םיכוביסו םייאופר םילופיט ,השיאה תוירופ-יא

טנמאיד םרוי 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


יא :םהב .השיאב ןקלחו ,רבגב תויולת םקלח ,תובר תוביסמ תמרגנ השיאה תוירופ יא :ריצקת
הנחבמ תוירפהב .םחרב תויוקבדה ,תיטסיצולופ הלחש הליבטה דעומל ץויבה דעומ ןיב המאתה
.רתומ אוה םא - םירבוע לוליד לש תויתכלה תויעבב םילקתנ

.םירבוע לוליד ,הנחבמ תיירפה ,הלחש ,םישנ תליבט ,ץויב :חתפמ תולימ


םיכירצ הכלהה יקסופש תויעבב שודגו ,דואמ בחר אוה םכרובע םכסל יתשקבתנש קרפה
םיתעלש ,דואמ בוט עדוי השיאה תוירופ לש היעב םע קסעתמש ימ .שאר דבוכב ןהילא סחייתהל
לודג רבד ושע סוניכה לש םינגראמהו ,םינברה םע תפתושמ הפש םיאצומ אל ונחנא תובורק
ומכ ,םינברה םיגהונ דימת אל .םיצעיימש םישנאה םע םילפטמש םישנאה תא שיגפהל דואמ
דימת אלו ,םינופלט םילבקמ ונחנא דימת אלו ,אפורה לע םחרל אלש ,טריביונ ברה ןאכ רמאש
המכ לע קר זכרתא ןמזה רצוקמ .החפשמל ץעיימש ברה םע רבדל תורשפא םג םילבקמ ונא
.םינתונ ונחנאש םילופיטה תא ןייצל םג הסננ .רתויב תובושחה ,תויעב
רמוא .השיאה לש הייברה תכרעמב םיפסונה םיקלחה לעו םחרה לש הנבמה לע רוזחא אל ינא
.תורצוצחהו תולחשה ,ומצע םחרה ,השיאה לש םירביאה לכב תוזכרתמ תוירופה לש תויעבהש קר
םימרוג םה ,הלחשה לש תוליעפב תוערפה םגו ,הרצוצחל םחרהמ רבעמה רוזאב םיפילופ םג
.השיאה לש תוירופה יאל רתויב םיבושח

השיאה תוירופ-יאל תוביסה
ךרעב ,רבגה יארחא 30% -ל ךרעבש הארנ ,השיאה תוירופ-יאל תוביסה תוגלפתה לע לכתסנ םא
תאז ,תויתרצוצח תויעבמ 2%0 ךרעב ,השיאה לצא תוניקת אל תויציב לש תויעבמ תועבונ 30%
זוחא 3-4 ךרעבו ,תוימחר תויעב ןה תויעבהמ 11% ,הלחשהו םחרה ןיב רבעמב המיתס תרמוא
.תורחא תויעב ןה
היגולויזיפה וא היגולויזיפותפב הרצקב עוגיל ילב השיאה תוירופ לש היעבה לע רבדל רשפא יא
.המצע הלחשהמ םישרפומש םינומרוה י"ע תלהונמ השיאה לש הייברה תכרעמ לכ .הייברה לש
תאצמנש ,חומה תרתוי תטולב י"ע םישרפומה םינומרוההמ עפשומ הלחשה לש דוקפתה
םיעיפשמה םירמוח םישירפמש ,חומב םיהובג םירוזאמ תעפשומ חומה תרתוי תטולב .תלוגלוגב
.חומה תרתוי תטולב לש הדוקפת לע
.הביבסהמ םיעפשומ ,חומב םיהובגה םירוזאה ,חומב הלאה םירוזאהש ןוויכמ ,רתויב בושח רבדה
לש הפוקתל רוזחמה הל קספיהל לולע אבצל תסייגתמש תב וא ,היימינפל תסנכנש תב ,אמגודל
העפשההמ האצותכ ,רוזחמ אלל םינשו םישדוח ויה זוכיר תונחמב םישנש םיעדוי ונחנא .םישדוח
םירמוחה לש השרפהב הערפהמ האצותכ ןבומכו ,םיבצעה לש תיזכרמה תכרעמה לע הביבסה לש
ןיינעה לכב תיטננימודה םצעב איהש ,חומה תרתוי תטולב לע הניקת אל העפשהו ,תאזה תכרעמהמ
.הזה

חומה תרתוי תטולב
.םיבושח םינומרוה ינש השירפמ ,הלאה םינומרוהה לש השרפהמ האצותכ ,חומה תרתוי תטולב
םימרוג הלאה םינומרוהה ינש .FSH ול םיארוקש ינשהו LH תילגנאב ול םיארוק ונחנאש דחא
העיגמ קיקזה ךותב תיציבה ,תלדוג ,הלאה םינומרוההמ תעפשומ הלחשב תאצמנש תיציבש ךכל
י"ע תפסאנו ,ןטבה ללחל ,קפצה ללחל תלפונ תאזה תיציבהו ,קיקזה לש העיקפ שי ,תולשבל
.הרצוצחה

הליבטה דעומל ץויב ןיב המאתה יא
:םיבושח םינומרוה ינש שירפמ רשא ,בוהצה ףיפוגה ול םיארוק ונחנאש ףיפוג רצונ הלחשב
.תוחתפתהה לש םינושארה םיבלשב ןוירהה תא םיקזחתמ רשא ,ןגורטסאו ןורטסגורפ
תוחתפתה שיש ,םחרב םייוניש םימייקש ךכל םימרוג הלחשה י"ע םישרפומש הלאה םינומרוהה
תישענ תיציבה לש הירפהה .תירפומה תיציבה תטילקל וישכע הנכומש םחרה תיריר לש הפי
תאזה תיציבה הירפהה ירחא .השיאה לש רוזחמה עצמאב וא ,רוזחמה לש 14 -ה םויב ךרעב
םימעפל ,רוזחמה לש 14 -ה םויב .חתפתמ ןוירההו ,תשרתשמ ,םחרה ךותל הרצוצחה ךרד תדדונ
ותואב תועיגמ םישנה לש ןבור בור ,תאזה הביבסב ,רוזחמה לש 15 -ה םויה וא 13 -ה םויה אצוי הז
.הירפהל רתויב בוטה ןמזה ןבומכ הזו ,הליבטל ןמז
.תוירופה לש תויעבל רשקב הכלהה םע ונל שיש הנושארה היעבה תאזו ,הרוק דימת אל הז לבא
14-ה םויב קר הליבטל העיגמ השיאה .רוזחמה לש 12 -ה וא 11 -ה םויב רצונ הזה ץויבה םימעפל
.ירשפא יתלב אוה ןוירההו ,ץויבה תא הדיספה איה , 15 -ה וא

ץויבה תפוקתב םד ימתכ תעפוה
םיעיפומ םיתעל ,הביסה ןיידע העודי אל ,המ םושמ תאזה הפוקתבש ,איה הינש תיתכלה היעב
הביסהש דואמ ןכתי .תמיוסמ היעב לע םינמסמ םניאש א"ז ,םיגולויסיפ םה םדה ימתכ .םד ימתכ
דימת טעמכ עיפומ םדהו ,הפוקת התואב םחרה תירירב םירצונש םיילנומרוה םייוניש איה
השיאהשכו ,התוא םיאור אלש תיפוקסורקימ הרוצב עיפוהל לוכי אוה .ץויבה לש הביבסב
.פוקסורקימ ילב הז תא תוארל רשפא יאש ינפמ ,םד םוש תאצומ אל איה המצע תא תקדוב
הכלהה תניחבמ ןבומכש םתכ עיפומ זאו ,תרכינ תויהל הלוכי םדה תומכ םידדוב םירקמב לבא
ברעתהל םיעדוי אל ונחנאש ינפמ ,םינוא ירסח םידמוע ונחנא ןאכו .דואמ השק היעב הווהמ
ונל שי ללכ ךרדב .םיחילצמ םה דימת אל ,םינוש םילופיט שי .היעבה תא עונמלו הזה בלשב
.היעב הז םע

?ץויבה םוי תא עובקל רשפא ךיא
םיעדוי ונחנא .םוח תדידמב ושמתשה תורוד ךשמבש תורמל ,ךכ לכ הטושפ אל היעב תאז
םוחב הילע האב הז ירחאו ,יסיסבה םוחב רתויב הקומע הדירי ירחא אב ץויב ללכ ךרדבש
ונחנא ןכל .ץויב היה יתמ תואדוב רמול םוחה תמוקע יפל דואמ השק ךא .הובג ראשנ םוחהו
,ץויבל ןמיסכ יסיסב םוח תדידמב ,רתוי םישמתשמ אל טעמכ וא ,רתוי םישמתשמ אל םויה
םגו חתמל םג םישנה תא הסינכמ תובורק םיתעלו ,הנמיהמ הניא תאזה הקידבהש ןוויכמ
.תואיגשל
תאז ןהמ תחא .ץויבה תעיבקל םויה ןהב םישמתשמ ונחנאש ,רתויב תובושח תוקידב יתש ונל שי
ץויבל ךומס תוארל רשפא תולחשה ךותבו ,תולחשה יתש תא הארמש דנואס-הרטלוא תקידב
הרוצה יפלו םהלש לדוגה יפל תעדל רשפא .העיקפ תארקל םיאצמנש םילודגה םיקיקזה תא
.הצוחה ץורפל תכלוה תיציבהש םהלש
הזה ןורטסגורפה .ןורטסגורפ לש ,רבכ וילע ונרבידש רמוח לש הקידב תאז ,תפסונה הקידבהו
הלוע הזה ןורטסגורפה .תצייבמ השיאה רשאכ יסיסבה םוחב היילעה לע םצעב יארחא אוה
.רתויב תיתועמשמ הרוצב ץויבה ירחא
תארקנש הקידבב ,ןטבל הרישי תולכתסהב וילע ונרבידש בוהצה ףיפוגה תא תוארל רשפא
,ןבומכ המדרהב ,ןטבה ללח ךותל יטפוא רישכמ םירידחמ ונחנא הבש הקידב וז .היפוקסורפל
רצונש בוהצה ףיפוגה תא םגו ,הרצוצחה תא ,תולחשה תאו םחרה תא תוארל םילוכי ונחנאו
.ץויבהו קיקזה תעיקפ ירחא

תיטסיצילופ הלחש
הלחמ תאז ,ץויב הל ןיאש ,תצייבמ אל השיאהש ךכל תומרוגש רתויב תוחיכשה תולחמהמ תחא
שי ,תוצייבמ אלש םישנהמ ,רתוי וליפאו %60, ךרעבש םיבשוח םויה .תולחשה לש תיטסיצילופ
.תיטסיצילופ הלחש ,תוחתפמ ןהש וא ,רבכ ןהל
ןה תויטסיצילופ תולחש .הלודג רתוי הפיט ילוא ,זוגא לש לדוגב ללכ ךרדב איה הליגר הלחש
תואלמ ןה .תילמרונה הלחשהמ תולודג רתוי 4 יפ ,3 יפ םימעפל ,םחרה לש לדוגב טעמכ
תארקנ תאזה הלחמה ןכלו ,[תויסיכ] תוטסיצ םהל םיארוקש ועקפ אלש םיקיקזו םיקיקזב
תוארל רשפא םיינשל הלחשה תא םיכתוח םא .[הברה=ילופ] תולחשה לש תיטסיצילופ הלחמ
.רביאה לש ,תויטסיצ-ברה ,תויטסיצילופה תא ,ועקפ אלש םיקיקזה תא ,תונטקה תוטסיצה תא
רוזחמ הל ןיאש השיא וא תב ללכ ךרדב תאז ?תאזה הלחמהמ תלבוסש השיא תיארנ ךיא
שי ללכ ךרדבו ,תורעש לש הבורמ החימצ הל שי ךכל ףסונב .רוזחמ הל ןיא ללכב םיתעל ,רדוסמ
תב תאז .םינפה לע םינטק םינועצפ תרמוא תאז ,הנקא םג הל שי םימעפל .הנמשהל הייטנ הל
שי ?הזב םילפטמ ונחנא ךיא .רוזחמה תרדסהל םגו ,ץויבה תמירגל ,לופיטל הקוקז ללכ ךרדבש
הנש 40 רבכ םייקש ,רתויב קיתוהו םירישכתהמ דחא .תאזה היעבב לופיטל םירישכת המכ ונל
ישימחה םויב ותוא םינתונ ונחנאש ,ןפימולק וא ןימולק הקיאה והז ,ומצע תא חיכוהו שומישב
לש ותוחתפתהל םימיאתמ םיילנומרוה םיאנת רציימ הזה רמוחה .םימי 5 ךשמב רוזחמה לש
לכב חילצמ וניא הזה לופיטה ונרעצל .ץויבלו תילנומרוה הניחבמ תיציבה לש הלשבהל ,קיקזה
ונרעצל לבא ,םירקמהמ 70% -ב ךרעב ,םיהובג יד םיזוחאב םיצויב גישמ םנמא אוה .םירקמה
.תונוירה םג םיגישמ ונחנא םיכומנ םיזוחאב קר

תיטסיצילופ הלחשב לופיטה
םינומרוהה ינש תא ליכמ אוהו ,לנוגרפ ארקנ םהמ דחא .םירחא םירמוחב םג םישמתשמ ןכל
םינתונ ונחנא .קיקזה לש הלשבהל םימרוגו חומה תרתוי תטולבמ םישרפומש ,םהילע ונרבידש
ונחנאש ןומרוהה לש השרפה ,םיבושח םידדמ ינשל םאתהב תומכה תא םילעמ ,הגרדהב הז תא
לש הקידבו ,קיקזה לש תוחתפתהה תא הוולמ אוהש ,רבכ וילע ונרבידו ןגורטסא ול םיארוק
- תוהובג קיפסמ ןגורטסא לש תומר ונל שישכו לשב קיקז ונל שישכ .םיקיקזה לש דנואס-הרטלוא
, LH -ה םוקמב ץויבל םרוג אוהו ,ןיפורטודנוג-ינוירוה ארקנש רחא רמוח םיפיסומ ונחנא
-הקיאה םע וחילצה אלש םירקמה לש דואמ רכינ זוחאב חילצמ הזה לופיטה .ןוירהל םיתעלו
םירמוח םישפחמ ונחנא םיתעל ןכל ,הזה לופיטה םע תויעב שי ונרעצל .ןפימולקה םע ,ןימולק
.םירחא
LH-FSH ליכמ אל ,FSH -ה תא קר ליכמ אוהש ןידורתמ ארקנש רמוחל םיקוקז ונחנא םיתעל
םיתעל חילצמ אוה םגו ,תושק ךכ לכ יאוול תועפות ילבו לק רתוי הברה לופיט והז .FSH קר אלא
לנוגרפ םע לופיטהש שארמ ונטלחה םא וא ,ונחלצה אל לנוגרפ םעש םירקמב ןוירה איבהל
.וזה השיאל ןכוסמ
הפלזהב ,ןידורטמו לנוגרפ ללוכ םירמוח ןתמ לש הטיש ונל שי .תורחא תוטיש םג ונל שי ךא
רמוח תועש 24 םויה לכ יטמוטוא ןפואב טאל טאל הפילזמו ,השיאה ףוג לע תנקתומה הבאשמב
הזה לופיטה ןבומכ .יתנייצש םימדוק םילופיט םע םיחילצמ אל ונחנאש הדימב ,השיאה לש ףוגל
םימעפ הברה שי לבא ,ץמאמו הדמתה הברה אפורהמ םגו השיאהמ םג שרודו ,השק דואמ אוה
.הזה ץמאמל רכש

םילופיטהמ יאוול תועפות
תורצוויה איה יאוולה תועפותמ תחא .הלאה םילופיטהמ יאוול תועפות םג שי תונוירהל ףסונב
ומכ תרמוא תאז ,הלודג תחא הטסיצ תויהל תכפוה הלחשה םישק םירקמב .תולודג תוטסיצ לש
הטסיצש הרוק תובורק םיתעל ,ראשנ הזכ רבד םא ,הזכ רבדב םילפטמ אל םא .םימ אלמ ןולב
תובורק םיתעלו ,הלחשה לש קמנ רצונ ,םד ילכ תרגוס ,תולעמ 360 לש בוביס השוע תאזכ
תוטסיצה לש תורצוויה ,הלאה תועפותה יתש תא עונמל ידכ .תאזה הלחשה תא הדיספמ השיאה
ונחנא ,השיאה תוירופל בושח ךכ לכ רביא ,הלחשל קזנו תאזה הטסיצה לש בוביס תורצוויה וא\ו
.דנואס-הרטלוא תוקידבבו םד תוקידבב ינדפק דואמ בקעמב יתרמאש ומכ םישמתשמ

םירבוע הבורמ ןוירה
.םירבוע הבורמ ןוירה איה ,הכלהה לש תעדה תווחל הב ךרוצ שיש ,תפסונ יאוול תעפות
איבהל רשפא םימעפל .םירבוע יבורמ תונוירה לש םיוסמ זוחאב םיוולמ םה הלאה םילופיטה
הובג דואמ זוחאב לבא .עורג רבד םוש הרוק אלו ,תעדה לע לבקתמ ןוירה ליגל םירבועה לכ תא
,גפ תדיל םע תמדקומ הדיל וא ,תרחואמ וא תמדקומ הלפהב הוולמ םירבוע הבורמ ןוירה
.םייחב ראשנ אל תובורק םיתעלש
דוע תורשפא שי הלאה םירקמב .םירבועה לש תיביטקלס התחפהל הטיש האצמ האופרה
הז .םתוא תימהלו םירבוע 2-3 -ל רמוח קירזהל , 8-9 -ה עובשה דע ,םינטק םה םירבועהשכ
אפורל השק הזש המכ ךא ,םיחצור אל םה םיאפורה יכ - אפורל םג השק אוה רבדהו ,השק עמשנ
תוחפל עיגהל ,ןוירהל סנכיהל הסנמ םינש ךשמב םיתעלש ,השיאל רשפאל ידכ יחרכה אוה רבדה
הנכס םג אוה םירבוע הבורמ ןוירהש ינפמ ,התוא ןכסל םגו םירבועה לכ תא ןכסל ילב ,דחא דליל
םירקמב םישוע המ תעדה תא תתל הכירצ הכלההש בשוח ינא ןאכו .םמצע םירבועל קר אל ,םאל
ןיינעלש בשוח ינאו ,םינברה לכמ אל ,תיביטקלס התחפהל םירתיה ונלביק םימיוסמ םירקמב .הלאה
.סחייתהל ךירצ הזה

תוימחר-ךות תויוקבדיה
תוערפההמ תחא .םחרב תוערפה לש היעב איה ,תולחמ לש תפסונ הצובק ,הבושח תפסונ היעב
ומש לע ,םורדניס ןמרשא הזל םיארוק ,תוימחר-ךות תויוקבדיה איה םחרב תוחיכש דואמה
םיקדוב .תומותס תורצוצחה םג םימעפל .ןמרשא ר"ד ,ץראהמ ,ונלשמ דואמ לוגד אפור לש
ירחא .קמוע הזיאל ,תירוניצה תא םיסינכמ הפיא וילע םתחכוותהש ,םחר םוליצ תרזעב הז תא
הרוצב .םחרה תא אלממ רשא ,דוגינ רמוח םיקירזמ םחרה ראווצל תירוניצה תא םיסינכמש
קיזחהל םגו ןוירהל סנכיהל םג תובורק םיתעל תועירפמ רשא תויוקבדיה םיגדהל רשפא תאזכ
ףסונב תוארל ונל רשפאמ םג םחר םוליצ .תחא היעב וז .תוימחר-ךות תויוקבדיה ,ןוירהה תא
אל המותס הרצוצחש ןבומכ .תומותס םיתעלו תובחרומ תורצוצח ,תוימחר ךות תויוקבדיהל
אלו ,םחרה ךות לא המינפ הלחשהמ רוזחמה עצמאב האציש ,תיציבה תא ריבעהל הלוכי
הירפהה יכ ,הרצוצחה ךותל םחרה ראווצ ךרד סנכנש ערזה םע תיציבה תא שיגפהל הלוכי
ךותל העיגמ איהש דע הרצוצחב םימי השמח ךרעב תראשנ תיציבה .םחרב אלו הרצוצחב איה
.התטילקל ומצע תא ןיכה םייתניב אוהש ,םחרה
תפסונ הקידבל םיקקזנ ונחנא ,ןוירהל הסנכנ אל השיאהו ,רדסב לכה םחרה-םוליצב םא
ךותל לכתסהל םילוכי ונחנא וכרדש יטפוא רישכמ והז .היפוקסורפלה הז ,םדוק התוא יתראיתש
קיודמב תוארל רשפא .םיימינפה םירביאה תא תוארלו ,רובטה לש רוזאב ןטק רוח ךרד ,ןטבה
,לשמל .הרורב דואמ איה תלבקתמש הנומתהו ,אל וא תומותס תמאב ןה תורצוצחה םא
הלגומהו ןתפסותה תקלד התודליב הרבעש תב ,אמגודל :יתקלד ךילהת והשזיאמ האצותכ
תקלדהמ האצותכ תורקעו תורצוצח לש הריגס לש הנומת לבקל רשפא ,ןטבה ךותל הל הכפשנ
.תאזה

רבגה תוירופ
רורבו ,העונתב אצמנ ערזה .רבגה תוירופ לש היעבה איה תובישחה רדסב תישילשה היעבה
לש היעבל םורגל הלוכי םתעונתב העיגפ וא םתרוצב העיגפ וא םינוערזה לש תומכב הדיריש
ונחנאו השיאה תא םיקדוב ונחנא םאש תרמוא תאז .דואמ הבושח איה ערז תקידב ןכל .תורקע
השק היעב ונל שי ןבומכ ןאכ .ערזה תא קודבל םיבייח ונחנא ,רדסב לכה הלצאש םיאצומ
םע םישוע המ ,גוזל רוזעל ונל רוזעל תורשפאה לע תעדה תא תתל הכירצ הכלההו ,רתויב
.ערזה תוקידב
ראווצמ תאזכ הקידב תמייק יכ .םחרה ראווצמ הקידב אלו ,ןווכתמ ינא ,המלש ערז תקידב
םחרה ראווצב ערזה לש תוכיאה תא םיקדוב ונחנא הבש ,עגמ ירחא הקידב תארקנש םחרה
הזה שיאל שי םינוערז המכ דיגהל תאזה הקידבה יפל ןתינ אל ,םירפוס אל ונחנא .עגמ ירחא
הלוכי אל תאזה הקידבה .םיבוט םה תוכיאה תניחבמו הנבמה תניחבמ הלאה םינוערזה םאהו
.תורקעל הביסה תעיבקל הבושחה ,תדרפנ הקידב איה ערזה תריפס .ערז תריפס םוקמב אובל
.ערז תוקידב םע תושעל המ הבושתה תא לבקל םיבייח ונחנא ןאכ ןכלו

תיפוג-ץוח הירפה
ונל שי .תיפוג-ץוח הירפה לש היעבה אוה ,תדחוימ הבישי ןאכ וילע התייהש ןורחאה רבדה
תפוקתב תיציב םיבאוש ונחנא .תיפוג ץוחה הירפהה חטשב ןורחאה רושעב המישרמ תוחתפתה
.םינוערז הנחבמבש תיציבה ךותל םיסינכמ ונחנא .הלשב איה תיציבה יתמ םיעדוי ונחנא ,ץויבה
המינפ רודחל הלאה םינוערזל םינתונו ,תועש 24 ךשמב תוחלו םוח לש םיוסמ בצמ םינתונ ונחנא
תירפומה תיציבה לש הקולח הליחתמש םיכחמ ונחנא .הנחבמה ךותב תיציבה תא תורפהלו
תיציבה תא םיריבעמ ונחנא םיאת העבראל תוחפל הקולח ונל שישכ תועש 48 רובעכו ,םיאתל
,השיאה ףוגל ץוחמ השענ לכה .תיפוג ץוחה הירפהה לש םיבלשה םה הלא .השיאה לש םחרל
.הנחבמב ,רבגה ףוגל ץוחמ
תוארל ,אתה תא קודבלו תאזה תיציבהמ קלח איצוהל רשפא םיאתה תקולח הליחתמ רשאכ
.אמגודל ,תויתשרות תולחמ תניחבמ המוגפ איהש תיציב םחרל ריזחהל אל ךכו ,רדסב אוה םא
.רוסא וא רתומ הז םאה ,תעדה תא הילע תתל הכירצ הכלההש היעב תאז
תויעב ןה הלא ,םירקמה לש 50% -ב ךרעב ,תיפוג ץוח הירפהב ךרוצל רתויב החיכשה הביסה
רתיה לכ .םייתקלד םיבצממ האצותכ תורצוצח לש המיתס ,םכל יתארהש ומכ ,תויתמיתס
סוניכ לש םוכיס יפל .רבגה תוירופ לש היעב ללוכ ,תורחא תוביס ןיב הוושב ךרעב םיקלחתמ
לש תואצותל םיעיגמ תיפוג ץוח הירפה לש תונוש תוטישב , 1989 -ב םילשוריב ןאכ היהש
תילנויצנבנוקה ךרדב תיפוג ץוח הירפהב אוה רתויב ךומנה זוחאה .תונוירה 16%-40% ןיב
.הזמ הובג רתוי הברה אוה ונלצא ,םיבוט םיזכרמב הובג רתוי הברה אוה זוחאה .הטושפה

היצלופינמורקימ
.היצלופינמורקימה הז ,הילא רשקב הכלהה תעד תא עומשל םיכירצ ונחנאש רתויב הבושח הדוקנ
.רבגה תוירופ לש תויעב ללגב הירפה ןיאש םירקמב תיציבה ךותל םינוערזה לש הרדחה יהוז
עומשל בושחו ןיינעמ היהו ,תמייק היעבה לבא ,ןתוא טרפא אל ינאש תונוש תוטיש ןאכ ונל שי
תיציבה תא םידימצמ ונחנא .םחרל ץוחמ תיציבל ערזה תסינכב הזה לופיטה תא תושעל ןתינ םא
.תאזה הלועפהמ תונוירה שי .תיציבה ךותל המינפ ןוערזה תא רידחהל םילוכי ונחנא ךכו ,קזח
המינפ סנכיהל ןוערזל רוזעל ןויסינ ,תיציבה ךותל ןוערזה לש הרדחה ,היצלופינמורקימ ארקנ הז
?הז תא תושעל ונל רתומ םאה .חוכב תיציבה תא תורפהלו