ינש קרפ

- ך ש מ ה -


הנשה שאר דלומ בושיח .ג

רוזחמה תרתיו הנשה תרתי ,שדוחה תרתי .12
ירשת דלומ תא בשחל ונדמל .הנש לכ לש דלומה תא בשחל ידכ תוקיפסמ תועידי ונידיב התע
לש הרתי דלומל ףיסונ ,תרבועמ הנשה םאו ,הנשה תרתי תא ול ףיסונ :וינפלש ירשת דלומ יפל
.םישדוח 13
תליחת לש דלומה תא םיעדוי ונא םא ,רוזחמל הנושארה הנשה דלומ תא אוצמל לכונ דציכ
תליחת לש דלומל ןתוא ףיסוהלו רוזחמה תונש לכ לש ןהיתורתי תא ףרצל ונילע ?םדוקה רוזחמה
?רוזחמה תרתי יהמ .רוזחמה
.876/8/4 = ו"עתת/'ח/'ד :הנשה תרתי
.רוזחמה תונש 19 -ב םיליפכמ הנשה תרתי תא
.ג"צשת/ב"י/'א םימעפ 7 :םינש 19 לש רוזחמב םירבועמה םישדוחה לש שדוח תורתי 7 םיפיסומ ךכל

:בשחמ תרזעב בושיחה לע רוזחנ
19 X 12 + 7 = 235 :םינש 19 לש ןטק רוזחמב םישדוחה רפסמ
יפל) שדוח תרתי לופכ םישדוחה רפסמ
(a) .................... = 235 X 1.5305941 (3 ףיעס
(b) 51.38432 = :(a:7 ;תועובשב ךרוצ ןיא) 7 -ב קלחנ
(c) 0.38432 = :(b - 51) םימלשה תועובשה תא איצונ
(d) 2.68961 = :(c X 7) םימי לבקל ידכ 7 -ב ליפכנ

(e) 0.68961 = :הבושתה תלבטב םימיה תא םושרנ
,(d - 2) םימלשה םימיה תא רסחנו

:(f X 24) תועש לבקל ידכ 24 -ב ליפכנ
(f) ............... = : הבושתה תלבטב תועשה תא םושרנו

(g) 0.55064 = :(f - 16) תומלשה תועשה תא רסחנ
(I) 594.6912 = :(g X 1080) םיקלח לבקל ידכ 1080 -ב ליפכנ
595 = :הבושתה תלבטב םיקלחה תא םושרנו ,לגענ

:הבושתה תלבט

םיקלח
תועש
םימי
 
595
16
2
רוזחמה תרתי

תועובק תואלבט .13
,םישדוחה תורתי תא ונל תונתונ תואלבטה .תונכומ תואלבטב שמתשהל לכונ ונמצע לע לקהל ידכ
תורתי תא ןכו .(תוליגר ןקלחו תורבועמ םינשה ןמ קלחש ןובשחב אבומ רבכו) םינשה תורתי תא
.םירוזחמה


תונורתיה חול

דמלמ צ"על "הכלהו גהנמ יקרפ" פ"ע

םירוזחמ .ג
רוזחמ לש םינש .ב
םישדוח .א
םיקלח
תועש
םימי
  םיקלח
תועש
םימי
  םיקלח
תועש
םימי
 
595
110
705
220
815
330
925
440
1035
550
20
570
40
590
60
610
80
630
100
200
300

16
9
1
18
10
3
19
12
4
21
19
16
14
11
9
6
4
1
23
22
21

2
5
1
3
6
2
4
7
3
5
4
3
2
1
7
6
5
4
2
5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300

876
672
181
1057
853
362
158
747
543
339
928
724
520
29
905
701
210
6

8
17
15
23
8
6
15
12
21
6
3
12
21
19
3
12
10
19

4
1
7
4
2
1
5
4
1
6
5
2
6
5
3
7
6
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

793
506
219
1012
725
438
151
944
657
370
83
12
1
14
2
15
4
17
5
19
7
20
1
3
4
6
7
2
3
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
הנש תרתי = 12
:הטושפ הנש תרתי
876
8
4
 
:תרבועמ הנש תרתי
589
21
5
 
רוזחמ תרתי = 19


:והות דלומ
204 5 2  
   614     11     2     (303 רוזחמ) ט"לשת דלומ
129       4     5     (304 רוזחמ) ח"נשת דלומ

.ר"ת/א"י/'ב אוה רוזחמל הנושארה הנשה לש הנשה שאר דלומ 13.1
?רוזחמב תישישה הנשה דלומ היהי יתמ        

600     11     2
853     8     2
(םיקלח 373 + העש 1=) 1453     19     4
373     20     4
:1 הנש דלומ
:(הלבטהמ) םינש 5 תרתי
:לוכה ךס
:לוכה ךס

.םיקלח 373 ,םויה תליחתמ תועש 20 ,יעיבר םויב היהי דלומה :הבושת

.(6 ףיעס ףוסב הרעה האר) ?ונלש ןועשה יפל הזה דלומה היהי יתמ 13.2

והות דלומ .14
,וישכע דע ונדמלש המ לכ יפל ,לכונ ,האירבל הנושארה הנשה לש ירשת דלומ תא עדנ םא
ןושארה םדא .הב םידמוע ונאש הנשה לש וא וב םידמוע ונאש שדוחה לש דלומה תא בשחל
5 םימייק ויה הנש התואב .(ד"י ו=) רקובב 8 העשב ,ישיש םויב היהש ,הנשה שארב ארבנ
דלומ יפל םיבשחמ ונא םא .הנש התואל דלומ היה אל אליממו ,המלש הנש אלו ,ןכ ינפל םימי
ש"ע ,והות דלומ אוה (204 ,5 ,2) דר ,ה ,ב לבקנ ,הינפלש הנשה דלומ היה יתמ (ד"י ו) םדא
.(ב ,א 'רב) "והבו והת התיה ץראהו" קוספה

:ם"שת הנשה שאר לש דלומה תא (204/5/2=) דר/ה/ב דלומ יפל אצמנ

5740 : 19 = 302 + 2 ?ם"שת תנש דעו האירבה ןמ ורבע םירוזחמ המכ
.303 -ה רוזחמל הינשה הנשה איה ם"שת תנש    

:בושיחה

םיקלח
תועש
םימי
 
204
300
110
876

1490
410
410
410
5
21
9
8

43
44
20
20
2
1
5
4

12
12
13
6
:והות דלומ
:(13 ףיעסבש הלבטהמ) םירוזחמ 300 תרתי
:(13 ףיעסבש הלבטמ) םירוזחמ 2 תרתי
:(הלבטב) רוזחמל הנושארה הנשה תרתי

:לוכה ךס
:תועשל םיקלח ךופהנ
:םימיל תועש ךופהנ
:םימלש תועובש רסחנ

.םיקלח 410 ,20 העש ,'ו םוי :ם"שת ירשת דלומ :הבושתתויחדה .ד


תויחדה ינמיס .15
לוחי דימת אל ;הנשה שאר יתמ עובקל םיעדוי ונאש ןאכמ ,ירשת דלומ תא אוצמל דציכ םיעדוי ונא
אוהו ,הנשה שאר תא םיחוד םהבש םירקמ העברא שי .ירשת שדוח לש דלומה םויב הנשה שאר
הלאה םירקמה תעברא תא וחסינ םינומדקה .ירשת דלומ ירחא םיימוי וליפא וא דחא םוי לוחי
:םיזורחב
שאר ו"דא אל (א)
שורדת לב ןקז דלומ (ב)
שורג הטושפ הנשב ד"ר ט"ג (ג)
.שורשלמ רוקע רוביע רחא ט"פקת ו"טב (ד)
.ןושאר טבמב הארנ הזש יפכ ךבוסמ ךכ לכ אל הז :להבית לא

שאר ו"דא אל :(א) הייחד .16
.הלאה םימיהמ דחאב אוה ירשת דלומ םא .ו ,ד ,א םימיב לוחל לוכי וניא הנשה שאר לש 'א םוי
.דלומה ירחאש םויל החדנ הנשה שאר
היהי רשפא יאו ,תבשב אבר הנעשוה לוחי ,'א םויב הנשה שאר לוחי םא :וז איה ךכל הביסה
.תבש החוד הניא וז הווצמ ןכש ,תוברע טוביח תווצמ תא םייקל
,תבשל ךומס ,'א םויב וא 'ו םויב םירופיכה םוי לוחי ,'ו םויב וא 'ד םויב הנשה שאר לוחי םא
תליחתב םדא תומי םא ןכש ,השק הז רבד .הכאלמ רוסיא םהב שיש םיפוצר םימי ינש ויהיו
היהי רשפא יא ןכ ומכ .ותרובקל דע םיימוי תוכחל ךרוצ היהי ,הלא םימי ינשמ ןושארה םויה
םיררקמ ויהש ינפל ועבקנ םיללכהש רוכזנ) ,לקלקתי אוה יכ ,שארמ םיפוצר םיימויל לכוא ןיכהל
(!םיילמשח

שורדת לב ןקז דלומ :(ב) הייחד .17
שאר החדנ .רתוי רחואמ וא (םויה תליחתמ תועש 18) םויה ירהוצב לח ירשת לש דלומה םא
.(םוי ותואב הנשה שאר תא עבקת לא :"שורדת לא") וירחאש םויל הנשה
תא ושפחיש םדא ינב .םוי ותואב ותוא תוארל תורשפא םוש ןיא הזכ דלומש ,איה ךכל הביסה
אלש ידכ .דלומה ירחא תועש 6 הארנ וניאו ,ידמ ןטק אוה יכ ,ותוא אוצמל ולכוי אל ,םימשב חריה
שאר לוחי אל ,תרחואמ ךכ לכ העשב דלומה היה םאש םימכח ועבק ,חולב תועט התייהש ובשחי
.תרחמל קר אלא ,םוי ותואב הנשה
;'א םויל הנשה שאר החדנ ,תבש םויב אוה ןקז דלומ םא :תופוצר תויחד יתש הנכתית הז הרקמב
.('ג םויבו) ב םויב הנשה שאר היהי ךכ ."שאר ו"דא אל" ללגב תינש הנשה שאר החדנ 'א םויב
?הנשה שאר יתמ ,םיקלח 600 תועש 19 'ג םויב אוה ירשת דלומ 17.1
?הנשה שאר יתמ .גי/אכ/ה אוה ירשת דלומ 17.2

שורג הטושפ הנשב ד"ר ט"ג :(ג) הייחד .18
םיקלח 204 ,תיעישתה העשב ,ישילש םויב לח (תרבועמ אל) הטושפ הנשב ירשת לש דלומה םא
תא שרגת :"שורג") ישימח םויל הנשה שאר תא םיחוד ,ישילש םויב רתוי רחואמ וא (םיקלח ד"ר)
.(הנשה שאר
.19 ףיעסל רובע ,ךתוא תניינעמ הניא הייחדל הביסה םא
האבה הנשה דלומ היהי ,הטושפ הנשהו ,ד"ר ט"ג אוה ירשת דלומ םא :וז איה הייחדל הביסה
.ח"י 'ז

:בושיחה הנה

204
876
1080

0
9
8
17

18
3
4
7

7
:ד"ר ט"ג דלומ
:הטושפ הנש תרתי
:אבה ה"ר דלומ
רחאל אבה ה"ר דלומ
:םיפדוע תרבעה

הנשה שאר החדיי ,(ב הייחד האר) ןקז דלומ היהיש ןוויכמ ךא ,תבשב היהי אבה ירשת דלומ
ךרוצ היהיו .356 היהי וז הנשב םימיה רפסמ ."שאר ו"דא אל" ללגב 'ב םויל ונממו ,'א םויל
םויל 'ג םוימ הנשה שאר תא םיחוד ןכל ,ירשפא וניאש רבד ,םירבועמ םישדוח 8 הב עובקל
אוהש ,354 היהי הנשב םימיה רפסמו ,("שאר ו"דא אל" ללגב ,'ד םויל תוחדל רשפא יא) 'ה
.הנבל תנש לש ליגרה םימיה רפסמ

שורשלמ רוקע רוביע רחא ט"פקת ו"ט ב :(ד) הייחד .19
ותואב רתוי רחואמ וא) םיקלח (589) ט"פקת ,תועש (15) ו"ט ,'ב םויב לח ירשת לש דלומה םא
:"שורשלמ רוקע") ,'ג םויל הנשה שאר תא םיחוד ,תרבועמ הנש ירחאש הנש איה הנשהו ,(םוי
.(ותוא רוקע אלא ,הז 'ב םויב תויהל הנשה שארל ןתית לא :ושוריפו ,זורחה ךרוצל רחבנ יוטיבה
.20 ףיעסל רובע ,ךתוא תניינעמ הניא וז הייחדל הביסה םא
התייה םא) תמדוקה הנשה דלומ היה ,ט"פקת ו"ט ב אוה הזה ירשת דלומ םא :הייחדל הביסה
"שאר ו"דא אל" ללגבו ,'ד םויל "ןקז דלומ" ללגב החדנ הנשה שארו ,ח"י ,'ג-ב (תרבועמ הנשה
,עודיכ ,הז רבד .םירסח הישדוחמ 8 -ש הנש עובקל ךרוצ היהי הלא תויחד יתש רחאל ,'ה םויל
לש הנשה שאר תא םיחוד ןכל .דוע אלו ,םירסח הישדוחמ 7 -ש הנש עובקל רשפא יכ ,ןכתי אל
היהי הבש םירסחה םישדוחה רפסמו ,דחא םוי הרבעש הנשל ונפסוה ךכ לעו ,דחא םויב וז הנש
.ירשפא אוהש רבד - 7

.הז ןיינעל רתוי טרופמ רואיב שי 21-20 םיפיעסב

ז קרפ ,שדוחה שודיק תוכלה ,ם"במר

דחאב אל הז ןובשח יפל ירשת שדוח שאר םלועל ןיעבוק ןיא .א הכלה
היהישכ ,אלא .ו"דא םהל ןמיס ,תבש ברעב אלו תבשב יעיברב אלו תבשב
.וירחאלש םויב שדוח שאר ןיעבוק ,ולאה םימי השולשמ דחאב ירשת דלומ
,ינש םוי ירשת שדוח שאר ןיעבוק ,תבשב דחאב דלומה היהש ירה ?דציכ
דלומה היה םאו .ישימחב שדוח שאר ןיעבוק ,יעיברב דלומה היה םאו
.יעיבשב שדוח שאר ןיעבוק ,ישישב

ןיעבוק ,םויה יצחמ הלעמל וא ,םויה יצחב דלומה היהי םא ןכו .ב הכלה
.וירחאלש םויב שדוח שאר
,תועש שש לע רתי וא ,םויב תועש ששב ינש םויב דלומה היהש ירה ?דציכ
קלחב וליפא ,םויה יצח םדוק דלומה היהי םאו .ישילשב שדוח שאר ןיעבוק
םויה ותוא היהי אלש אוהו ,ומצע דלומה םוי ותואב שדוחה שאר ןיעבוק ,דחא
.ו"דא ימימ

,וירחאלש םויל החדיו תוצח רחא וא ,םויה יצחב דלומה היהישכ .ג הכלה
היהיו ,וירחא רחאלשל החדנ הז ירה ,ו"דא ימימ וירחאלש םויה היהי םא
.דלומה םוימ ישילשב עובק שדוחה שאר
שדוחה שאר ןיעבוק ,ח"יז ןמיס ,תוצחב תבשב דלומה היהש ירה ?דציכ
וא ,תוצחב ישילשב דלומה היה םא ןכו .תבשב ינשב הזכ הדלומש הנשב
.תבשב ישימחב שדוחה שאר ןיעבוק ,תוצח רחא

הלילב תועש עשתב ישילש לילב הז ןובשחב אציש ירשת דלומ .ד הכלה
,הז לע רתי וא ,ד"ר ט"ג הנמיס ,תירישע העשמ םיקלח העבראו םיתאמו
ישילשב ותוא םיעבוק ןיאו ,שדוחה שאר תא ןיחוד ,הטושפ הנש התייה םא
.תבשב ישימחב אלא וז הנשב

תואמ שמחו םויב תועש שולשב ינש םויב ירשת דלומ אצי םא ןכו .ה הכלה
לע רתי וא ,ט"פקת ו"טב הנמיס ,תיעיבר העשמ םיקלח העשתו םינומשו
הל הכומסה הנשה התייהש ,תרבועמה יאצומ הנשה התוא התייה םא ,ןכ
ינשב שדוחה שאר ןיעבוק ןיא ,תרבועמ הרבעש
.ישילשב אלא ,וז הנשב

קלח תוחפ ישימחל החדתש ונרמאש הטושפה הנשה דלומ היה .ו הכלה
ןכו .ישילשב התוא ןיעבוק ,הזמ תוחפ וא ג"ר ט"ג הנמיס אציש ןוגכ ,דחא
ח"פקת ו"טב הנמיס היהש ןוגכ ,קלח תוחפ רוביעה יאצומ דלומ היה םא
.ינשב התוא ןיעבוק ,הזמ תוחפ וא
עדתו בושחת ,אוה ךכ הז ןובשח יפל ירשת שדוח שאר תעיבק ךרד אצמנ
םיקלח המכבו ,הלילה ןמ וא םויה ןמ תועש המכבו ,היהי םוי הזיאב דלומה
דחאב היה ןכ םא אלא ,םלועל העיבקה םוי אוה דלומה םויו ,העשה ןמ
רחא וא םויה תוצחב דלומה היה םא וא ,תבש ברעב וא יעיברב וא תבשב
,הז לע רתי וא ישילש לילמ תירישע העשמ םיקלח ד"ר-ב היה םא וא ,תוצח
םוימ תיעיבר העשמ םיקלח ט"פקת-ב דלומה היהש וא ,הטושפ הנש התייהו
רחאש הטושפ הנשה התייהו ,[םויה תליחתמ תועש 15 ,ינש םוי רקוב=] ,ינש
,דלומה םויב ןיעבוק ןיא - ולאה םירבד העבראמ דחא עראי םאש ,תרבועמה
.ונראיבש ךרדכ וירחא רחאלש וא וירחאלש םויב אלא

הזה ןובשחהש יפל ?ו"דא ימיב הז ןובשחב ןיעבוק ןיא המ ינפמו .ז הכלה
ומכ יתימאה םמוקמב אל ,יעצמאה םכוליהב שמשהו חריה ץוביקל אוה
.יתימאה ץוביקה םויב עוגפל ידכ ,הייחד םויו העיבק םוי ושע ךכיפל .ונעדוהש
תבשב .ןיחוד יששב ,ןיעבוק ישימחב .ןיחוד יעיברב ,ןיעבוק ישילשב ?דציכ
.ןיעבוק ינשב .ןיחוד תבשב דחאב ,ןיעבוק

:ד"בארה תגשה
,תאזה המכחב ראפתמו דואמ רדגתמ הזה רבחמהש ינפמ :םהרבא רמא
ועיגה אל יתובר םג יכ ,הישנאמ יניא ינאו ,התילכתל עיגהש ויניעב אוהו
הזה רבדב יתעגפשכ ךא .וירחא קודבל וירבדב יתסנכנ אל ןכ לע ,הילא
ךרדה לע ז"הגב-ב דלומה היהי םאו :אלפו אלפה יניעב אלפנ ,בתכש
יואר ןיא וירבדלו ?יתימאה דלומה לא ותרחמל החדי אל המל ,יעצמאה
םלועל דלומה וב היהי אלש ו"דא אטח המו !ודלומ םויב ועבוקל םלועל
ונלבק ונאו ?החדי אלו וב היהיש ז"הגב הכז המו ?החדי םלועלו ,יתימאב
אלש םירופיכה םוי םושמו ,תבשב אובי אלש ,הברע םוי םושמ ו"דא תייחד
יניעב אוהו ,ו"דא םושמ ו"דב תייחדו .תבש יאצומב אלו תבש ברעב אל אובי
..עתעתמכ

,ונרמאש רקיעה הז אוה ולאה תויחד עבראה ראש רקיעו .ח הכלה
לילב היהי דלומה ירהש ,רבדל היארו .יעצמא ךלהמב הזה ןובשחהש
אלו ישימח לילב חרי הארי אל תובר םימעפו ,ישימחל החדיו ישילש
.ישימחב אלא יתימא ץוביק חריהו שמשה וצבקתנ אלש ללכמ ,ישש לילב

            שבת ומועדים