ"היפ) ם"במרה ,ןכ לע רתי .םירוסיא לוטיב ינידמ אוה "הדלי"ה תוריפ
םיבייח ןקז עזגב בכרומה ריעצ ףנעמ םיאצויה תוריפש ,הרואכל ,רבוס (די,י ,ר"טנו ש"עמ ,הרות
ריאמ םוכיס .יק 'יס ךישלא מ"רהמ ת"ושבו ,םש ם"במרה לע סוקרוק י"רהמב ע"עו ,הלרועב
,הלרעב הבכרהה תועמשמ ,ןמדירפ לאוי ברה לש ורמאמב אבומ תונושה תוטישה לש םייניע
תלאשל םג תעגונ וז אייגוס .85-101 'מע ,(םילקד הונ ,ץראהו הרותה ןוכמ) 'א ץראהו הרותה
.[ל"מכאו ,בכרומה גורתאה
תולת ןיא הכלהב ירהש .העיתפמ הנניא יטנגה ןורקיעה תריבשש הארמ איגוסב ףסונ ןויע
תינורקע תובישח שי הכלהה פ"ע םנמא .יטפשמה סוחיה ןיבל יגולויבה סוחיה ןיב תטלחומ
ןסוחי םידלונה לכש ירחא ..." :שיא ןוזחה בתכש ומכו ,החפשמה ינידב תיגולויב הדלוהל
קר ,וידילומ תלילשב דוחל אוה ותיוהב וניד ןיא דלונ לכ כ"או ... םהידילומ יפל בושי ןטפשמו
וניא אוהו ,ץומיאל יתכלה ףקות ןיא םג ןכל ;א,זטק ד"וי א"וזח] "וידילומ יתאפמ ךשמנ וניד
תועמשמה .[א,בכ תומבי] "דלונש ןטקכ רייגתנש רג" :ללכה םייק ןכ פ"עא ,[יטפשמ סוחי הנשמ
.םירכונה םייגולויבה ויבורק ןיבל רגה ןיב יטפשמה סוחיה קתנתמ רויגה תעבש איה הז ללכ לש
.הכלהה ידי לע רכומ ונניאש יגולויב סוחיל המגוד ונינפל ירה
תשרוד ,תדלויה םאה הנניא תיטנגה םאה רשאכ ,תוהמיאה תעיבק תלאשש ,אופיא ,אלפ ןיא
.תיתכלה הערכה

תוהמיא תעיבק ןמזל םדוק תוהבא תעיבק ןמז .ט
תעבקנ תוהבאש [א,גי] הליגמ תייגוסמ חיכוה ['בא' ךרע 'רצואה תיב' ורפסב] לגנע ףסוי 'ר
ל"זחש ,םש י"שרבו ארמגב ראובמ .הדילה רחאל קר תעבקנה תוהמיא תמועל ,ןוירהה תליחתב
םא וא בא םע רתסא לש הייחב םלש םוי רבע אלש "םאו בא הל ןיא יכ" קוספה רותיימ ודמל
תעבקנ תוהבאש לגנע י"ר חיכוה ןאכמ ."המיא התמ - התדלי ,היבא תמ - התרביע" :םימייק
םוי"כ בשחנ המ ררבל םוקמ שי ןיידע .הדילה תעב תעבקנה תוהמיא תמועל רוביעה תעב
ךומס אלא תרבעתמ השיא ןיא :'מגה ןושלכו ,היירפהה םויל הנווכה םאה .הז ןיינעל "רוביעה
האר] רתוי רחואמ םוי םיעברא אוהש "דלוה תריצי" םויל הנווכהש וא ,[ב,אל הדנ] "התליבטל
דעומ ןיב יתועמשמ לדבה שיש רורב פ"כע .[גכ השרפ ףוס ר"קיוו ,ט השרפ שיר הבר רבדמב
.תוהמיאה תעיבק דעומל תוהבאה תעיבק
תעיבק דעומ םא םג ירהש .תיציב תמורתב תוהמיאה תלאשל ןאכמ החכוה ןיידע ןיא ןכ פ"עא
.הדילה תעב תוהמיאה תעיבקל יטנג סחיב ךרוצ שיש ןכתי ןיידע ,הדילה תעב אוה תוהמיאה

סוחיה םרוג איה הדילהש החכוה .י
תרבועמ תייגוסמ [248-274 ,ה 'ןימוחת' ,א"טילש באלכ י"ארו גרבדלוג נ"זר] חיכוהל םיסנמה שי
.תיטנגה םאה הנניא איה םא םג תיתכלהה םאה איה תדלויהש [ב,זצ תומבי] הרייגתנש
התייהש םימואת םיחא ינש היפ לע אתיירבה לע תססבתמ ,ומיא ךרי ואל רבוע ד"מל ,החכוהה
ןיא ינהו ,אוה באה ןמ םובי דצד) םימבימ אלו ןיצלוח אל ,השודקב ןתדילו השודקב אלש ןתרוה
סוחיה לטבתמ םאה רויג ןמזבש תורמלש ירה .םאה ןמ חא תשא םושמ םיבייח לבא ,(בא םהל
סחי םימואתה יבגל םייק תאז לכב ,("דלונש ןטקכ ריגתנש רג" ןידמ) םחרב םירבועה לש יטנגה
אלל הדילה ןמזב עבקנה תוהמיא סחי ןאכ םייק ,רמולכ .הדילה ןמזב עבקנה םאה ןמ הווחא
!ףקת יטנג סחי
לע התוא ריאשמ ונניא ,היגוסב ףסונ ןויע יכ ינמוד ,ןכ פ"עא .הקירבמ החכוהב רבודמש קפס ןיא
.ראוביש יפכו ,הנכ

החכוהה תייחד .אי
ומיא םחרב רבועה לש ורויג ןמזבש החנהה לע תססבתמ הרייגתנש תרבועמ תייגוסמ החכוהה
לכבו ,הנוכנ וז החנה םא .דלונש ןטקכ רייגתנש רג ןידמ ומיא ןיבל וניב יטנגה רשקה קתנתמ
תרצונ תוהמאש ירה - םאה ןמ םיחא םיבשחנ םירבוע םתויהב רויגה תא ורבעש םימואת תאז
הארמ [א,חצ םש] ארמגה תייגוסב ןויע םלוא .יטפשמ ףקות לעב יטנג רשק אלל םג הדילה תעב
,תורחא םילימב וא !דלונ םרטש רבוע לע "דלונש ןטק" ןיד ןיא :הנוכנ הנניא ל"נה החנההש
םרטש ימל הדיל ןיד תתל הלוכי הניא ךא ,דלונ רבכש ימל השדח הדיל ןיד תתל הלוכי תוריג
בא ןיא ןנבר רומאד אה :אבר רמא" :םש י"שרב םיראובמו ,ארמגב םיבותכ םירבדה .דלונ
ותדילו השודקב אלש ותרוה ןוגכ ,ימד דלונש ןטקכ רמימל אכילד אכיה וליפאו :י"שר) ירצמל
םושמ אמית אל ,(באה ןמ ראש ול ןיאו רומג לארשי ראשכ םאה ןמ ראש ול שיד השודקב
ויה ןוגכ ,עידיד אכיה לבא :י"שר) ןנישייח עידי לבא ,(י"שר - ונמ הובא) עידי אלד המיזב יפוטשד
רמימל אכילד השודקב דלונ יאו ,ןנישיח רחאל הלעבנ אלד םירוסאה תיבב םישובח ומיאו ויבא
.ןנישייח אל ימנ עידיד וליפא אלא ,(אוה הובא יאדו אהד בא ראש ימנ היל יוהיל דלונש ןטקכ
אלו ןיצלוח אל" אפיס ינתקו ,םיתשל הקלחנו היה תחא הפיטד ,םימואת ןיחא ינש אהד
.אמעט ףילי אפיסמו :י"שר) ... "ביתכד ,היערזל אנמחר ירקפא ירוקפא :הנימ עמש ,"ןימבימ
ואל אמעטד .ול ןיא םאה ראש וליפאד .ףלימל יצמ אל ,{םירג םימואת םיחא ינש} - אשירמ יאד
.(ימד דלונש ןטקכד םושמ אלא אוה םיסוס תמרזד םושמ
:יוג לש אצאצ סוחי ןיד לטבל תויורשפא יתש שיש ראובמ
."דלונש ןטקכ רייגתנש רג" ןידמ .1
."היערזל הירקפא אנמחר" ןידמ .2
.רבועב אלו דלונ רבכש רגב קר םייק - דלונש ןטקכ - ןושארה ןידה
.היוג םא יבגל אלו ,יוג בא יבגל קר םייק - הירקפא אנמחר - ינשה ןידה
יטנגה רשקה קותינ ןיאו "ימד דלונש ןטקכ" לש ןיד ללכ ןיא ,דלונ םרטש רבוע יבגלש ,ןידל וניכז
.וירוהו רבועה ןיב
םהיבגל ןיא ,םירבוע םתויהב םמא הרייגתהש םימואת ןכש .החכוהה הלטב ,החנהה תליפנ םעו
םא םג ,םאה ןמ הווחא םהל שי ךכ םושמ .יטנגה סחיה קותינ ןאכ ןיא ןכלו "דלונש ןטקכ" ןיד
.תוהמיא סחי תרצוי הנניא המצעלשכ הדיל
וז - 'ה רבד ויתובקיעבו ,יתכלה דומילו ןויד תשרוד ,"תיציבה תמורת" תייגוס ,ונתייגוס :םכסנ
.[ב,חלק תבש] הכלה
תדלויב תוהמיאה תעיבקל תוינורקע תויורשפא עברא תומייק ,תחצינ היאר רדעיה רואל
:תיציב תמורתמ
.תיתכלה הניחבמ םאה איה דבלב תדלויה .1
.תיתכלה הניחבמ םאה איה דבלב תיציבה תמרות .2
.תיתכלה הניחבמ םא רסח וניה אצאצה .3
.תיתכלה הניחבמ תוהמיא יתש אצאצל .4
םהירמאמב הארו] .םיקסופה יפמ יאדווב עמשנ ךכ לע ?הכלהל המיאתמה תורשפאה יהמ
,(ו"משת) אמ "איסא" ריאמ ןב מ"יר ;100, 122-128 "חרזמה רוא" ,קי'ציבולוס יולה מ"ר לש
קלח .םש םינייוצמה םיפסונה תומוקמה יארמבו ,(ן"שת) 80-88 ,חמ-זמ "איסא" ;25-40
ימלשורי) הכלה הנממ דומלל טושפ אל ,עודיכש ,הדגא ירבד לע םיססבתמ אשונב םינוידהמ
תמשנב ךבריוא ז"שרגה כ"שמ דוע הארו .טכ ק"ס חכק א"גמ ;ח"ה א"פ הגיגח ;ד"ה ב"פ ,האפ
.[(הכלה ךרע תידומלת הידפולקיצנאבו ,ב ק"סוס ה 'יס ז"עהא קלחל תומלשה יעיבר ךרכ םהרבא

ערז תמורת .2 :יטנג רמוח תמורת .בי
םיפסונ 20% -כב .רבגה תורקע הניה היעבה םהמ 40% -כב ,תורקעמ םילבוסה ללכ ךותמ
דוגינב .השיאה לצא איה תיאופרה היעבה 40% -כבו ,גוזה ינב ינש לצא תוירופ תייעב תמייק
תוירופ ייוקילב רבודמשכ רתוי הברה השק בצמה ,השיאה תורקעב לופיטב תיסחיה החלצהל
םינתינ םניא רבגה תוירופ ייוקיל בור - ילנומרוה רסח לש םירידנ םירקמל טרפ .רבגה לש
.ינויסנה םוחתב תששגמ ןיידע האופרהו ,יתפורת לופיטל ןיידע
וא םחרה ראווצל תיתוכאלמ הערזה ידי לע תוירופל עייסל ןתינ ,ערז יאת טועימב רבודמשכ
לודג רפסמ תרדחה אוה לופיטבש ןויגהה .ומצע םחרה ללח ךותל ("החבשה"ו הפיטש רחאל)
תשחרתמ הירפהה .תיציבה לא ערזה לש ץורימה לולסמב רתוי המידק םיניקת םיאת לש רתוי
םיעגפנ תיציבה לא ירזכאה ץורימבו רחאמ .ןוערזה םע הלשבה תיציבה תשגפנ םש ,הרצוצחב
ייוכיס תא לידגמ םילושכימה ץורימב בלש לע גוליד לכ ןכל ,ךרדה ךלהמב םינוערזה בור
.תוירופה
תיחולצב תיציבה לא םינוערזה בוריק .IVF)) תיפוג ץוח תיירפה תעצבתמ רתוי םישקה םירקמב
יעבטה ץורימב החלצה-יוכיס רסחו ןטק םרפסמ םא םג הניקת הירפהל םייוכיס ןתונ הדבעמה
ערזה יאת בוריק תרזעב ,םלועב הלאכ םידלי יפלא תורשע רבכ ודלונ םויה דע .השיאה ףוגב
רשפאמ ונניא ןוערזב יוקילה םא היעבה תא תרטופ הנניא וז הטיש .הדבעמב תיציבה תביבסל
.םיכרד תשרפ לע תיאופרה היגולונכטה תבצינ ןאכ .הכותל רודחלו תיציבה תפילק תא חודקל ול
תנמ לע ,תיציבה תפילקב םיריעז םירוח חודקל ןתינ .עויס םע הירפהב תודדוב תוחלצה שי םויכ
,פוקסורקימה תשדע תחת ןוערז רוחבל םג ןתינ .הכותל רודחל "םישלח" םינוערזל םג רשפאל
רבודמ ןיידע ךא ,םלועב תוחלצה לע חווד .תיציבה תפילקל רבעמ לא תורישי ותוא קירזהלו
.םייתניב ,םימישרמ םיארנ םניא החלצהה ייוכיסו ,םינטק םירפסמב
רפסמב םרגיהל הלוכי וזכ המיסח .השק הייעב תווהל הלוכי ערזה תורוניצ לש המיסח םג
המיסחו הלבח וא ,םוהיז תובקיעב תשכרנ המיסח ,תכרעמה יעטק לש דלומ רסוח .םינפוא
.םייגולוכיספ םימרוגב וא תיבציע העיגפב הרוקמש ,תילנויצקנופ
םג ןתינ .תינכמה המיסחה ירקממ קלח קר חותינ י"ע ןקתל ןתינ םויכ .השק הייעבה ,ללככ
המיסח לע .תיפוג ץוח היירפהל וב שמתשהלו המיסחה רוזיא ינפל תורוניצהמ ערז בואשל
ידוקפית ץועי םע יתפורת לופיט םיבלשמה םיכשוממ םילופיט תרזעב רבגתהל ןתינ תילנויצקנופ
םייוכיסה ךא ,תרזוח תילמשח היירזה תרזעב לופיטל עיגהל ךרוצ שי םישקה םירקמב .םיאתמ
תיאופרה היגולונכטה ,ערז יאת תריצי לש טלחומ רדעהב וא ,ולא םירקמב .דאמ םיכומנ ןיידע
הניחבמ עוציבל לק ןורתיפה .יטנג רמוח תמורת השעמל איהש ,ערז תמורת לש ןורתפ העיצמ
רוסיא תרמוח ןיינעב םיקסופה וכיראה רבכו] תיתכלהה הניחבהמ ורוסיאב רומח ךא ,תינכט
הערזה" ךרע ,'א ךרכ תיאופר תיתכלה הידפולקיצנאב תועדה םוכיס האר ,תיתוכאלמה הערזהה
.["תיתוכאלמ
.יתעידיל עיגהש בוצעו השק הרקמב תוארל ןתינ אשונה תרמוחל אמגוד
האושנ השיאה .תווצמ תרמוש החפשמ לע רבודמ .הללמוא השיא ילא התנפ םישדוח רפסמ ינפל
לעבה לביק (םינש רשע ינפל) קוחרה רבעב םיכרד תנואת בקע .םינש עברא הזמ רשכ ידוהי לעבל
ינדגונ ופוגב אשונ לעבה :ןוסאה ררבתה ,םתנותח ירחא םייתנש .תירבה תוצראב םד יוריע
.עדוי שיא ןיא - הלחמה ץרפתת יתמ ;ליגרכ דקפתמו אירב לעבה םייתניב .סדייא
- דרפיהל .הייח תא ןכסלו סדייאב קבדיהל הלולע איה ץראה לכ ךרדב .הלוכי הניא ונממ תדלל
תאצמנה תכרעמ ,לעבה לש ןוסיחה תכרעמ לע דורפה רעצ תעפשהל ששחה .ובצמב הל השק
תוביסמ .ןטב ירפל תקקותשמ איה ינש דצמ .חונמ הל תנתונ הנניא ,המוצע הנכסב אליממ
.יוגמ ערז תמורת לע בושחל תלגוסמ הנניא תוישגר
מ"גא] ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה לש הבושתב הנייעו ,תיב ירועיש השיאה הניכה ,התיינפ ינפל
םג אלא םינוחריב קר אל תונייעמש םישנ ןנשיש רבתסמ ;חי-ו אי 'יס ב"ח ,אע 'יס א"ח ע"האח
תמורתב תירקיעה היעבהש בתכ ןייטשנייפ מ"רגה :התייה התנעט .[...תובושתו תולאש ירפסב
השקיב ןכל .דיתעב ותוחא תא אשי חא אמש אלא ,אצאצה לש תורזממ ששח הנניא ידוהימ ערז
תידיתעה תורשפאה ענמיתש תנמ לע ,ןמאנ ידיל רסמית ותוהז רשא ,ימינונא ידוהי םרות אוצמל
.תוחאו חא יאושינב תוירע יוליגל
,קפואהמ המלענ - כ"חא רצק ןמז .םיקהבומ םיקסופל התוא יתינפהו ,הקיספמ יתענמנ יכרדכ
.המדאה התוא העלב וליאכ
ונלוכ .וב ירוביצ ןוידמ ענמיהל ףידעש ינמוד .רתויב שיגר וניה ערז תמורת אשונש קפס ןיא
ערז תמורתב שי םאה הלאשה יבגלו ,יוגמ ערז תמורת יבגל רקובה ןאכ להנתהש חוכיול םיעדומ
םיקסופל הז ןויד ריאשהל שי ןכ פ"עא .דיתעב תוירע יוליגל ששח קר וא תורזממ ששח םג
.דבלב םיקהבומ

םילוח םינורבועל DNA יעטק תרדחה .3 :יטנג רמוח תמורת .גי
עדימה .יטנגה רמוחה לש תרחא המרו רחא גוס .יטנג רמוח תמורת לש תישילש אמגוד וז
.DNA -הכורא תימיכ תרשרש תרוצב ןיערג תצמוחב זכורמ רודל רודמ רבועה יתשרותה
יניערג ךותב תקלוחמ איהו ,םימאתומ םילידג ינשמ בכרומה ילילס הנבמ תלעב תרשרשה
DNA-ה הנבמ ידי לע תועבקנ תויגולויב תונוכת .םימוזומורכ םייורקה םיקלח 46 -ל םיאתה
םימוזומורכהמ תיצחמ ליכמה את רצונ ,ןורבועה ייח תישארב ,הירפהה רחאל .אתה ןיערגבש
םיכישממה ,םיאת ינשל קלחתמ שדחה אתה .םאה לש םימוזומורכהמ תיצחמ םע באה לש
DNA -הםיאת רשאכ .ריעצה אצאצה לש הינבה תמלשה דע ,תוברתהלו קלחתהל םה ףא
ךילהתב .יטנגה ןפוצה רמשנ הז אלפנ ןונגנמ תרזעבו ,הקולח לכ ינפל ומצע ליפכ ,םיקלחתמ מ
.שדח םאות לידג הנבנ לידג לכ לומו ,םילידגה ינש םידרפנ הלפכהה
דע רקחנ תויטנגה תולחמהמ קלח .DNA -ה תרשרש בכרהב ןטק יונישב ןרוקמ תויטנג תולחמ
לש יתוכאלמ רוציי תרשפאמ וז העידי .תרשרשב םוגפה עטקה לש הנבמהו םוקימה יוליג ידכ
ןתינ םויכו ,תיטנג הסדנה ארקנ הז יגולונכט םוחת .הלוחה אתב םירסחה םיניקת DNA יעטק
לש יגולויב רוצייל םיקדייח לוצינ תרזעב ןהו יטטניס רוציי לש הטישב ןה שרדנ DNA עטק רוציל
.שרדנה DNA -ה
וימיב ןורבועה תוחתפתה ירחא בוקעל ןתינ ,("הנחבמ תיירפה") תיפוג ץוח היירפה עוציב רחאל
את וליפאו ,תידוחי תוניימתה ורבע םרטש םידדוב םיאתמ בכרומ ןורבועה ,הז בלשב .םינושארה
הפילש ,ןכל .םיאתה ראשב ךרוצ אלל םלש רבועל חתפתהל לוכי ןורבועה לש דדוב
ךכ .ןיקת רבועל חתפתהל םיאתה ראשמ תענומ הנניא ןורבועה יאתמ דחא לש תיפוקסורקימ
הרדעה וא המויק ןחבאלו ,ןורבועב העיגפ אלל תויטנג תונוכת וב קודבל ,דדוב את ףולשל ןתינ
,םימוגפ ןורבוע יאתל ןיקת DNA עטק רידחהל ,הארנכ ,היהי ןתינ ,קוחר אלה דיתעב .הלחמ לש
תובשחנה תויטנג תולחמ אפרל רשפאתי ךכב .השיאה םחרל "ץפושמה" רבועה תא ריזחהלו
.םלועל םיאירב םיאצאצ איבהל השק תיטנג היעבמ לבוסה גוזל עייסלו ,אפרמ תוכושחל םויכ
תוירופה םוחתב יעדמה רקחמה תמדיקב ,דבלב ינושאר ינויסנ בלשב םה וללה םירבדה עגרכ
.הנתשי בצמה דיתעב ךא ,םילאוטקא אל ןיידע םירבדה .הקיטנגהו
.יטנג רמוח תמורת לש הנוש גוס וניה תיטנגה הסדנהה תרזעב םינורבועה "ץופיש" יכ ןאכמ רורב
יופירב יטנג רמוח תמורת יכ ,ינמוד .יגולויב תשורח תיבמ אלא - השיא וא רבג - רז םדאמ אל
לש האלכהב תקסוע הנניא תיטנג הסדנהה .יתכלהה טביהב השק היעב הווהת אל ,םינורבוע
ותריצי ,םימייוסמ םילוחל רסחה יטנג רמוח רותיאב אלא ,לית-רדג תריצי ךרוצל דופיקו שחנ
(לופיטה אלל) יופצה ןורבועה יאת ךותל ותרדחהו ,םידחוימ םיקדיח תועצמאב תיתישעתה
ןוידב לקה קלחה תויהל רומא הז אשונ ןכל .תינלטק וליפא וא השק הלחמב הלוח דלוויהל
.ליעל ראותש יפכ ,ערז תמורתלו תיציב תמורתל תועגונ רתוי תושקה תולאשה .יתכלהה

תולאשה תיצמת .די
:ולאשנש תולאשה תא םכסא
?ורכזוהש םישדחה םילופיטב םיטנטופמיאב לפטל רתומ םאה .א
,םדקתמ יגולונכט רוצימ יטנג רמוח םינורבוע יאת ךותל רידחהל רתומ םאה .ב
?רתוי םירחואמ םיבלשב וא ,רוביעה לש םיינושאר םיבלשב םינורבוע אפרל ידכ
?תיציב םורתל רתומ םאה .ג
?תיטנגה םאה וא תדלויה םאה ?םאל בשחת ימ .ד
וא ,יוגמ ערז תמורת לבקל רתומ םהב םידחוימ םיבצמ שי םאה :הנורחא הלאש .ה
?הכלהה פ"ע וזכ תורשפא ללכ ןיאש רמול ןוכנ םאה ?ידוהימ

ןרטש לכימ לאיחי 'ר ןואגה ברה ,ר"וממ "הכלה וז - 'ה רבד" התע דומלל הווקמ ינא .םת ינמז
.א"טילש