יתכלה טביה

ןרפש לאגי ברה


:אשונב םיאפורלו םינברל ןושארה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,היגולוקניג
1992 לירפא - ב"נשת חספ


תנכס .2 .הרוסא - רבועה תלצהל םאה לש התמה .1 :רבוע - םא יסחיב תוגרד שמח :ריצקת
רביא תנכס .4 .םאה תמכסהב יולת - תישממ הנכס .3 .רוסא - רבועה תלצהל םאל הלודג םייח
.הליחתכל רתומ - הדילה תעב תנכסה ומכ ,הטעומ הנכס .5 .םיקסופה תקולחמ - םאל תיאדו

.דלווה ןעמל םאה ןוכיס ,ףדור :חתפמ תולימ


?דלווה וא השיאה
הדבועה תא תמדוקה האמב תוריהבב חסינש טרופקנרפמ שריה ר"שרה הז היה !יתוברו ירומ
בתוכ ,'ןוירהה תעב רקיעב' .םילודג םירותיוו לש עבטמב הנקנ הדילה רשוא יכ ,ונלוכל העודיה
אוה הז רותיוו םאה .'רחא והשימ ןעמל רותיוו םה השיאה ייח - ןוירהה תעב רקיעב' ,ה"רשרה
?םות דע םימד השוריפ םירותיוו לש וז עבטמ םאה ?לובג אלל
םימכח ןושל התייה ךכ ,םעונ לש םילימב תדלוי לש הביל תא סמהל ונדמלל םימכח וצרשכ
,ןכ יכ הנה .[ב"פ ר"ב] 'יארית לא ,הדילה תעשב הל םירמואו ,היח לש שפנ ןיסמסממ' :םהיפבש
היחה השיאה ןיבש וז השיגפ ,ןכו .תומש רפסבש 'הנה תויח יכ' ומכ ,'היח' םשב תדלויה תארקנ
- תדלוי לש ןבומב ,'היח'כ השיאה ןיבל ,המצע תא תאשונה יח ,המצע לא המצעמ ,הייח תא
?תדלוי ,'היח'כ השיאה וא ,תמייק ,היחכ השיאה - המל םדוק המ :הלאשה תא תרצוי וז השיגפ
,הנכסב השיא :המל םדוק המ ,ולא םיכרע ינש ןיב תושגנתה לש בצמב ?הזל הז םדוק המכ דעו
?הנכסב רבוע וא
םוקמב - הקיתאה לש הרבד אוה םש יכ ,תיאופר הקיתא לש תויסאלקה תויוטבלתהה תחא וז
שישכ ,םירופא םה םימוחתהש םוקמב ןוידל תסנכנ הקיתאה .רסומ יכרע ינש םישגנתמ וב
.הנטב ירפ וא ,השיאה :המ לע ףידע המ ומכ הלאש


:תונוש תוגרד שמח ןיב ןיחבהל ונילע וז הלאשב

הנושאר הגרד
ם"במרה ןושל תוטשפמש עדוי דחא לכ ,םייחה םצע ,רתויב ינוציקה ריחמה יבגל .השיאה ייח
השיאה ,ם"במרה רמוא ,'דליל השקמ איהש הרבועה' .םימדוק םאה ייח :הרורב איה הערכהה
רבועה ךותחל רתומ' ?רבועה לש וייח וא - הייח :הלאשה תלאשנ עתפלו הדיל רדחב תאצמנש
.'הגרוהל הירחא ףדורכ אוהש ינפמ ,דיב ןיב םסב ןיב ,היעמבש
םיאורש יפכו ,תוטשפב !הגרוהל םאה ירחא ףדור רבועהשכ אקווד אוה ,הז ףדור ןיד םרב
אוה ותוא וקיספי אל םאש הזכ םורדנס תויהל ךירצ ,ףדור ןיינעב ם"במרב תומדוק תוכלהב
ןתינש תמא םנמא .םימדוק םאה ייחש ם"במרה עירכמ ךכ לע .יאדוו תוומ אקווד השיאל איבמ
רחא ףדור וניה ןד אוה ובש ףדורהש איה ונושל תוטשפ ד"נעל ךא ,תרחא םג ם"במרב ןיבהל
.אקווד וגרהל ףדרנה
השיאה ייח .'היח'כ השיאל תמדוק - היח השיאכ השיאה :רמול ונילע ונחתפ הב ןושלב ,רמולכ
תורכונמה ,תויתייסנכה תודמעל דוגינב - תאז .ותוא םיחודו וילע םירתי ,רבועה ייחמ םינוילע
םאו ,תדלוי הנושארבו שארב איה השיא םהיפל ,ב"הראבו הפוריאב םויכ תוחוורהו ,תודהיל
.תילכתה אוהש רבועה ןעמל ,הייח לע רתוול שי ,התואירב ויבל תדלל התלוגס ןיב הריתס תמייק
.הלילשה תילכתב תאז תללוש הכלההש אטישפ

הינש הגרד
השיאה תומב רבודמ ןיאשכ ,הינשה הגרדב ןידה המ :וישכע ררבל ונילע ,וז תצרחנ הנקסמ רואל
הדוהיב עדונה ירבד יפל ירה .תויעב לש תרחא תורבטצה יהשוזיאב וא םוהיזב ,יקלח קזנב אלא
תפדור איה ךכ - הגרוהל ומיא רחא ףדור רבועהש םשכ ,דליל השקמה השיא לש בצמב [טנ מ"וח]
הייח דולי ןידב ןיידע וניאו ומיא ןטבב אוה רשאכ קר ,הדוהיב עדונה רמוא ,ןכל .וגרוהל וירחא
וא שרחתהל הלולע איהש רמאנ אלא ,הגרוהל הירחא ותפידר ןיא רשאכ לבא .וייחל םימדוק
?ולש וייח ריחמב הנכסמ התוא םיליצמ ונא ןאכ םג םאה ,הלילח רוועתהל
אלא - םאל תוומ ששחב אלש םג םייק ףדור ןיד םאה ,הלאשל ןוידה תא וביחרה םיקסופב
הז ןיאשכ רבועב לפטלמ ענמיהל זא רתומ םאה .לשמל םייניע ,םאל רביא תנכס לש הרקמב
.םיקסופה ךכב וקלחנ ?םאל תימויק היעב אלו תיקלח תיאופר איה היעבה ןכש ,יסאלקה ףדורה
םשב אבומ ,רמולכ .וריתה לאיזוע יטפשמ רפסבו דסח תרות ת"ושב וליאו ,רסא ש"יא ןוזחה
שיש םוקמב הלפה עצבל ןיאש [ג 'עה ,ס] ןייטשרבליז י"רגל תדלויה תרות רפסב ש"יא ןוזחה
יטפשמהו [בל ,במ ע"הא ת"וש] דסח תרותה וליאו ,הלש תושרחתהל וא השיאל ןורוועל ששח
ונל ירה .םיכורא םירבדהו ,הלפה ריתהל שיו םאה ירביאמ רביא ןכסל ןיאש ודדיצ לאיזוע
.םיקסופב תקולחמ ונל שי - םאה ירביאמ רביאל יאדוו קזנבש

תישילש הגרד
לולסמ תריציב רבודמה ןיאשכ ,תישילשה הגרדב ןידה היהי המ ,לואשל םוקמה ןאכו
קזנ םרגיהל םנמא לולעש ןוכיס שי םא ןידה המ ,דחא רביאל קזנ םג ולו ,קזנ איבי וחרוכ-לעש
,הנכסל ששח םייק אלא ,םאל קזנ םרגיש עבטה ךרד ןיא לבא ,חותינבש ןוכיסה םצעב ומכ ,םאל
לע רתוונש דסח תרותה וא לאיזוע יטפשמה ורמאי הפ םג םאה .םאל קזנ הרקי אמש קפס
רבועה תא ליצהל ידכ םאה ירביאמ רביא ןכסל םג ןיא אלא רביא דבאל ןיאש קר אל יכ ,רבועה
רבועה תא ליצהל ידכ תמיוסמ הנכסל השיאה תא סינכהל םוקמ שי ןאכ אמש וא ?תווממ
הדילהו ןוירהה ןכש ,רבועה םויק םשל וילא סנכיהל רתומש םיוסמ ןוכיס שי יאדוב ירה ?תווממ
רתומ ויתחתמש ,םאל הנכס לש ןותחתה לובגה והמ ןכבו .תדלויל לטובמ-אל ןוכיס םיווהמ םפוג
?רבועה רובע הנכסל
םגש ,המצע הדילהמ רתוי םאל תנכוסמ הניא םיאפורה תעדלש הנכס :עירכהל רשפא ןאכ ד"נעל
ףאו רתומש םשכ ,רבועב לפטל ידכ םאה תא הב ןכסל רתומ ,עודיכ םיכוביסל עיגהל הלולע איה
.ןוירהל הסינכה םצעב ןכתסהל הווצמ
,רבועב לופיטה םשל םאה תא וב ןכסל רתומש ונעבקש ןותחתה לובגה ןיב בחר חטש אופא םייק
- ירמגל רתומה לש רורבה םוחתה והז .רוסא רבדה וב ,םאל תוומ תנכס ,ןוילעה לובגה ןיבל
רתומש ,הנכס לש וזכ הכומנ הגרד לש התרדגה תא ונאצמש חיננ ,ךדיאמ .ירמגל רוסאהו
ליצהל ידכ לשמל תוננטצה לש הלק הנכסל סנכיהל רתומש חיננ ,רבוע ליצהל ידכ הב ןכתסהל
,םימיוסמ םימוממ הלצהב אלא ,תווממ רבועה לש הלצהב רבודמה ןיאשכ ןידה היהי המ :רבוע
ידכ השיאב לובחל רתומש אוה ןידה םאה ,הפי ר"ד ןאכ ונל הארהש יפכ ,השק ידיתע חותינמ וא
רתוי הרוצב ןכמ רחאל דליה תא חתנל ךרוצה תעינמ םאה ?רבועל ידיתע קזנ והשזיא עונמל
רבועה לש םייחה תלצה לש בצמב רבודמ אלשכ ?השיאה תא ןכסל ריתמ אוה םג ,תכבוסמ
?דבלב קזנמ ותלצהב אלא רומאכ
הקל ישימחה שדוחב רבוע :אבה הרקמה לע םילשורימ אפור יתוא לאש המ ןמז ינפל ,לשמל
ךכל תמרוג וז הינרה .תואירה רוזאל ןטבהו םייעמה תרידחל ול תמרוגה ,תילאיזופיד הינרהב
אלש תואירה ללגב המישנ יישקל ןוכיס ול שי רבועה דלוויישכ ןכלו ,הנחתפתת אל תואירהש
?רבועב לופיטל חותינ י"ע םאה תא ןכסל רתומ םאה .ירבועה בצמב וחתפתה
ונחנא הינפב תיתכלהה הלאשה תא םצעב דילומה אוה ,יתנייצש תויוטבלתהה יתש רוביח
קפסל תרמוא תאז ,םאל הנכס קפסל םורגל רתומ םאה :הפי ר"ד לש ותאצרה רואל םיבצינ
,וייח םצעב אל ,ולש דחא רביאב רבועל הרומג הנכס תמייק לוממשכ ,השיאל הנכס לש שומימ
?הילא עיגהל אוה לולעש תמיוסמ הנכס לבא ,תוומ תנכס אל
ןוכיסמ ענמיהל שיש ימכ רבוע ,טנייצפכ רבוע חנומב הכלהב םיריכמ ונחנא ללכב םא םדוק ררבנ
שי םאה .רבועל יקלח קזנ עונמל ךרוצב אלא ,הלפהב רבודמה ןיא רומאכשכ ,ולש רביא
?הלפה היהי אל קזנהשכ םג ,רבועל קיזהל הלולעה הלועפמ ענמיהל הרהזא םיקסופב
םישנא וצני יכ' לש הרותב שרופמה ןידה והז ;תלוזה לש רבועל קזנ םורגל רוסיא שיש קפס ןיא
הכלה יהשוזיא שי םאה ךא .ליפמה תא וב הסנק הרותהש ,'הידלי ואציו הרה השיא ופגנו
?הרומגה ותלפה וניאש רבועל קזנל תעגונה

הרומגה ותלפה וניאש רבועל קזנ
'84 תנשמ 'טצנל' ןוחריה לש תכרעמה רמאמב .המדקה םידקהל ונילע ךכ םשל .תיבויח הבושתה
תושיא יסחיל ,העפשה וזיאו ,העפשה תמייק םאה תיאופר הניחבמ תיפוס ערכוה םרט יכ רבסומ
,תכרעמה רמאמ בתוכ ,העד שי ךא ,העפשה הזל ןיאש לבוקמ .ןוירהב השיאהשכ גוזה ינב ןיב
וא ,קיזמ וא ליעומ הז םא םיעדוי אל םצעב ונחנאש העד שיו ,קיזמ הזש העד שי ,ליעומ הזש
ךכו ,טושפ רבדכ ואר ל"זח ,תוטבלתה לש רבדכ רמאמה ראתמש המ ,הנהו .ילרטיינ השעמ והזש
תכסמב טוריפ הארו] רבועל קיזהל ןכא לולעה תושיא ירשק לש םיוסמ יפוא שיש ,הכלהב עבקנ
בתוכ ךכ לעו .[ןוירהה ןמזב תושיא יסחי יבגל ,רבועל תוקיזמו תוליעומ תולועפ ןיינעב א ,זכ הדנ
דלול קיזי אמש ...ורבח תרבועמ םדא אשי אלש םימכח ורזג" :[הכ ,אי] ןישורג תוכלהב ם"במרה
הזיא לע !רבועל קיזי אמש .ם"במרה ןושל ןאכ דע ."ורבח ןב לע דיפקמ וניאש ,שימשת תעשב
?ןאכ רבודמ קזנ
קזנל איה הנווכהש הארי םש ןייעמהו ,[א ,במ] תומביב ארמגב אוה ם"במרה ירבד רוקמ
ה"ד םש י"שר 'יע] וינפ תכיעמל הנווכהש ,'לדנס והשעי אמש' ,רבועל ימויק קזנל אל ,יתטסא
אוהש תורמל ,ם"במרה יפלש שרופמב ןאכמ אצוי .[חכק 'יס באז ןימינב ת"ושב כ"כו ,הידיד
םוקמ שי ,ורבח תרבועמ תא תאשל רוסא וללגבש ששחה והמ ןיינעב ארמגה תנקסמ דגנ עירכמ
.דבלב יקלח קזנ אלא דלווה תומ קזנה ןיא םא םג ,דלוול קזנ תמירג רוסאל
הדבועה ללגב ,רבועל קזנל הגאד לע תורומה תורחא תובר תוכלהב אלו ,הזה ם"במרב יתרחב
תנווכ וב ןיא יאדוובש השעמב קסוע אוהש ינפמ םגו ,יקלח קזנ לע שרופמב רבדמ אוה ד"נעלש
וקיזהש החפש ררחשל ידכש ,ומ ק"ס זסר ד"וי ך"ש 'יעו ;ד ,ב"ס ,א ע"הא ,קחצי תיבה כ"כ] קזנ
.[קיזהל הנווכ חיכוהל ךירצ הרבועל

רבועה תלצה תבוח
תולועפ וללגב תושעל ךרוצ שיש הרקמ ,ףסונ בלש שיש הרואכל אצוי תאז רואל הנה ךא
,טנייצפ לש תואיצמב םיריכמ ונחנאש הז יפל אצוי .רבועל קזנל םורגלמ ענמיהל ידכ תומיוסמ
קזנ וילא אובל לולעש םיאורו םידמוע ונחנא םאש ,רבוע ארקנה טנייצפב וא טנייצפ אוהש רבועב
לופיל דמוע ריק וא רהנב עבוט ורבח תא האורש ימב ןידה ךכ ירהש ,ותוא ליצהל הבוח ונל שי
.וליצהל אוה בייחש וילע
הדנ] תופסותה :רבועב תושפנ תלצה לש הבוח שי ןכא םאה הלאשב םינושארה וקלחנ הנה ךא
הלבקתנ ונרודב םיקסופב לבא .שיש םירמוא םירחא םינושארו ,אלש םירמוא [והיא ה"ד א,דמ
ברל ןורכיזה רפסבש ,ךכ ידכ דע .רבועה לש הלצה בויח שי םאל הנכס ןיאש םוקמבש הטישה
ותעדל ןה רבוע לע הלצה בויח ןיאש תופסותה ירבדש ,ןיטשנייפ ברה לש ורמאמ אבומ יקסמרבא
םאה תא חתנל בויחו רתיה שיש אוה טושפ רבדש ,ונרוד יקסופ ירבדמ םג הלוע ךכו .רפוס תועט
.המצע םאל הנכס לכ ןיאש תורמל ,תמייאמ הלפהמ הרבוע תא ליצהלו תבשב
ול שיו ,וליצהל בויח שי ,האמוט יניד יבגל 'שפנ' לש דמעמ רבועל ןיאש תורמלש ,תרמוא תאז
,קזנ לכ ונממ עונמל הבוחש הז יפל קפס ןיאו ;ורובע תבש לוליחו הלצה ןיינעל 'שפנ' לש דמעמ
ןמלז המלש יבר ןואגה לש המרה ותעדמ [ג] ול קרפב התכלהכ תבש תרימש רפסב אבומש יפכ
,רבוע ליצהל 'השעו םוק' תבוח שיש וקספ םינושאר רבכש ,רורב אופא ירה .א"טילש ךבריוא
תאז ראיתש יפכ ,טנייצפ אוה רבועהש הנקסמל םה םג ועיגה רודה ינעדמש ינפל הברה תאזו
.[4 'עה ש"ע ,גי בקעי תובשה כ"כו .40-42 'ע 'תוכמס לש הלאש' ונרפסב 'יעו] .הפי ר"ד ונינפל

תיעיבר הגרד
,םאל הנכס שישכ לבא .םאל הנכס ןיא וב בצמל הפי רמאנש המ לכ :תיעיברה הגרדל רובענ ןאכ
הנכס עונמל ידכ הנכסל סנכיהל התוא בייחמה רוקמ םוש ונאצמ אל - תוומ תנכס הניא םא םג
ידכ םייח תנכסל השיא םיסינכמ אלש אטישפ ,םייח תנכס לע רבדמ ינניא ,בושו .רבועה ןמ
לולעה הזכ םורדניס חתפתהל לוכי םא ,תיסחי קוחר ששחב וליפא אלא .הרבוע תא ליצהל
.דלוה לש םיוסמ רביא תלצה איה הרטמה םא וליפא ,וזכ הלועפ םוזיל ןיא הרואכל ,הנכסל
החכוהל ןתינ ,רתוי העורג רבועל הביטנרטלאהשכ קר םאל יקלח ןוכיסל סנכיהל רתומש ,הז ןיד
הקבר ימואתב קסועה ,הפי ר"ד ונל תאבה רשא קוספל ורואיבב ונרופסה לש וירבדמ הרואכל
וקלחנו "?יכונא הז המל ןכ םא רמאתו ,הברקב םינבה וצצורתיו" רמאנ םש .תישארב רפסב
ינוקזחהו ן"במרה ."יכונא הז המל" תרמוא איהשכ הקבר תנווכתמ קוידב המ םינושארה
ןוירהב םירוסייב ךכ לכ רסייתהל הכירצ ינא המל - 'יכונא הז המל' הקבר תנעט תא םיריבסמ
ונרופסל לבא .ינוקזחהו ן"במרה תעד ךכ !ןוירהה רעצ תא דוע לובסא אלו תומאש יל חונ ?הזה
םהש ,הקבר תרמוא ,ןכ םירבדהש ירחא ?"יכונא הז המל ןכ םא ,רמאתו" :תרחא העד
[םיצצורתמה ןמ] םהמ דחא תומי אמש שוחל שיו" :םילימל וישכע בל ומישו ,םיצצורתמ
הז המל - ןכ םא ,תנכתסמ תדלויהש תמ רבוע תדילב אוה גהנמש םושמ ,"הדילב ינא ןכתסאו
הוכרב היבורק ירהש ?וזה הדילב ןכתסאו ערזה םא ינא היהאש יבורק וואתה המל ?יכונא
.הזב הילע ללפתה הלעב ןכו ,'הבבר יפלאל ייה תא ונתוחא'
שי ,הדילה ךלהמב םאל ידיתע ןוכיס יופצ םא ונרופסה תעדל ?ונרופסה ןאכ רבוס םצעב המ
תויהל לולע םא :המצעל הקבר תרמוא ךכ ותעדל ןכל .ןוירהה תא ךישמהל עודמ הלאשל םוקמ
?ןוירהה יל המל ,הדילה תעשב וא ,ןוירהה ךלהמב תדלויה יל ןוכיס
ינשה התעד יפל ירהש ,הקבר לש הנטבבש ינשה דליה ליבשב אוה ןוכיסה ירה ,הומת הרואכלו
ירה - 'ןוירהה המ ליבשב' הלאשל שי הקדצה הזיא כ"א .תומי דחא קרש החינמ איה ירהש ,היחי
לכ םע ,ונרופסה תעדלש םיאור !הזב ןכתסת איהש תורמל ,ינשה דליה ליבשב םייק ןוירהה
ידיתע ןוכיס ריחמב אובל הלוכי הניא דחא דלי רובע ןוירהה תקזחה הנה ,הדילה לש תובישחה
רבעמ וב תנכתסמ איה רשאכ ןוירהה תא קיזחהל הילע המל הניבמ הקבר ןיא ןכל .םאל
.לבוקמל
ןאכמ הלוע דחא רבד ךא ,[הנק ד"ויו זכת מ"וח 'יע] וזה הטישל תופסונ תויאר שיש ןבומכ
הז ,רבוע ליצהל הבוח שיש תורמל .רבועה ינוכיסמ רתוי הכלהב םיבושח םאה ינוכיסש ,רוריבב
ןיד לש ,תדלויל שממ לש תוומ תנכסב אקווד רבודמ אל רבכ ןאכו .םאל הנכס שיש םוקמב אל
םג תויהל לוכי ךא - תוומ תויהל לוכיש ,הקבר הרמאש יללכ 'ןכתסא' לע רבודמ ןאכ .יאדוו ףדור
םג ךכ .אבה דליה תא ליצהל ליבשב ןכתסהל הכירצ אל איהש תרמוא איה ןפוא לכבו ,רחא רבד
.יתרכזהש הדנב תופסותה תא וריבסהב [ומ ,ג] לאיזוע יטפשמהמ הרואכל אצוי

תישימח הגרד
תרבועמ וא תדלוי ןכסל תושר וא תלוכי ןיאש העיבק ךות ןוידה תא םכסל םוקמ היה ןאכ הרואכל
תלצה רובע השיאה לש הנוכיס תא ריתהל םוקמ ןיאו ,המודכו רבועה לש םדה תפלחהב 'יפא
ןוכיס לש בצמב םיקסוע וללה םינוידה לכש םושמ ,ןאכ רמגנ ונניא ןוידה לבא .ןוכיסמ רבועה
קפס לש בצמב אל לבא ,'דכו התייארל וא הלש העימשל רורב ןוכיס וא ,םאה לש הייחל רורב
הגרדל םיעיגמ ונא ןאכו .ומצע רבועל קזנ לש תואדוו לומ לא הירביאמ דחאל קזנ תמירג
םחר ךותב ודועב דלוה לש ודמעמ ללגב ,ךבוסמ רתוי ןוידהש יל הארנ ןאכ אקווד ,תישימחה
םינד ונחנאש יפכ] ומא ךרי בשחנ ,םיקסופה תיברמ יפל ,רבועהש ללגב אקווד ,רמולכ .ומא
בצמב רבודמש אצוי ,םאה לגר ומכ אוה רבועהש ללגב אקווד ,['תוכמס לש הלאש' ןורפסב
ותואל רוזעל ידכש הלועפ יהשוזיא תושעל םיכירצ ונחנאו ,הנכסב אצמנ םאה לש דחא רביאש
רחא טנייצפ וא השיא םינכסמ ונחנאש םוי לכבש םישעמ אלהו ,םאה לש רחא רביא ןכסנ רביא
,םיוסמ רביאל תיגרוריכ הלועפ יהשוזיא תושעל ידכ ,ולש לגרה תא ליצהל ידכ המדרהבו חותינב
השיא םינכסמ ונחנאש ומכ ,הרואכל ןכ םא .המדרהה םצעב טנייצפל ןוכיס דימת שיש תורמל
ונחנאש יפכ ,רתומ רבדהו ,רבוע ןיבל ךרי ןיב לדבה ןיא ,הלש רחא רביא ליצהל ידכ המדרהב
.חותינו חותינ לכב םישוע
.ןכוסמ חותינ יבגל העבק הכלההש םילוקישה תכרעמ תא לוקשל םיכירצ ונחנא ןאכש אלא
ןוירטירקה .םייסא םתיאש ,םינוירטירק רפסמ שיש עבוקו תוכיראב הזב ןד בקעי תובשה
,ריעבש םיאפורה יבוט לע ,םיאפורה תיברמ לע םכסומה ךילה תויהל ךירצ הזש אוה ןושארה
:םייקתהל םיבייח םיאנת ינש דועו .ויתואצות תא םיעדוי אל ןיידע ונחנאש ינשדח ייוסינ רבד אל
ונממ םיאצוי ל"וחב וב םיחתונמה לש 50% תוחפלש חותינ - ןיטשנייפ ברה ירבד יפל - ןושארה
ותוא דיספנ םאש רביא םיליצמש בצמב רבודמש ,םיקסופהמ קלח וב ונדש ינשה רבדהו .םייחל
תושעל םוקמבש חותינ ומכ ,ןכמ רחאל ותוא תושעל ןתינש ךילהב אל .ןוקיתל ןתינ רבדה היהי אל
והשמ וא רבועה לש הז הרקמב ,רביאה לש ןדבואב אלא ,וישכע ותוא השענ רתוי רחואמ ותוא
.['ןיעו ןשד אימוד'] םימלועל ,רבועב רושקה
רובע המצע תא ןכסל השיא לש התשקבל םיכסהל ןתינ וללה םירבדה ינש תא םיפרטצמ םא
.דחא רביא ליצהל ידכ המדרהב ףוגה לכ תא םינכסמ ונאש ומכ ,הלש רבועה רובע ,הלש ךריה
רביא ליצהל ידכ ןכתסהל םדא תופכל ןתינ אלש םושמ ,הזכ ךילה הילע תופכל ןתינ אל לבא
,ןכ - איה הבושתה ,ןכתסהל יל רתומ םאה תעדל הצור ינא ,רמאיו אובי םדאה םא .ופוגב םיוסמ
אבומה בקעי תובשב רמאנה לכו ,םיאפורה יבוט םע ,ריעבש םכחה תעד לע ,חותינ לכב ומכ
?רבועה תא ליצהל ידכ הנוצרל דוגינב םג השיאה תא ןכסל הבוח שי םאה לבא .'הבושת יחתפ'ב
אל רבועל הנכס לש דוסיהש םושמ ,השיאה תא בייחל ןתינ אל .אל - איה הבושתה יתעד תוינעל
.הירביאמ רביא ליצהל ידכ וז הנכסל סנכיהל הצור הניא איהש עובקל התוכז תא רערעמ
הינרה רוגסל ידכ ןוירה ךלהמב ןטב תחיתפ לשמל ומכ ,ךכל םיכסת השיאהש יואר םנמא
ונרובחבו ,חכש 'יס העיצקו רומב 'יעו] .ןוירהה תא ךישמהלו [ליעל רכזוהש יפכ] תילאיזופיד
.['םירוה לע לופיט תייפכ'

:תוגרד שמח ןנשי - םוכיסל
.טלחומ ןפואב הרוסא - רבועה תלצהל םאה לש התמה .1
.רוסא - רבועה תלצה םשל םאל הלודג םייח תנכסל םורגל .2
.םאה תמכסהב יולת רבדה - תישממ הנכס .3
.םיקסופה תקולחמ - םאל תיאדוו רביא תנכס .4
.הליחתכל רתומ - הדיל תנכס ומכ הטעומ הנכס .5